Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU."— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

2 Téma cvičení č. 2: Nabídka, poptávka

3 Důležité minulé cvičení – kontrolní otázky 1. 1. Směrnice křivky (přímky) představuje změnu na ose …. ku změně na ose …. 2. 2. Sklon se rovná …… hodnotě směrnice 3. 3. Sklon přímky je ve všech bodech …… 4. 4. Náklady firmy jsou veličinou ……., protože jsou sledovány a měřeny za určitý úsek. 5. 5. Hodnota majetku domácností k 1. lednu 2013 je veličinou …. 6. 6. Mezní veličina vyjadřuje změnu příslušné ….. veličiny při jednotkové změně příslušné ……. 7. 7. Průměrná veličina je …… celkové veličiny a příslušné nezávisle proměnné

4 Řešení 1. 1. Směrnice křivky (přímky) představuje změnu na ose y ku změně na ose x 2. 2. Sklon se rovná absolutní hodnotě směrnice 3. 3. Sklon přímky je ve všech bodech stejný 4. 4. Náklady firmy jsou veličinou tokovou - dvourozměrnou, protože jsou sledovány a měřeny za určitý úsek. 5. 5. Hodnota majetku domácností k 1. lednu 2013 je veličinou stavovou 6. 6. Mezní veličina vyjadřuje změnu příslušné celkové veličiny při jednotkové změně příslušné proměnné. 7. 7. Průměrná veličina je podíl celkové veličiny a příslušné nezávisle proměnné

5 Příklad - opakování Je dána rovnice celkové veličiny: TR = 53Q 2 - 3Q. Určete rovnici příslušné mezní veličiny – tj. MR.

6 Řešení Dáno: TR = 53Q 2 - 3Q Řešení: první derivace funkce jedné proměnné podle Q → MR = TR´ Výsledek: MR = 106Q - 3

7 Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat při určité ceně. Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat při určité ceně.  Čím je cena určitého zboží nebo služby na trhu vyšší, tím více výrobců přichází na trh a chce prodat své zboží, nabídka roste.  Je-li cena zboží nízká, výrobci nemají zájem prodávat své zboží, nabídka klesá.

8 Nabídka - rozlišujeme mezi: individuální nabídkou – nabídka jednoho výrobce individuální nabídkou – nabídka jednoho výrobce dílčí nabídkou – nabídka jediného druhu výrobku od různých výrobců dílčí nabídkou – nabídka jediného druhu výrobku od různých výrobců agregátní (celkovou) nabídkou – suma všech uvažovaných resp. zamýšlených prodejů, se kterými výrobci přicházejí na trh(bude předmětem studia v Makroekonomii) agregátní (celkovou) nabídkou – suma všech uvažovaných resp. zamýšlených prodejů, se kterými výrobci přicházejí na trh(bude předmětem studia v Makroekonomii)

9 Křivka nabídky

10 Zákon rostoucí nabídky Růst ceny vyvolává růst nabídky, pokles ceny vyvolává pokles nabídky. Růst ceny zvyšuje zájem ze strany výrobců. Zvýšení cen také umožní nakoupit více výrobních faktorů, a tím rozšířit výrobu. Dále vlivem zákona klesajících výnosů následuje, že vyšší objem produkce budou výrobci schopni vyrobit jen za cenu vyšších nákladů na jednotku produkce, musí tedy stoupnout i ceny.

11 Faktory ovlivňující nabídku:  cena,  náklady výroby a obchodu (dražší suroviny a energie, zvyšování nominálních mezd, nebo naopak snižování nákladů zaváděním nových technologií zvyšující produktivitu práce atd.)  změna vnějších podmínek podnikání (organizace trhu, počasí pro zemědělce, daně, apod.)  změny kapitálové výnosnosti kapitál směřuje do podnikání s vyšší rentabilitou

12 Posuny po křivce nabídky

13 Interpretace grafu posunu po křivce nabídky Posun po křivce - změna nabízeného množství vlivem změny ceny (uvedený případ cenový růst)

14 Posun křivky nabídky

15 Interpretace grafu posunu křivky nabídky Posun křivky - změna nabídky vyvolaná jinými než cenovými vlivy (například v uvedeném grafu zvýšení rozsahu výroby)

16 Poptávka Individuální poptávka - poptávka jediného kupujícího nebo poptávka po produkci jediného výrobce Dílčí (tržní) poptávka - poptávka po jednom výrobku. Agregátní poptávka - souhrn všech zamýšlených koupí na trhu. Celková poptávka je objem výrobků, které si chtějí kupující pořídit a cenami, za které jsou ochotni tyto výrobky koupit. (bude předmětem Makroekonomie)

17 Křivka poptávky

18 Křivka poptávky - charakteristika Poptávková křivka znázorňuje počet jednotek určitého statku, který je v určitý čas poptáván v závislosti na výši ceny daného statku; při kreslení křivek poptávky je obvyklé znázorňovat změny v ceně (která je nezávisle proměnnou) na vertikální ose grafu změny v ceně (která je nezávisle proměnnou) na vertikální ose grafu změny množství (závisle proměnná) na horizontální ose. změny množství (závisle proměnná) na horizontální ose. Pokles ceny vede zpravidla k růstu poptávaného množství: z P A na P B povede k nárůstu poptávaného množství z Q A na Q B.

19 Zákon klesající poptávky Křivka poptávky je klesající. Když cena vzroste, poptávka klesne. Když cena klesne, poptávka vzroste. Nízká cena zpřístupňuje zboží i těm, kteří dříve nakupovali méně a je významným psychologických faktorem, který působí na zvýšení poptávky.

20 Posun křivky poptávky

21 Interpretace grafu Posun křivky poptávky vpravo (na d1) by znamenal, že při dané ceně je poptáváno více určité komodity, zatímco posun vlevo (na d2) by znamenal opak. Takový posun vpravo může mít řadu příčin.

22 Změna poptávky – posun křivky Příjem – důchod spotřebitele, sezónnost, počasí a proměny módy - změna některé z těchto proměnných = posun křivky poptávky doprava nebo doleva: Např. změna nominálního důchodu - při konstantních cenách růst důchodu vyvolá zpravidla růst poptávky, růst důchodu vyvolá zpravidla růst poptávky, pokles důchodu pokles poptávky pokles důchodu pokles poptávky

23 Posun po křivce poptávky Pokles ceny Růst ceny

24 Interpretace grafu Pokles ceny z P A na P B povede k nárůstu poptávaného množství z Q A na Q B.

25 Tržní rovnováha Tržní rovnováha nastává při té ceně a při tom množství, kdy jsou síly nabídky a poptávky vyrovnané. Při této ceně a množství se objem, který kupující chtějí kupovat, přesně rovná objemu, který prodávající chtějí prodávat. Tržní rovnováha nastává při té ceně a při tom množství, kdy jsou síly nabídky a poptávky vyrovnané. Při této ceně a množství se objem, který kupující chtějí kupovat, přesně rovná objemu, který prodávající chtějí prodávat.

26 Tržní rovnováha - graficky

27 Slovní interpretace grafu Q jako kvantita a P jako cena jednotlivého zboží, navýšení poptávky navýšilo současně i cenu

28 Příklady ke cvičení 1. Jsme na trhu bytů, popsán grafem (na ose x počet bytů, na ose y výše nájemného). Zakreslit: a) Možnosti topení snižují množství vhodných bytů b) Větší vzdálenost pracovišť nájemníků c) Dojde ke zvýšení příjmů bydlících

29 Řešení S D b) a) c) E

30 Slovní interpretace a) posun nabídky doleva – snížení nabídky zvýší cenu (tj. nájemné) a sníží množství bytů b) posun poptávky doleva – snížení poptávky vede ke snížení ceny i množství bytů c) posun poptávky doprava – zvýšení vede ke zvýšení ceny i počtu

31 Příklady 2. Realitní kancelář zjistila, že poptávka po bytech je dána funkcí: Q D = 100 000 – 5P (P ……. cena nájmu) Odhaduje se, že nabídka bytů je dána funkcí: Q S = 50 000 + 5P Úkol: Jaká bude úroveň rovnovážného měsíčního nájemného P E ?

32 Řešení Dáno: Q D = 100 000 – 5P Q S = 50 000 + 5P P E = ? ---------------------------- Podmínka : Q D = Q S Řešení : dosadit, tj. 100 000 – 5P = 50 000 + 5P P E = 5000 P E = 5000

33 Příklady 3. Určete rovnovážnou cenu a množství na trhu, když je dáno: Poptávka : P D = 20 – Q D Nabídka : Q S = 2P S -10 PD, QE = ? PD, QE = ?

34 Řešení Podmínka : Q D = Q S → Q D = 20 - P D 20 - P D = 2P – 10 30 = 3P 30 = 3P P E = 10 → Q E = 10

35 Příklad 4. Je dána rovnice: Q D = a - bP Qs = f + gP Vypočtěte rovnice tak, aby pomocí písmen a, b, f, g byla určena rovnovážná cena komodity.

36 Řešení Q D = Q S a– bP = f + gP a – f = gP + bP a – f = P(g + b) P E = (a – f)/(g + b)

37 Příklad Poptávku po okurkách lze popsat lineární funkcí Q = 27 000 – 15P, kde Q je poptávané množství a P cena. Určete směrnici poptávkové křivky (Q naneseno na horizontální ose, P na ose vertikální).

38 Řešení Východisko: Jsou „prohozeny“ osy ve smyslu závisle a nezávisle proměnných. Nutná úprava rovnice na P = ……

39 Řešení Q - 27 000 = - 15P P = 1800 – 1/15Q Směrnice poptávky …….. -1/15 Směrnice poptávky …….. -1/15

40 Příklad Lineární funkce jsou popsány rovnicemi: y = 10 + 6x y = 6x

41 Řešení Sklon (tj. absolutní hodnota směrnice), vyjádřeno konstantou při nezávisle proměnné x, což je v obou případech = 6 Sklon (tj. absolutní hodnota směrnice), vyjádřeno konstantou při nezávisle proměnné x, což je v obou případech = 6

42 Příklad Určete rovnovážnou cenu a množství na trhu, pokud jsou následující údaje. Poptávka je dána funkcí: Q = 25 – P a nabídka tabulkou: Cena5101520 Množství5152535

43 Řešení Do rovnice Q = 25 – P, dosazujeme a testujeme (rovnost) za Q množství, P cenu. 15 = 25 – 10 Rovnovážné množství …….. 15 Rovnovážná cena …… 10

44 Příklad Poptávka je určena rovnicí: P = 100 – 4Q a nabídka rovnicí: P = 40 + 2Q. Při jaké množství a ceně bude vyčištěný trh?

45 Řešení Východisko: P D = P S Dosazení: 100 – 4Q = 40 + 2Q Q = 10 ; P = 60

46 Příklad Poptávka po bytech je dána funkcí Q = 960 – 7P, nabídka je popsána rovnicí Q = 160 + 3P. Vláda stanovila maximální výši nájemního 35 Kč na den. Určete, k čemu toto opatření vlády povede. Jaký bude vztah mezi nabídkou a poptávkou na tomto trhu bytů?

47 Řešení Východiska: Q D = Q s 960 - 7P = 160 + 3P 800 = 10P P E = 80 → Q E = 400 P E = 80 → Q E = 400 Tržní rovnováha nemůže nastat – zaveden cenový strop 35 Kč.

48 Řešení Pro cenu 35 Kč činí hodnota: Q D = 960 - 245 = 715 Q S = 160 + 105 = 265 Závěr: Q D ˃ Q S → 715 - 265 = 450 Převis poptávky nad nabídkou ve výši 450 → nedostatek bytů na trhu

49 Příklad Poptávková křivka země X po výrobku je dána rovnicí: Q D = 300 - P D. Nabídková křivka pak rovnicí P S = 60 + 2Q s (uvažuje se pouze domácí výrobce). Země odstraní zákaz dovozu tohoto zboží. Dovozní křivka nabídky je popsaná rovnicí P S = 80 + 4Q s

50 Příklad - úkoly a) Určete změnu rovnovážné ceny po uvolnění dovozu b) Určete změnu rovnovážného množství po uvolnění dovozu c) Určete, jak se celková rovnovážná nabídka rozdělí mezi domácí a zahraniční výrobce daného zboží

51 Řešení 1. určení původní rovnováhy Východiska: Q D = Q s Původní rovnováha Q E = 80 ; P E = 220 Původní rovnováha Q E = 80 ; P E = 220

52 Řešení a) Určete změnu rovnovážné ceny po uvolnění dovozu. Celková nová nabídka = Qs domácí + Qs zahraniční = = (P - 60)/2 + (P - 80)/4 = 0,75P - 50 Nová rovnovážná cena: 0,75P - 50 = 300 - P 0,75P - 50 = 300 - P P = 200 P = 200 Rovnovážná cena klesla z 220 na 200

53 Řešení b) Určete změnu rovnovážného množství po uvolnění dovozu QE (po uvolnění) = 0,75P - 50 = 150 – 50 = 100 = 100 Vzrostlo z 80 na 100

54 Řešení c) Určete, jak se celková rovnovážná nabídka rozdělí mezi domácí a zahraniční výrobce daného zboží Q s domácí = (200 - 60)/2 = 70 Q s zahraniční = (200 - 80)/4 = 30 Q s celková = 70 + 30 = 100

55 Příklad Podle statistických údajů můžeme nabídkovou křivku obilí popsat rovnicí P = (Q S -1800)/240. V roce 1981 měla poptávková křivka tvar Q D = 3550 – 266P. Vypočtěte změnu rovnovážné ceny obilí na daném trhu oproti roku 1981, jestliže víte, že poptávka v roce 1985 byla popsána rovnicí Q D = 2580 - 194P a nabídka se nezměnila.

56 Řešení Postup: 1. Výpočet P E v roce 1981 2. Výpočet P E v roce 1985 3. Rozdíl P E1981 - P E1985

57 Řešení 1981: P = (Q S - 1800)/240 Q D = 3550 - 266P ------------------------ 240P = Q - 1800 266P = 3550 - Q 240P + 1800 = 3550 – 266P P E1981 = 3,46

58 Řešení 1985: 240P = Q - 1800 Q = 2580 - 194P -------------------------- 240P + 1800 = 2580 – 194P 434P = 780 P E1985 = 1,8

59 Řešení P E1981 - P E1985 = 3,46 - 1,8 = 1,66

60 Příští cvičení Elasticita poptávky


Stáhnout ppt "Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU."

Podobné prezentace


Reklamy Google