Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím Mgr. Mikuláš Vargic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím Mgr. Mikuláš Vargic."— Transkript prezentace:

1

2 Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím Mgr. Mikuláš Vargic

3 Mezinárodní obchod a právo mezinárodního obchodu Obchodování na velké vzdálenosti, při kterém dochází k prodeji zboží přes hranice dvou nebo více států. Cílem semináře je provést účastníky základními termíny a pravidly práva mezinárodního obchodu a ukázat praktický příklad řešení situace při prodeji práv duševního vlastnictví mimo území ČR Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím3

4 Vztahy s mezinárodním prvkem Jakým právem se bude právní vztah řídit? -Přímá metoda -Kolizní metoda Je nutné první otázku řešit předem? -Možnost výhodnějšího řešení -Právní jistota -Snižování nákladů vztahu i případných sporů 4Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

5 Vztahy s mezinárodním prvkem Kde se bude spor rozhodovat, resp. kde mám žalovat svůj nárok? -Procesní normy – jaký soud bude rozhodovat, kdo bude oprávněn žalovat? -Kolizní normy – podle jakého hmotného práva bude soud postupovat? -Imperativní normy – pravidla práva soudu, které musí soud vždy zohlednit Místo rozhodování sporu lze rovněž zvolit nebo si sjednat předem 5Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

6 Základní pojmy Kolizní určovatel – prvek vztahu, který určuje právní řád některého státu, jímž se ve věcech s mezinárodním prvkem řídí konkrétní právní vztah Volba práva – doložka ve smlouvě nebo samostatné ujednání, kterým se strany dohodnou na aplikaci konkrétního právního řádu na jejich vztah Obligační statut – právní řád státu, který upravuje práva a povinnosti účastníků závazkového vztahu. Kolizní norma – právní norma, která v případě absence volby práva určí, jaký právní řád se na vztah použije 6Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

7 Teritorialita -práva k nehmotným statkům jsou teritoriálně omezena. -nehmotný statek ale může být užíván všude, jeho poloha je neomezená. -pro získání práva k nehmotnému statku je nutné splnit podmínky stanovené právním řádem státu, kde se o ochranu žádá. -ochrana se tak řídí právním řádem tohoto státu, který příslušné právo poskytuje a chrání (zásada lex loci protectionis). 7Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

8 Postup při určení rozhodného práva 1. Volba práva 2. Absence volby -hraniční určovatel -časové hledisko -místo sudiště 8Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

9 Volba práva Volba práva musí být vyjádřena výslovně nebo musí vyplývat bez pochybností z ustanovení smlouvy nebo z okolností případu. Volí se vždy právo státu Volbou se volí pouze normy práva hmotného – tj. normy přímo upravující právní vztah Obecně je vyloučen zpětný a další odkaz – při volbě se ignorují kolizní normy 9Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

10 Volba práva Overriding mandatory principles – imperativní normy Volbu práva lze v průběhu vztahu změnit nebo si právo zvolit až následně podle potřeby Lze si zvolit právo pro část závazkového vztahu Určité otázky se i přes volbu budou řídit jiným právem – např. způsobilost k právním úkonům, forma, apod. 10Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

11 Volba práva Příklady: „Tato smlouva se řídí polským právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je z aplikace vyloučena.“ „Vztahy mezi stranami se spravují českým právem.“ „Otázky, které v této smlouvě nejsou upraveny vůbec nebo jenom částečně, řídí se polským právem.“ 11Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

12 Neexistence volby práva Poradí právních norem Přímo použitelné mezinárodní smlouvy Mezinárodní kolizní normy Evropské přímo použitelné normy Evropské kolizní normy Vnitrostátní kolizní normy Pozor: posouzení, které právo se použije provádí soud 12

13 Nařízení Řím I. Nařízení upravující rozhodné právo v mezinárodních závazkových vztazích Rozhodující je volba práva V případě neexistence volby: -zvláštní hraniční určovatelé -poskytovatel charakteristického plnění -nejužší spojení -nebo úniková doložka - zjevné užší spojení s jinou zemí 13Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

14 Nařízení Řím II. –vztahy z porušení práva duševního vlastnictví, rozhodným je právo země, pro kterou je uplatňována ochrana těchto práv. –rozhodné právo určené podle tohoto ustanovení nelze vyloučit dohodou –eventuálně –Nekalá soutěž – místo, kde dochází k omezení soutěže –Vznik újmy – místo, kde škoda vznikla 14 Právní režim mimosmluvních závazků Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

15 Rozhodování sporu – příslušnost soudů –zápis nebo platnost patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů nebo jiných podobných práv, která vyžadují udělení nebo zápis – soudy členského státu, kde byly uděleny nebo zapsány nebo platí za udělené nebo zapsané. –zápis nebo platnost evropského patentu uděleného pro členský stát, mají bez ohledu na bydliště stran výlučnou příslušnost soudy tohoto členského státu 15 Platnost registrovaných práv duševního vlastnictví Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

16 Rozhodování sporu – příslušnost soudů –obecný princip – bydliště žalovaného. nebo alternativa –pokud předmět sporu tvoří nároky ze smlouvy, u soudu místa, kde závazek, o nějž se jedná, byl nebo měl být splněn. –ve věcech týkajících se protiprávního jednání či jednání, které je postaveno na roveň protiprávnímu jednání, u soudu místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události. 16 Spory z práva duševního vlastnictví Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

17 Rozhodování sporu – příslušnost soudů –spor týkající se porušení práv z ochranné známky zapsané v Rakousku –vyhledávač provozovaný v Německu zobrazoval klíčové slovo totožné s ochrannou známkou, –žalováno bylo v Rakousku Rozsudek: lze žalovat v sídle inzerenta (žalovaného) nebo v místě vzniku škody (registrace ochranné známky) 17 Věc C-523/10: Wintersteiger AG proti Products 4U Sondermaschinenbau GmbH Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

18 Rozhodování sporu – příslušnost soudů –spor týkající se porušení autorských práv francouzského hudebníka –rakouská společnost vyrobila nosiče díla a prodala je do Anglie, –anglická společnost prodávala nosiče do západní Evropy –žalováno bylo ve Francii Rozsudek: lze žalovat v sídle výrobce (Rakousko) nebo v místě vzniku škody (Anglie, Francie, apod.) ale pouze do výše škody vzniklé v daném státě 18 Věc C-170/12: Peter Pinckney proti KDG Mediatech AG Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

19 Rozhodování sporu – příslušnost soudů –spor týkající se porušení ochranné známky společenství –Coty Germany uvádí na trh parfém ve flakonu obsahujícím ochrannou známku Společenství. –First Note (Belgie) prodala parfém kopírující ochrannou známku do Německa, zásilka byla předána v Belgii, ale spotřebitelům prodána na německém území. –žalováno porušení ochranné známky, protiprávní srovnávací reklama a nekalé napodobování v Německu 19 Věc C-360/12: Coty Germany GmbH proti First Note Perfumes NV Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

20 Rozhodování sporu – příslušnost soudů Rozsudek: –First Note nemůže být žalována pro porušení práva k známce v Německu, protože tam nikdy nejednala. –First Note nemůže být žalována pro nekalosoutěžní jednání v Německu, protože nejednala v Německu. –First Note může být žalována v Německu společně s německým prodejcem, protože tam vznikla škoda z jejich společného jednání 20 Věc C-360/12: Coty Germany GmbH proti First Note Perfumes NV Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

21 Rozhodování sporu – příslušnost soudů –ESD neřeší, podle jakého práva se bude posuzovat nárok –v případě chráněných práv duševního vlastnictví platí teritorialita – posuzuje se podle práva státu, ve kterém je právo chráněno, i kdyby bylo sudiště jinde –často lze využít alternativní možnosti a domáhat se práva tam, kde to bude rychlejší, jistější nebo levnější 21 Obecné závěry Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

22 Praktické doporučení pro smluvní praxi –určit si soud příslušný pro všechny typy sporů, které to připouští –pokud protistrana nesouhlasí, lze použít jako páku při vyjednávání –místo soudu a rozhodné právo by měly být jednotné –při přípravě smluv zohledňovat charakter převáděného nebo poskytovaného PDV 22Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

23 Praktické doporučení pro smluvní praxi –Volba soudu ve vlastním státě –nižší náklady –znalost procesního i hmotného práva –znalost soudních postupů –soud se snaží aplikovat vlastní právo –Sjednání rozhodčí doložky a volba respektované rozhodčí instituce –rychlost oproti soudnímu řízení –nezávislost rozhodců na politických a jiných zájmech –odbornost a zkušenosti rozhodců v dané věci 23Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

24 Praktické doporučení pro soudní vymáhání –v případě alternativních možností – žalovat tam, kde je vyšší šance na úspěch –vyšší šance na odborné a nestranné posouzení věci –lepší vymahatelnost –náklady –před žalobou zanalyzovat kolizní normy a podle možného výsledku určení rozhodného práva zvolit sudiště –posoudit hmotné právo sudiště – je pro daný spor výhodnější? 24Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím

25 25

26 www.frankboldlegal.com mikulas.vargic@frankboldlegal.com www.frankboldlegal.com


Stáhnout ppt "Specifika mezinárodních obchodů s duševním vlastnictvím Mgr. Mikuláš Vargic."

Podobné prezentace


Reklamy Google