Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 23. 6. 2011 Evropské mezinárodní právo soukromé - proces.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 23. 6. 2011 Evropské mezinárodní právo soukromé - proces."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 23. 6. 2011 Evropské mezinárodní právo soukromé - proces

2 Mezinárodní právo soukromé Dvě základní otázky:  Který soud bude danou věc rozhodovat?  Kterým právem se daný právní vztah bude řídit? Evropský prostor – jaký postup použít?

3 Prameny MPS Vnitrostátní Mezinárodní Právo EU

4 Prameny MPS - vnitrostátní zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním  chystaný nový zákon některá ustanovení z  obchodního zákoníku,  zákona o rodině,  zákoníku práce,  aj.

5 Mezinárodní smlouvy Dvoustranné x mnohostranné Přehled smluv zde (dvoustranné – justice)zde a zde (mnohostranné – justice)zde a zde (ÚMPOD)zde a zde (MZV)zde Unifikující kolizní normy x unifikující přímé normy

6 Mezinárodní smlouvy Unifikující přímé normy Unifikující kolizní normy Erga omnes Inter partes

7 Mnohost pramenů O co mi jde? Co řeším?  Procesní otázky  Kvalifikace Působnost  Věcná  Místní  Časová  Osobní

8 Kolize pramenů MPS Vnitrostátní x mezinárodní Vnitrostátní x právo EU  Aplikační přednost  Přímý účinek (nařízení) Mezinárodní smlouvy x právo EU  Není obecné pravidlo  Obvykle upraveno výslovně v nařízeních

9 Příklady Vnitrostátní vs. Právo EU  Čl. 20 Římské úmluvy Touto úmluvou není dotčeno použití kolizních norem ve zvláštních oblastech, které jsou nebo budou obsaženy v právních předpisech EU nebo ve vnitrostátních předpisech, které byly při provádění takových právních předpisů harmonizovány. § 10a) a b) ZMPS – pojistné smlouvy § 64 obč. zák. – ochrana spotřebitele u timesharingové smlouvy

10 Příklady Mezinárodní vs. Nařízení  Zřizovací smlouvy  Smlouva uzavřená EU a nařízení Přednost má smlouva  V nařízeních je vztah upraven  Nařízení o postupu při přijímání nových mezinárodních smluv v oblasti EJP

11 Kolize mezinárodních smluv Oba státy jsou vázány jednou smlouvou, pouze jeden z nich je vázán druhou smlouvou  Použije se smlouva, kterou jsou vázány oba státy Oba státy jsou vázány oběma smlouvami  vztah obou smluv je výslovně upraven alespoň v jedné z nich (NU o RN)  vztah smluv není upraven ani v jedné z nich, potom platí další pravidla

12 Příklad Občan ČR, zraní v Itálii svým autem Itala s bydlištěm v ČR, rok 2005  Česko-italská smlouva o právních stycích  Haagská úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody  Rozhoduje se v Itálii Použije se dvoustranná Dnes již nařízení Řím II

13 Kolize mezinárodních smluv Stejný předmět Vídeňská úmluva o smluvním právu (15/1988 Sb.)  Nová smlouva má předchozí nahradit lex posterior derogat priori (pokud je zřetelné, že pozdější úprava má nahradit úpravu předcházející a obě smlouvy nemohou existovat vedle sebe)  Smlouvy mohou existovat vedle sebe snadnější a účinnější dosažení výsledku (smlouvy mohou existovat vedle sebe, použije té úpravy, dle níž lze dosáhnout určitého výsledku snadněji a účinněji)

14 Kolize mezinárodních smluv Nestejný předmět (VÚ nereguluje) Lex specialis derogat legi generali  úžeji vymezený okruh právních vztahů  menší počet smluvních stran  přímé normy (před kolizními)  snadnější dosažení výsledku

15 Příklady Haagská úmluva o uznání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (oba státy vázány) ČR-francouzská smlouva o právní pomoci (pozdější, není upraven vztah)  Smlouvy se netýkají téhož předmětu  Haagská úmluva Speciální k obecnému uznání a výkonu Usnadnění dosažení výkonu

16 Příklady Římská úmluva 1980 Dvoustranné smlouvy o právní pomoci  Nevymezen konkrétně vztah  Římská se nedotýká aplikace mezinárodních úmluv  Obecná pravidla Lex specialis derogat generali Účinnější dosažení výsledku Úžeji vymezený okruh otázek

17 Příklady Nařízení Řím I Dvoustranné smlouvy o právní pomoci  Vztah jasně vymezen  Mezinárodní smlouvy ANO přednost  Bilaterální smlouvy mezi členskými státy NEpoužijí se

18 Přehled předpisů v EJP Unifikace kolizních norem  Úmluva o právu rozhodném pro závazky ze smluv (Římská úmluva) 64/2006 Sb. m. s.  Nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)  Nařízení EP a Rady (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvmí závazkové vztahy (Řím II)

19 Přehled předpisů v EJP Mezinárodní pravomoc, uznání a výkon rozhodnutí  Nařízení č. 44/2001o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I)  Nařízení č. 1896/2006 kterým se zavádí evropské řízení o platebním rozkazu (EPR)  Nařízení č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (ETT)  Nařízení č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

20 Přehled předpisů v EJP Rodinné věci  Nařízení č. 2201/2003 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti (nařízení Brusel IIa) přiznání, výkon, převedení a úplné nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti rozvod, rozluka, prohlášení manželství za neplatné  Nařízení o výživném 4/2009 (příslušnost, rozhodné právo, uznání a výkon) Od 18. 6. 2011 vyživovací povinnost, která vyplývá z rodinných vztahů, rodičovství, manželství nebo příbuzenství

21 Přehled předpisů v EJP Manželské věci  Posílená spolupráce v kolizní úpravě věcech rozvodu a rozluky  Zelená kniha – majetkové poměry mezi manžely (kolize, proces)

22 Přehled předpisů v EJP Dědění  návrh nařízení o dědictví a závětích (kolizní právo, proces)

23 Přehled předpisů v EJP Právní pomoc  Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000, o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech  Nařízení EP a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000  Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001, o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

24 Předpisy práva EU Eur-lex  Databáze EU práva Pre-lex  Sledování rozhodovacího procesu mezi orgány OEIL-lex  Legislativní observatoř EP Curia.eu Jurifast  rozhodnutí národních soudů

25 Orientace v EJP Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Evropský soudní atlas

26 Zběžný přehled nařízení Řím I  Kolizní úprava  Smluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem – občanské a obchodní  Nahrazuje Římskou úmluvu Působnost  Věcná - občanské a obchodní věci  Časová (od 17. 12. 2009)  Místní EU mimo Dánsko  Personálsní - erga omnes

27 Řím I Volba práva Náhradní hraniční určovatelé Speciální ujednání o smlouvách  Spotřebitelských  Pracovních  Přepravních (speciální přeprava cestujících)  Některých pojistných

28 Zběžný přehled nařízení Řím II  Kolizní úprava  Mimosmluvní závazkové vztahy Působnost  Věcná – občanské a obchodní  Časová – 11. 1. 2009  Místní (EU mimo Dánsko)  Personální – erga omnes

29 Řím II Upravuje tyto otázky:  Škoda způsobená vadou výrobku  Nekalá soutěž  Jednání omezující hospodářskou soutěž  Škoda na životním prostředí  Porušení práv duševního vlastnictví  Protestní akce v kolektivním vyjednávání  Bezdůvodné obohacení  Jednatelství bez příkazu  Předsmluvní odpovědnost

30 Řím II Obecné pravidlo  Právo země, kde vznikla škoda  Úniková doložka (užší spojení)  Možnost volby práva Po vzniku sporu Podnikatelé před vznikem škody Nikoli u nekalé, postihuje-li jen spotřebitele Nikoli u práv z duševního vlastnictví Omezené u škody na životním prostředí

31 Zběžný přehled nařízení Brusel IIbis  Rodinné věci  Příslušnost a uznání a výkon Působnost  Časová - od 1. 3. 2005  Věcná přiznání, výkon, převedení a úplné nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti rozvod, rozluka, prohlášení manželství za neplatné

32 Brusel IIa - působnost Věci vyloučené  Určení a popření otcovství  Rozhodnutí o osvojení  Jméno a příjmení dítěte  Vyživovací povinnost  Dosažení zletilosti  Správa jmění a dědictví  Opatření přijatá v důsledku trestných činů

33 Zběžný přehled nařízení Nařízení o výživném  Příslušnost, uznání a výkon  Kolizní nepřímo (odkaz na Haagský protokol) Působnost  Časová – od 18. 6. 2011  Věcná vyživovací povinnost z rodinných vztahů, rodičovství, manželství, švagrovství

34 Jednotlivá nařízení EJP Brusel I. EPR EET Drobné nároky

35 Nařízení Brusel I

36 Nařízení Brusel I. mezinárodní pravomoc  Kam podám žalobu?  Kde mohu být žalován/a? uznání a výkon  Jak se domoci výkonu rozhodnutí v cizí zemi?

37 Brusel I Působnost  Časová  Věcná  Personální  Osobní Vztah k jiným nástrojům

38 Časová působnost Planost 1. 3. 2002 Česká republika 1. 5. 2004 Použije se na řízení zahájené po 1. 5. 2004 Další pravidla čl. 66 (uznání a výkon)

39 Osobní působnost Žalovat může kdokoli Žalovaný  Domicilován na území EU (čl. 59 a 60)  Čl. 22 – výlučná - bez ohledu na bydliště  Čl. 23 – prorogace - domicil v EU a mimo

40 Věcný dosah nařízení Věci občanské a obchodní Bez ohledu na druh soudu

41 Negativní vymezení působnosti Článek 2 výslovně vylučuje  Otázky veřejnoprávní  Konkurz a vyrovnání  Manželské věci  Rozhodčí řízení  Statusové otázky (způsobilost k právům a právním úkonům)

42 Vztah k jiným nástrojům Ve zvláštních věcech samostatně Odkaz na nařízení je odkazem na Úmluvu Čl. 69 - výslovně uvedené mezinárodní úmluvy se nařízením nahrazují v mezích jeho působnosti

43 Systém pravomocí výlučná pravomoc určená nařízením (čl. 22) výlučná pravomoc dohodou stran (čl. 23) speciální pravomoc (čl. 8-21) alternativní I. (čl. 5), alternativní II. (čl. 6-7), základní (čl. 2) podřízení se zahájenému řízení (čl. 24)

44 Výlučná pravomoc (čl. 22) Bez ohledu na bydliště Věcná práva a nájem nemovitostí Společnosti (založení, nulita atd.) Platnost zápisů do veřejných rejstříků Patent, ochranné známky Výkon rozhodnutí

45 Prorogace (čl. 23) Alespoň jedna strana bydliště v EU Žádná bydliště v EU (odst. 3) Nesmí odporovat výlučné a speciální pravomoci Forma  Písemně  Ve formě odpovídající zavedeným zvyklostem  Obecně známé obchodní zvyklosti

46 Prorogační doložka „Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.“

47 Speciální pravomoc ( čl. 8-21 ) Pojistné smlouvy Spotřebitelské smlouvy Individuální pracovní smlouvy

48 Speciální pravomoc ( čl. 8-21 ) omezení prorogace (ochrana slabší strany)  dohoda po vzniku sporu  ve prospěch slabší strany  domicil ve stejném státě

49 Základní pravomoc (čl. 2) Dle domicilu žalovaného Fyzické osoby  bydliště (čl. 59) Právnické osoby (čl. 60)  sídlo  ústředí  hlavní provozovna

50 Alternativa věcná (čl. 5) Místo plnění  kam mělo být zboží dodáno  místo poskytnutí služeb Výživné – bydliště oprávněné osoby Delikty – místo, kde došlo ke škodné události Adhezní řízení Pobočky, provozovny

51 Alternativa procesní (čl. 6-7) Více žalovaných společně Vzájemná žaloba

52 Podřízení se zah. řízení (čl. 24) Pokud se žalovaný dostaví k řízení Nikoli proto, aby namítl nepříslušnost Pokud není výlučný soud dle čl. 22

53 Systém pravomocí výlučná pravomoc určená nařízením (čl. 22) výlučná pravomoc dohodou stran* (čl. 23) speciální pravomoc (čl. 8-21) alternativní I. (čl. 5), alternativní II. (čl. 6-7), základní (čl. 2) podřízení se zahájenému řízení (čl. 24)

54 Uznání a výkon podle Bruselu Rozhodnutí Veřejná listina Soudní smír

55 Pojmy Uznání  automaticky bez zvláštního řízení Vykonatelnost  vlastnost rozhodnutí ve státě původu Exequatur  zvláštní řízení o prohlášení vykonatelnosti Výkon  národní normy

56 Pojmy Rozhodnutím je cokoli bez ohledu na označení  Pro účely tohoto nařízení se „rozhodnutím“ rozumí každé rozhodnutí vydané soudem členského státu bez ohledu na to, je-li označeno jako rozsudek, usnesení, příkaz nebo nařízení výkonu rozhodnutí, včetně rozhodnutí o nákladech řízení vydaného soudním úředníkem.

57 Základní mechanismus  Podávám návrh na výkon 1. Vykonatelné rozhodnutí ve státě A 2. Na návrh kterékoli zúčastněné strany 3. Prohlášení vykonatelnosti ve státě B 4. Výkon ve státě B

58 Návrh na výkon rozhodnutí Připojit rozsudek Osvědčení na formuláři Místě příslušný soud  Bydliště strany nebo místo výkonu Navrhovatel uvede adresu pro doručování v obvodě soudu nebo zástupce pro doručování

59 Prohlášení vykonatelnosti Soud prohlásí vykonatelnost Doručí se povinnému Povinný se může odvolat Soud rozhodnutí zruší pro důvody k neuznání rozhodnutí

60 Výkon rozhodnutí Rozhodnutí prohlášeno za vykonatelné Výkon se řídí právem státu výkonu

61 Uznání Automaticky bez zvláštního řízení V rámci řízení o opravném prostředku proti prohlášení vykonatelnosti Jako předběžná otázka v jiném sporu

62 Uznání Důvody odepření uznání  Zjevný rozpor s veřejným pořádkem  Vady řízení ve státě vydání (doručování)  Res iudicata  Rozhodoval nepříslušný soud (výlučná, spotřeb. a pojišťovací věci)

63 Sumarizace Základní nařízení – základní proces Prohlášení vykonatelnosti Ulehčuje uznání a výkon rozhodnutí oproti národním procesům

64 Nařízení o evropském platebním rozkazu

65 EPR - výhody Alternativní řízení k národním řízením Řízení vedeno na tiskopisech

66 Evropské řízení o platebním rozkazu Cíl nařízení  Odbourání mezitimního řízení před uznáním a výkonem ve státě výkonu zavedením minimálních společných norem

67 EPR - nevýhody Odpor Řízení EPR podáním odporu končí Převedení do národního řízení

68 EPR – působnost Věcná - jako Brusel I  Výjimka spotřebitel – pouze jeho bydliště Pouze na přeshraniční spory  Rozhodné je datum podání návrhu Časová - obecně od 12. 12. 2008

69 Základní podmínky pro EPR Věc občanská a obchodní Přeshraniční spor Pohledávka splatná v době podání návrhu Určitá částka Příslušný soud

70 Návrh na vydání EPR Tiskopis v příloze nařízení

71 Odmítnutí návrhu Nejsou splněny základní podmínky Nárok je zjevně neopodstatněný Žalobce nereaguje na výzvy soudu

72 Vydání platebního rozkazu Ve lhůtě 30 dnů Poučení žalovaného  Zaplatit  Podat odpor do 30 dnů Rozkaz doručen podle vnitrostátního práva

73 Odpor Podává se na formuláři Stačí, že popírá (bez důvodů) Nepodán odpor  rozkaz je vykonatelný Podán odpor  Pokračuje se v řízení před národními soudy  Pokud to žalobce nevyloučil

74 Vykonatelnost Nepodán odpor Soud prohlásí vykonatelnost (tiskopis)  Podle státu původu Vykonatelný rozkaz se zašle žalobci

75 Vykonatelnost Vykonatelný EPR Uznán a vykonán v ostatních státech Bez doložky vykonatelnosti Bez možnosti napadnout uznání

76 Výjimky Výjimečně přezkum  Doručeno bez doručenky a nikoli dostatečně včas  Vyšší moc Byl vydán zjevně chybný EPR

77 Výkon Národní právo Předkládá se  Vykonatelný EPR  Pokud je to nutné, tak překlad Nesmí být požadována jistota z důvodu cizí státní příslušnosti

78 Zamítnutí výkonu Dřívější rozhodnutí se týkalo stejné věci a neslučitelnost nemohla být vznesena námitka ve státě původu Pokud žalovaný uhradil

79 Zastavení a omezení výkonu Žalovaný požádal o přezkum  Omezit na ochranná opatření  Jistota  Zastavit vykonávací řízení za výjimečných okolností

80 Sumarizace Alternativa k národnímu řízení Formulářové řízení Možnost rychle dosáhnout platebního rozkazu Odpor – konec – národní řízení EPR jednoduše vykonatelný ve státech EU

81 Nařízení o drobných nárocích

82 DN - výhody Alternativní řízení k národním řízením Řízení vedeno na tiskopisech

83 Ev. říz. o drobných nárocích Cíl nařízení:  Zrušení mezitimního řízení k uznání a výkonu  Alternativa k řízení soudnímu

84 DN – působnost Věcná - jako Brusel I Pouze na přeshraniční spory  Rozhodné je datum obdržení žalobního formuláře Časová - obecně od 1. 1. 2009 Omezení - pohledávky do 2000 EUR bez příslušenství

85 Zahájení řízení Tiskopis v příloze nařízení

86 Odmítnutí návrhu Informace nejsou jasné a dostatečné, formulář není řádně vyplněn a žalobce neopraví žalobní návrh Nárok je zjevně neopodstatněný

87 Průběh řízení Ze zásady písemné řízení Do 14 dnů od doručení formuláře soud obešle žalovaného Žalovaný odpoví do 30 dnů Do 14 soud zašle odpověď žalobci Přesahuje-li 2000 EUR – projedná se podle národního práva

88 Průběh řízení Do 30 dnů soud rozhodne nebo  Vyžádá si další informace nebo  Dokazování nebo  Ústní jednání Pak do 30 dnů rozhodne

89 Vykonatelnost Vykonatelné rozhodnutí Žádný opravný prostředek Žádné složení jistiny

90 Minimální normy pro přezkum Výjimečně přezkum  Doručeno bez doručenky a nikoli dostatečně včas  Vyšší moc

91 Uznání a výkon Není nutné prohlášení vykonatelnosti Soud vyhotoví osvědčení na formuláři Předložit  Kopie rozhodnutí  Kopii osvědčení Nevyžaduje se pověřený zástupce ani poštovní adresa ve státě výkonu

92 Zamítnutí, zastavení a omezení výkonu V podstatě totožné jako u EPR

93 Jazyky Podává se vše v jazyce soudu Překlad se vyžaduje, je-li to nezbytně nutné pro vydání rozhodnutí

94 Sumarizace Nástroj pro nároky do 2000 EUR Rychlé vyřízení (striktní lhůty) Přeskakuje do národního práva

95 Evropský exekuční titul

96 Nařízení o EET Cíl nařízení:  Odstranění zprostředkujících řízení před uznáním a výkonem  Odstranit prohlášení vykonatelnosti  Menší nároky než Brusel I.  Není to samostatné řízení, ale pouze uznání a výkon

97 ETT - působnost Věcná - jako Brusel I Není vyžadován mezinárodní prvek Časová  vydané po 21. 10. 2005 Místní  vyhotovené v zemích kromě Dánska Nesporné nároky  Rozhodnutí, soudní smíry, úřední listiny

98 Nesporný nárok Pokud dlužník:  souhlasil  nevznesl námitky v průběhu řízení  neúčastnil se jednání  dluh výslovně uznal v úřední listině

99 Podmínky pro potvrzení EET Rozhodnutí vykonatelné ve státě původu a příslušnost výlučná a spotřebitelské spory dodržena a řízení splnilo minimální normy dle nařízení a splnilo zvláštní podmínky u spotřebitelských smluv

100 Vydání potvrzení EET Vzorový formulář Vyplňuje se v jazyce rozhodnutí Vydává příslušný soud (kde se věc projednávala)

101 Minimální normy pro řízení Doručení dokumentu o zahájení řízení Náležité informace o nároku pro dlužníka Náležité informace pro dlužníka o procesních krocích nezbytných k napadení nároku  Procesní požadavky pro napadení nároku  Důsledky nepodání námitek

102 Minimální normy pro přezkum Bylo doručeno ale Nedostatečně včas nebo V podání námitky bránila vyšší moc Dlužník musí jednat bezodkladně

103 Výkon Řídí se národním právem státu výkonu Předkládá se  Vyhotovení rozhodnutí  Potvrzení exekučního titulu V případě potřeby překlad Nevyžaduje se složení jistoty

104 Zamítnutí výkonu Dřívější rozhodnutí se týkalo stejné věci a takové rozhodnutí splňuje podmínky pro uznání ve státě výkonu a proti neslučitelnosti nemohla být vznesena námitka ve státě původu

105 Info pro soud Matice rozhodování

106 Sumarizace EET zjednodušuje výkon Existuje vnitrostátně vykonatelné rozhodnutí (smír, veřejná listina) Ve státě vydání se potvrdí jako EET Předloží se ve státě výkonu Vykoná se jako vnitrostátní rozhodnutí ve státě výkonu

107 Praktická orientace v EJP Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Evropský soudní atlas


Stáhnout ppt "JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 23. 6. 2011 Evropské mezinárodní právo soukromé - proces."

Podobné prezentace


Reklamy Google