Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dnes fiktivně, zítra reálně Daň z příjmu. • Jedná se o přímou důchodovou daň – poplatník podává daňové přiznání FÚ a tomu daň odvede + daňová povinnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dnes fiktivně, zítra reálně Daň z příjmu. • Jedná se o přímou důchodovou daň – poplatník podává daňové přiznání FÚ a tomu daň odvede + daňová povinnost."— Transkript prezentace:

1 Dnes fiktivně, zítra reálně Daň z příjmu

2 • Jedná se o přímou důchodovou daň – poplatník podává daňové přiznání FÚ a tomu daň odvede + daňová povinnost závisí na druhu a velikosti důchodu • Je nejvýznamnější přímou daní

3 Daň z příjmu • Zákon o dani z příjmu má 3 části: – daň z příjmu FO – daň z příjmu PO – společná ustanovení (odepisování dlouhodobého majetku, leasing, specifikace položek uznatelných za výdaje i položek neuznatelných, sleva na dani,…)

4 Daň z příjmu FO • Poplatníci jsou FO, které mají na území ČR bydliště nebo se zde zdržují minimálně 183 dní v roce. Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

5 Daň z příjmu FO • Plátci daně jsou: – podnikatelé (platí daň sami za sebe, plátce je i poplatníkem) – zaměstnavatelé (odvádí zálohy na daň za zaměstnance, po skončení roku podává přiznání buď zaměstnavatel nebo sám zaměstnanec, pokud má více příjmů u více zaměstnavatelů)

6 Daň z příjmů FO – Zdaňovací období je kalendářní rok. – Po skončení roku musí poplatník podat do konce března daňové přiznání za předešlý rok a vypočtenou daň uhradit.  Poplatník může v průběhu roku platit zálohy na daň (u zaměstnanců jsou každý měsíc strhávány z výplaty) a při ročním daňovém přiznání je vyúčtuje.  Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, může požádat FÚ o prodloužení termínu pro podání přiznání až do konce června.

7 Daň z příjmů FO • Předmětem daně jsou veškeré příjmy v peněžní i nepeněžní podobě (tedy i naturálie, hmotné odměny, využívání služebního automobilu pro osobní potřebu…) kromě příjmů osvobozených od daně.

8 Členění příjmů: -příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (příjmy z pracovního poměru, příjmy komanditistů, společníků s.r.o., členů družstva + platy poslanců, senátorů, starostů…) -příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (živnostníci, samostatně hospodařící rolníci, příjmy komplementářů, společníku v.o.s. + tlumočníci, auditoři, daňoví poradci, lékaři, veterináři…)

9 Členění příjmů: -příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku…) -příjmy z pronájmu (opakovaný pronájem) -ostatní příjmy (výhry, příležitostné příjmy z pronájmu či prodeje…)

10 Osvobození od daně: -příjmy z prodeje bytů a rodinných domů (pokud v něm poplatník bydlel déle než 2 roky) -příjmy z prodeje nemovitosti (pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhla 5 let) -příjmy z prodeje movitých věcí (s výjimkou prodeje motorových vozidel, letadel, lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem 1 rok)

11 Osvobození od daně: -ceny z veřejné soutěže, reklamní a sportovní soutěže v hodnotě do 10 000 Kč -příjmy ve formě dávek nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory… -příjmy z vyživovací povinnosti -úroky z vkladů ze stavebního spoření

12 Základem daně je: -u příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků: hrubá mzda zvýšená o 35% (ZP a SP placené zaměstnavatelem) – tzv. superhrubá mzda

13 Základem daně je: -u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti: příjmy – výdaje(výdaje prokazatelně vynaložené nebo paušální podle druhu podnikání)  Podnikatelé FO nezapsaní v Obchodním rejstříku nemusí vést účetnictví a mohou prokazovat pouze příjmy a výdaje v daňovém přiznání uplatnit paušálem 80,60,50 nebo 40% podle druhu podnikání.

14 Základem daně je: -u příjmů z pronájmu: příjmy – výdaje (výdaje prokazatelně vynaložené nebo paušální 30%) -u ostatních příjmů: příjmy – výdaje (pouze výdaje prokazatelně vynaložené, jejichž šíře je menší než u příjmů z podnikání).

15 Základem daně je: -příjmy z kapitálového majetku jsou samostatným základem daně, který je zdaňován zvláštní sazbou daně (tzv. srážkovou daní) – základem daně jsou pouze příjmy, daň srazí ten, kdo příjem vyplácí a ten ji také odvede FÚ (akciová společnost – u dividend…), tyto příjmy nevstupují do ročního zúčtování Pokud má poplatník více druhů příjmů, je ZD součet dílčích ZD u jednotlivých druhů příjmů.

16 Nezdanitelná část základu daně  Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám na území ČR na financování vymezených aktivit (věda, vzdělání, kultura, policie, ochrana zvířat, ekologie, sociální účely…), pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne stanovenou hranici  Od základu daně lze dále odečíst úroky z úvěru ze stavebního spoření.

17 Položky odčitatelné od základu daně:  Tyto položky jsou stanoveny pro podnikatele a umožňují redukovat dopady podnikatelských ztrát a stimulují podnikatele, aby vytvořený zisk investoval do firmy a koupil nový dlouhodobý majetek.  Od základu daně lze tedy odečíst:  Ztrátu z předchozích let (nejdéle do 5ti následujících zdaňovacích období)

18 Sazba daně  Základ daně jsme upravili o nezdanitelné částky a odčitatelné položky a můžeme vypočítat samotnou daň. Upravený základ daně vynásobíme sazbou daně, která činí 15%.

19 Sleva na dani Vypočtená daň se snižuje o částku: -24 840,-- Kč na poplatníka -24 840,-- Kč na manželku(a) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč za zdaňovací období -2 520,-- Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod -5 040,-- Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod

20 Sleva na dani -4 020,-- Kč u poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání (až do 26let) -13 404,-- Kč na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti; v tomto případě může vzniknout i nárok na daňový bonus

21 Sleva na dani • Zákon o dani z příjmu dává i další možnosti, jak platit méně na daních, např.: pokud zaměstnáváme zaměstnance se zdravotním postižením, můžeme z již vypočítané daně odečíst slevu na dani(totéž platí i pro právnické osoby).

22 Schéma výpočtu daňové povinnosti: 1.Stanovení ZD 2.Odečtení nezdanitelných částek či odčitatelných položek – získám upravený ZD 3.Upravený ZD se zaokrouhlí na 100 dolů 4.Vynásobí se ZD sazbou daně – zjistím daňovou povinnost 5.Odečtu slevy na dani

23 Daň z příjmu PO  Tato část zákona je výrazně jednodušší, protože u PO nezohledňuje žádná sociální hlediska.  Poplatníky jsou PO. Od daně se osvobozuje centrální banka ČR.

24 Daň z příjmu PO -Pokud má PO sídlo v ČR, daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, tak na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí -Pokud má PO sídlo v zahraničí, vztahuje se daňová povinnost pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR

25 Daň z příjmu PO  Předmětem daně jsou výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem, kromě jmenovitých výjimek.  Zdaňovací období je kalendářní rok.

26 Daň z příjmu PO  Základ daně vypočítáme takto: 1.Výnosy – náklady = hospodářský výsledek 2.Hospodářský výsledek upravíme (z nákladů vyjmeme daňově neuznatelné výdaje jako náklady na reprezentaci, cestovné nad povolený limit, účetní odpisy ve výši přesahující daňové odpisy…)

27 Daň z příjmu PO 3. Od základu daně můžeme odečíst odčitatelné položky - hodnotu darů poskytnutých PO na financování vědy, školství, kultury, zdravotnictví, sportu, sociální účely…,pokud bude hodnota daru činit minimálně stanovenou částku - ztrátu z předchozích let(nejdéle do 5ti následujících zdaňovacích období)

28 Daň z příjmu PO 4. Upravený ZD zaokrouhlíme na 1 000 dolů a vynásobíme sazbu daně  Sazba daně – 19%  Pokud zaměstnáváme zaměstnance se zdravotním postižením, můžeme z již vypočítané daně odečíst slevu na dani.

29

30

31 Dnes fiktivně, zítra reálně Daň z příjmu


Stáhnout ppt "Dnes fiktivně, zítra reálně Daň z příjmu. • Jedná se o přímou důchodovou daň – poplatník podává daňové přiznání FÚ a tomu daň odvede + daňová povinnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google