Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FO – fyzické osoby PO – právnické osoby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FO – fyzické osoby PO – právnické osoby"— Transkript prezentace:

1 FO – fyzické osoby PO – právnické osoby
Daň z příjmu v ČR 2013 FO – fyzické osoby PO – právnické osoby

2 Taxation of Wage Income (2010) Zdroj: http://www. oecd

3 Podíl výnosů z daní z příjmů FO a jejich majetku na HDP r. 2010

4 5 Dílčích daňových základů (DDZ) u příjmů fyzických osob
Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (mzdy) Příjmy z podnikání Příjmy z (držby) kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy

5 Proč nutno rozlišovat dílčí daňové základy (DDZ) fyzické osoby?
Důvod: protože každý dílčí daňový základ se stanovuje zcela rozdílně. Roční celkový daňový základ pak tvoří součet 5 DDZ od kterého se odečítají odpočitatelné položky, ze sníženého daňového základu se vypočte daň a od daně slevy na dani.

6 Proč děláme daňové přiznání (podnikatel)/roční zúčtování daní z mezd u zaměstnance?
Protože zdaňovací období je kalendářní rok (hospodářský rok) a v průběhu roku podnikatel odváděl zálohy na daň/byly sráženy ze mzdy zálohy na daň. Kdo provádí roční zúčtování daní? Zaměstnavatel (pokud má poplatník pouze příjmy z mezd) Sám poplatník formou daňového přiznání, pokud má souběh několika mezd nebo jiné příjmy (podnikání, pronájem….) Sám podnikatel

7 Stanovení DDZ 1 a 2 1) závislá činnost
Mzdy DDZ = VM (VM =velehrubá/superhrubá mzda) Připravuje se, že DDZ bude Hrubá mzda a daň se stanoví na 19 % ???? 2) Podnikání DDZ = P – V Podnikatel FO vede daňovou evidenci příjmů a výdajů, nebo uvádí výdaje procentem, tzv. paušální výdaje. Při obratu nad 25 mil.Kč/rok musí vést účetnictví Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Navíc si nemůžeme už uplatnit nic, ani sociální či zdravotní pojištění.

8 1) Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o., a to i když nejsou povinni dbát příkazů plátce, odměny členů statutárních orgánů, K VM se přičte 1 % z ceny auta, pokud je služební vozidlo užíváno zaměstnancem pro s soukromé účely, min Kč.

9 Práce na Dohodu: dva typy, oba typy Dohod musí být uzavřeny písemně.
Dohoda o provedení práce: Zdravotní a sociální pojištění se neplatí z výdělku do Kč měsíčně (od Kč měsíčně už se platí), rozsah práce však může být maximálně 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Dohoda o pracovní činnosti: Zdravotní a sociální pojištění se neplatí z odměny do Kč měsíčně, od Kč už se platí. Rozsah práce však může být až polovina normální pracovní doby.

10 2) Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvl. předpisů (auditoři, lékaři, daň. poradci, pojišťovací agenti), podíly společníků v.o.s. a komplementářů na zisku, příjmy z autorských práv, příjmy z výkonu nezávislého povolání, příjmy znalce, tlumočníka, mediátora, rozhodce, příjmy konkursních správců.

11 Daňová evidence podnikatelů obsahuje
Deník příjmů a výdajů knihu pohledávek a závazků karty dlouhodobého majetku karty zásob Karty rezerv karty pro zapisování nepeněžních transakcí mzdovou evidenci pokladní knihu evidenci stálých plateb knihu jízd

12 Paušální výdaje %, rok 2013 Paušální výdaje jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak uplatnit výdaje podnikatelů: - nemusíme schovávat doklady za výdaje, nevedeme daňovou evidenci příjmů a výdajů, ale jen evidenci příjmů a pohledávek a na konci roku výdaje odečteme paušálem. 80 % - pro příjmy ze zemědělského, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslné živnosti 60 % - pro příjmy ze všech živností kromě těch, které jsou uvedeny v první skupině 40 % - pro příjmy z jiného podnikání dle zvláštních právních předpisů, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví

13 Výdaje % Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Nelze dále již uplatnit nic, ani sociální či zdravotní pojištění. Od 2013 výše některých výdajů omezena Máme-li příjmy, pro které je sazba paušálu 40 %, od r můžeme za rok uplatnit výdaj maximálně Kč. Pokud jsou příjmy/obrat vyšší než 2 miliony za rok, nemůže uplatňovat výdaje paušálem, ale výdaje podle skutečnosti, což znamená uschovávání všech dokladů a vedení daňové evidence. Od r pokud uplatníme výdaje paušálem, nemůžeme uplatnit zároveň daňovou slevu na dítě a na manželku/manžela. U příjmů z podnikání lze vykázat ztrátu, která je odpočitatelná od daňového základu v příštích pěti letech. Pokud uplatníme výdaje paušálem, nemůžeme uplatnit zároveň daňovou slevu na dítě a daňovou slevu na manželku či manžela. (Pokud jsme zároveň zaměstnaní, týká se nás toto omezení jen tehdy, když výdělek z podnikání představuje více než polovinu našeho základu daně z příjmu.) Bude pro nás tedy možná výhodnější uplatňovat výdaje podle skutečnosti, což znamená uschovávání všech dokladů a vedení daňové evidence. (Uvedené platí až pro příjmy za rok 2013 a následující.) Praktický příklad: OSVČ pan Černý dosáhne za rok 2012 příjmu 900 tisíc Kč. Uplatňuje výdaje 60% paušálem. Manželka je na rodičovské dovolené s jejich dvouletou dcerkou. Jak se změní daňová povinnost za rok 2012 a 2013? Za rok 2012 obdrží pan Černý daňový bonus Kč Příjmy jsou Kč, výdaje Kč ( Kč x 60 %). Základ daně je tedy Kč ( Kč – Kč). Daň z příjmu je Kč. Sleva na poplatníka je Kč, na manželku Kč. Daň po uplatnění slev je Kč. Daňové zvýhodnění na jedno dítě je Kč za celý rok Pan Černý nezaplatí na dani z příjmu za rok 2012 ničeho, ještě obdrží daňový bonus Kč. Za rok 2013 zaplatí na dani z příjmu fyzických osob pan Černý Kč Příjmy jsou Kč, výdaje Kč ( Kč x 60 %). Základ daně je tedy Kč ( Kč – Kč). Daň z příjmu je Kč. Sleva na poplatníka je Kč, slevu na manželku a daňové zvýhodnění nebude moci pan Černý uplatnit. Daňová povinnost je tedy Kč. Finančně si tedy pan Černý pohorší na dani z příjmu fyzických osob o Kč. Počítáme s tím, že daňová evidence není pro pana Černého řešením. Nemožnost uplatnit slevu na manželku a děti u OSVČ uplatňující výdajové paušály však nejvíce finančně postihne mladé rodiny. Jestliže totiž jeden z manželů je OSVČ a druhý je zaměstnanec, tak daňové zvýhodnění na děti uplatní zaměstnanec a míra zdanění bude stejná. Tuto možnost však nemá např.: Podnikatel, jehož manželka pobírá invalidní důchod ve výši Kč. Roční vlastní příjem manželky je 60 tisíc Kč (méně než 68 tisíc Kč jak předepisuje zákon), přesto při uplatnění výdajů paušálem nebude moci tento podnikatel využít slevu na manželku. Ani daňové zvýhodnění na 2 děti. Živnostník, jehož manželka je na rodičovské dovolené, jak jsme si vypočítali na ukázkovém příkladu. OSVČ, jehož manželka je v evidenci na úřadu práce (podpora v nezaměstnanosti je za rok nižší než 68 tisíc Kč). Rovněž nepůjde využít slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. Oba manželé jsou OSVČ. Daňové zvýhodnění na jejich 3 děti, pokud uplatní oba dva výdaje paušálem, nebude moci uplatnit ani jeden z nich.

14 Spolupracující osoba Příjmy z podnikání provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje lze rozdělit tak, aby podíl činil nejvíce 50 %, přitom částka smí činit nejvýše 540 000 Kč za rok nebo Kč za měsíc. (Manžel/ka ztrácí statut vyživované osoby). V ostatních případech (děti, rodiče, prarodiče žijící ve společné domácnosti) se příjmy rozdělují tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 % (tyto spolupracující osoby mohou tedy celkem odčerpat 30 %) nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za měsíc. Mělo smysl v době kdy daň byla klouzavě progresivní Pozn.: Nic nebrání tomu, aby např. syn podnikatele, na kterého podnikatel uvede podíl příjmů a výdajů jako na spolupracující osobu, byl současně u otce podnikatele zaměstnán. (Podle Zákona o rodině však manželka ve firmě u svého manžela být zaměstnána nemůže.) Současně může být syn studentem a vyživovanou osobou

15 Příklad klouzavě progresivní daně – tendence návratu k ní

16 Stanovení DDZ 3, 4 a 5 3) Příjmy z kapitálového majetku (držba kapitálu) DDZ = P U těchto příjmů nelze vykázat ztrátu. 4) Příjmy z pronájmu DDZ = P - V výdaje se dokladuji nebo výdaje % (30%), od r však maximálně Kč za rok. U těchto příjmů lze vykázat ztrátu, která je odpočitatelná od daňového základu v příštích pěti letech. 5) Ostatní příjmy DDZ = P – V

17 3) Příjmy z kapitálového majetku
Tyto příjmy ze nezdaňují v rámci celkového daňového základu (kromě úroků z podnikatelských BÚ). Tvoří samostatné daňové základy, které se zdaňují každý zvlášť prostřednictvím zvláštní sazby (15 %) daně srážkou u zdroje. Daň tedy odvádí přímo ten, kdo příjem poskytuje. podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, podíly na zisku společnosti s. r.o. a k.s., podíly na zisku z členství v družstvu, podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, úroky a jiné výnosy z vkladů z peněžních prostředků, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, příspěvek ke stavebnímu spoření.

18 Kromě příjmů z kapitálového majetku se srážková daň týká:
příjmy autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, pokud měsíčně nepřesáhnou částku 7 000 Kč u jednoho plátce, mzdy od vedlejšího zaměstnavatele, pokud hrubá mzda nepřesahuje 5 000 Kč za měsíc, příjmy plynoucí fyzickým osobám z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích, ze sportovních soutěží, vypořádací podíl při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, podíl na likvidačním zůstatku kapitálové společnosti nebo družstva

19 V případě ostatních příjmů je pro povinnost daňového přiznání stanoven limit příjmů, a to:
u zaměstnanců do Kč ročně (pokud je 6000 tvořeno příjmy z podnikání, pronájmu nebo příležitostného prodeje), u ostatních poplatníků bez příjmů (studenti, důchodci atd.) do Kč ročně (dtto viz výše), v případě příležitostných činností do Kč za rok – platí pro všechny (příležitostný výkon práce, zemědělská výroba, pronájem movitých věcí, příjem včelařů) jsou tyto příjmy osvobozené.

20 Roční daňový základ (RDZ)
RDZ = Součet 5 DDZ Od RDZ odečteme tzv. odpočitatelné položky - výsledkem je snížený daňový základ, z něj vypočteme daň, následně daň snížíme o tzv. slevy na dani, daň po slevách snížíme o zaplacené zálohy a zbytek doplatíme, nebo nám je přeplatek na dani vrácen

21 Odpočitatelné položky od daňového základu
U příjmů z podnikání ztrátu z předchozích let. Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Maximálně lze odečíst Kč. Pojistné na soukromé kapitálové životní pojištění. Maximální částka kterou lze odečíst činí Kč. Úroky z úvěru na financování bytových potřeb v max. výši Kč. Členské příspěvky člena odborové organizace do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, max. do výše Kč. Hodnota darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování účelů, který je zákonem vymezen. 30 % výdajů na výuku žáků 100 % výdajů na výzkum a vývoj

22 Dary Min. dar (v součtu) 1000 Kč. Max. částka 10 % ze základu daně.
Dary útulku, školskému či zdravotnickému zařízení s bydlištěm či sídlem v ČR, EU, Norsku či na Islandu . Dar invalidnímu důchodci s bydlištěm dtto na zdravotnické prostředky. Dar zdravotně postiženému dítěti s bydlištěm v dtto na zdravotnické prostředky. Dar právnickým osobám se sídlem v dtto na zdravotnictví, školství, kulturu, vědu, policii, náboženství, sport, ekologii, požární ochranu…

23 Slevy na dani (roční) 2012 Na poplatníka 24 840 Kč
Vyživované dítě Kč Vyživovaný manžel/ka Kč Částečný invalida Kč Plný invalida Kč Držitel ZTP Kč Student Kč Základní podmínkou uplatnění slevy na manželku (manžela) je, že příjem uplatněné osoby nepřesáhne Kč za celý rok

24 Slevy na dani – měsíčně – používá se při výpočtu zálohy na daň ze mzdy (je to 1/12 roční částky)
Poplatník Vyživované dítě (může přerůst v daňový bonus, max za rok 52200) Vyživovaný manžel/ka – NELZE uplatnit měsíčně, až v ročním zúčtování Student

25 Daň činí u fyzické osoby ať podnikatele či zaměstnance
15 % při neuznatelnosti výdajů na zdravotní a sociální zabezpečení (platí jak pro podnikatele tak zaměstnance)

26 Příjmy od daně osvobozené
prodej rodinného domu, bytu pokud v něm mám bydliště nejméně 2 roky prodej nemovitostí ve vlastnictví více než 5 let prodej movitých věcí (s výjimkami) náhrady škody důchody, sociální podpory a dávky  prodej cenných papírů po 6 měsících

27 ceny z veřejných či reklamních soutěží nepřevyšující 10 000 Kč
stipendia úroky z vkladů ze stavebního spoření a státní podpory převod obchodních podílů nebo členských práv družstva v držbě déle než 5 let příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí do  Kč za rok

28 Zdanění příjmů právnických osob 19%
Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Pokud mají sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí zdanit i příjmy plynoucí ze zahraničí. Rezidenti/Nerezidenti Ziskové Neziskové (daňový základ mohou snížit o 30 %, max. 1 mil. Kč, pokud 30% je méně než lze odečíst celé. Daňovým základem je zisk po úpravě nákladů a výnosů podle zákona o dani z příjmu

29 Daňový základ = Výsledek hospodaření. V daňovém přiznání se následně zvyšuje o částky neoprávněně zkracující příjmy a o částky, které nelze do výdajů (nákladů) zahrnout, a snižuje se o částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, a o částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které ale do výdajů (nákladů) lze zahrnout. Pozn.: Dvojí zdanění podílů na zisku a dividend První zdanění - daní z příjmů PO (19 %) Druhé zdanění – srážkovou daní (15 %) Netýká se v.o.s. a komplementářů v k.s.

30 Odečitatelné položky od základu daně
daňová ztráta – do pěti let 30 % nákladů na výuku žáků v odborných učilištích 100 % výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje Hodnota darů (hodnota jednoho daru min 2000 Kč, max do 5 % DZ)

31 Slevy na dani za zaměstnance se změněnou pracovní schopností


Stáhnout ppt "FO – fyzické osoby PO – právnické osoby"

Podobné prezentace


Reklamy Google