Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MaM FAPPZ Pavel Pánek 224382353.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MaM FAPPZ Pavel Pánek 224382353."— Transkript prezentace:

1 MaM FAPPZ Pavel Pánek

2 Obsah přednášky 14 a 15 Marketingové komunikační procesy ( balení, značka, presentace, komunikační mix), propagační program, monitorování a publicita, PR. - probráno minulou hodinu Marketingové informační systémy – probráno v přednášce 8 Sestavení rozpočtu marketingových programů, hodnocení marketingových strategií - analýza návratnosti a rizika projektů, marketingový audit, strategický marketingový controlling

3 Informační systémy Transakčně procesní Mzdy Údaje o výrobě Manažerské Marketing Reporting Monitoring Podpora rozhodování Strategické plány Podpora exekutivy Vyžádané analýzy Expertní systémy Diagnostické úlohy

4 Reporting Cíl: racionálnější provádění určité činnosti nebo procesu Budoucí vývoj: integrované systémy reportů se promítnou do struktury MIS Reporting: – retrospektivní – zaměřený na budoucnost

5 Reporting Dílčí cíle: Reporting – musí srovnávat – musí vykazovat – musí analyzovat – musí syntetizovat

6 Reporting-oblasti Vnější rizikové prostředí – Zákazníci Kategorizace zákazníků (spokojenost, doba spolupráce, dle reklamace) Míra realizace zboží Podíl specielních zakázek Obchodní toky

7 Reporting-oblasti – Trh Podíl na trhu Konkurence Rozložení zákazníků – Marketingový mix Kategorizace výrobků dle tržní životnosti Náklady na reklamu Efektivnost obchodních cest Podíl služeb

8 Reporting-oblasti Vnitřní rizikové prostředí – Výkonová rizika Příprava výroby, vývoj Náklady Kvalita – Finanční rizika Zdroje finančních prostředků Finanční pozice, ziskovost Podnikatelská rizika

9 Reporting-oblasti – Personální rizika Pracovní kapacita Struktura zaměstnanců Mobilita, fluktuace zaměstnanců Náklady práce Noví zaměstnanci - adaptabilita

10 Marketingový informační systém zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analyzování a distribuování potřebných, včasných a přesných informací tvůrcům marketingových rozhodnutí.

11 MIS Na tvorbě potřebných informací se podílejí: interní disponibilní informace, marketingové zpravodajství, marketingový výzkum, marketingové analýzy na podporu rozhodování. Vnitřní zdroje Vnější zdroje Smíšené zdroje

12 INTERNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (Vnitřní zdroje) informace, které má firma k dispozici nebo si je sama zjišťuje informace z podnik. účetnictví, statistické evidence,z ekonomických rozborů přehledy objednávek, prodejů, cen, skladových zásob, pohledávek, dluhů atd. informace o výsledcích

13 Vnější zdroje informace, které nejsou pro firmu běžně dostupné a je potřeba je získat informace získané ze statistických přehledů ČSÚ, ČNB, ministerstev, články z odborných časopisů nebo prostřednictvím marketingového výzkumu

14 Marketingový zpravodajský systém (Vnější) soubor postupů a informačních zdrojů, využívaných manažery pro získávání potřebných informací o vývoji v tržním prostředí poskytuje informace o událostech marketingové zpravodajství lze provozovat čtením knih, časopisů, obchodních publikací, rozhovory se zákazníky, dodavateli, distributory a dalšími partnery ve vnějším prostředí, rozhovory s jinými manažery a zaměstnanci

15 Marketingový výzkumný systém (vnější) Výzkum zajišťuje „most k zákazníkovi“. Marketingový výzkum je systematické určování, shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací týkající se určitého problému, před kterým firma stojí.

16 Marketingový výzkumný systém Dodavatelé marketingového výzkumu velké společnosti  mají vlastní marketingové výzkumné oddělení malé firmy  využívají ekonomicky nenáročné způsoby: – angažování studentů a pedagogů vysokých škol na výzkumných – marketingových projektech; – využívání počítačových informačních sítí; – zkoušení konkurentů;

17 Marketingový výzkumný systém Proces marketingového výzkumu Specifikace problému a stanovení výzkumných cílů. Sestavení plánu výzkumu. Sběr informací. Analýza informací. Prezentace výsledků.

18 Marketingový systém na podporu rozhodování (MDDS) (smíšené) MDDS - marketing decision support system koordinovaný soubor dat, subsystémů, nástrojů a technik, který spolu s počítačovou a softwarovou podporou poskytuje manažerům informace o vnitřním a vnějším prostředí a pomáhá jim při vytváření lepších marketingových rozhodnutí.

19 MDDS Proces vytvoření rozhodnutí: zformulování relevantních otázek  vložení do příslušného modelu v MDSS  vygenerování určitých dat  statistická analýza  optimalizační program pro určení nejvhodnější strategie všechny kroky se odehrávají v počítači

20

21 Typologie informací primární a sekundární – primární – získávány v přímé souvislosti s cíli výzkumu a potřebami výzkumníka nebo zadavatele výzkumu v dané formě nebyly nikdy dříve publikovány – sekundární – byly již shromážděny pro jiný účel, ale jsou využitelné i pro výzkum vlastní – jsou veřejně přístupné (zdarma či za úplatu) kvantitativní a kvalitativní – kvantitativní – vyjadřují hodnoty měřených veličin (množství, objem apod.) – kvalitativní – charakterizují zkoumané jevy pomocí pojmů a kategorií interní a externí – interní – shromažďovány uvnitř podniku a jsou jeho pracovníkům známy – externí – informace získávané ze zdrojů mimo podnik

22

23 Primární a sekundární informace Primární – informace získané speciálně pro potřeby a využití v marketingu Sekundární – informace byly vytvořeny pro jiné účely než pro potřeby marketingu a jejich vypovídající schopnost není taková jako u primárních informací

24 Sestavení rozpočtu m. programů Stanovení marketingového rozpočtu znamená kvantifikaci jednotlivých zadaných úkolů pro každou organizační jednotku v peněžních jednotkách. 1. přímý postup – jeho východiskem je odhad prodeje, který odpovídá danému cenovému indexu a rozpočtu: – odhad velikosti relevantního trhu – odhad tržního podílu – odhad očekávaného prodeje – kalkulace variabilního krycího příspěvku – kalkulace celkového krycího příspěvku CKP

25 Sestavení rozpočtu m. programů nepřímý postup - na základě odhadu, zda může být dosažena požadovaná úroveň prodeje: – odhad cílové úrovně CKP – kalkulace požadované úrovně tržeb pro naplnění CKP – kalkulace požadovaného tržního podílu – odhad dosažení požadovaných tržeb a tržního podílu

26 Shrnutí Marketingový plán – předznamenává, co se stane během plánovacího období, – stanovuje zodpovědnost pracovníků, kolik to bude stát a očekávané výsledky. Marketingový rozpočet – nebere v úvahu pouze rozpočet nákladů, – ale také rozpočet výkonů zahrnující ukazatele jako jsou obrat, podíl na trhu nebo zisk.

27 Marketingový audit Jedná se o komplexní prověrku veškerých interních firemních procesů, sortimentu a zákazníků spolu s vnějším prostředím, následnou analýzou a adekvátním doporučením vhodné strategie. Marketingový audit je důležitým nástrojem pro firmy, které potřebují identifikovat své slabé stránky a nalézt nové příležitosti k posílení tržní pozice. Rozlišujeme externí a interní audit

28 Výstupy marketingového auditu Nové tržní příležitosti a hrozby. Vývoj trhu versus firma – pozice, konkurence, sortiment, komunikace,…. Reálné cíle pro optimální časové horizonty. Vhodné obchodní či marketingové strategie se synergií jednotlivých úkolů. Rentabilní portfolio firemních produktů. Zákazníci - KDO je Váš zákazník? JAK nakupuje? JAK jej pozitivně ovlivním? Konkurence – jak obstát v konkurenčním prostředí. Efektivita a ziskovost podpory prodeje, distribuce a komunikace. Audit dodavatelsko-odběratelských vztahů. Práce s informacemi – interní / externí. Personál – slabé a silné stránky.

29 Cíl marketingového auditu vyhodnocení úspěšnosti marketingové strategie minulého období, zjištění proč byla úspěšná nebo proč byla neúspěšná zjištění, zda organizace má dostatečně rozvinutou vnější i vnitřní marketingovou kulturu k dosažení vytčených cílů odhalení silných a slabých stránek, stanovení priorit, návrh strategie k posílení silných a potlačení slabých stránek odhalení konkurenčních výhod, návrh strategie k jejich posílení a efektivnímu využití

30 Po auditu Na marketingový audit může navazovat externí analýza, analýza SWOT a návrh variant marketingové strategie. Motto: „Konkurenční výhody jsou jako diamanty: musí být nejprve nalezeny, pak vybroušeny a velmi pečlivě opatrovány.“

31 Marketing controlling (z anglického to control - regulovat, usměrňovat) systém evidence chodu podniku rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku Motto: Aby sme mohli podnik efektívne riadiť, potrebujeme sa opierať o realitu, nie priania a špekulácie.

32 Analýza návratnosti a rizika K nejpoužívanějším přístupům analýzy návratnosti patří:  analýza ziskovosti  analýza nákladů a užitků  analýza tvorby hodnoty pro akcionáře Dalším ukazatelem přijatelnosti je riziko, jemuž musí podnik čelit při sledování dané varianty strategie. Riziko lze ocenit podle těchto možností:  analýza vývoje finančních ukazatelů  analýza citlivosti

33 Děkuji za pozornost a přeji hodně štěstí u zkoušek


Stáhnout ppt "MaM FAPPZ Pavel Pánek 224382353."

Podobné prezentace


Reklamy Google