Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravý způsob života Jak být fit po všech stránkách Program pro zdravý život.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravý způsob života Jak být fit po všech stránkách Program pro zdravý život."— Transkript prezentace:

1 Zdravý způsob života Jak být fit po všech stránkách Program pro zdravý život

2 Náš život utvářejí zvyky Zvyky pomáhají zvládat tisíce rutinních úkol ů, aniž bychom se mentáln ě p ř etížili. Úkoly, které se stanou naším zvykem, provádíme automaticky – podv ě dom ě Zvyky jsou dobré nebo špatné – pracují bu ď pro nás nebo proti nám! Cíl kurzu: neproduktivní zvyky nahradit produktivními

3 vyváženost Zdravé finance Zdravý organizmus Zdravé vztahy Těžko se budete cítit dobře, pokud vám nebude sloužit zdraví, budete nespokojení se sami se sebou, nikdo vás nebude mít rád, a když budete mít hluboko do kapsy.

4

5 Prvním člověkem, kterému musíte pomoci, jste vy sami Zamyslete se a napište: Kolik č asu v ě nuji sob ě ? Co d ě lám pro své zdraví? Co m ě baví? Mám č as na to, co mne baví? Živím se tím, co mne baví? Co mi brání živit se tím? Jaké první kroky mohu ud ě lat? Největší dar, který můžete dát: Dát lidem kolem sebe příklad fungujícího života

6 4 kroky k harmonickým vztahům Vyzkoušejte a potom každý den trénujte: 1. Namaste – než za č nete s n ě kým mluvit, v duchu si ř ekn ě te: „Vážím si t ě “ nebo jen „Namaste“ 2. Um ě ní naslouchat – zkuste jen naslouchat a v ů bec neodpovídat, jen p ř ikyvovat – sledujte, co se bude dít – stanete se vyhledávaným spole č níkem 3. Um ě ní povzbudit – vyzkoušejte pochvalu – m ů žete chválit i sami sebe - každý den „vysekn ě te“ alespo ň jednu up ř ímnou pochvalu 4. Dobrý skutek – každý den ud ě lejte dobrý skutek a sledujte, jak se budete cítit

7 Kouzelná moc vztahů Co m ů žete získat Rady Informace Podporu Energii Osobní doporu č ení Tip Poznávejte nové lidi a udržujte dosavadní p ř átelství Zapište se do n ě jakého zájmového kroužku Vybudujte si své spole č enství, sv ů j klub: lidí, kte ř í jdou za podobným cílem, lidí, kte ř í č tou podobné knížky … Napište: Kdo vás posiloval v d ě tství? Kdo vás posiluje nyní? Kdo vám odebírá energii? Sledujte, s kým se stýkáte – jak se cítíte? V ě nujte č as jen lidem, se kterými se cítíte dob ř e

8

9 Poznámka: Jsem si v ě doma toho, že by zdraví m ě lo být na prvním míst ě – ale pokud OPRAVDU chcete n ě co d ě lat pro své fyzické a duševní zdraví, je práv ě t ř eba za č ít vylepšovat vztah sami k sob ě : Dejte se na první místo, p ř esta ň te žít život druhých, za č n ě te se rozmazlovat a dbát na svoji životosprávu tak, abyste si obnovili a upevnili své celkové zdraví Zdraví třeba není to nejdůležitější ve vašem životě, ale bez zdraví není nic – teprve když jej ztratíte, tak si to uvědomíte. Naštěstí nikdy není pozdě začít své zdraví vylepšovat.

10 Zdraví = půvab, mládí, energie Organizmus funguje jako celek, proto když se obnoví jeho základní funkce, potom se automaticky vylepšuje postava (nadváha je nemoc a má r ů zné p ř í č iny) Výrazn ě zpomalí proces stárnutí, organizmus doslova omládne (viz anti-aging), t ě lem proudí dostatek energie, cítíme se sv ě ží a plni síly

11 Jak nastartovat ozdravný proces? Jakmile organizmus vy č istíte a dáte mu to, co pot ř ebuje, se ř ídí se celkový metabolismus, který je základem pevného zdraví. A celkové zdraví doprovází dostatek energie a pružná postava. Nelze organizmus jen pat ř i č n ě živit – je t ř eba dop ř át mu pravidelný pohyb a kvalitní odpo č inek. A n ě koho možná p ř ekvapí, že vše za č íná v naší hlav ě,v našem p ř ístupu k životu, zp ů sobu komunikace sami se sebou, v našich p ř edstavách a o č ekáváních – zkrátka ve zp ů sobu myšlení

12 . hlavapohybrelaxstrava stále mladší, stále štíhlejší, stále svěží 4 kroky, díky kterým jsme nejen zdraví, ale díky kterým jsme současně

13 Myšlení má velkou – i když neviditelnou – sílu. Každou myšlenku doprovází odpovídající POCIT – ten ur č uje naši NÁLADU. Již samo slovo p ř edstavuje podstatu nálady – „naladíme“ se totiž na n ě jakou vlnovou délku (jako nap ř. radio) – a podle zákona rezonance máme potom tendenci p ř itahovat do svého života odpovídající situace. Nemá cenu o tom diskutovat, lepší je tento zákon správn ě používat a vyzkoušet … 1. Vše začíná v naší HLAVĚ

14 Jak správně používat zákon? Je t ř eba „se ř ídit“ své myšlení tak, aby p ř evažoval pozitivní pohled na sv ě t – a tím i pozitivní, dobrá nálada. Díky tomu je vylu č ován do organizmu hormon dobré nálady, který má blahodárný vliv na celkové zdraví Myšlení se skládá z obraz ů (naše p ř edstavy) a ze slov (i v duchu p ř i samomluv ě používáme slova) a proto… … je tak d ů ležité za č ít hlídat sv ů j slovník. Používat správná slova, jak se nabádá v knize 4 dohody: Je t ř eba mí ř it slovem p ř esn ě, nepoužívat jej proti sob ě ani proti druhým Slova tak nep ř ímo ovliv ň ují naši náladu – a v kone č ném d ů sledku je nálada tím, o č v život ě b ě ží

15 Jak ihned změnit náladu? Radovat se z mali č kostí, p ě stovat vd ěč nost Vyhýbat se negativním lidem a zprávám Posilovat odvahu být sám sebou, vážit si sám sebe Vyp ě stovat si zvyky podle uvedených 4 krok ů Jak si udržet dobrou náladu? Nasadit úsm ě v Narovnat se Zhluboka dýchat Vzpomenout si, za co jsme vd ěč ní

16 2. Odpočinek Abychom nabrali pat ř i č nou sílu a upev ň ovali své zdraví, je pot ř eba nau č it se správn ě odpo č ívat. V ě tšina lidí to dnes neumí. Myslí si, že když p ř ijdou dom ů z práce (kde v ě tšinou sedí) unavení, odpo č inou si u televize. Opak je pravdou. Televize je elektronický zabíje č energie (viz zda ř ilý film Akumulátor II) a zdroj špatných zpráv A] Aktivní odpo č inek – nabírání sil v bd ě lém stavu. Pat ř í sem zm ě na č innosti, meditace-sn ě ní-plánování … tj. „vy č išt ě ní hlavy“ a „se ř ízení myšlení“ B] Zdravý spánek nelze ni č ím nahradit, je základem zdraví, vitality a sv ě žího vzhled.B ě hem spánku „p ř íroda“ se ř izuje náš „stroj“, m ů žeme požádat p ř ed usnutím o obnovu zdraví, o odpov ěď na n ě jakou otázku …

17 Co udělat pro zdravý a posilující spánek ?  Jezte leh č í ve č e ř i, 3 hodiny p ř ed spaním již nejezte  Dop ř ejte si po ve č e ř i lehkou procházku  Minimalizujte p ř ed spaním vzruchy a roz č ilení  Jestliže je vaše mysl stále aktivní, p ř e č t ě te si n ě co uklid ň ujícího  Sledujte, jak lehce a pomalu dýcháte dokud se nepono ř íte do spánku  Sp ě te v tiché a vyv ě trané místnosti, ur č ené pokud možno pouze pro spaní - vyhýbejte se ale pr ů vanu.  Sp ě te tam, kde není hluk (Lze používat ucpávky do ucha)

18 3. Pohyb Nejd ů ležit ě jší: Pravidelnost ! Nejzdrav ě jší: Svižná ch ů ze Nejú č inn ě jší: Ch ů ze do schod ů P ř íliv energie získáte cvi č ením „Pozdrav slunci“ Omlazující cviky „P ě t Tibe ť an ů “ pro každý den 2x týdn ě byste m ě li cvi č it posilující cviky nebo tancovat Nezapomínejte správn ě dýchat Jóga kloubí vše dohromady

19 4. Stravování D ů ležité je jíst pestrou stravu na principu „všeho s mírou“ Je rozumné nejíst to, co nám ned ě lá dob ř e – a nenutit do jídla naše d ě ti – bývají chyt ř ejší než my D ů ležité je jíst „do polo-syta“ – nep ř ejídat se Každý č lov ě k je trochu jiný typ (viz ajurvéda = pradávná zdravov ě da), proto každému vyhovuje jiná strava. Náš organizmus si vyžaduje jiné jídlo v lét ě a jiné v zim ě – naslouchejte mu ! Den p ů stu zdraví jen prosp ě je, ale pozor na reduk č ní diety, nefungují a našemu zdraví škodí Dbejte na vyváženou stravu obohacenou o kvalitní potravinové dopl ň ky, nejlépe biologicko-aktivní, tzv. BAD

20 Stravování ovlivňuje i to, JAK jíme Jezte s chutí, pomalu a v klidu, podpo ř íte dobré trávení Vždy si k jídlu sedn ě te V ě nujte jídlu pozornost, bu ď te vd ěč ní, že máte co jíst Jezte v menších dávkách – hlavní jídlo v poledne Poslední jídlo 3 hodiny p ř ed spaním P ř i a po jídle nepijte, ř edí se žalude č ní š ť áva Ned ě lejte z jídla smysl života „Zdraví závisí mnohem víc na našich zvycích a stravování než na umění lékařů“ Lubbock

21 úkol Vypište si, které zvyklosti za ř adíte do svého každodenního života z oblasti zdraví: 1. ………………………………………….. 2. ………………………………………….. 3. ………………………………………….. 4. ………………………………………….. Každý den vyhodnocujte své pokroky

22

23 Základy finanční gramotnosti 1) Jak peníze vyd ě lávat 2) Jak peníze udržet (utrácet) 3) Jak peníze chránit a rozmnožovat (investovat) 4) Peníze je t ř eba užívat

24 Vstupní test: Jak jste na tom? M ě peníze nezajímají Já nikdy nezbohatnu Nemohu si to dovolit Investování je riskantní Peníze nejsou všechno Vysta č ím s málem, protože jsem skromný-á Pokud jsou vaše odpov ě di kladné, pravd ě podobn ě vás peníze p ř íliš nemilují - je t ř eba za č ít m ě nit mýty a negativní pocity kolem pen ě z, které jsme v ě tšinou získali výchovou. Je dobré za č ít se finan č n ě vzd ě lávat….

25 1. Peníze je třeba nejprve vydělat 1) Jako zam ě stnanec – pracuje na jiné 2) Jako soukromník (živnostník) – pracuje sám na sebe 3) Jako majitel systém ů - pracují pro n ě ho jiní lidé 4) Jako investor – pracují pro n ě ho peníze Každý kvadrant vyžaduje ur č ité dovednosti, ur č itý zp ů sob myšlení, ur č itý typ osobnosti: Z S M I „CASH FLOW KVADRANT“ a č ty ř i možnosti, jak vytvá ř et p ř íjmy:

26 Slova a generování příjmu: Zaměstnanec: „Hledám jistou práci, se zajímavým platem a výhodami“ Majitel systému: „Hledám schopného ředitele, který by mi řídil firmu.“ Soukromník: „Moje sazba je 500 na hodinu “ …„ Účtuji si 6%.“ „Nemohu najít spolehlivé lidi“ Investor: „Jaké zisky investice přinese? Jaké zhodnocení a při jakém riziku? Jaká je likvidita?“

27 „levá“ nebo „pravá“ strana? Na levé straně 95% na pravé straně 5% lidí Omezený lineární AKTIVNÍ příjem Pracuji - mám příjem, nepracuji - nemám příjem Neomezený exponenciální PASIVNÍ příjem Mám příjem, i když nepracuji (tantiémy, provize z obchodní sítě, výnosy z cenným papírů, apod. Z S M I

28 Úsilí v čase k příjmu Linearní p ř íjemExponenciální p ř íjem „bod zlomu“ ČAS Úsilí & peníze „Z“ Příjem „M“ a „I“ „S“

29 2. Peníze je třeba udržet Nejd ů ležit ě jší dovednost: vyd ě lané peníze udržet! M ě sí č ní rozpo č et sleduje, za co peníze vydáváme a v jakém množství Tajemství bohatství: Nejd ř íve platit sob ě (odkládat alespo ň 10% p ř íjmu) Pokud dluhy – co nejd ř íve splatit, sou č asn ě za č ít šet ř it (dát vesmíru znamení, že se chceme zm ě nit) a hlavn ě : ned ě lat další dluhy

30 O vašem bohatství rozhoduje způsob utrácení Příjem Výdaje Aktiva Pasiva Zaměstnání Živobytí … Jak utrácejí : bohatí - přebytky znovu investují chudí - peníze, které vydělají, utratí za nutné výdaje střední vrstva – chudí, kteří ještě o tom nevědí – utrácejí peníze předem – půjčka, kreditní karta, úvěr …. Aktivum – přináší peníze Pasivum – odnáší peníze

31 3. Přebytky je nutné investovat Do vlastního vzd ě lávání ! Investi č ní fondy a jiné cenné papíry (úrok nebo výnosy alespo ň 10%) Do koup ě byt ů nebo nemovitosti k pronájmu Do vlastního podniku - nap ř íklad do vlastní virtuální obchodní sít ě tím, že za č nete chyt ř e nakupovat a u č íte to samé lidi kolem sebe, vytvá ř íte tzv. „vztahový marketing“ (viz kurz on- line)

32 Porovnání aktiv Byznys (vlastní, koupený, sdílený) Klad: Poskytuje nejv ě tší zisky Zápor: Velmi obtížný Nemovitosti (nájemní d ů m, hotel …) Klad: Nejsnadn ě ji získat úv ě r Zápor: kapitálov ě náro č n ě jší, správa … Cenné papíry Klad: Nejsnáze se nakupují a prodávají Zápor: Nejmenší finan č ní kontrola, nestálost

33 4. Peníze je třeba si užívat Peníze jsou sou č ástí bohatého života, nelze žít jen pro peníze. Mít dostatek pen ě z dává svobodu Pozor na duševní chudobu – n ě kte ř í lidé, p ř estože mají hodn ě pen ě z, si je neum ě jí užívat. Č ím více pen ě z mají, tím více se o n ě bojí. Nejv ě tší radost a tajemství bohatství sou č asn ě : odevzdávat „desátky“

34 úkol Napište, za co všechno pravideln ě utrácíte každý m ě síc peníze Založte si spo ř ící ú č et, a pravideln ě odkládejte alespo ň 10% výd ě lku Nezbývá vám na spo ř ení? Potom své p ř íjmy zvyšte, m ů žete vyzkoušet následující návod:

35 a vytvořit si tak „Penězovod“, který přináší nejen peníze, ale i čas, přátele, pevné zdraví a dlouhověkost

36 síla internetu plus síla osobního doporučení plus síla sítě X 2

37 Zdravé finance Zdravý organizmus Zdravé vztahy 1.Začnete o sebe pečovat 2. Investujete trochu peněz do svého zdraví a vzhledu… 3. Mluvíte se svými známými o svých výsledcích a doporučíte jim produkt nebo penězovod

38 R+NP P P P Atp. VY se zaregistrujete, nakoupíte za VC a prodáte nebo registrujete… 1+1+1+1 = 4 nákupy, z toho 1 osobně doporučený 2 x2 +4 x2 +8 x2 +16 x2 = 30, z toho 2 osobně doporučení 5 x5 +25+125+625 = 780, z toho 5 osobně doporučených Co když je vaše odměna například 10 Kč z každého nákupu? 1.Úroveň 2.Úroveň Atp. MARŽE = aktivní příjem PROVIZE = pasivní příjem Co když je vaše odměna například 10 euro z každého nákupu?

39 Faktory úspěchu Unikátní produkt nejvyšších kvalit, který pokud možno pot ř ebují všichni, muži, ženy i d ě ti, sta ř í i mladí… Solidní mezinárodní firma, na trhu alespo ň 10 let, pokud možno ve ř ejn ě obchodovatelné akcie… zjistit si, kdo stojí v č ele… Jednoduchý plán odm ěň ování Bezchybná logistika Posledním faktorem jste VY a vaše schopnosti Unikátní produkty pro zdraví s vynikajícími výsledky díky technologii výroby, certifikace, klinické zkoušky, pod záštitou WHO… Na trhu od 1996, založení s cílem umožnit lidem vést d ů stojný život ve zdraví a hojnosti… Marže 40-50%, provize 5 nebo 10% z 6 úrovní …další možnosti podle kariéry Vypracované on-line i „živé“ vzd ě lávání www.fytoprogram.cz www.fytoprogram.cz Více na mých www.fytoprogram.czwww.fytoprogram.cz 6 Vhodnou literaturu najdete na mých www.kouzelneknihy.czwww.kouzelneknihy.cz


Stáhnout ppt "Zdravý způsob života Jak být fit po všech stránkách Program pro zdravý život."

Podobné prezentace


Reklamy Google