Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FO – fyzické osoby PO – právnické osoby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FO – fyzické osoby PO – právnické osoby"— Transkript prezentace:

1 FO – fyzické osoby PO – právnické osoby
Daň z příjmu v ČR FO – fyzické osoby PO – právnické osoby

2 Proč nutno rozlišovat dílčí daňové základy (DDZ) fyzické osoby?
Důvod: protože každý dílčí daňový základ se stanovuje zcela rozdílně. Roční celkový daňový základ pak tvoří součet 5 DDZ od kterého se odečítají odpočitatelné položky a od daně slevy na dani.

3 Proč děláme roční zúčtování daní?
Protože zdaňovací období je kalendářní rok (hospodářský rok) Kdo provádí roční zúčtování daní? Zaměstnavatel (pokud má poplatník pouze příjmy z mezd) Sám poplatník formou daňového přiznání, pokud má souběh několika mezd nebo jiné příjmy (podnikání, pronájem….)

4 5 DDZ Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (mzdy)
Příjmy z podnikání Příjmy z (držby) kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy

5 Stanovení DDZ Mzdy DDZ = VM (VM =velehrubá mzda) Podnikání DDZ = P – V
Podnikatel FO vede daňovou evidenci příjmů a výdajů (při obratu nad 25 mil.Kč/rok musí vést účetnictví – platí od r. 2008) nebo uvádí výdaje procentem: 80 % u příjmů ze zemědělské výroby, 60 % (pro r %) u řemeslných živností, 50 % (pro r %) u ostatních živností, 40 % (pro r %) u příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a nezávislého povolání 30 % (pro r %) u příjmů z autorských práv. Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Navíc si nemůžeme už uplatnit nic, ani sociální či zdravotní pojištění.

6 Výdaje % Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Navíc si nemůžeme už uplatnit nic, ani sociální či zdravotní pojištění. U příjmů z podnikání lze vykázat ztrátu, která je odpočitatená od daňového základu v příštích pěti letech.

7 Spolupracující osoba Příjmy z podnikání provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje lze rozdělit tak, aby podíl činil nejvíce 50 %, přitom částka smí činit nejvýše 540 000 Kč za rok nebo Kč za měsíc. (Manžel/ka ztrácí statut vyživované osoby). V ostatních případech se příjmy rozdělují tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 % (tyto spolupracující osoby mohou tedy celkem odčerpat 30 %) nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za měsíc. Pozn.: Nic nebrání tomu, aby např. syn podnikatele, na kterého podnikatel uvede podíl příjmů a výdajů jako na spolupracující osobu, byl současně u otce podnikatele zaměstnán. (Podle Zákona o rodině však manželka ve firmě u svého manžela být zaměstnána nemůže.) Současně může být syn studentem a vyživovanou osobou

8 Stanovení DDZ Držba kapitálu DDZ = P Příjmy z pronájmu DDZ = P - V
U těchto příjmů nelze vykázat ztrátu. Příjmy z pronájmu DDZ = P - V nebo výdaje % (30%) U těchto příjmů lze vykázat ztrátu, která je odpočitatená od daňového základu v příštích pěti letech. Ostatní příjmy DDZ = P – V

9 Roční daňový základ = Součet 5 DDZ
Od RDZ odečteme tzv. odpočitatelné položky - výsledkem je snížený daňový základ, z něj vypočteme daň, následně daň snížíme o tzv. slevy na dani, daň po slevách snížíme o zaplacené zálohy a zbytek doplatíme, nebo nám je přeplatek na dani vrácen

10 Odpočitatelné položky od daňového základu
Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Maximálně lze odečíst Kč. Pojistné na soukromé životní pojištění. Maximální částka kterou lze odečíst činí Kč. Úroky z úvěru na financování bytových potřeb v max. výši Kč. Členské příspěvky člena odborové organizace do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, max. do výše Kč. Hodnota darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování účelů, který je zákonem vymezen.

11 Dary Min. dar (v součtu) 1000 Kč. Max. částka 10 % ze základu daně.
Dary útulku, školskému či zdravotnickému zařízení s bydlištěm či sídlem v ČR, EU, Norsku či na Islandu . Dar invalidnímu důchodci s bydlištěm dtto na zdravotnické prostředky. Dar zdravotně postiženému dítěti s bydlištěm v dtto na zdravotnické prostředky. Dar právnickým osobám se sídlem v dtto na zdravotnictví, školství, kulturu, vědu, policii, náboženství, sport, ekologii, požární ochranu…

12 Slevy na dani (roční) Poplatník 24 840 Kč Vyživované dítě 10 680 Kč
Vyživovaný manžel/ka Kč Částečný invalida Kč Plný invalida Kč Držitel ZTP Kč Student Kč

13 Slevy na dani – měsíčně – používá se při výpočtu zálohy na daň ze mzdy
Poplatník Vyživované dítě (může přerůst v daňový bonus) 890 Vyživovaný manžel/ka – NELZE uplatnit měsíčně, až v ročním zúčtování Student

14 Daň činí u fyzické osoby ať podnikatele či zaměstnance
15 % při neuznatelnosti výdajů na zdravotní a sociální zabezpečení (platí pro oba případy)

15 Příjmy od daně osvobozené
prodej rodinného domu, bytu pokud v něm mám bydliště nejméně 2 roky prodej nemovitostí ve vlastnictví více než 5 let prodej movitých věcí (s výjimkami) náhrady škody důchody, sociální podpory a dávky  prodej cenných papírů po 6 měsících

16 ceny z veřejných či reklamních soutěží nepřevyšující 10 000 Kč
stipendia úroky z vkladů ze stavebního spoření a státní podpory převod obchodních podílů nebo členských práv družstva v držbě déle než 5 let příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí do  Kč za rok

17 Zdanění příjmů právnických osob
Rezidenti Nerezidenti Ziskové Neziskové Daň činí 20 % (2009), 19 % (2010) ???

18 Dvojí zdanění podílů na zisku a dividend
První zdanění - daní z příjmů PO (20 %) Druhé zdanění – srážkovou daní (15 %) Netýká se v.o.s. a komplementářů v k.s.

19 Odečitatelné položky od základu daně
daňová ztráta – do pěti let 30 % nákladů na výuku žáků v odborných učilištích 100 % výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje Hodnota darů (min 2000 Kč, max do 2 % DZ)

20 Slevy na dani za zaměstnance se změněnou pracovní schopností


Stáhnout ppt "FO – fyzické osoby PO – právnické osoby"

Podobné prezentace


Reklamy Google