Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program životní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program životní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Operační program životní prostředí
Odborné vzdělávání Operační program životní prostředí

2 Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU Cílem je SNIŽOVAT ROZDÍLY MEZI ÚROVNÍ REGIONŮ A ČLENSKÝCH STÁTŮ EU A MÍRY ZAOSTÁVÁNÍ NEJVÍCE ZNEVÝHODNĚNÝCH REGIONŮ OPŽP představuje rámec pro přípravu projektů zaměřených na zlepšování kvality ŽP

3 Stručně o OPŽP Operační program Životní prostředí nabízí v letech z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard euro. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost. Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech

4 Stručně o OPŽP – jednotlivé osy
Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla.

5 Stručně o OPŽP – jednotlivé osy
Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží. Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování. Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek.

6 Prioritní osa 6 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.

7 Podíl jednotlivých prioritních os v OPŽP

8 Kdo může žádat o dotaci Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

9 Výše podpory Dotace může dosahovat až 90  % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je podmínkou veřejné spolufinancování. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.

10 Jak postupovat, pokud žádáte o dotaci
Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP.

11 Prioritní osa 6 Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny
Máte zájem revitalizovat vodní tok nebo nádrž, obnovit zeleň ve vaší obci nebo ji zajistit proti vodní či větrné erozi? Chcete chránit druhovou rozmanitost rostlin i živočichů? V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši téměř 600 milionů eur. Cílem podpory je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

12 Kdo může žádat o dotace O dotaci mohou zažádat zejména obce a města,
kraje, svazky obcí a krajů, neziskové organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

13 Výše podpory Dotace do výše 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

14 Podporované oblasti, alokace
Částka 600 milionů eur bude mezi jednotlivé oblasti rozdělena následovně: Podporované oblasti, alokace

15 Typy podporovaných projektů
Implementace a péče o území soustavy NATURA 2 000 Zpracování podkladů a vyhlášení území soustavy Natura 2000. Podpora biodiverzity Opatření k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů. Zajišťování péče o chráněná území. Opatření k překonávání migračních bariér - rybí přechody. Regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů. Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů. Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích.

16 Typy podporovaných projektů
Obnova krajinných struktur Realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů, územní systém ekologické stability atd.). Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2 000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability a v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi.

17 Typy podporovaných projektů
Optimalizace vodního režimu krajiny Podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů. Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi.

18 Typy podporovaných projektů
Podpora regenerace urbanizované krajiny Zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova parků, stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd. Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura

19 Typy podporovaných projektů
Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření. Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod. Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí.

20 Jak postupovat dál… Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci
Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP. Slovníček pojmů Celkové způsobilé výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje. Biodiverzita - biologická rozmanitost, různorodost. Natura soustava chráněných území, kterou vytvářejí státy EU. Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP.

21

22 …Pozor!

23 Závěr Diskuse Děkuji za pozornost!
Kontakt: tel:

24 Výzvy pro podávání žádostí

25

26 Podací místa

27 Postup před podáním žádosti
 Důkladně si prostudujte základní dokumenty, které definují podmínky pro získání podpory z OPŽP.  Udělejte si jasnou představu, jaký projekt chcete realizovat, a sestavte si projektový záměr. Základem je získat pro svůj záměr širokou podporu ve svém okolí a využít její pomoci při zpracování záměru.  Vyjasněte si, jakým způsobem chcete projekt realizovat, za použití jakých prostředků a s jakými partnery. Prostudujte si veškeré výše zmíněné dokumenty, ve kterých jsou obsažena základní pravidla a podmínky celého operačního programu.  Po seznámení se s požadavky a nároky operačního programu kladené na žadatele při zpracování projektu zvažte časové a odborné možnosti

28 Postup před podáním žádosti
 Při uzavírání smlouvy se zpracovatelem dbejte na všechny eventuální situace a podmínky, které smlouva stanovuje a předpokládá. Nechte si předem také vyčíslit co možná nejpřesněji náklady na zpracování projektu a tuto cenovou kalkulaci se pokuste co nejpřesněji promítnout do textu smlouvy.  Je důležité být se zpracovatelem v neustálém kontaktu, nechte si předkládat průběžné výsledky a pokroky.  Neméně důležité je efektivní a správné rozvržení projektových etap z věcného i časového hlediska a zajištění nezbytných a věrohodných finančních prostředků. Je vhodné si uvědomit možná rizika a případná riziková řešení (např. neobdržení bankovního úvěru).  Kvalitní, správné a aktuální informace Vám mohou zaručit lidé na oficiálních informačních místech.  Nevěřte nikomu, kdo Vám slibuje jistotu získání dotace

29 Před podáním žádosti 1. krok
Zvolit podporovanou aktivitu v rámci prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory 2. krok Identifikovat typ žadatele odpovídající statutu žadatele 3. krok Seznámit se s formou a výší podpory, pravidly veřejné podpory a výpočtem fi nanční analýzy 4. krok Ověřit si min., max. velikost projektu (náklady), typ projektu a specifi kaci místa realizace

30 Před podáním žádosti 5. krok Projít kritéria přijatelnosti projektu
Seznámit se se způsobilými výdaji dané oblasti/podoblasti 7.krok Seznámit se se základními podmínkami realizace projektu 8. krok Seznámit se s podmínkami aktuální Výzvy aktuální Výzva k předkládání projektů

31 Podporované opatření

32 Podporované opatření Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur V rámci oblasti podpory bude moţno podporovat projekty, zaměřené na:  realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,  příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,  zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,

33 Podporovaná opatření opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,  realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace lesů směrem k druhové a prostorové skladbě porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám v prioritních oblastech pásem ohrožení imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích nebo územích soustavy Natura 2000,  zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků a v jejich ochranných pásmech s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů Oblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů. Pokud je součástí opatření nákup pozemku, musí být příjemce podpory vlastníkem nemovitosti, po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu. Příjemce podpory musí zajistit udržitelnost opatření po dobu nejméně deseti let od ukončení projektu

34 Podporovaná opatření Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny V rámci oblasti podpory bude moţno podporovat projekty, zaměřené na:  realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních a akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do m3 atd.)

35 Potenciální žadatelé Typy žadatelů:
Spektrum typů možných žadatelů je velmi široké a obsáhlé. Přehled právních forem příjemců podpory, příslušných právních předpisů upravujících danou kategorii příjemců podpory a typů žadatelů uvádí směrnice MŽP v platném znění – příloha č. 4, podrobnější podmínky specifikující příjemce podpory stanoví ID OPŽP. Vymezení příjemců podpory je závislé na konkrétní oblasti (podoblasti) podpory. Kombinace typů možných příjemců podpory a podoblastí podpory jsou uvedeny přehlednou tabulkovou formou v ID OPŽP

36 Forma a výše podpory Podpora v rámci OPŽP je poskytována formou nevratné dotace. Na poskytnutí podpory v rámci OPŽP není právní nárok. Bonitnímu (úvěrově způsobilému) žadateli může SFŽP ČR poskytnout půjčku na posílení vlastních zdrojů žadatele. (Doba splatnosti půjčky je max. 10 let, přičemž tato doba začíná rokem následujícím po posledním roce uvolnění fi nančních prostředků). (Směrnice MŽP v platném znění, článek 4, bod 8). Pokyny pro zajištění půjček jsou uvedeny v příloze 4 – 6 Směrnice MŽP v platném znění, čerpání a splácení probíhá dle Smlouvy. Pro určení výše podpory je rozhodující stanovit:  zda žadatel je veřejnoprávní nebo soukromý subjekt (Směrnice MŽP v platném znění – příloha č. 5);  zda se na projekt vztahuje poskytnutí veřejné podpory či nikoliv (ID, kapitola 8.1);  zda projekt vytváří (generuje) příjmy či nikoliv (tedy projekty spadají pod čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006/ES, ID, kapitola 8.2).

37 Podmínky přijatelnosti
Obecné podmínky přijatelnosti:  projekt je v souladu s aktuální Výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána;  projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí;  projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR a EU a horizontálními prioritami EU;  projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit dle jednotlivých podoblastí podpory;  žadatel není (nebude) v rámci stejného projektu současně příjemcem podpory z ostatních operačních programů, iniciativ Evropských společenství, ani z národních programů SFŽP ČR (projekt může být spolufinancován ze státních fondů, ostatních národních veřejných zdrojů a ze zdrojů mezinárodních finančních institucí do výše schváleného spolufinancování);  žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči orgánům veřejné správy;

38 Podmínky přijatelnosti
 místo realizace akce územně odpovídá zaměření poskytování prostředků z ERDF, resp. FS a dále dle územně specifi ckého zaměření některých podoblastí podpory; -typ žadatele odpovídá defi novanému typu žadatele pro příslušnou podoblast podpory;  splnění defi novaných min./max. způsobilých výdajů dle jednotlivých oblastí (podoblastí) podpory;  žádost je předložena (podána) na formuláři žádosti (resp. formuláři žádosti Velkých projektů) vyplněném v prostředí Bene-fi ll s příslušnými přílohami;  žádost Individuálních projektů je předložena na místně příslušné podací místo podle místa realizace akce, Velké projekty s rozpočtem nad 25 mil. € se předkládají přímo na centrálu SFŽP ČR;  formálně úplná žádost je podaná v předepsaném termínu. Termíny jsou uvedeny v příslušné (konkrétní) Výzvě k podání žádostí;  žádost je předložena před termínem zahájení realizace projektu,  oznámení zadávacího řízení musí být uskutečněno až po akceptaci žádosti fondem,  žádosti, jejichž celkové náklady převyšují 25 mil. eur (tzv. velké projekty), jsou administrovány podle zvláštních pokynů, žadatelé připravující tzv. velký projekt v prvním kroku kontaktují SFŽP ČR a poté se řídí jeho pokyny.

39 Podmínky přijatelnosti
Specifi cké podmínky přijatelnosti: Jsou podle jednotlivých oblastí podpory defi novány v ID OPŽP v kapitole 6. a jsou rozvedeny v Závazných pokynech pro žadatele. Specifické podmínky přijatelnosti mohou být upraveny (doplněny, zpřísněny, omezeny) konkrétní Výzvou k překládání žádostí.

40 Způsobilé výdaje Způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli příslušné oblasti podpory v rámci OPŽP;  způsobilé výdaje pro dodavatelský způsob realizace akce musí být doloženy dodavatelskou fakturou nebo kupní smlouvou (nákup pozemku/stavby);  způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněn po termínu způsobilosti, tj. po datu akceptace žádosti na SFŽP ČR (s výjimkou některých výdajů na zpracování žádosti, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, na zpracování studie proveditelnosti, je-li vyžadována, případně jiných podpůrných studií dle specifických požadavků jednotlivých priorit (fi nanční a ekonomická analýza, analýza rizik, odborný posudek,rozptylová studie, energetický audit, hydrogeologický průzkum atd.), případně zpracování tendrové dokumentace, u nichž je jako počátek způsobilosti stanoveno datum dva roky před datem akceptace žádosti, nejdříve však );

41 Způsobilé výdaje  způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu;  výše způsobilých výdajů se u projektů generujících příjem stanoví na základě výsledku finanční analýzy zpracované v modelech k tomu určených. Realizace věcného plnění (prací svépomocí) je považována za způsobilý výdaj pouze v několika oblastech podpory, bližší specifi kace jsou uvedeny u příslušných podoblastí podpory v ID OPŽP (ID kap. 5.2). Další informace o způsobilosti výdajů v daných prioritních osách naleznete v ID OPŽP od strany 110 do 127.

42 Způsobilé výdaje Za způsobilé výdaje v rámci prioritní osy 6 – oblasti podpory 6.3 jsou nad rámec obecných položek považovány tyto náklady:  nákup pozemku s výjimkou případů, kdy je příjemcem podpory fyzická osoba nebo právnická osoba založená k podnikatelským účelům,  stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory, zejména náklady na výsadbu, povýsadbové práce v rámci realizace záměru, nejdéle po dobu 2 let od ukončení realizace výsadeb, ochranu a ošetření dřevin, likvidaci nevhodných náletových dřevin, likvidaci kalamitně rozšířených neţádoucích invazních druhů a zatravnění, v lesních porostech náklady na výsadbu a ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin,  vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem  vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % z přímých realizačních výdajů,  vedlejší rozpočtové náklady do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (včetně nezbytných geodetických prací).

43 Způsobilé výdaje Nákup pozemků a staveb
Výdaje na nákup pozemků jsou považovány za způsobilé u všech prioritních os do výše 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu s výjimkou priority 6, u které ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech může Řídící orgán povolit vyšší procentní sazbu. Propagační opatření Za způsobilé výdaje v rámci projektu jsou povaţovány náklady na propagační opatření (billboardy, pamětní desky), které byly vynaloţeny v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky na zajištění propagace a informovanosti v rámci OPŢP dle článku 8 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

44 Způsobilé výdaje Projektová příprava
Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány náklady na zpracování:  projektové dokumentace pro územní řízení,  projektové dokumentace (dle § 2 Vyhlášky č. 499/2006),  zadávací dokumentace dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (pouze zadávací dokumentace na realizaci daného opatření, nikoliv na přípravu projektu a odborný dozor či správce stavby) včetně organizace zadávacího řízení,  dokumentace pro provádění stavby (dle § 3 Vyhlášky č. 499/2006),  studie proveditelnosti (je-li požadována),  dalších podkladových studií a analýz dle specifických požadavků jednotlivých priorit a typu projektu (Hydrogeologický průzkum, Odborný posudek, Analýza rizik, Rozptylová studie, Energetický audit, atd.),

45 Projekt Projekt Konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci OPŽP. Projekt je prezentován ve formě žádosti a souborem povinných a nepovinných příloh. Projekt musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích ukazatelů příslušného opatření. Projektem se obecně rozumí jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně defi novanému cíli, která má určený začátek a konec, která vyžaduje spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá (případně spotřebovává) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí. V rámci OPŽP se rozlišují Individuální projekty a Velké projekty.

46 Způsobilé výdaje  finanční a ekonomické analýzy (je-li požadována),
 zpracování žádosti, včetně zajištění nezbytných dokladů k žádosti . Výdaje na přípravu projektu lze považovat za způsobilé max. do výše 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů. Výše uvedené náklady na projektovou přípravu jsou způsobilé v případě dodržení následujících podmínek: 1. akceptace příslušné projektové žádosti v rámci OPŢP, 2. uskutečnění nákladů na přípravu projektu ne dříve než 24 měsíců před předložením žádosti, vždy však po datu , 3. dodržení povinností a pravidel při výběru zpracovatele přípravné projektové dokumentace a žádosti v souladu s platným zněním zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, 4. schválení investičního projektu řídícím orgánem k podpoře a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

47 ..jdeme tvořit žádost a projekt


Stáhnout ppt "Operační program životní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google