Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy marketingu Výrobek a jeho výroba PotřebyPožadavky Stav nepohodlí Výrobky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy marketingu Výrobek a jeho výroba PotřebyPožadavky Stav nepohodlí Výrobky."— Transkript prezentace:

1

2 Základy marketingu

3 Výrobek a jeho výroba

4 PotřebyPožadavky Stav nepohodlí Výrobky

5 Výběr výrobku Hodnota Cena Uspokojení

6 Dostupnost výrobků Vlastní výrobou Směnou Žebráním Násilím

7 Směna produktů Výrobků Služeb Výrobce tramvají DPmB Tramvaje Peníze Soukromá škola Student Rozvoj osobnosti Školné

8 Charakter konkurenční výhody  dokonalejší, příp. rozmanitější výrobky výrobkové inovace  zlevňování a zproduktivňování procesů technologické (procesní) inovace

9 Příprava nových výrobků  iniciace  vyhodnocení námětů na nové výrobky  stanovení marketingové strategie  vyhodnocení hospodárnosti, efektivnosti, tržních šancí

10 Rozhodnutí o novém výrobku Situace na konkrétním trhu Přání a požadavky zákazníků Koupěschopná poptávka zákazníků

11 Marketing 1.Funkce firmy, která spočívá v definování cílů zákazníků a nejlepším způsobu, jak jeho potřeby a požadavky konkurenčně a výnosně uspokojovat

12 Marketing 2.Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny, uspokojující potřeby jedinců a organizací (definice přijatá Americkou marketingovou společností - AMA v roce 1985)

13 Výměnné vazby ve vztahu k marketingu Marketing zboží Marketing služby Výrobce tramvají DPmB Tramvaje Peníze Soukromá škola Student Rozvoj osobnosti Školné

14 Výměnné vazby ve vztahu k marketingu Společenský marketing Marketing politické strany Dobročinná společnost Dárce Uspokojení z dobrého skutku Peněžitý dar Kandidát Volič Volební program Volební hlasy

15 Výměnné vazby ve vztahu k marketingu Marketing místa Demarketing Země Turista Přír.krásy, památky, rekreace Příliv peněz do ekonomiky Skupina proti drogám Závislá osoba Informace a pomoc Snížení míry užívání

16 Prodejní a marketingová koncepce Marketing = agresivní prodejní politika

17 Prodejní koncepce Firma nejprve produkt vytvoří a pak přesvědčuje zákazníka ke koupi Snaha přizpůsobit požadavky zákazníka své nabídce

18 Marketingová koncepce Firma zjišťuje potřeby zákazníka, poté se zaměřuje na vývoj produktu Nabídka podniku je odvozena z požadavků zákazníka

19 Tržní systémy marketingu Není tvořen izolovanými výměnami mezi 2 stranami  (poskytující a přijímající) Trh – místo střetu osob (organizací), které chtějí vstoupit do výměnného vztahu za účelem uspokojení potřeby síť vzájemně propojených tržních systémů marketingu

20 Tržní systém marketingu Osoba nebo organizace Prostředník Spotřebitel nebo klient Nabídka Platba Nabídka Platba

21 Cíle marketingu Cíle marketingu jako jednoho z úseků činnosti podniku uspokojení potřeb zákazníka dosažení výhody nad ostatními účastníky ekonomické soutěže

22 Základní úlohy marketingu Analýza zákazníka Analýza zákazníka Analýza konkurence Analýza konkurence

23 Analýza zákazníka Činnost zaměřená na chování zákazníka:  psychologické a sociální faktory ovlivňující přijetí produktu  výzkum společenských aspektů

24 Analýza zákazníka Psychologické jevy Zpracování informací Vnímání Paměť Hodnocení Způsob rozhodování Emocionální reakce Motivy Učení Společen.aspekty spotřeby Vliv mezilidských vztahů Rozhodování v rodině Zájmové a společen.skupiny Hromadné sdělovací prostředky Kult.společenské a politické vlivy Analýza zákazníka Psychologické jevy Zpracování informací Vnímání Paměť Hodnocení Způsob rozhodování Emocionální reakce Motivy Učení Společen.aspekty spotřeby Vliv mezilidských vztahů Rozhodování v rodině Zájmové a společen.skupiny Hromadné sdělovací prostředky Kult.společenské a politické vlivy Uskutečňování marketingu Návrh a vývoj nových výrobků a služeb Odhad velikosti poptávky Komunikace se spotřebiteli Cenová politika Distribuce Uskutečňování marketingu Návrh a vývoj nových výrobků a služeb Odhad velikosti poptávky Komunikace se spotřebiteli Cenová politika Distribuce

25 Analýza konkurence Činitelé ovlivňující schopnost obstát v ekonomické soutěži  síla dodavatele  síla zákazníka  nahraditelnost produktu  snadnost vstupu nových firem do odvětví  míra rivality mezi existujícími konkurenty

26 Analýza konkurence FirmaFirma Nové firmy Dodavatelské organizace Substituenty Spotřebitelé Konkurenční firmy Síla dodavatele Hrozba nových vstupů Síla spotřebitele Rivalita mezi firmami Hrozba náhrady produktu

27 Marketingová strategie Dlouhodobá koncepce činnosti podniku v oblasti marketingu. Odráží se v: návrhu a vývoji produktu výrobkové politice výběru cílového trhu způsobu komunikace se spotřebitelem stanovení ceny volbě cest distribuce

28 Typy marketingových strategií Strategie diferenciace produktu Strategie minimálních nákladů Strategie tržní orientace

29 Strategie diferenciace produktu Dociluje se jedinečností zboží poskytováním doplňkové služby, kterou konkurence nenabízí psychologickými metodami způsobem distribuce Uplatnění: malé a střední firmy s omezenými finančními zdroji

30 Strategie minimálních nákladů primárním cílem firmy jsou nízké náklady Uplatnění: firmy působící na velmi rozsáhlý a masový trh Co nejvyšší ziskové rozpětí při vysokém objemu tržeb a nízkém zisku z prodané jednotky prostředky investovány zpět do technologií

31 Strategie tržní orientace způsobem provedení produktu řeší potřeby určité části trhu segmentu trhu příčina – nemožnost nebo nevýhodnost působení na trh jako nerozlišitelný celek

32 Transformace cílů organizace do konkrétních programů marketingu Cíle organizace Cíle marketingu Strategie marketingu Nástroje marketingu Taktiky marketingu ProduktDistribuce CenaPropagace Taktiky marketingu ProduktDistribuce CenaPropagace

33 Cíle podniku a marketingu Upřesnění cílů podniku cíle v oblasti marketingu růst zisku zvyšování tržeb zvyšování podílu na trhu spokojenost zákazníka prestiž firmy růst počtu obsloužených zákazníků …

34 Hierarchické uspořádání cílů růst zisku zvyšování tržeb zvyšování podílu na trhu spokojenost zákazníka prestiž firmy růst počtu obsloužených zákazníků

35 Model řízení marketingové činnosti Cíle a zdroje podniku Trh - příležitosti a omezení

36 Vnější činitele Příležitosti a omezení Demografické Demografické Ekonomické Ekonomické Politicko-správní Politicko-správní Přírodní Přírodní Technologické Technologické Vnitřní činitele Možnosti a omezení Finanční Finanční Technologické Technologické Personální Personální Vnější činitele Příležitosti a omezení Demografické Demografické Ekonomické Ekonomické Politicko-správní Politicko-správní Přírodní Přírodní Technologické Technologické Vnitřní činitele Možnosti a omezení Finanční Finanční Technologické Technologické Personální Personální Cíle organizaceZisk Návratnost investic Společenské a humanitární cíle Cíle organizaceZisk Návratnost investic Společenské a humanitární cíle Úlohy marketingu Uspokojit potřeby zákazníka Získat výhody před konkurenty Zvýšit podíl na trhu Úlohy marketingu Uspokojit potřeby zákazníka Získat výhody před konkurenty Zvýšit podíl na trhu Analýza ZákazníkaKonkurence Analýza ZákazníkaKonkurence Plánování Definice strategickéAnalýza portfoliaStrategie růstu podnik.jednotkyinvestiční rozhodnutítržeb Plánování Definice strategickéAnalýza portfoliaStrategie růstu podnik.jednotkyinvestiční rozhodnutítržeb Nástroje marketingu ProduktDistribuceCenaPropagace Nástroje marketingu ProduktDistribuceCenaPropagace Hodnocení a kontrola

37 Vnější činitelé Demografické Ekonomické Politicko-právní Přírodní Technologické

38 Demografické činitele Demografické studie charakteristiky populace – věková struktura, prostorové umístění, vzdělání, vývoj porodnosti a úmrtnosti, migrační tendence, změny v modelu rodiny, stylu života, … Použití při odhadu maximální velikosti trhu odhadu tempa růstu trhu sestavování dlouhodobých prognóz vývoje spotřeby produktu

39 Ekonomické činitele Sledování vývoje ekonomických charakteristik vývoj reálných a nominálních mezd, vývoj životních nákladů, index spotřebitelských cen, výše úspor připadajících na 1 obyvatele, míra nezaměstnanosti, míra inflace, charakter hospodářského cyklu Použití při odvození současné koupěschopné poptávky odhad vývoje koupěschopné poptávky

40 Politicko-právní činitele Zákony a právní předpisy regulace způsobu komunikace s dodavateli a spotřebiteli, povinnost výrobce poskytovat předepsané informace o produktu, vymezení závazků firmy vůči spotřebiteli, společnosti, státu, zaměstnancům, životnímu prostředí Usměrňování činnosti podniku tlak ze strany formálních (zájmových, občanských, politických a dalších) a neformálních seskupení

41 Přírodní a technologické činitele Přírodní podmínky omezení vyplývající z klimatických a geografických poměrů, nerostného bohatství země, půdních poměrů, … Technologické podmínky dostupnost a cenové relace výrobních zdrojů, stupeň vyspělosti ekonomiky (úroveň vědecko-technického rozvoje, uplatňovaných technologií)

42 Vnitřní činitelé Finanční Technologické Personální

43 Finanční činitele Celková finanční situace firmy množství peněžních prostředků určených pro marketing rozvržení finančních prostředků na nástroje marketingu, konkrétní výrobky (služby)

44 Technologické činitele Činnost firmy ohraničená kapacitou strojního parku a výrobních ploch, náklady, dostupnými technologiemi, požadavky na ochranu životního prostředí, …

45 Personální činitele Znalost organizačních záležitostí hierarchické uspořádání pravomocí, vymezení odpovědnosti a stanovení úloh, pravidla komunikace, řád organizace i pracoviště Ostatní mezilidské vztahy, ochota spolupracovat, jednota zájmů zaměstnanců

46 SWOT analýza Hodnocení vlivu vnějších činitelů Rozbor vnějších činitelů SWOT Treats Opportunities Weaknesses Strengths

47 Zdroje dat Primární zdroje Sekundární zdroje Vlastní výzkum VnějšíVnější VnitřníVnitřní Státní statistika Standardizované prameny dat Periodika, noviny, knihy Výroční zprávy podniků Údaje o vstupech market. Údaje o výstupech market Styk se zákazníky

48 Způsoby získávání informací Dle forem  dotazování osobně, telefonicky, písemně  pozorování s účastí, bez účasti  experiment laboratorní, v polních podmínkách

49 Způsoby získávání informací Dle rozsahu  úplné šetření všechny elementy celku  dílčí šetření část elementů z daného celku

50 Postup při volbě šetření Definice cílů šetření Ohraničení zkoumaného celku Určení relevantních charakteristik Ohraničení zkoumaného celku Určení relevantních charakteristik Rozhodnutí o šetření úplnémdílčím Rozhodnutí o šetření úplnémdílčím Úplné šetření Určení metod a návrh dotazníku Zkušební šetření, test dotazníku Dílčí šetření Rozhodnutí o výběru Namátková zkouška Vlastní šetření Zhodnocení dat Interpretace dat

51 Rozhodnutí o výběru Provádění výběru Dílčí šetření Úplné šetření Reprezentativní výběr Libovolný výběr typový Uvědomělý Náhodný dle principu koncentrace dle kvóty hromadný rozvrstvený jednoduchý

52 Nástroje marketingu 4 P Productprodukt Pricecena Placedistribuce Promotionpropagace

53 Produkt Nabídka určená trhu za účelem uspokojování potřeb Výrobek Služba

54 Vlastnosti produktu Kvalita Celkový souhrn technických, technologických a uživatelských produktů, díky kterým budou produkty odpovídat požadavkům, které jsou na ně kladeny při jejich užívání Technická a technicko-ekonomická úroveň Technická úroveň produktu vzhledem k jeho ceně Zvláštní prvky a design

55 Životní cyklus výrobku

56 Distribuce Prostorové přemísťování – distribuční logistika Pohyb zboží od výrobce ke spotřebiteli

57 Distribuční logistika Proces fyzické distribuce. přístupy k řešení vychází z požadavku trhu všechny procesy a operace, které určují pohyb výrobků rozmísťování provozů a skladů balení organizace zásobování vyřizování objednávek doprava …

58 Součásti distribuce Procesy fyzického přemísťování přeprava, skladování, řízení zásob Změny vlastnických vztahů v průběhu distibuce Podpůrné činnosti sběr marketingových informací, pojištění, úvěrování

59 Činnosti distribuční logistiky  nákupní marketing, realizace nákupu a prodeje  skladování  doprava  financování pohybu zboží  sdílení rizika  zjišťování a poskytování marketingových informací

60 Distribuční síť Výrobce Distributor + další organizace Spotřebitel

61 Distribuční síť Výrobce Spotřebitel Velkoobchodník Maloobchodník Agent Velkoobchodník Maloobchodník

62 Cena Specifická forma směnné hodnoty, směnná hodnota vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu. Peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží

63 Cena Výsledek působení nabídky a poptávky nabídkapoptávka = Rovnovážná cena

64 Faktory tvorby cen Vnitřní faktory  cíle firmy  organizace cenové politiky  marketingový mix  diferenciace výrobků  náklady Vnější faktory Poptávka Konkurence Distribuční síť Ekonomické podmínky Opatření centrálních orgánů

65 Postup rozhodování o výši ceny Analýza výrobního programu Definování cílů cenové politiky podniku Odhad poptávky Zjištění nákladů Analýza cen Analýza chování konkurence Výběr metody stanovení ceny Stanovení ceny

66 Výše ceny Vlastní náklady výroby Analýza vztahu nabídky a poptávky

67 Propagace Nástroj marketingu zprostředkovávající informační tok způsobem vhodným pro zúčastněné strany propagace Proces komunikace se ve vztahu k marketingu označuje pojmem propagace

68 Nástroje propagace Reklama Podpora prodeje Publicita Osobní nabídka zboží

69 Reklama Placená forma nepřímého představení a propagace zboží, služeb či myšlenek

70 Publicita Nepřímá stimulace poptávky po produktu, kterou organizuje nezávislá instituce (zpráva v tisku, pochvalné představení produktu v televizi, rozhlase, …) Není placena propagátorem produktu.

71 Podpora prodeje Krátkodobé obchodní podněty stimulující spotřebitele ke koupi produktu (cenové zvýhodnění, otevření nové prodejny, zavedení nového produktu na trh)

72 Osobní prodej Uskutečňuje se formou ústní konverzace mezi obchodním agentem a zákazníkem. Cíl – představit produkt potenciálnímu zákazníkovi se záměrem uskutečnit prodej.

73 Uplatňované podoby propagaceReklama Tištěné a vysílané reklamy Obal, přílohy uvnitř balení Zasílané reklamy Katalogy Brožurky, informační knížečky Samolepící štítky, odznaky Plakátové plochy Reklamní stánky a poutače Neonové reklamní nápisy Audiovizuální materiályReklama Tištěné a vysílané reklamy Obal, přílohy uvnitř balení Zasílané reklamy Katalogy Brožurky, informační knížečky Samolepící štítky, odznaky Plakátové plochy Reklamní stánky a poutače Neonové reklamní nápisy Audiovizuální materiály Podpora prodeje Spotřebitelské soutěže Loterie se slosováním výherce Zvýhodněná balení Vzorky zboží Veletrhy a obchodní přehlídky Výstavy Předvádění výrobku Kupóny Rabaty Splátky se zvýhodněným úrokem Podpora prodeje Spotřebitelské soutěže Loterie se slosováním výherce Zvýhodněná balení Vzorky zboží Veletrhy a obchodní přehlídky Výstavy Předvádění výrobku Kupóny Rabaty Splátky se zvýhodněným úrokemPublicita Projevy Semináře Výroční zprávy Styk s veřejností Příspěvky na dobročinné účely Hodnoc.produktu nezávis. subjektyPublicita Projevy Semináře Výroční zprávy Styk s veřejností Příspěvky na dobročinné účely Hodnoc.produktu nezávis. subjekty Osobní prodej Představení výrobků obchodními agenty firmy Obchodní setkání Veletrhy a výstavy Osobní prodej Představení výrobků obchodními agenty firmy Obchodní setkání Veletrhy a výstavy


Stáhnout ppt "Základy marketingu Výrobek a jeho výroba PotřebyPožadavky Stav nepohodlí Výrobky."

Podobné prezentace


Reklamy Google