Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní"— Transkript prezentace:

1 Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní
JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno,

2 Čím se budeme zabývat MPS – k čemu je to dobré?
Prameny a jejich kolize Procesní část EMPS Brusel I EET, EPR, DN

3 K čemu je MPS dobré?

4 MPSaP Základní otázky Zvláštní otázka (evropský prostor)
Který soud bude danou věc rozhodovat? Jak a kde můžu požádat o výkon rozhodnutí? Kterým právem se daný právní vztah bude řídit? Zvláštní otázka (evropský prostor) jaký postup použít?

5 Prameny MPSaP

6 Prameny MPS Vnitrostátní Mezinárodní
Právo EU (řazené do tzv. evropského justičního prostoru)

7 Prameny MPS - vnitrostátní
zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním Nový zákon o MPS některá ustanovení z obchodního zákoníku, zákona o rodině, zákoníku práce, aj.

8 Mezinárodní smlouvy Unifikující přímé normy Unifikující kolizní normy
Erga omnes Inter partes

9 Právo EU Primární právo Sekundární právo Podpůrně mezinárodní smlouvy
Nařízení Směrnice Podpůrně mezinárodní smlouvy

10 Kolize pramenů?

11 Kolize pramenů MPSaP Jsou konkrétní předpisy vůbec v kolizi?
Zjišťuji působnost předpisu: Časová Osobní Věcná Místní

12 Kolize pramenů MPSaP Vnitrostátní x mezinárodní
Vnitrostátní x právo EU Aplikační přednost Přímý účinek (nařízení) Mezinárodní smlouvy x právo EU Není obecné pravidlo Obvykle upraveno výslovně v nařízeních

13 Kolize mezinárodních smluv
Oba státy jsou vázány jednou smlouvou, pouze jeden z nich je vázán druhou smlouvou Použije se smlouva, kterou jsou vázány oba státy Oba státy jsou vázány oběma smlouvami vztah obou smluv je výslovně upraven alespoň v jedné z nich vztah smluv není upraven ani v jedné z nich, potom platí další pravidla

14 Kolize mezinárodních smluv
Stejný předmět Vídeňská úmluva o smluvním právu (15/1988 Sb.) Nová smlouva má předchozí nahradit lex posterior derogat priori (pokud je zřetelné, že pozdější úprava má nahradit úpravu předcházející a obě smlouvy nemohou existovat vedle sebe) Smlouvy mohou existovat vedle sebe snadnější a účinnější dosažení výsledku (smlouvy mohou existovat vedle sebe, použije té úpravy, dle níž lze dosáhnout určitého výsledku snadněji a účinněji)

15 Kolize mezinárodních smluv
Nestejný předmět (VÚ nereguluje) Lex specialis derogat legi generali úžeji vymezený okruh právních vztahů menší počet smluvních stran přímé normy (před kolizními) snadnější dosažení výsledku

16 COŽE?

17 Příklad Haagská úmluva o uznání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (oba státy vázány) ČR-francouzská smlouva o právní pomoci (pozdější, není upraven vztah) Smlouvy se netýkají téhož předmětu Haagská úmluva Speciální k obecnému uznání a výkonu Usnadnění dosažení výkonu

18 Příklad Občan ČR, zraní v Itálii svým autem Itala s bydlištěm v ČR, rok 2005 Česko-italská smlouva o právních stycích Haagská úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody Žaluje Ital, rozhoduje se v Itálii Použije se dvoustranná (Italie není smluvním státem) Dnes již nařízení Řím II

19 Příklad Úmluva CMR Nařízení Brusel I CMR má pravidla o příslušnosti
Nařízením nejsou dotčeny smlouvy ve zvláště vymezených věcech (čl. 71)

20 Příklad Nařízení Řím I Dvoustranné smlouvy o právní pomoci
Vztah jasně vymezen Mezinárodní smlouvy ANO přednost Bilaterální smlouvy mezi členskými státy NEpoužijí se

21 Příklad Subjekty sídlo na území ČR a Polsko Jde o kupní smlouvu
Všechny předpisy úpravu obsahují: Dvoustranná smlouva o právní pomoci Římská úmluva Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží ZMPS Nařízení Řím I

22 Přehled předpisů v EJP Unifikace kolizních norem
Úmluva o právu rozhodném pro závazky ze smluv (Římská úmluva) 64/2006 Sb. m. s. Nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) Nařízení EP a Rady (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvmí závazkové vztahy (Řím II)

23 Přehled předpisů v EJP Mezinárodní pravomoc, uznání a výkon rozhodnutí
Nařízení č. 44/2001o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I) Nařízení č. 1896/2006 kterým se zavádí evropské řízení o platebním rozkazu (EPR) Nařízení č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (ETT) Nařízení č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

24 Přehled předpisů v EJP Rodinné věci
Nařízení č. 2201/2003 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti (nařízení Brusel IIa) přiznání, výkon, převedení a úplné nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti rozvod, rozluka, prohlášení manželství za neplatné Nařízení o výživném 4/2009 (příslušnost, rozhodné právo, uznání a výkon) Od vyživovací povinnost, která vyplývá z rodinných vztahů, rodičovství, manželství nebo příbuzenství

25 Přehled předpisů v EJP Manželské věci
Posílená spolupráce v kolizní úpravě věcech rozvodu a rozluky Zelená kniha – majetkové poměry mezi manžely (kolize, proces)

26 Přehled předpisů v EJP Dědění
návrh nařízení o dědictví a závětích (kolizní právo, proces)

27 Přehled předpisů v EJP Právní pomoc
Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000, o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech Nařízení EP a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001, o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

28 A kde to najdu?

29 Kde je najdu? Mezinárodní smlouvy ASPI Justice.cz Umpod.cz Mzv.cz

30 Předpisy práva EU Eur-lex Pre-lex OEIL-lex Curia.eu Jurifast
Databáze EU práva Pre-lex Sledování rozhodovacího procesu mezi orgány OEIL-lex Legislativní observatoř EP Curia.eu Jurifast rozhodnutí národních soudů

31 Orientace v EJP Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci
Evropský soudní atlas Evropská komise – „civil justice“

32 Nařízení letem světem

33 Zběžný přehled nařízení
Řím I Kolizní úprava Smluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem – občanské a obchodní Nahrazuje Římskou úmluvu Působnost Věcná - občanské a obchodní věci Časová (od ) Místní EU mimo Dánsko Personálsní - erga omnes

34 Řím I Volba práva Náhradní hraniční určovatelé
Speciální ujednání o smlouvách Spotřebitelských Pracovních Přepravních (speciální přeprava cestujících) Některých pojistných

35 Zběžný přehled nařízení
Řím II Kolizní úprava Mimosmluvní závazkové vztahy Působnost Věcná – občanské a obchodní Časová – Místní (EU mimo Dánsko) Personální – erga omnes

36 Řím II Upravuje tyto otázky: Škoda způsobená vadou výrobku
Nekalá soutěž Jednání omezující hospodářskou soutěž Škoda na životním prostředí Porušení práv duševního vlastnictví Protestní akce v kolektivním vyjednávání Bezdůvodné obohacení Jednatelství bez příkazu Předsmluvní odpovědnost

37 Řím II Obecné pravidlo Právo země, kde vznikla škoda
Úniková doložka (užší spojení) Možnost volby práva Po vzniku sporu Podnikatelé před vznikem škody Nikoli u nekalé, postihuje-li jen spotřebitele Nikoli u práv z duševního vlastnictví Omezené u škody na životním prostředí

38 Zběžný přehled nařízení
Brusel IIbis Rodinné věci Příslušnost a uznání a výkon Působnost Časová - od Věcná přiznání, výkon, převedení a úplné nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti rozvod, rozluka, prohlášení manželství za neplatné

39 Brusel IIa - působnost Věci vyloučené Určení a popření otcovství
Rozhodnutí o osvojení Jméno a příjmení dítěte Vyživovací povinnost Dosažení zletilosti Správa jmění a dědictví Opatření přijatá v důsledku trestných činů

40 Zběžný přehled nařízení
Nařízení o výživném Příslušnost, uznání a výkon Kolizní nepřímo (odkaz na Haagský protokol) Působnost Časová – od Věcná vyživovací povinnost z rodinných vztahů, rodičovství, manželství, švagrovství

41 Jednotlivá nařízení EJP
Brusel I. EPR EET Drobné nároky

42 Nařízení Brusel I

43 Nařízení Brusel I. mezinárodní pravomoc uznání a výkon
Kam podám žalobu? Kde mohu být žalován/a? uznání a výkon Jak se domoci výkonu rozhodnutí v zemích EU?

44 Brusel I Působnost Časová Věcná Místní Osobní Vztah k jiným nástrojům

45 Časová působnost Planost 1. 3. 2002 Česká republika 1. 5. 2004
Použije se na řízení zahájené po Další pravidla čl. 66 (uznání a výkon) Předběžná otázka NS ČR

46 Osobní působnost Žalovat může kdokoli Žalovaný
Domicilován na území EU (čl. 59 a 60) Čl. 22 – výlučná - bez ohledu na domicil Čl. 23 – prorogace - domicil v EU a mimo

47 Osobní působnost Pronájem bytu
Čech (pronajímá) a Ukrajinka (nájemce), bydlící v ČR Ukrajinka nezaplatí, odstěhuje se Chcete žalovat nájemné Brusel?

48 Věcný dosah nařízení Věci občanské a obchodní Bez ohledu na druh soudu

49 Negativní vymezení působnosti
Článek 2 výslovně vylučuje Otázky veřejnoprávní Konkurz a vyrovnání Manželské věci Rozhodčí řízení Statusové otázky (způsobilost k právům a právním úkonům)

50 Vztah k jiným nástrojům
Ve zvláštních věcech samostatně (CMR) Odkaz na nařízení je odkazem na Úmluvu Čl výslovně uvedené mezinárodní úmluvy se nařízením nahrazují v mezích jeho působnosti

51 Systém pravomocí výlučná pravomoc určená nařízením (čl. 22)
výlučná pravomoc dohodou stran (čl. 23) speciální pravomoc (čl. 8-21) alternativní I. (čl. 5), alternativní II. (čl. 6-7), základní (čl. 2) podřízení se zahájenému řízení (čl. 24)

52 Výlučná pravomoc (čl. 22) Bez ohledu na bydliště
Věcná práva a nájem nemovitostí Společnosti (založení, nulita atd.) Platnost zápisů do veřejných rejstříků Patent, ochranné známky Výkon rozhodnutí

53 Prorogace (čl. 23) 1) Alespoň jedna strana bydliště v EU
2) Žádná bydliště v EU (odst. 3) Nesmí odporovat výlučné a speciální pravomoci Forma Písemně Ve formě odpovídající zavedeným zvyklostem Obecně známé obchodní zvyklosti

54 Prorogační doložka „Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.“

55 Speciální pravomoc (čl. 8-21)
Pojistné smlouvy Spotřebitelské smlouvy Individuální pracovní smlouvy

56 Speciální pravomoc (čl. 8-21)
Omezení prorogace (ochrana slabší strany) dohoda po vzniku sporu ve prospěch slabší strany domicil ve stejném státě

57 Příklad: spotřebitelé
Úvěrová smlouva Bydliště ve stejném státě v době uzavření smlouvy (ČR) Zvolena aplikace obchodního zákoníku Zvolena místní příslušnost soudu banky Spotřebitel se odstěhoval na Slovensko Přestal platit

58 Příklad: spotřebitelé
C-327/10 Hypoteční banka a. s. v. Udo Mike Lindner

59 Základní pravomoc (čl. 2)
Dle domicilu žalovaného Fyzické osoby bydliště (čl. 59) Právnické osoby (čl. 60) sídlo ústředí hlavní provozovna

60 Alternativa věcná (čl. 5)
Místo plnění kam mělo být zboží dodáno místo poskytnutí služeb Výživné – bydliště oprávněné osoby Delikty – místo, kde došlo ke škodné události Adhezní řízení Pobočky, provozovny

61 Místo plnění Autonomní výklad Charakteristické plnění – neštěpí se
Určené ve smlouvě (jakkoli) Není určené, pak fyzické nakládání kupujícím Více míst plnění – hlavní nebo výběr

62 Místo plnění prakticky
Dodací podmínky? Jak dosáhnu jurisdikce v ČR?

63 Alternativa procesní (čl. 6-7)
Více žalovaných společně Vzájemná žaloba

64 Podřízení se zah. řízení (čl. 24)
Pokud se žalovaný dostaví k řízení Nikoli proto, aby namítl nepříslušnost Pokud není výlučný soud dle čl. 22 Český opatrovník NIKOLI (věc Lindner)

65 Systém pravomocí výlučná pravomoc určená nařízením (čl. 22)
výlučná pravomoc dohodou stran* (čl. 23) speciální pravomoc (čl. 8-21) alternativní I. (čl. 5), alternativní II. (čl. 6-7), základní (čl. 2) podřízení se zahájenému řízení (čl. 24)

66 Uznání a výkon podle Bruselu I
Rozhodnutí Veřejná listina Soudní smír

67 Pojmy Uznání Vykonatelnost Exequatur Výkon
automaticky bez zvláštního řízení Vykonatelnost vlastnost rozhodnutí ve státě původu Exequatur zvláštní řízení o prohlášení vykonatelnosti Výkon národní normy

68 Pojmy Rozhodnutím je cokoli bez ohledu na označení

69 Základní mechanismus Podávám návrh na výkon podle národního práva
Vykonatelné rozhodnutí ve státě A Na návrh na výkon ve státě B Prohlášení vykonatelnosti ve státě B Výkon ve státě B

70 Návrh na výkon rozhodnutí
K němu připojit co? Rozsudek (překlad? - čl. 55) Osvědčení na formuláři (od soudu původu) Podat kde? Místě příslušný soud (bydliště strany nebo místo výkonu) Navrhovatel uvede adresu pro doručování v obvodě soudu nebo zástupce pro doručování

71 Prohlášení vykonatelnosti
Soud prohlásí vykonatelnost Doručí se povinnému Povinný se může odvolat Soud prohlášení vykonatelnosti zruší pro důvody k neuznání rozhodnutí

72 Výkon rozhodnutí Rozhodnutí prohlášeno za vykonatelné
Výkon se řídí právem státu výkonu

73 Uznání V rámci řízení o opravném prostředku proti prohlášení vykonatelnosti Jako předběžná otázka v jiném sporu Můžu žádat o uznání jen samostatně (např. prevence sporu)

74 Uznání Důvody odepření uznání Zjevný rozpor s veřejným pořádkem
Vady řízení ve státě vydání (doručování) Res iudicata Rozhodoval nepříslušný soud (výlučná, spotřeb. a pojišťovací věci)

75 Sumarizace Základní nařízení – základní proces
Prohlášení vykonatelnosti Ulehčuje uznání a výkon rozhodnutí oproti národním procesům

76 Další procesní nařízení

77 Procesní nařízení O evropském exekučním titulu
O evropském platebním rozkazu O drobných nárocích

78 Nařízení o evropském exekučním titulu
EET zjednodušuje výkon Existuje vnitrostátně vykonatelné rozhodnutí (smír, veřejná listina) Ve státě vydání se potvrdí jako EET Předloží se ve státě výkonu Vykoná se jako vnitrostátní rozhodnutí ve státě výkonu

79 Nařízení o evropském platebním rozkazu
Alternativa k národnímu řízení Formulářové řízení Možnost rychle dosáhnout platebního rozkazu Odpor – konec – národní řízení EPR jednoduše vykonatelný ve státech EU

80 Nařízení o drobných nárocích
Nástroj pro nároky do 2000 EUR Formulářové řízení Rychlé vyřízení (striktní lhůty) Přeskakuje do národního práva

81 Obecné problémy Jazyk Nedostatek kolonek
Jazyk doručování a náklady na překlad EPR se nepodaří doručit

82 Info pro soud Matice rozhodování

83 Nařízení o evropském platebním rozkazu

84 EPR - výhody Alternativní řízení k národním řízením
Řízení vedeno na tiskopisech

85 Evropské řízení o platebním rozkazu
Cíl nařízení Odbourání mezitimního řízení před uznáním a výkonem ve státě výkonu zavedením minimálních společných norem

86 EPR - nevýhody Odpor Řízení EPR podáním odporu končí
Převedení do národního řízení

87 EPR – působnost Věcná - jako Brusel I Pouze na přeshraniční spory
Výjimka spotřebitel – pouze jeho bydliště Pouze na přeshraniční spory Rozhodné je datum podání návrhu Časová - obecně od

88 Základní podmínky pro EPR
Věc občanská a obchodní Přeshraniční spor Pohledávka splatná v době podání návrhu Určitá částka Příslušný soud

89 Návrh na vydání EPR Tiskopis v příloze nařízení

90 Odmítnutí návrhu Nejsou splněny základní podmínky
Nárok je zjevně neopodstatněný Žalobce nereaguje na výzvy soudu

91 Vydání platebního rozkazu
Ve lhůtě 30 dnů Poučení žalovaného Zaplatit Podat odpor do 30 dnů Rozkaz doručen podle vnitrostátního práva

92 Odpor Podává se na formuláři Stačí, že popírá (bez důvodů)
Nepodán odpor rozkaz je vykonatelný Podán odpor Pokračuje se v řízení před národními soudy Pokud to žalobce nevyloučil

93 Vykonatelnost Nepodán odpor Soud prohlásí vykonatelnost (tiskopis)
Podle státu původu Vykonatelný rozkaz se zašle žalobci

94 Vykonatelnost Vykonatelný EPR Uznán a vykonán v ostatních státech
Bez doložky vykonatelnosti Bez možnosti napadnout uznání

95 Výjimky Výjimečně přezkum Byl vydán zjevně chybný EPR
Doručeno bez doručenky a nikoli dostatečně včas Vyšší moc Byl vydán zjevně chybný EPR

96 Výkon Národní právo Předkládá se
Vykonatelný EPR Pokud je to nutné, tak překlad Nesmí být požadována jistota z důvodu cizí státní příslušnosti

97 Zamítnutí výkonu Dřívější rozhodnutí se týkalo stejné věci a
neslučitelnost nemohla být vznesena námitka ve státě původu Pokud žalovaný uhradil

98 Zastavení a omezení výkonu
Žalovaný požádal o přezkum Omezit na ochranná opatření Jistota Zastavit vykonávací řízení za výjimečných okolností

99 Sumarizace Alternativa k národnímu řízení Formulářové řízení
Možnost rychle dosáhnout platebního rozkazu Odpor – konec – národní řízení EPR jednoduše vykonatelný ve státech EU

100 Nařízení o drobných nárocích

101 DN - výhody Alternativní řízení k národním řízením
Řízení vedeno na tiskopisech

102 Ev. říz. o drobných nárocích
Cíl nařízení: Zrušení mezitimního řízení k uznání a výkonu Alternativa k řízení soudnímu

103 DN – působnost Věcná - jako Brusel I Pouze na přeshraniční spory
Rozhodné je datum obdržení žalobního formuláře Časová - obecně od Omezení - pohledávky do 2000 EUR bez příslušenství

104 Zahájení řízení Tiskopis v příloze nařízení

105 Odmítnutí návrhu Informace nejsou jasné a dostatečné,
formulář není řádně vyplněn a žalobce neopraví žalobní návrh Nárok je zjevně neopodstatněný

106 Průběh řízení Ze zásady písemné řízení
Do 14 dnů od doručení formuláře soud obešle žalovaného Žalovaný odpoví do 30 dnů Do 14 soud zašle odpověď žalobci Přesahuje-li 2000 EUR – projedná se podle národního práva

107 Průběh řízení Do 30 dnů soud rozhodne nebo Pak do 30 dnů rozhodne
Vyžádá si další informace nebo Dokazování nebo Ústní jednání Pak do 30 dnů rozhodne

108 Vykonatelnost Vykonatelné rozhodnutí Žádný opravný prostředek
Žádné složení jistiny

109 Minimální normy pro přezkum
Výjimečně přezkum Doručeno bez doručenky a nikoli dostatečně včas Vyšší moc

110 Uznání a výkon Není nutné prohlášení vykonatelnosti
Soud vyhotoví osvědčení na formuláři Předložit Kopie rozhodnutí Kopii osvědčení Nevyžaduje se pověřený zástupce ani poštovní adresa ve státě výkonu

111 Zamítnutí, zastavení a omezení výkonu
V podstatě totožné jako u EPR

112 Jazyky Podává se vše v jazyce soudu
Překlad se vyžaduje, je-li to nezbytně nutné pro vydání rozhodnutí

113 Sumarizace Nástroj pro nároky do 2000 EUR
Rychlé vyřízení (striktní lhůty) Přeskakuje do národního práva

114 Evropský exekuční titul

115 Nařízení o EET Cíl nařízení:
Odstranění zprostředkujících řízení před uznáním a výkonem Odstranit prohlášení vykonatelnosti Menší nároky než Brusel I. Není to samostatné řízení, ale pouze uznání a výkon

116 ETT - působnost Věcná - jako Brusel I Není vyžadován mezinárodní prvek
Časová vydané po Místní vyhotovené v zemích kromě Dánska Nesporné nároky Rozhodnutí, soudní smíry, úřední listiny

117 Nesporný nárok Pokud dlužník: souhlasil
nevznesl námitky v průběhu řízení neúčastnil se jednání dluh výslovně uznal v úřední listině

118 Podmínky pro potvrzení EET
Rozhodnutí vykonatelné ve státě původu a příslušnost výlučná a spotřebitelské spory dodržena a řízení splnilo minimální normy dle nařízení a splnilo zvláštní podmínky u spotřebitelských smluv

119 Vydání potvrzení EET Vzorový formulář Vyplňuje se v jazyce rozhodnutí
Vydává příslušný soud (kde se věc projednávala)

120 Minimální normy pro řízení
Doručení dokumentu o zahájení řízení Náležité informace o nároku pro dlužníka Náležité informace pro dlužníka o procesních krocích nezbytných k napadení nároku Procesní požadavky pro napadení nároku Důsledky nepodání námitek

121 Minimální normy pro přezkum
Bylo doručeno ale Nedostatečně včas nebo V podání námitky bránila vyšší moc Dlužník musí jednat bezodkladně

122 Výkon Řídí se národním právem státu výkonu Předkládá se
Vyhotovení rozhodnutí Potvrzení exekučního titulu V případě potřeby překlad Nevyžaduje se složení jistoty

123 Zamítnutí výkonu Dřívější rozhodnutí se týkalo stejné věci a
takové rozhodnutí splňuje podmínky pro uznání ve státě výkonu a proti neslučitelnosti nemohla být vznesena námitka ve státě původu

124 Sumarizace EET zjednodušuje výkon
Existuje vnitrostátně vykonatelné rozhodnutí (smír, veřejná listina) Ve státě vydání se potvrdí jako EET Předloží se ve státě výkonu Vykoná se jako vnitrostátní rozhodnutí ve státě výkonu

125 Praktická orientace v EJP
Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Evropský soudní atlas


Stáhnout ppt "Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní"

Podobné prezentace


Reklamy Google