Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem (proces, kolize, přímá úprava)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem (proces, kolize, přímá úprava)"— Transkript prezentace:

1 Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem (proces, kolize, přímá úprava)
JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno,

2 Cíle školení Poskytnout základní orientaci
Nastínit procesní, kolizní a přímé řešení a jejich vztahy Rozebrat relevantní předpisy Upozornit na základní problémové oblasti Nabídnout doporučení pro kontraktaci

3 Vztahy s mezinárodním prvkem
Kde se bude spor rozhodovat? Procesní normy Kolizní normy Imperativní normy Jakým právem se bude spor řídit? Relevantní mohou být jen kogentní normy, případně veřejnoprávní normy U obou otázek velká autonomie vůle

4 Kde se bude spor rozhodovat
Obecný soud Volba soudu Pravidlo pro určení soudu Obecně nejčastěji místo sídla žalovaného Brusel I – místo plnění Rozhodčí soud

5 Jakým právem se spor bude řídit?
Dvě základní metody Přímá metoda Kolizní metoda Přímá metoda má přednost pozor na aplikační rozsah pozor na smluvní vyloučení

6 Proč se tím zabývat předem?
Právní jistota Možnost výhodnějšího řešení Možnost využití při jednání Snižování nákladů sporu Tvorba smlouvy s ohledem na Sudiště Obsah rozhodného práva

7 Základní předpisy - proces
Kde spor řeším? Nařízení Brusel I ZMPS Dvoustranné o právní pomoci Mnohostranné mezinárodní smlouvy

8 Základní předpisy - kolize
Podle jakého práva ho řeším? Přímá úprava Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) CMR (silniční nákladní doprava) COTIF (železniční mezinárodní přeprava) Letecká mezinárodní přeprava Promlčení při mezinárodní koupi zboží CVR mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel

9 Základní předpisy - kolize
Podle jakého práva spor řeším? Přímá úprava INTERBUS (Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem) Úmluva OSN o námořní přepravě zboží

10 Základní předpisy - kolize
Podle jakého práva spor řeším? Kolizní úprava ZMPS Římská úmluva Nařízení Řím I Nařízení Řím II Bilaterální smlouvy Multilaterální smlouvy

11 Mezinárodní úmluvy Přehled smluv zde (dvoustranné – justice)
a zde (mnohostranné – justice) a zde (ÚMPOD) a zde (MZV)

12 Postup Kvalifikuji Naleznu sudiště Hledám právní režim
O jaký právní vztah se jedná? Naleznu sudiště Kde se budu soudit? Hledám právní režim Jakým právem se bude daný vztah řídit?

13 Kvalifikace Kladu si otázky: V naprosté většině podle lex fori
Co je to za právní vztah? Práva a povinnosti? Je tam skutečně mezinárodní prvek? Mezi kým ten právní vztah je? Smluvní x mimosmluvní? Jakou řeším otázku? Platnost smlouvy? Způsobilost? Věcné právo? Nárok z porušení smlouvy? V naprosté většině podle lex fori

14 Hledám sudiště Kdo žaluje? Kde by asi tak mohl/chtěl?
Je prorogační doložka? Umožňují procesní normy státu sudiště takovou prorogaci? Není prorogační doložka Kdo žaluje? Jaké je místo plnění? Naleznu správný předpis Naleznu příslušný soud

15 Hledám právní režim Mám sudiště – používám tam platné předpisy
Existuje přímá úprava? Aplikační test Existují kolizní úpravy v různých pramenech? Aplikační testy Národní kolizní úprava

16 Procesně ZMPS Brusel I Mezinárodní smlouvy Působnost časová místní
věcná osobní

17 Příklad Vztah mezi obchodníky – ČR a Slovensko Rok 2005
Prodávající Slovák EXW INCOTERMS 2000 (Varšava) Nárok na náhradu škody Žaluje Slovák Kde? Čím?

18 Kde spor řeším? Kdy bylo zahájeno řízení? Žalovaný domicil na území EU
Od Brusel I Do vč. ZMPS Mezinárodní smlouvy Žalovaný domicil na území EU Brusel I (výjimky prorogace, výlučná) Osoba občan mimo EU? Žalovaný mimo EU Národní normy

19 Brusel I

20 Brusel I Řeším aplikační test Působnost časová Věcná Personální
Vztah k jiným nástrojům

21 Osobní působnost Žalovat může kdokoli Žalovaný
Domicilován na území EU (čl. 59 a 60) Čl. 22 – bez ohledu na bydliště Čl. 23 – domicil v EU a mimo

22 Věcný dosah nařízení Věci občanské a obchodní Bez ohledu na druh soudu

23 Negativní vymezení působnosti
Článek 2 výslovně vylučuje Otázky veřejnoprávní Konkurz a vyrovnání Manželské věci Rozhodčí řízení Statusové otázky (způsobilost k právům a právním úkonům)

24 Časová působnost Planost 1. 3. 2002 Česká republika 1. 5. 2004
Použije se na řízení zahájené po Další pravidla čl. 66 (uznání a výkon)

25 Vztah k jiným nástrojům
Ve zvláštních věcech samostatně Odkaz na nařízení je odkazem na Úmluvu Čl výslovně uvedené mezinárodní úmluvy se nařízením nahrazují v mezích jeho působnosti

26 Systém pravomocí výlučná pravomoc určená nařízením (čl. 22)
výlučná pravomoc dohodou stran* (čl. 23) speciální pravomoc (čl. 8-21) alternativní I. (čl. 5), alternativní II. (čl. 6-7), základní (čl. 2) podřízení se zahájenému řízení (čl. 24)

27 Výlučná pravomoc (čl. 22) Bez ohledu na domicil
Věcná práva a nájem nemovitostí Společnosti (založení, nulita atd.) Platnost zápisů do veřejných rejstříků Patent, ochranné známky Výkon rozhodnutí

28 Prorogace (čl. 23) Alespoň jedna strana bydliště v EU
Žádná bydliště v EU (odst. 3) Nesmí odporovat výlučné a speciální pravomoci Forma Písemně Ve formě odpovídající zavedeným zvyklostem Obecně známé obchodní zvyklosti

29 Prorogační doložka Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.

30 Speciální pravomoc (čl. 8)
Pojistné smlouvy Spotřebitelské smlouvy Individuální pracovní smlouvy

31 Speciální pravomoc (čl. 8)
Ochrana slabší strany – omezení prorogace dohoda po vzniku sporu ve prospěch slabší strany domicil ve stejném státě

32 Základní pravomoc (čl. 2)
Dle domicilu žalovaného Fyzické osoby bydliště (čl. 59) Právnické osoby (čl. 60) sídlo ústředí hlavní provozovna

33 Alternativa věcná (čl. 5)
Místo plnění kam mělo být zboží dodáno místo poskytnutí služeb Výživné – bydliště oprávněné osoby Delikty – místo, kde došlo ke škodné události Adhezní řízení Pobočky, provozovny

34 Alternativa procesní (čl. 6-7)
Více žalovaných společně Vzájemná žaloba

35 Podřízení se zah. řízení (čl. 24)
Pokud se žalovaný dostaví k řízení Nikoli proto, aby namítl nepříslušnost Pokud není výlučný soud dle čl. 22

36 Pro MPO podstatné 3 základní příslušnosti
Prorogovaná Obecná – domicil žalovaného Alternativní – místo plnění Obecná/alternativní – vybírá si žalobce

37 Doporučení pro kontraktaci
Prorogace vlastního soudu Nižší náklady Znám procesní právo Znám soudy Soud se bude snažit aplikovat vlastní rozhodné právo Prorogace rozhodčího soudu Rychlé Nezávislé Odborné

38 Doporučení pro kontraktaci
„Vyměním“ prorogaci za jiné ustanovení Pojistím si sudiště vhodnými doložkami Pozor na spotřebitele

39 Přímá a kolizní metoda

40 Příklad Kupní smlouva, Čech a Polák (prodávající Polák), rok 2010
Místo dodání Kunovice u Uherského Hradiště ZMPS Římská úmluva Nařízení Řím I Vídeňská úmluva Česko-polská dvoustranná

41 Podle jakého práva spor řeším?
Přímá metoda Přednost (doktrína) Aplikační test přímé úpravy Proces vyplňování mezer - MPS Kolizní metoda Odkazem určí rozhodné právo Evropsky unifikované kolize S a MS OOP ZV

42 Kolizní úprava závazkových právních vztahů
ZMPS Římská úmluva Nařízení Řím I

43 Příklad Prodej nemovitosti na území ČR Čech – Španěl
Volba španělského práva Výhrada vlastnického práva Problém: Prodlení se placením kupní ceny Platnost smlouvy – forma? Přechod vlastnického práva Žaloba předchozího vlastníka na vydání věci

44 ZMPS (závazky kolizně)
Časová působnost Do Dnes již řada § obsolentní Zůstává ze závazků § 11a – platební styk § 11b – účast ve vypořádacím systému § 11c – úpadek finanční instituce § 11d – úpadek pojišťovny nebo zajišťovny § 11e – finanční zajištění

45 ZMPS (závazky kolizně)
Volba práva Rozumné uspořádání vztahů Zvláštní hraniční určovatelé

46 Stále použitelné Základní předpis Právní subjektivita Věcná práva
Procesní úprava (mimo působnost nařízení) Právní pomoc (mimo působnost nařízení) NOVÉ ZMPS!

47 Římská úmluva a nařízení Řím I

48 Římská úmluva 1980 Kolizní úprava smluvních závazkových vztahů

49 Nařízení Řím I Použitelné od 17. 12. 2009
Převádí se změnami Římskou úmluvu do nařízení

50 Nařízení Řím I Erga omnes Nahrazuje kolizní úpravu vnitrostátní
Reguluje přímo vztah k dalším pramenům práva Přednostní použití před MS uzavřenými dvěma nebo více členskými státy v rozsahu působnosti nařízení Použití jiných MS není dotčeno

51 Působnost věcná Věci občanské a obchodní
Stejně jako Římská úmluva - judikatura Nikoli Způsobilost Rodinné vztahy Výživné Majetek mezi manželi Směnky Šeky Rozhodčí smlouvy Obchodní společnosti

52 Působnost věcná Nikoli Trusty Předsmluvní jednání
Některé pojistné smlouvy Dokazování a soudní řízení

53 Kolizní úprava Obecná úprava Zvláštní úprava Spotřebitel Pracovník
Některé pojistné smlouvy Přepravní smlouvy

54 Není volba práva Zvláštní hraniční určovatelé
Poskytovatel charakteristického plnění Nejužší spojení Úniková doložka Zjevně úžeji spojena s jinou zemí

55 Smlouvy o přepravě zboží
Volba práva Obvyklé bydliště dopravce, pokud Místo převzetí nebo doručení nebo obvyklé bydliště odesílatele se tam nachází také Místo doručení Úniková doložka

56 Smlouva o přepravě cestujících
Omezená volba práva Výčet právních řádů Obvyklé bydliště cestujícího, pokud Místo odjezdu nebo Místo určení Obvyklé bydliště dopravce Úniková doložka

57 Spotřebitelské smlouvy
FO (netýká se podnikatelské činnosti) a Osoba v rámci podnikatelské činnosti, pokud Obchodník tam provozuje činnost nebo Činnost se na tuto zemi zaměřuje a Smlouva spadá do rozsahu těchto činností Obecná úprava Pokud nenaplňuje výše uvedené znaky Článek 6 odst. 4 vylučuje určité typy smluv

58 Spotřebitelské smlouvy
Materializovaná volba práva V důsledku této volby však nesmí být spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva na základě odstavce 1 jinak použila. Obvyklé bydliště spotřebitele

59 Pracovní smlouvy Materializovaná volba práva
V důsledku této volby však nesmí být spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva na základě odstavce 1 jinak použila. Z níž či v níž obvykle vykonává práci Nelze-li určit, tak provozovna Nejužší spojení

60 Pojistné smlouvy Kryjící velké riziko na území EU
Kryjící velké riziko mimo EU Kryjící malé riziko na území EU Kryjící malé riziko mimo EU NE zvláštní, ale obecná úprava nařízení

61 Pojistné smlouvy – velké riziko
Volba práva Obvyklé bydliště pojistitele Zjevně úžeji spojena

62 Pojistné smlouvy – malé riziko na území EU
Omezená volba práva Větší míra volnosti při volbě rozhodného práva Právo státu, kde je riziko v době uzavřené smlouvy

63 Imperativní ustanovení
„Imperativní ustanovení jsou ustanovení, jejichž dodržování je pro stát při ochraně jeho veřejných zájmů, jako např. jeho politického, společenského a hospodářského uspořádání zásadní do té míry, že se vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, která spadá do jejich oblasti působnosti, bez ohledu na právo, které by se jinak na smlouvu podle tohoto nařízení použilo.“ Lex fori ANO Státu místa plnění, pokud činí plnění protiprávní Lex causae – součást rozhodného práva

64 Výhrada veřejného pořádku
Použití některého ustanovení práva kterékoli země určeného na základě tohoto nařízení může být odmítnuto pouze v případě, že by bylo zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem místa soudu.

65 Působnost lex causae Výklad Plnění závazků
Důsledky úplného nebo částečného neplnění Zánik závazků Důsledky neplatnosti smlouvy Způsob plnění a opatření při vadném plnění Bere se v úvahu právo místa plnění

66 Platnost právního úkonu
Existence a platnost smlouvy Lex causae Odvolat se na právo svého obvyklého bydliště

67 Formální platnost Osoby v téže zemi Osoby v různé zemi Lex causae nebo
Kde byla uzavřena Osoby v různé zemi Kde se strany nacházely Nebo obvyklé bydliště stran

68 Nezpůsobilost strany Smlouva Strany v téže zemi
Strana způsobilá podle práva této země Nezpůsobilá podle práva jiné země Dovolávat se může jen když Druhá strana o nezpůsobilosti věděla Nebo měla vědět

69 Doporučení pro kontraktaci
Volit si rozhodné právo Právní jistota Vázanost na sudiště Uvažovat o vyloučení přímé úpravy (pokud to jde)

70 Mimosmluvní závazky

71 Nařízení Řím II Řím II Působnost Kolizní úprava
Věcná – občanské a obchodní Časová – Místní (EU mimo Dánsko) Personální – erga omnes

72 Vztah k jiným nástrojům
Přednost - mezinárodní smlouvy, které stanoví kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy Použije se mezi státy přednostně před úmluvami mezi dvěma a více členskými státy, které se týkají předmětu právní úpravy nařízení.

73 Příklad Haagská úmluva pro právo rozhodné pro dopravní nehody
Česko-polská smlouva o právní pomoci upravuje náhradu škod Nařízení Řím II obecně náhrada škody, není vyloučena doprava ZMPS základní řešení

74 Řešení Česko-polská přednost před ZMPS Nařízení Řím II pravidlo
Přednostní použití před bilaterálními Nepoužije se Česko-polská Nedotýká se mezinárodních úmluv Haagská řeší speciální otázku Použije se Haagská úmluva

75 Řím II Upravuje tyto otázky: Mimosmluvní náhrada škody obecně
Škoda způsobená vadou výrobku Nekalá soutěž Jednání omezující hospodářskou soutěž Škoda na životním prostředí Porušení práv duševního vlastnictví Protestní akce v kolektivním vyjednávání Bezdůvodné obohacení Jednatelství bez příkazu Předsmluvní odpovědnost

76 Řím II Obecné pravidlo U jednotlivých deliktů speciální pravidla
Právo země, kde vznikla škoda Úniková doložka Volba práva Po vzniku sporu Podnikatelé před vznikem škody U jednotlivých deliktů speciální pravidla

77 Přímá úprava

78 Smlouva v mezinárodním obchodě

79 Nutný obsah smlouvy Jaký je účel smlouvy? Jak budeme komunikovat?
Co je předmětem smlouvy? Jaká jsou práva a povinnosti? Jaké jsou na plnění lhůty? Jaké jsou sankce za nesplnění povinností? Jaké je náhradní řešení? Jaká práva z odpovědnosti můžu uplatňovat? Jak můžu smlouvu ukončit?

80 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Aplikační test: Je věc, kterou řeším je mezinárodní (čl. 1 odst. 1) koupě (čl. 3, 4, 30 a 53 CISG) zboží (čl. 2, 30 a 53 CISG)?

81 Aplikační test Mezinárodní povaha: ČR výhrada k bodu 2.
Mají strany smlouvy místo podnikání ve smluvních státech CISG? Odkazuje MPS na právo smluvního státu CISG? ČR výhrada k bodu 2.

82 Aplikační test Vyloučily strany použití CISG?
„Tato smlouva se řídí českým právem.“ „ Tato smlouva se řídí českým právem s vyloučením Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.“ „Tato smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb.“

83 CISG Upravuje jen některé otázky Je dispozitivní
Možnost vyloučení celé úmluvy Možnost změny jejích některých ustanovení

84 Vyplnění mezer Otázky, které spadají do rozsahu CISG a nejsou v ní výslovně řešeny Obecné zásady CISG MPS Příklad Úroky z prodlení – ano ale není výše sjednat nebo sjednat způsob určení nebo zásady nebo podle práva rozhodného

85 Vyloučené otázky Řeší se podle rozhodného práva
Výslovně vyloučené (čl. 4) Platnost smlouvy Účinků na vlastnické právo

86 Obecné zásady CISG Smluvní volnost Dobrá víra
Hodnocení chování strany objektivními kritérii Informační povinnost Plná náhrada škody

87 Výklad CISG Neexistence výkladového orgánu
Autonomní výklad s ohledem na mezinárodní původ úmluvy Dobrá víra v mezinárodním obchodu Podpora jednotnosti výkladu Databáze CISG

88 Nestátní prostředky regulace
Formulářové smlouvy Individuální obchodní zvyklosti Obchodní podmínky Praktiky zavedené stranami Soukromé kodifikace Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT PECL Incoterms

89 Příklad Kupní smlouva (12 stran) Obchodní podmínky INCOTERMS
Zásady UNIDROIT CISG

90 Galimatyáš pravidel Kogentní ustanovení CISG
Smluvní ujednání (individuálně sjednaná) Dodací podmínky Zásady UNIDROIT (nestátní prostředky regulace) Dispozitivní ustanovení CISG Zásady CISG Normy práva rozhodného

91 Návrh na uzavření smlouvy
Adresovaný Jedné nebo několika osobám Určitý Označeno zboží Přímo či nepřímo stanovena cena a množství nebo Ujednání o určení

92 Přijetí návrhu Prohlášení Jednání naznačující souhlas
Reálná činnost směřující k plnění (dodání zboží) Mlčení samo o sobě není přijetím Přijetí musí být včasné

93 Bitva formulářů

94 Bitva formulářů Jaký je obsah smlouvy? Přijetí může obsahovat změny
Podstatné – nová nabídka Kupní cena, placení, jakost, množství zboží, místo a doba dodání, rozsah odpovědnosti, řešení sporů Nepodstatné měnění nabídky Pokud nevznese námitku – přijetí Smlouva – podmínky v nabídce a změny v přijetí

95 Forma smlouvy Nemusí být písemná Lze ji prokazovat jakkoli
Ujednána pouze písemná změna smlouvy – pak pouze písemná změna ALE Praxe stran strana svým chováním může ztratit možnost dovolávat se tohoto ustanovení v rozsahu, v jakém na to druhá strana spoléhala.

96 Reklamační proces Prohlídka zboží (čl. 38) Oznámení vady (čl. 39)
v době co možná nejkratší Oznámení vady (čl. 39) v době přiměřené poté, co je zjistil nebo měl zjistit nejpozději do 2 let nutné k možnosti uplatit nárok neoznámení vad – prekluze nároku Uplatnění nároků z vad v obecné promlčecí době případně ve zvláštní lhůtě

97 Doporučení pro kontraktaci
Sjednat si reklamační proces Lhůty Formu Průběh Nároky

98 Náhrada škody Hradí se Předvídatelná ztráta a Předvídatelný ušlý zisk Rozdíl v ceně náhradního obchodu Upravit vztah ke smluvní pokutě (rozhodné právo)

99 Vyšší moc Vyšší moc Vyšší moc není hardship
Nemožnost plnění Vyšší moc není hardship Plnění možné, ale podstatně ztížené plnění Sjednat si, jaké okolnosti se považují za vyšší moc

100 Sumarizace Přímá úprava Velmi dispozitivní Možnost úplného vyloučení
Blízká obch. zák. Nutnost specifikace vágních termínů

101 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem (proces, kolize, přímá úprava)"

Podobné prezentace


Reklamy Google