Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etika v podnikání Business Ethics Etika v podnikání Business Ethics Etika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etika v podnikání Business Ethics Etika v podnikání Business Ethics Etika."— Transkript prezentace:

1 Etika v podnikání Business Ethics Etika v podnikání Business Ethics Etika

2 Studijní literatura Studijní literatura Putnová A., Seknička P. Etické řízení ve firmě. 2007 Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí. Pro Transparency international - Česká republika, Čaník,P., Čaníková, P., 2006 Dytrt, Z. a kol. Dobré jméno firmy. 2006. ------------------------------------------------------------------------ Dytrt, Z. Manažer – etika – globalizace. 2001 Kol. Manažerská etika I.- IX...inspirace pro 21.století… 2001 - 2010 Seknička, P. a kol. Úvod do hospodářské etiky. 2001. Bláha, J., Dytrt, Z. Manažerská etika. 2003 Bláha, J., Dytrt, Z. Manažerská etika. 2003 Rolný, I. Etika v podnikové strategii. 2007 Fotr, Dědina, Hrůzová. Manažerské rozhodování. 2003 Steinmann, H., Lohr, A. Základy podnikové etiky. 1995 Etzioni A. Morální dimenze ekonomiky. 1995 Dytrt, Z. a kol. Etika v podnikatelském prostředí. 2006. Vaněk, J. Principy obecné, ekonomické a informační etiky. 2005 Hellriegel, D., Slocum, J.W., Woodman, R.W. Organizational Behavior. 1989 Armstrong, M. A. Handbook of Human Resource, Management Practice. 2001

3 ETIKA Etika ( řecké): „ethos“ : zvyk, obvykle „dobrý zvyk“. Morálka ( latinské): mos : zvyk, obyčej, zákon, pravidlo, předpis, vlastnost, mores : mravy a charakter. Norma : všeobecné, závazné pravidlo, předpis všeobecné, závazné pravidlo, předpis

4 ETIKA Etika  Filosofická disciplína  Teorie mravnosti, morálky  Nauka o morálce  Soustava názorů na mravnost  Systém mravních norem Morálka Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti  Mravnost  Souhrn mravních norem a zásad Mrav/y - je ustálený, obvyklý způsob jednání, chování v určitém společenství lidí, obyčej

5 ETIKA Etika Věda, zkoumá lidskou praxi s ohledem na podmínky její morálnosti vystihuje v obecnosti část etiky, kterou lze označit jako etiku obecnou Etické principy k nimž tato etika dospívá, se dotýkají lidské praxe jako celku bez ohledu na konkrétní podoby. bez ohledu na konkrétní podoby.

6 ETIKA Etika souhrn norem, pravidel vyjadřující názory společnosti  na chování a jednání lidí  z hlediska dobra a zla,  z hlediska správnosti a nesprávnosti Etické vztahy vyjadřují postoje vyjadřují postoje  ke světu,  k realitě,  k životním hodnotám Etické normy – formou příkazů, zákazů, uzancí, požadavků

7 ETIKA v PODNIKÁNÍ Morálka stav fakticky panujících norem ohraničeného kulturního prostoru Etika metodicky ukázněné myšlení metodicky ukázněné myšlení o této fakticky panující morálce, o této fakticky panující morálce, vědomí hodnoty morálního smýšlení, postojů, chování, jednání Etika v podnikání reflexe etických principů reflexe etických principů do veškerých aktivit podnikání do veškerých aktivit podnikání Podniková etika v souvislostech hospodářského jednání v souvislostech hospodářského jednání

8 Etika Putnová, Seknička,2007 Etika Putnová, Seknička,2007

9 ETIKA Morálka souhrn obecně závazných pravidel a jednání platných v určitém společenství lidí a vyjadřující to, co je pokládáno za obecně závazné. Vztahuje se k určitému řádu Morální jednání jednání je ve shodě s platnou morálkou jednání je ve shodě s platnou morálkou

10 ETIKA Kategorie etiky :  morální hodnoty  morální normy  morální idee

11 ETIKA Morální normy „pravidla provozu“ Morální hodnoty  jsou založeny na vztahu mezi člověkem a jevy, věcmi, skutečnostmi  nejsou vlastností jevů  jsou výsledkem vztahování a vztahů,  jsou vyjádřením míry významu jakéhokoliv objektu pro člověka Morální idee  vycházejí z filosofického názoru,  naznačují, k čemu má jedinec, společnost a společenská skupina, směřovat

12 Etika Etika Etika a morálka Zdroj : Steinmanjn,H., Lohr,A. (1995), s.13

13 ETIKA Autonomní –Etické zásady si stanoví člověk sám popř. sama společnost Heteronomní –Mravní zásady a pravidla jsou chápány jako dané zvnějšku (např. Vyšší inteligencí, Bohem…)

14 ETIKA Deskriptivní –Klade si za cíl popsat co nejpřesněji mravní jednání a hodnoty v rozmanitých kulturních podobách Normativní –Usiluje o to najít a analyzovat normy lidského chování –Hledá kritéria pro stanovení „morálně dobrého“ a „morálně špatného“ chování a na jejich základě formulovat určité zákazy, příkazy nebo tabu

15 ETIKA Individuální –Zabývá se morálními otázkami jednotlivce při jeho úsilí o vlastní blaho Sociální –Zaměřená na společné, obecné dobro –Hledá univerzální lidské hodnoty Profesní –Aplikuje obecná etická pravidla na poměry konkrétních oborů lidské činnosti (lékařství, novinářství, poradenství apod.)

16 ETIKA Environmentální –Řeší vztah člověka (jedince i lidstva) vůči všemu nelidskému Hospodářství –Řeší etické problémy související s transformací stávajícího nebo s budováním nového ekonomického řádu v duchu principů spravedlnosti, solidarity, společenského blaha, demokracie, humanita apod.

17 Etika Etika Etika a chování jedinců Zdroj : Etzioni, A. ( 1995), s.61


Stáhnout ppt "Etika v podnikání Business Ethics Etika v podnikání Business Ethics Etika."

Podobné prezentace


Reklamy Google