Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co studentům nabízí Ústav ZF - Mendeleum Kolektiv pracovníků Mendelea.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co studentům nabízí Ústav ZF - Mendeleum Kolektiv pracovníků Mendelea."— Transkript prezentace:

1 Co studentům nabízí Ústav ZF - Mendeleum Kolektiv pracovníků Mendelea

2 Laboratoř MOLEKULÁRNÍ GENETIKY Laboratoř IN VITRO TECHNICKÝ IZOLÁT Laboratoř APLIKOVANÉ VIROLOGIE

3 Laboratoř MOLEKULÁRNÍ GENETIKY Termockler pro Real Time - PCR termocyklery Kalibrační křivka pro kvantifikaci neznámé DNA

4 Genetický analyzátor - Transkripční profil - Sekvenace

5 -Identifikace odrůd a klonů na základě jejich DNA profilů -Analýzy příbuznosti mezi odrůdami -Studium epigenetických změn v souvislosti se stresem; studium exprese genů -Identifikace a kvantifikace cílových sekvencí (GMO, viry popř. další choroby rostlin) Termocyklery, Florometr Mikropipety Horizontální elektroforéza Analyzátor suspenzí (buňky, zákaly – velikost, počet)

6 Centrifuga Fastprep, Vakuová odparka Box pro práci s RNA Hlubokomrazicí box -80°C Termokomora

7 Laboratoř IN VITRO Ozdravování rostlin in vitro (chemoterapie, termoterapie) Množení certifikovaných podnoží ovocných dřevin in vitro (GF 677, GF 305) Převody rostlin do nesterilních podmínek Kontakt: Ing. Břetislav Křižan Ph.D. Bretislav.Krizan@seznam.cz Profimyčka Váhy Kalusové kultury na třepačce

8 Preparace meristému česneku Česnek před odběrem meristému Česnek regenerovaný z meristému Celkový pohled do kultivační místnosti Regenerace rostlin z nodálních segmentů Foto B. Křižan

9 Regenerace GF 305-podnož broskvoní -Multiplikační médium -Zakořeňovací médium Multiplikace - Aronia melanocarpa Regenerace révy vinné z kalusových kultur

10 TECHNICKÝ IZOLÁT Laboratoř APLIKOVANÉ VIROLOGIE Účelem technického izolátu v Lednici je: Získávání a produkce certifikovaného viruprostého rozmnožovacího materiálu révy vinné a teplomilných peckovin pro prostorové izoláty v celé ČR Udržování zdravých matečných rostlin V laboratoři aplikované virologie se proto provádí testování rostlin na viry metodou ELISA

11 Pro technický izolát se provádí molekulární detekce virů a fytoplazem na révě a teplomilných peckovinách Stolbur na révě Foto V. Holleinová Svinutka na révě Foto V. Holleinová Analýza svinutky metodou RT-PCR Analýza fytoplazmy metodou PCR

12 Homogenizér Promývačka Laboratoř ELISA Spektrofotometr Pozitivní vzorky na mikrotitrační desce Digestoř

13 Technický izolát - Lednice Technický izolát Foto M. Adam a V. Holleinová

14 Seznámit se s prací v těchto laboratořích a naučit se ji můžete, když: budete studovat navazující magisterské studium: Program: N-ZI Zahradnické inženýrství Obor: Řízení zahradnických technologií Modul: Zahradnické biotechnologie

15 Řízení zahradnických technologií I.ročník Povinné předmětyGarantPočet hodinZimní semestrLetní semestrZkouškaPočet kreditů př.cv.př.cv.př.cv. RLZ Řízení lidských zdrojů Prof. Tomšík24 22 zk4 Šlechtění rostlin a biotechnologie Doc. Pidra24 20 zk 4 Jazyk 1.sem. obecnýDr. Brešová 2402 0 Kolokvium (ročníková práce) Doc. Salaš 720303 2 Právo a podnikáníDoc. Janků24 20zk 4 Management zahradnických provozů cvičení dle modulů Prof. Tomšík 24 22zk4 Jazyk 2.sem. odbornýDr. Brešová 24 02zk 0 Praxe odborná (4 týdny) 6 Celkem 961684747

16 MOŽNOSTI VÝBĚRU Modul: jakost rostlinných potravinových zdrojů Modul: vinohradnictví a vinařství Modul zahradnických biotechnologií http://www.zf.mendelu.cz/cz/studium/studijni_plany

17 Modul zahradnických biotechnologií 1. ročník Povinně volitelné předměty GarantPočet hodinZimní semestrLetní semestrZkouškaPočet kreditů př.cv.př.cv.př.cv. Biotechnologie odpadůDoc. Zemánek24020 zk4 Molekulární genetika eukaryot Doc. Pidra, Dr. Baránek 241221 zk 5 Základy funkční genomiky Doc. Pidra24020 zk 4 Pokročilé biometrické metody Dr. Vachůn024 02 3 Molekulární metody ve šlechtění rostlin Doc. Pidra, Dr. Baránek 1236 13zk 5 Aplikované biotechnologie Dr. Baránek2412 21zk 4 Vinařská mikrobiologie Doc. Kyseláková24 22zk5 Bioinformatika Dr. Vachůn, Dr. Baránek 024 02 3 Celkem 132 6358

18 II.ročník Povinné předmětyGarantPočet hodinZimní semestrLetní semestrZkouškaPočet kreditů př.cv.př.cv.př.cv. Udržitelný rozvoj zemědělské krajiny Doc. Salašová - Doc. Kučera241221 zk4 Obchod a logistikaPEF, polovina externisté24 22 zk 4 Kolokvium (ročníková práce) Doc. Salaš 3603 2 Marketing zahradnictví a potravinářství PEF24 22zk 5 Alternativní produkce v zahradnictví ZF24 20zk 4 Diplomová práce 12 01 20 Celkem 961324843

19 Modul zahradnických biotechnologií 2. ročník Povinně volitelné předmětyGarantPočet hodinZimní semestrLetní semestrZkouškaPočet kreditů př.cv.př.cv.př.cv Aplikované techniky in vitro v zahradnictví Prof. Hradilík, Dr. Křižan24481212zk5 Symptomatologie a aplikovaná virologie Ing. Holleinová, Ing. Bláhová 24 22 zk3 Analytické laboratořeDr. Balík, Ing. Kumšta 2402 2 Metody analýzy potravinProf. Goliáš 24 20zk 2 721205632

20 Molekulární genetika eukaryot Přednášky: Základy genetiky eukaryot, regulace genové exprese, molekulární mechanizmy přenosu signálů Cvičení: - Izolace DNA z rostlinných pletiv - Izolace DNA z lidské bukální sliznice - Analýza rostlinné DNA pomocí RAPD - Analýza lidské DNA (fingerprinting pomocí standardního kitu) Ukázka RAPD profilu

21 Základy funkční genomiky Struktura a organizace jaderného genomu - typy sekvencí a jejich uspořádání v genomu, submukroskopická struktura genomu a její souvislost s funkcí, mechanizmy změn velikosti a struktury genomu, metody studia velikosti a struktury genomu. Funkce genomu Mimojaderné genofory - struktura a funkce mitochondriového a chloroplastového genoforu, interakce jaderného a mimojaderných genomů. Variabilita a nestabilita genomu Metody studia genomu: sekvenační strategie, genové knihovny, reverzní genetika, analýzy proteomu a metabolomu Evoluce genomu; komparativní genomika prokaryot a eukaryot; souvislost makroevoluce a molekulární evoluce.

22 Pokročilé biometrické metody Předmět navazuje na základní znalosti získané v předmětu "Biometrika" případně "Statistika" na bakalářském stupni. V rámci předmětu Pokročilé biometrické metody budou studenti seznámeni se základy pokročilých vícerozměrných metod. V předmětu se studenti seznámí s praktickou aplikací širokého spektra vícerozměrných metod (vícerozměrná regrese, shluková analýza a další) v biologických vědních disciplínách.

23 Molekulární metody ve šlechtění rostlin Přínos molekulárních metod pro šlechtění rostlin, oblasti možných aplikací molekulárních metod, návaznost na klasické šlechtitelské programy. Cvičení: základní principy fungování PCR Real-time PCR ; základy měření výtěžku amplifikace a kvantifikace cílového templátu DNA využití DNA markerů při hodnocení genetické diverzity a identifikaci odrůd principy a rozdíly při praktických aplikacích nejčastěji používaných metod – RAPD, SSR a AFLP

24 Aplikované biotechnologie Cílem předmětu je na teoretické úrovni představit studentům nejpoužívanější praktické aplikace biotechnologických metod spolu s výraznými novými trendy v biotechnologiích, a to i mimo obor zahradnictví. V rámci cvičení se pak posluchači prostřednictvím praktických úloh seznámí s moderními přístroji využívanými v biotechnologických laboratořích. Program cvičení: Sekvencování neznámého DNA templátu a jeho identifikace na základě porovnání získané sekvence s veřejnými databázemi (4 hod.) In silico návrhy podmínek pro PCR a Real Time PCR na vybrané úseky DNA (4 hod.) Sledování exprese vybraných genů révy vinné pomocí Real Time PCR (4 hod.).

25 Bioinformatika Vědní obor na pomezí biologie a informatiky. Důraz je kladen na oblast databází z obecného hlediska a z hlediska molekulárně genetických databází. Využití dostupných on-line databází. – analýzy získaných dat – interpretaci modelových biologických procesů

26 Aplikované techniky in vitro v zahradnictví Mikropropagace zahradnických druhů rostlin spadajících do rodů (Prunus, Pyrus, Vaccinium, Rubus, Vitis, Actinidia, Rododendron, Syringa, Allium, a dalších). Multiplikace, zakořeňování, otužování, převody do nesterilních podmínek, mikroroubování (Prunus, Vitis), afinita. Ozdravování rostlin, termoterapie (Prunus, Vitis), chemoterapie, izolace meristému (Allium), kultivace meristémů Kalusové a suspenzní kultury, iniciace kalogeneze. V rámci cvičení je plánována odborná exkurse (Itálie) na pracoviště Vivai Piante Battistini s roční produkcí více než 5 mil. rostlin ovocných druhů.

27 Symptomatologie a aplikovaná virologie Cílem - rozšíření všeobecných znalostí ze zahradnické fytopatologie - praktické poznatky se zaměřením na symptomatiku, determinaci původců chorob a příčin poruch rostlin Praktická cvičení budou zaměřena na polní diagnostiku patogenů a diagnostiku na biologických indikátorech. Laboratorní cvičení budou orientována hlavně na detekci virů a fytoplazem pomocí imunoenzymatických metod (ELISA) a molekulárních metod (RT-PCR, Real-time RT- PCR). Posluchači budou seznámeni s technickým izolátem v Lednici a v rámci exkurze navštíví i další technické a prostorové izoláty a diagnostická pracoviště v ČR.

28 Pro studium těchto předmětů byla pro Vás na Mendeleu vybudována nová laboratoř s moderním vybavením.

29 Centrifuga, termocykler, orbitální třepačka Učebna

30 Mikrobiologický bezpečnostní box Fotokomora, Horizontální elekroforézy, Analytická váha Kultivační komora

31 Minimální počet studentů pro otevření modulu je 6. Cvičení bude probíhat v již zmiňované laboratoři maximálně po 12 studentech. Tento počet studentů umožňuje individuální přístup a Vám vše si vlastnoručně vyzkoušet.

32 Vaše možné budoucí uplatnění v praxi SRS–Státní rostlinolékařská správa ÚKZÚZ–Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Firmy uplatňující In vitro množení Šlechtitelské stanice Semenářské firmy Manažeři prodeje - vybavení a spotřebního materiálu biotechnologických laboratoří Diagnostické a analytické laboratoře Výzkumné ústavy Česká zemědělská a potravinářská inspekce Práce v oboru fytopatologie

33 Děkuji za pozornost. Těšíme se na Vaše dotazy a v případě zájmu Vás rádi provedeme našimi laboratořemi.


Stáhnout ppt "Co studentům nabízí Ústav ZF - Mendeleum Kolektiv pracovníků Mendelea."

Podobné prezentace


Reklamy Google