Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie, principy řízení, kritéria řízení výroby K-126 MJK - 3. přednáška Vilém Berka, B477 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra Ekonomiky a řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie, principy řízení, kritéria řízení výroby K-126 MJK - 3. přednáška Vilém Berka, B477 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra Ekonomiky a řízení."— Transkript prezentace:

1 Strategie, principy řízení, kritéria řízení výroby K-126 MJK - 3. přednáška Vilém Berka, B477 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví

2 Tvorba strategie Vize, mise, strategie  „Do roku 2015 – no. 1 ve střední Evropě ve výrobě cementu.“  „Do roku 2015 najdeme strategického partnera, se kterým zvýšíme objem produkce o 60%. Specifické cíle  „Do konce roku 2009 získáme výrobkový certifikát na svislé nosné kce. a zahájíme výrobu tyčových prvků.“  „Doba výroby bude zkrácena o 30% při stejném objemu výroby - do konce roku 2010.“  „Snížíme ztráty z nekvalitní výroby o 15% při zachování objemu produkce – do konce roku 2010.“

3 Strategie Korporátní (corporate)  Jaké hodnoty? Co vyrábět? Kam investovat? (etika, ekonomika, sociální politika firmy) Business (obchodní)  Marketingový mix (6P: price, place, promotion, people, process, planning) Funkční / horizontální (při více jednotkách)  Hierarchie, dílčí strategie (návaznost na 6P rozpracování do nižších úkolů)

4 Strategické řízení výroby Výrobní program (směr rozvoje, co vyrábět) Kapacity zařízení (racionalizace, možnosti) Plánování a řízení výroby (metody, koncepce, technologie) Řízení kvality (trendy, požadavky) Řízení zásob (rozhodování o dodavatelích, objem, dislokace apod.) Pracovní síla (kvalifikace, motivace, programy) Organizace (struktura, role, odpovědnosti a pravomoci) Integrace (ekonomické řízení, sloučení prolínajících se požadavků z různých oblastí)

5 Strategické řízení Disponibilní zdroje Poslání (mise), corporate strategie Strategický management Externí a interní prostředky firmy Strategická analýza Generování možných řešení Výběr optimálního řešení Výběr strategie Implementac e strategie

6 Strategie řízení výroby Celková strategie Řízení výroby Operativní řízení Operativní evidence Zabezpečen í výroby Lhůtové plánování Zásoby Personál Výkonové normy Technologické postupy Technologická dokumentace Hodnotová analýza Řízení kvality Rozvoj výrobní základny Výrobní strategie

7 Plánování cílů Strategické, taktické, operativní S.M.A.R.T. Maximální uspokojení potřeb, efektivní čerpání zdrojů Konkretizace cílů vzhledem k úrovni řízení Určení vzájemných priorit (prolínání cílů) – s ohledem na strategii (např. cost leadership, differentiation, apod.)

8 Náklady Spolehlivost PružnostKvalita Rychlost Vnitřní a vnější význam cílů Min. náklady max. hodnota Spolehlivá výroba Schopnost změn Málo zmetků, malé náklady na nekvalitu Rychlý průchod Minimální cena, požadovaná užitná hodnota Spolehlivé dodávky, dodržení termínu Inovace, schopnost reagovat na změny Bezvadné výrobky, požadovaný standard Rychlé dodávky Strategie diferenciace Strategie nízkých cen (cost leadership)

9 Závislost priorit cílů na strategii firmy - porovnání Zdroj: Keřkovský [3]

10 Srovnání obecných priorit cílů (strategie ve světě) Zdroj: Keřkovský [3]

11 Taktické řízení výroby (5. přednáška) typické úlohy: Příjem zakázek Výběr dodavatelů, řešení spolupráce Obnova a modernizace strojího zařízení Střednědobé plány Plánování lidských zdrojů

12 Pilíře kvality – M.Tichý Zainteresované strany Zájem na kvalitě stavebního objektu Subjekt kvalityMotivace Stavebníkpouživatelný, pronajímatelný nebo prodejný objekt Dodavatelminimalizace finančních ztrát na zakázce; spokojenost stavebníka a budoucích uživatelů Projektantspokojenost stavebníka a budoucích uživatelů Majitelspolehlivá funkce objektu po celou očekávanou dobu jeho životnosti Uživatelnerušené užívání objektu Veřejnostobjekt je bezpečný a splňuje obecné estetické nároky a ekologické požadavky

13 Společné nástroje – smlouvy  Objednatel Definování kvality (požadavků) Peníze  Zhotovitel Zajišťování kvality (plnění požadavků) Hotové dílo Pilíře kvality Smlouvy o dílo, zadávací dokumentace

14 Kvalita vlastního projektu  Nikoliv kvalita dokumentu (výsledku projektování) (papír vydrží, tuš nevybledne, „má razítko“ apod.), ale  kvalita užitých metod projektování - např. 1/8ql 2 - statika  platnost užitých norem, závaznost, záruka – např. „Dílo bude sloužit po specifikovanou dobu životnosti“ (omítky, fasády, nátěry – specifikace podmínek) Kvalita díla  Dnes problematické, v projektech nebývá zmíněno,  V projektu se většinou omezuje kvalita na statiku, PO, hygienu – není zvykem např. definovat požadavky na údržbu objektu… Pilíře kvality Stavebník vs. projektant

15 Smlouva o dílo dnes  Většinou se omezují na cenu a termíny  Obecná ustanovení obchodního zákoníku Měly by vždy (správně) obsahovat  Ustanovení o zajištění kvality (normy, technický dozor)  Postup při změnách projektu (řešení sporů, např. předčasné ukončení díla)  Postupy řízení stavby (podmínky přístupu, náhled do dokumentace apod.)  Specifikace, technické zprávy  Výkresová část (detaily, specifické požadavky)  Odpovědnost za rizika (rozhraní, předání/převzetí – skrytá vedení apod.) majetek zákazníka  Výsledky průzkumů, zprávy auditů  Tabulky, seznamy, rozpočet, jiná dokumentace Pilíře kvality Stavebník vs. dodavatel

16 Autorský dozor  Kontrola dodržování projektu  Vyjadřování k (schvalování) materiálům, výrobkům, technologiím  Projektant by měl trvat na umožnění autorského dozoru (raději se vzdát zakázky – v praxi nereálné…) Technický dozor stavebníka (investora)  Kontrola správného provádění díla (nesmí nic tratit dodavatel)  Předcházet chybnému provádění díla  Technická stránka plnění smlouvy ze strany dodavatele - Kontrola materiálů, výrobků, technologií – zda odpovídají požadavkům  Zabránit provádění vadných prací v celém rozsahu (zastavit zdění vadnými cihlami, pokračování povolit až po zjednání nápravy) Dozor dodavatele  Bývá řešen jako „nákladový dozor“ – kontrola z hlediska víceprací/méněprací, změn projektů Právo přístupu / zápisu do stavebního deníku (vedení SD dle legislativy) Pilíře kvality Dozory na stavbě

17 Vlastní koncepce smluv – postihy  V praxi bývá opačná filozofie (práci až za peníze) – chyba, obvykle vede ke špatnému výsledku.  Měly by být zahrnuty odpovědnosti všech stran Projektant Dodavatel Stavebník u každé vymezit odpovědnosti a postihy v případě pochybení. Penále, smluvní pokuty  Reálné,  Odvozené od skutečných potenciálních nákladů,  Přiměřeně spravedlivé ke všem stranám Praxe  Vymahatelnost práva bývá slabá  „Vyjednávací síla“ je rozdílná  Druhá strana si vždy dobře uvědomuje „mojí ochotu soudit se až od určité hranice“ – „ocenění“ lenosti, strachu a jiných subjektivních kritérií Pilíře kvality Finanční postihy, smluvní pokuty

18 Chyba v praxi – podcenění smluv  Ošizení smlouvy s tím, že se to pak nějak dořeší…  Nevědomost, neznalost, nejistota, nezkušenost  Přecenění vlastních sil / podcenění druhé strany  Zásada „Take it or leave“ když na to nemám, nepřistoupím na podmínky (platí pro všchny strany) Pilíře kvality – Chyby smluv

19 Pilíře kvality - ukázky smluv „Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování zhotovení díla smluveného touto smlouvou po celou dobu plnění.“ „Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady v prokázané výši na provedené práce, které vznikly zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu na přípravě plnění dle objednávky a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele nebo tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě, přiměřené závazku a určené zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném rozsahu a zhotovitel na základě toho od smlouvy odstoupil.“ „V případě, že zhotovitel svým prokazatelným zaviněním nedodrží termín plnění sjednaný v této smlouvě, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení, a to do maximální výše 1.000.000,- Kč. O tuto částku bude snížena konečná faktura.“


Stáhnout ppt "Strategie, principy řízení, kritéria řízení výroby K-126 MJK - 3. přednáška Vilém Berka, B477 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra Ekonomiky a řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google