Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 29. 3. 2012 Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 29. 3. 2012 Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 29. 3. 2012 Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní

2 Čím se budeme zabývat MPS – k čemu je to dobré? Prameny a jejich kolize Procesní část EMPS  Brusel I  EET, EPR, DN

3 K čemu je MPS dobré?

4 MPSaP Základní otázky  Který soud bude danou věc rozhodovat?  Jak a kde můžu požádat o výkon rozhodnutí?  Kterým právem se daný právní vztah bude řídit? Zvláštní otázka (evropský prostor)  jaký postup použít?

5 Prameny MPSaP

6 Prameny MPS Vnitrostátní Mezinárodní Právo EU (řazené do tzv. evropského justičního prostoru)

7 Prameny MPS - vnitrostátní zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním Nový zákon o MPS některá ustanovení z  obchodního zákoníku,  zákona o rodině,  zákoníku práce,  aj.

8 Mezinárodní smlouvy Unifikující přímé normy Unifikující kolizní normy Erga omnes Inter partes

9 Právo EU Primární právo Sekundární právo  Nařízení  Směrnice Podpůrně mezinárodní smlouvy

10 Kolize pramenů?

11 Kolize pramenů MPSaP Jsou konkrétní předpisy vůbec v kolizi? Zjišťuji působnost předpisu:  Časová  Osobní  Věcná  Místní

12 Kolize pramenů MPSaP Vnitrostátní x mezinárodní Vnitrostátní x právo EU  Aplikační přednost  Přímý účinek (nařízení) Mezinárodní smlouvy x právo EU  Není obecné pravidlo  Obvykle upraveno výslovně v nařízeních

13 Kolize mezinárodních smluv Oba státy jsou vázány jednou smlouvou, pouze jeden z nich je vázán druhou smlouvou  Použije se smlouva, kterou jsou vázány oba státy Oba státy jsou vázány oběma smlouvami  vztah obou smluv je výslovně upraven alespoň v jedné z nich  vztah smluv není upraven ani v jedné z nich, potom platí další pravidla

14 Kolize mezinárodních smluv Stejný předmět Vídeňská úmluva o smluvním právu (15/1988 Sb.)  Nová smlouva má předchozí nahradit lex posterior derogat priori (pokud je zřetelné, že pozdější úprava má nahradit úpravu předcházející a obě smlouvy nemohou existovat vedle sebe)  Smlouvy mohou existovat vedle sebe snadnější a účinnější dosažení výsledku (smlouvy mohou existovat vedle sebe, použije té úpravy, dle níž lze dosáhnout určitého výsledku snadněji a účinněji)

15 Kolize mezinárodních smluv Nestejný předmět (VÚ nereguluje) Lex specialis derogat legi generali  úžeji vymezený okruh právních vztahů  menší počet smluvních stran  přímé normy (před kolizními)  snadnější dosažení výsledku

16 COŽE?

17 Příklad Haagská úmluva o uznání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (oba státy vázány) ČR-francouzská smlouva o právní pomoci (pozdější, není upraven vztah) – Smlouvy se netýkají téhož předmětu – Haagská úmluva Speciální k obecnému uznání a výkonu Usnadnění dosažení výkonu

18 Příklad Občan ČR, zraní v Itálii svým autem Itala s bydlištěm v ČR, rok 2005  Česko-italská smlouva o právních stycích  Haagská úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody  Žaluje Ital, rozhoduje se v Itálii Použije se dvoustranná (Italie není smluvním státem) Dnes již nařízení Řím II

19 Příklad Úmluva CMR Nařízení Brusel I  CMR má pravidla o příslušnosti  Nařízením nejsou dotčeny smlouvy ve zvláště vymezených věcech (čl. 71)

20 Příklad Nařízení Řím I Dvoustranné smlouvy o právní pomoci  Vztah jasně vymezen  Mezinárodní smlouvy ANO přednost  Bilaterální smlouvy mezi členskými státy NEpoužijí se

21 Příklad Subjekty sídlo na území ČR a Polsko Jde o kupní smlouvu Všechny předpisy úpravu obsahují: Dvoustranná smlouva o právní pomoci Římská úmluva Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží ZMPS Nařízení Řím I

22 Přehled předpisů v EJP Unifikace kolizních norem  Úmluva o právu rozhodném pro závazky ze smluv (Římská úmluva) 64/2006 Sb. m. s.  Nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)  Nařízení EP a Rady (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvmí závazkové vztahy (Řím II)

23 Přehled předpisů v EJP Mezinárodní pravomoc, uznání a výkon rozhodnutí  Nařízení č. 44/2001o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I)  Nařízení č. 1896/2006 kterým se zavádí evropské řízení o platebním rozkazu (EPR)  Nařízení č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (ETT)  Nařízení č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

24 Přehled předpisů v EJP Rodinné věci  Nařízení č. 2201/2003 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti (nařízení Brusel IIa) přiznání, výkon, převedení a úplné nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti rozvod, rozluka, prohlášení manželství za neplatné  Nařízení o výživném 4/2009 (příslušnost, rozhodné právo, uznání a výkon) Od 18. 6. 2011 vyživovací povinnost, která vyplývá z rodinných vztahů, rodičovství, manželství nebo příbuzenství

25 Přehled předpisů v EJP Manželské věci  Posílená spolupráce v kolizní úpravě věcech rozvodu a rozluky  Zelená kniha – majetkové poměry mezi manžely (kolize, proces)

26 Přehled předpisů v EJP Dědění  návrh nařízení o dědictví a závětích (kolizní právo, proces)

27 Přehled předpisů v EJP Právní pomoc  Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000, o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech  Nařízení EP a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000  Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001, o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

28 A kde to najdu?

29 Kde je najdu? Mezinárodní smlouvy ASPI Justice.cz Umpod.cz Mzv.cz

30 Předpisy práva EU Eur-lex  Databáze EU práva Pre-lex  Sledování rozhodovacího procesu mezi orgány OEIL-lex  Legislativní observatoř EP Curia.eu Jurifast  rozhodnutí národních soudů

31 Orientace v EJP Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Evropský soudní atlas Evropská komise – „civil justice“ Evropská komise – „civil justice“

32 Nařízení letem světem

33 Zběžný přehled nařízení Řím I  Kolizní úprava  Smluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem – občanské a obchodní  Nahrazuje Římskou úmluvu Působnost  Věcná - občanské a obchodní věci  Časová (od 17. 12. 2009)  Místní EU mimo Dánsko  Personálsní - erga omnes

34 Řím I Volba práva Náhradní hraniční určovatelé Speciální ujednání o smlouvách  Spotřebitelských  Pracovních  Přepravních (speciální přeprava cestujících)  Některých pojistných

35 Zběžný přehled nařízení Řím II  Kolizní úprava  Mimosmluvní závazkové vztahy Působnost  Věcná – občanské a obchodní  Časová – 11. 1. 2009  Místní (EU mimo Dánsko)  Personální – erga omnes

36 Řím II Upravuje tyto otázky:  Škoda způsobená vadou výrobku  Nekalá soutěž  Jednání omezující hospodářskou soutěž  Škoda na životním prostředí  Porušení práv duševního vlastnictví  Protestní akce v kolektivním vyjednávání  Bezdůvodné obohacení  Jednatelství bez příkazu  Předsmluvní odpovědnost

37 Řím II Obecné pravidlo  Právo země, kde vznikla škoda  Úniková doložka (užší spojení)  Možnost volby práva Po vzniku sporu Podnikatelé před vznikem škody Nikoli u nekalé, postihuje-li jen spotřebitele Nikoli u práv z duševního vlastnictví Omezené u škody na životním prostředí

38 Zběžný přehled nařízení Brusel IIbis  Rodinné věci  Příslušnost a uznání a výkon Působnost  Časová - od 1. 3. 2005  Věcná přiznání, výkon, převedení a úplné nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti rozvod, rozluka, prohlášení manželství za neplatné

39 Brusel IIa - působnost Věci vyloučené  Určení a popření otcovství  Rozhodnutí o osvojení  Jméno a příjmení dítěte  Vyživovací povinnost  Dosažení zletilosti  Správa jmění a dědictví  Opatření přijatá v důsledku trestných činů

40 Zběžný přehled nařízení Nařízení o výživném  Příslušnost, uznání a výkon  Kolizní nepřímo (odkaz na Haagský protokol) Působnost  Časová – od 18. 6. 2011  Věcná vyživovací povinnost z rodinných vztahů, rodičovství, manželství, švagrovství

41 Jednotlivá nařízení EJP Brusel I. EPR EET Drobné nároky

42 Nařízení Brusel I

43 Nařízení Brusel I. mezinárodní pravomoc  Kam podám žalobu?  Kde mohu být žalován/a? uznání a výkon  Jak se domoci výkonu rozhodnutí v zemích EU?

44 Brusel I Působnost  Časová  Věcná  Místní  Osobní Vztah k jiným nástrojům

45 Časová působnost Planost 1. 3. 2002 Česká republika 1. 5. 2004 Použije se na řízení zahájené po 1. 5. 2004 Další pravidla čl. 66 (uznání a výkon)  Předběžná otázka NS ČR

46 Osobní působnost Žalovat může kdokoli Žalovaný  Domicilován na území EU (čl. 59 a 60)  Čl. 22 – výlučná - bez ohledu na domicil  Čl. 23 – prorogace - domicil v EU a mimo

47 Osobní působnost Pronájem bytu Čech (pronajímá) a Ukrajinka (nájemce), bydlící v ČR Ukrajinka nezaplatí, odstěhuje se Chcete žalovat nájemné Brusel?

48 Věcný dosah nařízení Věci občanské a obchodní Bez ohledu na druh soudu

49 Negativní vymezení působnosti Článek 2 výslovně vylučuje  Otázky veřejnoprávní  Konkurz a vyrovnání  Manželské věci  Rozhodčí řízení  Statusové otázky (způsobilost k právům a právním úkonům)

50 Vztah k jiným nástrojům Ve zvláštních věcech samostatně (CMR) Odkaz na nařízení je odkazem na Úmluvu Čl. 69 - výslovně uvedené mezinárodní úmluvy se nařízením nahrazují v mezích jeho působnosti

51 Systém pravomocí výlučná pravomoc určená nařízením (čl. 22) výlučná pravomoc dohodou stran (čl. 23) speciální pravomoc (čl. 8-21) alternativní I. (čl. 5), alternativní II. (čl. 6-7), základní (čl. 2) podřízení se zahájenému řízení (čl. 24)

52 Výlučná pravomoc (čl. 22) Bez ohledu na bydliště  Věcná práva a nájem nemovitostí  Společnosti (založení, nulita atd.)  Platnost zápisů do veřejných rejstříků  Patent, ochranné známky  Výkon rozhodnutí

53 Prorogace (čl. 23) 1) Alespoň jedna strana bydliště v EU 2) Žádná bydliště v EU (odst. 3) Nesmí odporovat výlučné a speciální pravomoci Forma  Písemně  Ve formě odpovídající zavedeným zvyklostem  Obecně známé obchodní zvyklosti

54 Prorogační doložka „Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.“

55 Speciální pravomoc ( čl. 8-21 ) Pojistné smlouvy Spotřebitelské smlouvy Individuální pracovní smlouvy

56 Speciální pravomoc ( čl. 8-21 ) Omezení prorogace (ochrana slabší strany)  dohoda po vzniku sporu  ve prospěch slabší strany  domicil ve stejném státě

57 Příklad: spotřebitelé Úvěrová smlouva Bydliště ve stejném státě v době uzavření smlouvy (ČR) Zvolena aplikace obchodního zákoníku Zvolena místní příslušnost soudu banky Spotřebitel se odstěhoval na Slovensko Přestal platit

58 Příklad: spotřebitelé C-327/10 Hypoteční banka a. s. v. Udo Mike Lindner

59 Základní pravomoc (čl. 2) Dle domicilu žalovaného Fyzické osoby  bydliště (čl. 59) Právnické osoby (čl. 60)  sídlo  ústředí  hlavní provozovna

60 Alternativa věcná (čl. 5) Místo plnění  kam mělo být zboží dodáno  místo poskytnutí služeb Výživné – bydliště oprávněné osoby Delikty – místo, kde došlo ke škodné události Adhezní řízení Pobočky, provozovny

61 Místo plnění Autonomní výklad Charakteristické plnění – neštěpí se Určené ve smlouvě (jakkoli) Není určené, pak fyzické nakládání kupujícím Více míst plnění – hlavní nebo výběr

62 Místo plnění prakticky Dodací podmínky? Jak dosáhnu jurisdikce v ČR?

63 Alternativa procesní (čl. 6-7) Více žalovaných společně Vzájemná žaloba

64 Podřízení se zah. řízení (čl. 24) Pokud se žalovaný dostaví k řízení Nikoli proto, aby namítl nepříslušnost Pokud není výlučný soud dle čl. 22 Český opatrovník NIKOLI (věc Lindner)

65 Systém pravomocí výlučná pravomoc určená nařízením (čl. 22) výlučná pravomoc dohodou stran* (čl. 23) speciální pravomoc (čl. 8-21) alternativní I. (čl. 5), alternativní II. (čl. 6-7), základní (čl. 2) podřízení se zahájenému řízení (čl. 24)

66 Uznání a výkon podle Bruselu I Rozhodnutí Veřejná listina Soudní smír

67 Pojmy Uznání  automaticky bez zvláštního řízení Vykonatelnost  vlastnost rozhodnutí ve státě původu Exequatur  zvláštní řízení o prohlášení vykonatelnosti Výkon  národní normy

68 Pojmy Rozhodnutím je cokoli bez ohledu na označení

69 Základní mechanismus  Podávám návrh na výkon podle národního práva 1. Vykonatelné rozhodnutí ve státě A 2. Na návrh na výkon ve státě B 3. Prohlášení vykonatelnosti ve státě B 4. Výkon ve státě B

70 Návrh na výkon rozhodnutí K němu připojit co?  Rozsudek (překlad? - čl. 55)  Osvědčení na formuláři (od soudu původu) Podat kde?  Místě příslušný soud (bydliště strany nebo místo výkonu)  Navrhovatel uvede adresu pro doručování v obvodě soudu nebo zástupce pro doručování

71 Prohlášení vykonatelnosti Soud prohlásí vykonatelnost Doručí se povinnému Povinný se může odvolat Soud prohlášení vykonatelnosti zruší pro důvody k neuznání rozhodnutí

72 Výkon rozhodnutí Rozhodnutí prohlášeno za vykonatelné Výkon se řídí právem státu výkonu

73 Uznání V rámci řízení o opravném prostředku proti prohlášení vykonatelnosti Jako předběžná otázka v jiném sporu Můžu žádat o uznání jen samostatně (např. prevence sporu)

74 Uznání Důvody odepření uznání  Zjevný rozpor s veřejným pořádkem  Vady řízení ve státě vydání (doručování)  Res iudicata  Rozhodoval nepříslušný soud (výlučná, spotřeb. a pojišťovací věci)

75 Sumarizace Základní nařízení – základní proces Prohlášení vykonatelnosti Ulehčuje uznání a výkon rozhodnutí oproti národním procesům

76 Další procesní nařízení

77 Procesní nařízení O evropském exekučním titulu O evropském platebním rozkazu O drobných nárocích

78 Nařízení o evropském exekučním titulu EET zjednodušuje výkon Existuje vnitrostátně vykonatelné rozhodnutí (smír, veřejná listina) Ve státě vydání se potvrdí jako EET Předloží se ve státě výkonu Vykoná se jako vnitrostátní rozhodnutí ve státě výkonu

79 Nařízení o evropském platebním rozkazu Alternativa k národnímu řízení Formulářové řízení Možnost rychle dosáhnout platebního rozkazu Odpor – konec – národní řízení EPR jednoduše vykonatelný ve státech EU

80 Nařízení o drobných nárocích Nástroj pro nároky do 2000 EUR Formulářové řízení Rychlé vyřízení (striktní lhůty) Přeskakuje do národního práva

81 Obecné problémy Jazyk Nedostatek kolonek Jazyk doručování a náklady na překlad EPR se nepodaří doručit

82 Info pro soud Matice rozhodování

83 Nařízení o evropském platebním rozkazu

84 EPR - výhody Alternativní řízení k národním řízením Řízení vedeno na tiskopisech

85 Evropské řízení o platebním rozkazu Cíl nařízení  Odbourání mezitimního řízení před uznáním a výkonem ve státě výkonu zavedením minimálních společných norem

86 EPR - nevýhody Odpor Řízení EPR podáním odporu končí Převedení do národního řízení

87 EPR – působnost Věcná - jako Brusel I  Výjimka spotřebitel – pouze jeho bydliště Pouze na přeshraniční spory  Rozhodné je datum podání návrhu Časová - obecně od 12. 12. 2008

88 Základní podmínky pro EPR Věc občanská a obchodní Přeshraniční spor Pohledávka splatná v době podání návrhu Určitá částka Příslušný soud

89 Návrh na vydání EPR Tiskopis v příloze nařízení

90 Odmítnutí návrhu Nejsou splněny základní podmínky Nárok je zjevně neopodstatněný Žalobce nereaguje na výzvy soudu

91 Vydání platebního rozkazu Ve lhůtě 30 dnů Poučení žalovaného  Zaplatit  Podat odpor do 30 dnů Rozkaz doručen podle vnitrostátního práva

92 Odpor Podává se na formuláři Stačí, že popírá (bez důvodů) Nepodán odpor  rozkaz je vykonatelný Podán odpor  Pokračuje se v řízení před národními soudy  Pokud to žalobce nevyloučil

93 Vykonatelnost Nepodán odpor Soud prohlásí vykonatelnost (tiskopis)  Podle státu původu Vykonatelný rozkaz se zašle žalobci

94 Vykonatelnost Vykonatelný EPR Uznán a vykonán v ostatních státech Bez doložky vykonatelnosti Bez možnosti napadnout uznání

95 Výjimky Výjimečně přezkum  Doručeno bez doručenky a nikoli dostatečně včas  Vyšší moc Byl vydán zjevně chybný EPR

96 Výkon Národní právo Předkládá se  Vykonatelný EPR  Pokud je to nutné, tak překlad Nesmí být požadována jistota z důvodu cizí státní příslušnosti

97 Zamítnutí výkonu Dřívější rozhodnutí se týkalo stejné věci a neslučitelnost nemohla být vznesena námitka ve státě původu Pokud žalovaný uhradil

98 Zastavení a omezení výkonu Žalovaný požádal o přezkum  Omezit na ochranná opatření  Jistota  Zastavit vykonávací řízení za výjimečných okolností

99 Sumarizace Alternativa k národnímu řízení Formulářové řízení Možnost rychle dosáhnout platebního rozkazu Odpor – konec – národní řízení EPR jednoduše vykonatelný ve státech EU

100 Nařízení o drobných nárocích

101 DN - výhody Alternativní řízení k národním řízením Řízení vedeno na tiskopisech

102 Ev. říz. o drobných nárocích Cíl nařízení:  Zrušení mezitimního řízení k uznání a výkonu  Alternativa k řízení soudnímu

103 DN – působnost Věcná - jako Brusel I Pouze na přeshraniční spory  Rozhodné je datum obdržení žalobního formuláře Časová - obecně od 1. 1. 2009 Omezení - pohledávky do 2000 EUR bez příslušenství

104 Zahájení řízení Tiskopis v příloze nařízení

105 Odmítnutí návrhu Informace nejsou jasné a dostatečné, formulář není řádně vyplněn a žalobce neopraví žalobní návrh Nárok je zjevně neopodstatněný

106 Průběh řízení Ze zásady písemné řízení Do 14 dnů od doručení formuláře soud obešle žalovaného Žalovaný odpoví do 30 dnů Do 14 soud zašle odpověď žalobci Přesahuje-li 2000 EUR – projedná se podle národního práva

107 Průběh řízení Do 30 dnů soud rozhodne nebo  Vyžádá si další informace nebo  Dokazování nebo  Ústní jednání Pak do 30 dnů rozhodne

108 Vykonatelnost Vykonatelné rozhodnutí Žádný opravný prostředek Žádné složení jistiny

109 Minimální normy pro přezkum Výjimečně přezkum  Doručeno bez doručenky a nikoli dostatečně včas  Vyšší moc

110 Uznání a výkon Není nutné prohlášení vykonatelnosti Soud vyhotoví osvědčení na formuláři Předložit  Kopie rozhodnutí  Kopii osvědčení Nevyžaduje se pověřený zástupce ani poštovní adresa ve státě výkonu

111 Zamítnutí, zastavení a omezení výkonu V podstatě totožné jako u EPR

112 Jazyky Podává se vše v jazyce soudu Překlad se vyžaduje, je-li to nezbytně nutné pro vydání rozhodnutí

113 Sumarizace Nástroj pro nároky do 2000 EUR Rychlé vyřízení (striktní lhůty) Přeskakuje do národního práva

114 Evropský exekuční titul

115 Nařízení o EET Cíl nařízení:  Odstranění zprostředkujících řízení před uznáním a výkonem  Odstranit prohlášení vykonatelnosti  Menší nároky než Brusel I.  Není to samostatné řízení, ale pouze uznání a výkon

116 ETT - působnost Věcná - jako Brusel I Není vyžadován mezinárodní prvek Časová  vydané po 21. 10. 2005 Místní  vyhotovené v zemích kromě Dánska Nesporné nároky  Rozhodnutí, soudní smíry, úřední listiny

117 Nesporný nárok Pokud dlužník:  souhlasil  nevznesl námitky v průběhu řízení  neúčastnil se jednání  dluh výslovně uznal v úřední listině

118 Podmínky pro potvrzení EET Rozhodnutí vykonatelné ve státě původu a příslušnost výlučná a spotřebitelské spory dodržena a řízení splnilo minimální normy dle nařízení a splnilo zvláštní podmínky u spotřebitelských smluv

119 Vydání potvrzení EET Vzorový formulář Vyplňuje se v jazyce rozhodnutí Vydává příslušný soud (kde se věc projednávala)

120 Minimální normy pro řízení Doručení dokumentu o zahájení řízení Náležité informace o nároku pro dlužníka Náležité informace pro dlužníka o procesních krocích nezbytných k napadení nároku  Procesní požadavky pro napadení nároku  Důsledky nepodání námitek

121 Minimální normy pro přezkum Bylo doručeno ale Nedostatečně včas nebo V podání námitky bránila vyšší moc Dlužník musí jednat bezodkladně

122 Výkon Řídí se národním právem státu výkonu Předkládá se  Vyhotovení rozhodnutí  Potvrzení exekučního titulu V případě potřeby překlad Nevyžaduje se složení jistoty

123 Zamítnutí výkonu Dřívější rozhodnutí se týkalo stejné věci a takové rozhodnutí splňuje podmínky pro uznání ve státě výkonu a proti neslučitelnosti nemohla být vznesena námitka ve státě původu

124 Sumarizace EET zjednodušuje výkon Existuje vnitrostátně vykonatelné rozhodnutí (smír, veřejná listina) Ve státě vydání se potvrdí jako EET Předloží se ve státě výkonu Vykoná se jako vnitrostátní rozhodnutí ve státě výkonu

125 Praktická orientace v EJP Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Evropský soudní atlas


Stáhnout ppt "JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 29. 3. 2012 Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní."

Podobné prezentace


Reklamy Google