Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MZLU Brno 1 Odborné vzdělávání Operační program životní prostředí 29.9.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MZLU Brno 1 Odborné vzdělávání Operační program životní prostředí 29.9.2011."— Transkript prezentace:

1 MZLU Brno 1 Odborné vzdělávání Operační program životní prostředí 29.9.2011

2 MZLU Brno Operační program Životní prostředí (OPŽP) Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU Cílem je SNIŽOVAT ROZDÍLY MEZI ÚROVNÍ REGIONŮ A ČLENSKÝCH STÁTŮ EU A MÍRY ZAOSTÁVÁNÍ NEJVÍCE ZNEVÝHODNĚNÝCH REGIONŮ OPŽP představuje rámec pro přípravu projektů zaměřených na zlepšování kvality ŽP 2

3 MZLU Brno Stručně o OPŽP Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard euro. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost. Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech 3

4 MZLU Brno Stručně o OPŽP – jednotlivé osy Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla. 4

5 MZLU Brno Stručně o OPŽP – jednotlivé osy Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží. Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování. Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek. 5

6 MZLU Brno Prioritní osa 6 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech. 6

7 MZLU Brno Podíl jednotlivých prioritních os v OPŽP 7

8 MZLU Brno Kdo může žádat o dotaci Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu. 8

9 MZLU Brno Výše podpory Dotace může dosahovat až 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je podmínkou veřejné spolufinancování. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu. 9

10 MZLU Brno Jak postupovat, pokud žádáte o dotaci Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP. 10

11 MZLU Brno Prioritní osa 6 Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny Máte zájem revitalizovat vodní tok nebo nádrž, obnovit zeleň ve vaší obci nebo ji zajistit proti vodní či větrné erozi? Chcete chránit druhovou rozmanitost rostlin i živočichů? V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši téměř 600 milionů eur. 11 Cílem podpory je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

12 MZLU Brno Kdo může žádat o dotace O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, neziskové organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu. 12

13 MZLU Brno Výše podpory Dotace do výše 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 13

14 MZLU Brno Podporované oblasti, alokace 14 Částka 600 milionů eur bude mezi jednotlivé oblasti rozdělena následovně:

15 MZLU Brno Typy podporovaných projektů Implementace a péče o území soustavy NATURA 2 000 Zpracování podkladů a vyhlášení území soustavy Natura 2000. Podpora biodiverzity Opatření k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů. Zajišťování péče o chráněná území. Opatření k překonávání migračních bariér - rybí přechody. Regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů. Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů. Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích. 15

16 MZLU Brno Typy podporovaných projektů Obnova krajinných struktur Realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů, územní systém ekologické stability atd.). Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2 000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability a v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi. 16

17 MZLU Brno Typy podporovaných projektů Optimalizace vodního režimu krajiny Podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů. Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi. 17

18 MZLU Brno Typy podporovaných projektů Podpora regenerace urbanizované krajiny Zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova parků, stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd. Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2 000. 18

19 MZLU Brno Typy podporovaných projektů Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření. Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod. Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí. 19

20 MZLU Brno Jak postupovat dál… Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP. Slovníček pojmů Celkové způsobilé výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje. Biodiverzita - biologická rozmanitost, různorodost. Natura 2000 - soustava chráněných území, kterou vytvářejí státy EU. Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP. 20

21 MZLU Brno 21

22 MZLU Brno …Pozor! 22

23 MZLU Brno 23 Závěr Diskuse Děkuji za pozornost! Kontakt:p.marada@quick.cztel: 602 578 784

24 MZLU Brno Výzvy pro podávání žádostí 24

25 MZLU Brno 25

26 MZLU Brno Podací místa 26

27 MZLU Brno Postup před podáním žádosti 27  Důkladně si prostudujte základní dokumenty, které definují podmínky pro získání podpory z OPŽP.  Udělejte si jasnou představu, jaký projekt chcete realizovat, a sestavte si projektový záměr. Základem je získat pro svůj záměr širokou podporu ve svém okolí a využít její pomoci při zpracování záměru.  Vyjasněte si, jakým způsobem chcete projekt realizovat, za použití jakých prostředků a s jakými partnery. Prostudujte si veškeré výše zmíněné dokumenty, ve kterých jsou obsažena základní pravidla a podmínky celého operačního programu.  Po seznámení se s požadavky a nároky operačního programu kladené na žadatele při zpracování projektu zvažte časové a odborné možnosti

28 MZLU Brno Postup před podáním žádosti 28  Při uzavírání smlouvy se zpracovatelem dbejte na všechny eventuální situace a podmínky, které smlouva stanovuje a předpokládá. Nechte si předem také vyčíslit co možná nejpřesněji náklady na zpracování projektu a tuto cenovou kalkulaci se pokuste co nejpřesněji promítnout do textu smlouvy.  Je důležité být se zpracovatelem v neustálém kontaktu, nechte si předkládat průběžné výsledky a pokroky.  Neméně důležité je efektivní a správné rozvržení projektových etap z věcného i časového hlediska a zajištění nezbytných a věrohodných finančních prostředků. Je vhodné si uvědomit možná rizika a případná riziková řešení (např. neobdržení bankovního úvěru).  Kvalitní, správné a aktuální informace Vám mohou zaručit lidé na oficiálních informačních místech.  Nevěřte nikomu, kdo Vám slibuje jistotu získání dotace

29 MZLU Brno Před podáním žádosti 1. krok Zvolit podporovanou aktivitu v rámci prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory 2. krok Identifikovat typ žadatele odpovídající statutu žadatele 3. krok Seznámit se s formou a výší podpory, pravidly veřejné podpory a výpočtem fi nanční analýzy 4. krok Ověřit si min., max. velikost projektu (náklady), typ projektu a specifi kaci místa realizace 29

30 MZLU Brno Před podáním žádosti 5. krok Projít kritéria přijatelnosti projektu 6. krok Seznámit se se způsobilými výdaji dané oblasti/podoblasti 7.krok Seznámit se se základními podmínkami realizace projektu 8. krok Seznámit se s podmínkami aktuální Výzvy aktuální Výzva k předkládání projektů 30

31 MZLU Brno Podporované opatření 31

32 MZLU Brno Podporované opatření 32 3.6.4.3 Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur V rámci oblasti podpory bude moţno podporovat projekty, zaměřené na:  realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,  příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,  zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,

33 MZLU Brno Podporovaná opatření 33 opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,  realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace lesů směrem k druhové a prostorové skladbě porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám v prioritních oblastech pásem ohrožení imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích nebo územích soustavy Natura 2000,  zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků a v jejich ochranných pásmech s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů Oblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů. Pokud je součástí opatření nákup pozemku, musí být příjemce podpory vlastníkem nemovitosti, po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu. Příjemce podpory musí zajistit udržitelnost opatření po dobu nejméně deseti let od ukončení projektu

34 MZLU Brno Podporovaná opatření 34 3.6.4.4 Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny V rámci oblasti podpory bude moţno podporovat projekty, zaměřené na:  realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních a akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.)

35 MZLU Brno Potenciální žadatelé 35 Typy žadatelů: Spektrum typů možných žadatelů je velmi široké a obsáhlé. Přehled právních forem příjemců podpory, příslušných právních předpisů upravujících danou kategorii příjemců podpory a typů žadatelů uvádí směrnice MŽP v platném znění – příloha č. 4, podrobnější podmínky specifikující příjemce podpory stanoví ID OPŽP. Vymezení příjemců podpory je závislé na konkrétní oblasti (podoblasti) podpory. Kombinace typů možných příjemců podpory a podoblastí podpory jsou uvedeny přehlednou tabulkovou formou v ID OPŽP

36 MZLU Brno Forma a výše podpory 36 Podpora v rámci OPŽP je poskytována formou nevratné dotace. Na poskytnutí podpory v rámci OPŽP není právní nárok. Bonitnímu (úvěrově způsobilému) žadateli může SFŽP ČR poskytnout půjčku na posílení vlastních zdrojů žadatele. (Doba splatnosti půjčky je max. 10 let, přičemž tato doba začíná rokem následujícím po posledním roce uvolnění fi nančních prostředků). (Směrnice MŽP v platném znění, článek 4, bod 8). Pokyny pro zajištění půjček jsou uvedeny v příloze 4 – 6 Směrnice MŽP v platném znění, čerpání a splácení probíhá dle Smlouvy. Pro určení výše podpory je rozhodující stanovit:  zda žadatel je veřejnoprávní nebo soukromý subjekt (Směrnice MŽP v platném znění – příloha č. 5);  zda se na projekt vztahuje poskytnutí veřejné podpory či nikoliv (ID, kapitola 8.1);  zda projekt vytváří (generuje) příjmy či nikoliv (tedy projekty spadají pod čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006/ES, ID, kapitola 8.2).

37 MZLU Brno Podmínky přijatelnosti 37 Obecné podmínky přijatelnosti:  projekt je v souladu s aktuální Výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána;  projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí;  projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR a EU a horizontálními prioritami EU;  projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit dle jednotlivých podoblastí podpory;  žadatel není (nebude) v rámci stejného projektu současně příjemcem podpory z ostatních operačních programů, iniciativ Evropských společenství, ani z národních programů SFŽP ČR (projekt může být spolufinancován ze státních fondů, ostatních národních veřejných zdrojů a ze zdrojů mezinárodních finančních institucí do výše schváleného spolufinancování);  žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči orgánům veřejné správy;

38 MZLU Brno Podmínky přijatelnosti 38  místo realizace akce územně odpovídá zaměření poskytování prostředků z ERDF, resp. FS a dále dle územně specifi ckého zaměření některých podoblastí podpory; -typ žadatele odpovídá defi novanému typu žadatele pro příslušnou podoblast podpory;  splnění defi novaných min./max. způsobilých výdajů dle jednotlivých oblastí (podoblastí) podpory;  žádost je předložena (podána) na formuláři žádosti (resp. formuláři žádosti Velkých projektů) vyplněném v prostředí Bene-fi ll s příslušnými přílohami;  žádost Individuálních projektů je předložena na místně příslušné podací místo podle místa realizace akce, Velké projekty s rozpočtem nad 25 mil. € se předkládají přímo na centrálu SFŽP ČR;  formálně úplná žádost je podaná v předepsaném termínu. Termíny jsou uvedeny v příslušné (konkrétní) Výzvě k podání žádostí;  žádost je předložena před termínem zahájení realizace projektu,  oznámení zadávacího řízení musí být uskutečněno až po akceptaci žádosti fondem,  žádosti, jejichž celkové náklady převyšují 25 mil. eur (tzv. velké projekty), jsou administrovány podle zvláštních pokynů, žadatelé připravující tzv. velký projekt v prvním kroku kontaktují SFŽP ČR a poté se řídí jeho pokyny.

39 MZLU Brno Podmínky přijatelnosti 39 Specifi cké podmínky přijatelnosti: Jsou podle jednotlivých oblastí podpory defi novány v ID OPŽP v kapitole 6. a jsou rozvedeny v Závazných pokynech pro žadatele. Specifické podmínky přijatelnosti mohou být upraveny (doplněny, zpřísněny, omezeny) konkrétní Výzvou k překládání žádostí.

40 MZLU Brno Způsobilé výdaje 40 Způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli příslušné oblasti podpory v rámci OPŽP;  způsobilé výdaje pro dodavatelský způsob realizace akce musí být doloženy dodavatelskou fakturou nebo kupní smlouvou (nákup pozemku/stavby);  způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněn po termínu způsobilosti, tj. po datu akceptace žádosti na SFŽP ČR (s výjimkou některých výdajů na zpracování žádosti, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, na zpracování studie proveditelnosti, je-li vyžadována, případně jiných podpůrných studií dle specifických požadavků jednotlivých priorit (fi nanční a ekonomická analýza, analýza rizik, odborný posudek,rozptylová studie, energetický audit, hydrogeologický průzkum atd.), případně zpracování tendrové dokumentace, u nichž je jako počátek způsobilosti stanoveno datum dva roky před datem akceptace žádosti, nejdříve však 1. 1. 2007);

41 MZLU Brno Způsobilé výdaje 41  způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu;  výše způsobilých výdajů se u projektů generujících příjem stanoví na základě výsledku finanční analýzy zpracované v modelech k tomu určených. Realizace věcného plnění (prací svépomocí) je považována za způsobilý výdaj pouze v několika oblastech podpory, bližší specifi kace jsou uvedeny u příslušných podoblastí podpory v ID OPŽP (ID kap. 5.2). Další informace o způsobilosti výdajů v daných prioritních osách naleznete v ID OPŽP od strany 110 do 127.

42 MZLU Brno Způsobilé výdaje 42 Za způsobilé výdaje v rámci prioritní osy 6 – oblasti podpory 6.3 jsou nad rámec obecných položek považovány tyto náklady:  nákup pozemku s výjimkou případů, kdy je příjemcem podpory fyzická osoba nebo právnická osoba založená k podnikatelským účelům,  stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory, zejména náklady na výsadbu, povýsadbové práce v rámci realizace záměru, nejdéle po dobu 2 let od ukončení realizace výsadeb, ochranu a ošetření dřevin, likvidaci nevhodných náletových dřevin, likvidaci kalamitně rozšířených neţádoucích invazních druhů a zatravnění, v lesních porostech náklady na výsadbu a ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin,  vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem  vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % z přímých realizačních výdajů,  vedlejší rozpočtové náklady do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (včetně nezbytných geodetických prací).

43 MZLU Brno Způsobilé výdaje 43 Nákup pozemků a staveb Výdaje na nákup pozemků jsou považovány za způsobilé u všech prioritních os do výše 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu s výjimkou priority 6, u které ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech může Řídící orgán povolit vyšší procentní sazbu. Propagační opatření Za způsobilé výdaje v rámci projektu jsou povaţovány náklady na propagační opatření (billboardy, pamětní desky), které byly vynaloţeny v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky na zajištění propagace a informovanosti v rámci OPŢP dle článku 8 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

44 MZLU Brno Způsobilé výdaje 44 Projektová příprava Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány náklady na zpracování:  projektové dokumentace pro územní řízení,  projektové dokumentace (dle § 2 Vyhlášky č. 499/2006),  zadávací dokumentace dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (pouze zadávací dokumentace na realizaci daného opatření, nikoliv na přípravu projektu a odborný dozor či správce stavby) včetně organizace zadávacího řízení,  dokumentace pro provádění stavby (dle § 3 Vyhlášky č. 499/2006),  studie proveditelnosti (je-li požadována),  dalších podkladových studií a analýz dle specifických požadavků jednotlivých priorit a typu projektu (Hydrogeologický průzkum, Odborný posudek, Analýza rizik, Rozptylová studie, Energetický audit, atd.),

45 MZLU Brno Projekt 45 Projekt Konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci OPŽP. Projekt je prezentován ve formě žádosti a souborem povinných a nepovinných příloh. Projekt musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích ukazatelů příslušného opatření. Projektem se obecně rozumí jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně defi novanému cíli, která má určený začátek a konec, která vyžaduje spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá (případně spotřebovává) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí. V rámci OPŽP se rozlišují Individuální projekty a Velké projekty.

46 MZLU Brno Způsobilé výdaje 46  finanční a ekonomické analýzy (je-li požadována),  zpracování žádosti, včetně zajištění nezbytných dokladů k žádosti. Výdaje na přípravu projektu lze považovat za způsobilé max. do výše 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů. Výše uvedené náklady na projektovou přípravu jsou způsobilé v případě dodržení následujících podmínek: 1. akceptace příslušné projektové žádosti v rámci OPŢP, 2. uskutečnění nákladů na přípravu projektu ne dříve než 24 měsíců před předložením žádosti, vždy však po datu 1.1.2007, 3. dodržení povinností a pravidel při výběru zpracovatele přípravné projektové dokumentace a žádosti v souladu s platným zněním zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, 4. schválení investičního projektu řídícím orgánem k podpoře a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

47 MZLU Brno..jdeme tvořit žádost a projekt 47


Stáhnout ppt "MZLU Brno 1 Odborné vzdělávání Operační program životní prostředí 29.9.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google