Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské mezinárodní právo soukromé - proces

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské mezinárodní právo soukromé - proces"— Transkript prezentace:

1 Evropské mezinárodní právo soukromé - proces
JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno,

2 Mezinárodní právo soukromé
Dvě základní otázky: Který soud bude danou věc rozhodovat? Kterým právem se daný právní vztah bude řídit? Evropský prostor – jaký postup použít?

3 Prameny MPS Vnitrostátní Mezinárodní Právo EU

4 Prameny MPS - vnitrostátní
zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním chystaný nový zákon některá ustanovení z obchodního zákoníku, zákona o rodině, zákoníku práce, aj.

5 Mezinárodní smlouvy Dvoustranné x mnohostranné
Přehled smluv zde (dvoustranné – justice) a zde (mnohostranné – justice) a zde (ÚMPOD) a zde (MZV) Unifikující kolizní normy x unifikující přímé normy

6 Mezinárodní smlouvy Unifikující přímé normy Unifikující kolizní normy
Erga omnes Inter partes

7 Mnohost pramenů O co mi jde? Co řeším? Působnost Procesní otázky
Kvalifikace Působnost Věcná Místní Časová Osobní

8 Kolize pramenů MPS Vnitrostátní x mezinárodní Vnitrostátní x právo EU
Aplikační přednost Přímý účinek (nařízení) Mezinárodní smlouvy x právo EU Není obecné pravidlo Obvykle upraveno výslovně v nařízeních

9 Příklady Vnitrostátní vs. Právo EU Čl. 20 Římské úmluvy
Touto úmluvou není dotčeno použití kolizních norem ve zvláštních oblastech, které jsou nebo budou obsaženy v právních předpisech EU nebo ve vnitrostátních předpisech, které byly při provádění takových právních předpisů harmonizovány. § 10a) a b) ZMPS – pojistné smlouvy § 64 obč. zák. – ochrana spotřebitele u timesharingové smlouvy

10 Příklady Mezinárodní vs. Nařízení Zřizovací smlouvy
Smlouva uzavřená EU a nařízení Přednost má smlouva V nařízeních je vztah upraven Nařízení o postupu při přijímání nových mezinárodních smluv v oblasti EJP

11 Kolize mezinárodních smluv
Oba státy jsou vázány jednou smlouvou, pouze jeden z nich je vázán druhou smlouvou Použije se smlouva, kterou jsou vázány oba státy Oba státy jsou vázány oběma smlouvami vztah obou smluv je výslovně upraven alespoň v jedné z nich (NU o RN) vztah smluv není upraven ani v jedné z nich, potom platí další pravidla

12 Příklad Občan ČR, zraní v Itálii svým autem Itala s bydlištěm v ČR, rok 2005 Česko-italská smlouva o právních stycích Haagská úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody Rozhoduje se v Itálii Použije se dvoustranná Dnes již nařízení Řím II

13 Kolize mezinárodních smluv
Stejný předmět Vídeňská úmluva o smluvním právu (15/1988 Sb.) Nová smlouva má předchozí nahradit lex posterior derogat priori (pokud je zřetelné, že pozdější úprava má nahradit úpravu předcházející a obě smlouvy nemohou existovat vedle sebe) Smlouvy mohou existovat vedle sebe snadnější a účinnější dosažení výsledku (smlouvy mohou existovat vedle sebe, použije té úpravy, dle níž lze dosáhnout určitého výsledku snadněji a účinněji)

14 Kolize mezinárodních smluv
Nestejný předmět (VÚ nereguluje) Lex specialis derogat legi generali úžeji vymezený okruh právních vztahů menší počet smluvních stran přímé normy (před kolizními) snadnější dosažení výsledku

15 Příklady Haagská úmluva o uznání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (oba státy vázány) ČR-francouzská smlouva o právní pomoci (pozdější, není upraven vztah) Smlouvy se netýkají téhož předmětu Haagská úmluva Speciální k obecnému uznání a výkonu Usnadnění dosažení výkonu

16 Příklady Římská úmluva 1980 Dvoustranné smlouvy o právní pomoci
Nevymezen konkrétně vztah Římská se nedotýká aplikace mezinárodních úmluv Obecná pravidla Lex specialis derogat generali Účinnější dosažení výsledku Úžeji vymezený okruh otázek

17 Příklady Nařízení Řím I Dvoustranné smlouvy o právní pomoci
Vztah jasně vymezen Mezinárodní smlouvy ANO přednost Bilaterální smlouvy mezi členskými státy NEpoužijí se

18 Přehled předpisů v EJP Unifikace kolizních norem
Úmluva o právu rozhodném pro závazky ze smluv (Římská úmluva) 64/2006 Sb. m. s. Nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) Nařízení EP a Rady (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvmí závazkové vztahy (Řím II)

19 Přehled předpisů v EJP Mezinárodní pravomoc, uznání a výkon rozhodnutí
Nařízení č. 44/2001o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I) Nařízení č. 1896/2006 kterým se zavádí evropské řízení o platebním rozkazu (EPR) Nařízení č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (ETT) Nařízení č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

20 Přehled předpisů v EJP Rodinné věci
Nařízení č. 2201/2003 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti (nařízení Brusel IIa) přiznání, výkon, převedení a úplné nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti rozvod, rozluka, prohlášení manželství za neplatné Nařízení o výživném 4/2009 (příslušnost, rozhodné právo, uznání a výkon) Od vyživovací povinnost, která vyplývá z rodinných vztahů, rodičovství, manželství nebo příbuzenství

21 Přehled předpisů v EJP Manželské věci
Posílená spolupráce v kolizní úpravě věcech rozvodu a rozluky Zelená kniha – majetkové poměry mezi manžely (kolize, proces)

22 Přehled předpisů v EJP Dědění
návrh nařízení o dědictví a závětích (kolizní právo, proces)

23 Přehled předpisů v EJP Právní pomoc
Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000, o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech Nařízení EP a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001, o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

24 Předpisy práva EU Eur-lex Pre-lex OEIL-lex Curia.eu Jurifast
Databáze EU práva Pre-lex Sledování rozhodovacího procesu mezi orgány OEIL-lex Legislativní observatoř EP Curia.eu Jurifast rozhodnutí národních soudů

25 Orientace v EJP Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci
Evropský soudní atlas

26 Zběžný přehled nařízení
Řím I Kolizní úprava Smluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem – občanské a obchodní Nahrazuje Římskou úmluvu Působnost Věcná - občanské a obchodní věci Časová (od ) Místní EU mimo Dánsko Personálsní - erga omnes

27 Řím I Volba práva Náhradní hraniční určovatelé
Speciální ujednání o smlouvách Spotřebitelských Pracovních Přepravních (speciální přeprava cestujících) Některých pojistných

28 Zběžný přehled nařízení
Řím II Kolizní úprava Mimosmluvní závazkové vztahy Působnost Věcná – občanské a obchodní Časová – Místní (EU mimo Dánsko) Personální – erga omnes

29 Řím II Upravuje tyto otázky: Škoda způsobená vadou výrobku
Nekalá soutěž Jednání omezující hospodářskou soutěž Škoda na životním prostředí Porušení práv duševního vlastnictví Protestní akce v kolektivním vyjednávání Bezdůvodné obohacení Jednatelství bez příkazu Předsmluvní odpovědnost

30 Řím II Obecné pravidlo Právo země, kde vznikla škoda
Úniková doložka (užší spojení) Možnost volby práva Po vzniku sporu Podnikatelé před vznikem škody Nikoli u nekalé, postihuje-li jen spotřebitele Nikoli u práv z duševního vlastnictví Omezené u škody na životním prostředí

31 Zběžný přehled nařízení
Brusel IIbis Rodinné věci Příslušnost a uznání a výkon Působnost Časová - od Věcná přiznání, výkon, převedení a úplné nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti rozvod, rozluka, prohlášení manželství za neplatné

32 Brusel IIa - působnost Věci vyloučené Určení a popření otcovství
Rozhodnutí o osvojení Jméno a příjmení dítěte Vyživovací povinnost Dosažení zletilosti Správa jmění a dědictví Opatření přijatá v důsledku trestných činů

33 Zběžný přehled nařízení
Nařízení o výživném Příslušnost, uznání a výkon Kolizní nepřímo (odkaz na Haagský protokol) Působnost Časová – od Věcná vyživovací povinnost z rodinných vztahů, rodičovství, manželství, švagrovství

34 Jednotlivá nařízení EJP
Brusel I. EPR EET Drobné nároky

35 Nařízení Brusel I

36 Nařízení Brusel I. mezinárodní pravomoc uznání a výkon
Kam podám žalobu? Kde mohu být žalován/a? uznání a výkon Jak se domoci výkonu rozhodnutí v cizí zemi?

37 Brusel I Působnost Vztah k jiným nástrojům Časová Věcná Personální
Osobní Vztah k jiným nástrojům

38 Časová působnost Planost 1. 3. 2002 Česká republika 1. 5. 2004
Použije se na řízení zahájené po Další pravidla čl. 66 (uznání a výkon)

39 Osobní působnost Žalovat může kdokoli Žalovaný
Domicilován na území EU (čl. 59 a 60) Čl. 22 – výlučná - bez ohledu na bydliště Čl. 23 – prorogace - domicil v EU a mimo

40 Věcný dosah nařízení Věci občanské a obchodní Bez ohledu na druh soudu

41 Negativní vymezení působnosti
Článek 2 výslovně vylučuje Otázky veřejnoprávní Konkurz a vyrovnání Manželské věci Rozhodčí řízení Statusové otázky (způsobilost k právům a právním úkonům)

42 Vztah k jiným nástrojům
Ve zvláštních věcech samostatně Odkaz na nařízení je odkazem na Úmluvu Čl výslovně uvedené mezinárodní úmluvy se nařízením nahrazují v mezích jeho působnosti

43 Systém pravomocí výlučná pravomoc určená nařízením (čl. 22)
výlučná pravomoc dohodou stran (čl. 23) speciální pravomoc (čl. 8-21) alternativní I. (čl. 5), alternativní II. (čl. 6-7), základní (čl. 2) podřízení se zahájenému řízení (čl. 24)

44 Výlučná pravomoc (čl. 22) Bez ohledu na bydliště
Věcná práva a nájem nemovitostí Společnosti (založení, nulita atd.) Platnost zápisů do veřejných rejstříků Patent, ochranné známky Výkon rozhodnutí

45 Prorogace (čl. 23) Alespoň jedna strana bydliště v EU
Žádná bydliště v EU (odst. 3) Nesmí odporovat výlučné a speciální pravomoci Forma Písemně Ve formě odpovídající zavedeným zvyklostem Obecně známé obchodní zvyklosti

46 Prorogační doložka „Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.“

47 Speciální pravomoc (čl. 8-21)
Pojistné smlouvy Spotřebitelské smlouvy Individuální pracovní smlouvy

48 Speciální pravomoc (čl. 8-21)
omezení prorogace (ochrana slabší strany) dohoda po vzniku sporu ve prospěch slabší strany domicil ve stejném státě

49 Základní pravomoc (čl. 2)
Dle domicilu žalovaného Fyzické osoby bydliště (čl. 59) Právnické osoby (čl. 60) sídlo ústředí hlavní provozovna

50 Alternativa věcná (čl. 5)
Místo plnění kam mělo být zboží dodáno místo poskytnutí služeb Výživné – bydliště oprávněné osoby Delikty – místo, kde došlo ke škodné události Adhezní řízení Pobočky, provozovny

51 Alternativa procesní (čl. 6-7)
Více žalovaných společně Vzájemná žaloba

52 Podřízení se zah. řízení (čl. 24)
Pokud se žalovaný dostaví k řízení Nikoli proto, aby namítl nepříslušnost Pokud není výlučný soud dle čl. 22

53 Systém pravomocí výlučná pravomoc určená nařízením (čl. 22)
výlučná pravomoc dohodou stran* (čl. 23) speciální pravomoc (čl. 8-21) alternativní I. (čl. 5), alternativní II. (čl. 6-7), základní (čl. 2) podřízení se zahájenému řízení (čl. 24)

54 Uznání a výkon podle Bruselu
Rozhodnutí Veřejná listina Soudní smír

55 Pojmy Uznání Vykonatelnost Exequatur Výkon
automaticky bez zvláštního řízení Vykonatelnost vlastnost rozhodnutí ve státě původu Exequatur zvláštní řízení o prohlášení vykonatelnosti Výkon národní normy

56 Pojmy Rozhodnutím je cokoli bez ohledu na označení
Pro účely tohoto nařízení se „rozhodnutím“ rozumí každé rozhodnutí vydané soudem členského státu bez ohledu na to, je-li označeno jako rozsudek, usnesení, příkaz nebo nařízení výkonu rozhodnutí, včetně rozhodnutí o nákladech řízení vydaného soudním úředníkem.

57 Základní mechanismus Podávám návrh na výkon
Vykonatelné rozhodnutí ve státě A Na návrh kterékoli zúčastněné strany Prohlášení vykonatelnosti ve státě B Výkon ve státě B

58 Návrh na výkon rozhodnutí
Připojit rozsudek Osvědčení na formuláři Místě příslušný soud Bydliště strany nebo místo výkonu Navrhovatel uvede adresu pro doručování v obvodě soudu nebo zástupce pro doručování

59 Prohlášení vykonatelnosti
Soud prohlásí vykonatelnost Doručí se povinnému Povinný se může odvolat Soud rozhodnutí zruší pro důvody k neuznání rozhodnutí

60 Výkon rozhodnutí Rozhodnutí prohlášeno za vykonatelné
Výkon se řídí právem státu výkonu

61 Uznání Automaticky bez zvláštního řízení
V rámci řízení o opravném prostředku proti prohlášení vykonatelnosti Jako předběžná otázka v jiném sporu

62 Uznání Důvody odepření uznání Zjevný rozpor s veřejným pořádkem
Vady řízení ve státě vydání (doručování) Res iudicata Rozhodoval nepříslušný soud (výlučná, spotřeb. a pojišťovací věci)

63 Sumarizace Základní nařízení – základní proces
Prohlášení vykonatelnosti Ulehčuje uznání a výkon rozhodnutí oproti národním procesům

64 Nařízení o evropském platebním rozkazu

65 EPR - výhody Alternativní řízení k národním řízením
Řízení vedeno na tiskopisech

66 Evropské řízení o platebním rozkazu
Cíl nařízení Odbourání mezitimního řízení před uznáním a výkonem ve státě výkonu zavedením minimálních společných norem

67 EPR - nevýhody Odpor Řízení EPR podáním odporu končí
Převedení do národního řízení

68 EPR – působnost Věcná - jako Brusel I Pouze na přeshraniční spory
Výjimka spotřebitel – pouze jeho bydliště Pouze na přeshraniční spory Rozhodné je datum podání návrhu Časová - obecně od

69 Základní podmínky pro EPR
Věc občanská a obchodní Přeshraniční spor Pohledávka splatná v době podání návrhu Určitá částka Příslušný soud

70 Návrh na vydání EPR Tiskopis v příloze nařízení

71 Odmítnutí návrhu Nejsou splněny základní podmínky
Nárok je zjevně neopodstatněný Žalobce nereaguje na výzvy soudu

72 Vydání platebního rozkazu
Ve lhůtě 30 dnů Poučení žalovaného Zaplatit Podat odpor do 30 dnů Rozkaz doručen podle vnitrostátního práva

73 Odpor Podává se na formuláři Stačí, že popírá (bez důvodů)
Nepodán odpor rozkaz je vykonatelný Podán odpor Pokračuje se v řízení před národními soudy Pokud to žalobce nevyloučil

74 Vykonatelnost Nepodán odpor Soud prohlásí vykonatelnost (tiskopis)
Podle státu původu Vykonatelný rozkaz se zašle žalobci

75 Vykonatelnost Vykonatelný EPR Uznán a vykonán v ostatních státech
Bez doložky vykonatelnosti Bez možnosti napadnout uznání

76 Výjimky Výjimečně přezkum Byl vydán zjevně chybný EPR
Doručeno bez doručenky a nikoli dostatečně včas Vyšší moc Byl vydán zjevně chybný EPR

77 Výkon Národní právo Předkládá se
Vykonatelný EPR Pokud je to nutné, tak překlad Nesmí být požadována jistota z důvodu cizí státní příslušnosti

78 Zamítnutí výkonu Dřívější rozhodnutí se týkalo stejné věci a
neslučitelnost nemohla být vznesena námitka ve státě původu Pokud žalovaný uhradil

79 Zastavení a omezení výkonu
Žalovaný požádal o přezkum Omezit na ochranná opatření Jistota Zastavit vykonávací řízení za výjimečných okolností

80 Sumarizace Alternativa k národnímu řízení Formulářové řízení
Možnost rychle dosáhnout platebního rozkazu Odpor – konec – národní řízení EPR jednoduše vykonatelný ve státech EU

81 Nařízení o drobných nárocích

82 DN - výhody Alternativní řízení k národním řízením
Řízení vedeno na tiskopisech

83 Ev. říz. o drobných nárocích
Cíl nařízení: Zrušení mezitimního řízení k uznání a výkonu Alternativa k řízení soudnímu

84 DN – působnost Věcná - jako Brusel I Pouze na přeshraniční spory
Rozhodné je datum obdržení žalobního formuláře Časová - obecně od Omezení - pohledávky do 2000 EUR bez příslušenství

85 Zahájení řízení Tiskopis v příloze nařízení

86 Odmítnutí návrhu Informace nejsou jasné a dostatečné,
formulář není řádně vyplněn a žalobce neopraví žalobní návrh Nárok je zjevně neopodstatněný

87 Průběh řízení Ze zásady písemné řízení
Do 14 dnů od doručení formuláře soud obešle žalovaného Žalovaný odpoví do 30 dnů Do 14 soud zašle odpověď žalobci Přesahuje-li 2000 EUR – projedná se podle národního práva

88 Průběh řízení Do 30 dnů soud rozhodne nebo Pak do 30 dnů rozhodne
Vyžádá si další informace nebo Dokazování nebo Ústní jednání Pak do 30 dnů rozhodne

89 Vykonatelnost Vykonatelné rozhodnutí Žádný opravný prostředek
Žádné složení jistiny

90 Minimální normy pro přezkum
Výjimečně přezkum Doručeno bez doručenky a nikoli dostatečně včas Vyšší moc

91 Uznání a výkon Není nutné prohlášení vykonatelnosti
Soud vyhotoví osvědčení na formuláři Předložit Kopie rozhodnutí Kopii osvědčení Nevyžaduje se pověřený zástupce ani poštovní adresa ve státě výkonu

92 Zamítnutí, zastavení a omezení výkonu
V podstatě totožné jako u EPR

93 Jazyky Podává se vše v jazyce soudu
Překlad se vyžaduje, je-li to nezbytně nutné pro vydání rozhodnutí

94 Sumarizace Nástroj pro nároky do 2000 EUR
Rychlé vyřízení (striktní lhůty) Přeskakuje do národního práva

95 Evropský exekuční titul

96 Nařízení o EET Cíl nařízení:
Odstranění zprostředkujících řízení před uznáním a výkonem Odstranit prohlášení vykonatelnosti Menší nároky než Brusel I. Není to samostatné řízení, ale pouze uznání a výkon

97 ETT - působnost Věcná - jako Brusel I Není vyžadován mezinárodní prvek
Časová vydané po Místní vyhotovené v zemích kromě Dánska Nesporné nároky Rozhodnutí, soudní smíry, úřední listiny

98 Nesporný nárok Pokud dlužník: souhlasil
nevznesl námitky v průběhu řízení neúčastnil se jednání dluh výslovně uznal v úřední listině

99 Podmínky pro potvrzení EET
Rozhodnutí vykonatelné ve státě původu a příslušnost výlučná a spotřebitelské spory dodržena a řízení splnilo minimální normy dle nařízení a splnilo zvláštní podmínky u spotřebitelských smluv

100 Vydání potvrzení EET Vzorový formulář Vyplňuje se v jazyce rozhodnutí
Vydává příslušný soud (kde se věc projednávala)

101 Minimální normy pro řízení
Doručení dokumentu o zahájení řízení Náležité informace o nároku pro dlužníka Náležité informace pro dlužníka o procesních krocích nezbytných k napadení nároku Procesní požadavky pro napadení nároku Důsledky nepodání námitek

102 Minimální normy pro přezkum
Bylo doručeno ale Nedostatečně včas nebo V podání námitky bránila vyšší moc Dlužník musí jednat bezodkladně

103 Výkon Řídí se národním právem státu výkonu Předkládá se
Vyhotovení rozhodnutí Potvrzení exekučního titulu V případě potřeby překlad Nevyžaduje se složení jistoty

104 Zamítnutí výkonu Dřívější rozhodnutí se týkalo stejné věci a
takové rozhodnutí splňuje podmínky pro uznání ve státě výkonu a proti neslučitelnosti nemohla být vznesena námitka ve státě původu

105 Info pro soud Matice rozhodování

106 Sumarizace EET zjednodušuje výkon
Existuje vnitrostátně vykonatelné rozhodnutí (smír, veřejná listina) Ve státě vydání se potvrdí jako EET Předloží se ve státě výkonu Vykoná se jako vnitrostátní rozhodnutí ve státě výkonu

107 Praktická orientace v EJP
Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Evropský soudní atlas


Stáhnout ppt "Evropské mezinárodní právo soukromé - proces"

Podobné prezentace


Reklamy Google