Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přímé daně Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přímé daně Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Přímé daně Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Přímé daně Dopadají na příjem nebo důchod a poplatník se dělí se státem o část svého příjmu

3 Daň z příjmů (podle stavu k 1. 1. 2011)
Řídí se zákonem ČNR č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Rozlišujeme daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob

4 Daň z příjmů fyzických osob

5 Poplatníci - § 2 fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují (alespoň 183 kalendářních dní v roce)

6 Předmět daně - § 3 a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti c) příjmy z kapitálového majetku d) příjmy z pronájmu e) ostatní příjmy

7 Osvobození od daně - § 4 příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domů nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let příjmy z prodeje movitých věcí, kromě prodeje motorových vozidel, letadel a lodí

8 Osvobození od daně - § 4 příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesahuje jeden rok přijaté náhrady škody (pojištění ...) Předcházející body neplatí pokud se jedná o majetek zahrnutý do obchodního majetku

9 Základ daně - § 5 = částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení u poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů

10 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky - § 6
příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník (zaměstnanec) při výkonu práce je povinen dbát příkazů plátce (zaměstnavatel) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezených a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob

11 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky - § 6
příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost vykonává

12 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky - § 6
funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu České republiky a platy vedoucích ústředních úřadů státní správy odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích

13 Dílčí základ daně a) pokud zaměstnanec podepsal prohlášení k dani
příjmy ze závislé činnosti + pojistné sociálního a zdravotního pojištění placené zaměstnavatelem = dílčí základ daně (superhrubá mzda) => zálohová daň, tzn. že ,daň je placena zálohově a tak vstupuje do ročního zúčtování daně

14 Dílčí základ daně b) pokud jsou příjmy ze závislé činnosti do ,- Kč měsíčně u zaměstnavatele, kde zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani – § 6 odst. 4 příjmy ze závislé činnosti + pojistné sociálního a zdravotního pojištění placené zaměstnavatelem = základ daně => podléhá zdanění sazbou 15 % (srážková daň) viz. § 36 odst. 2 písm. p) - zaokrouhlení základu daně na celé Kč dolů, daň není placena zálohově a nevstupuje tak do ročního zúčtování

15 Dílčí základ daně c) pokud jsou tyto příjmy vyšší než ,- Kč měsíčně příjmy ze závislé činnosti + pojistné sociálního a zdravotního pojištění placené zaměstnavatelem = základ daně => zálohová daň 15 % vstupuje do ročního zúčtování daně

16 Sazby zdravotního a sociálního pojištění:
zaokrouhluje se vždy na celé Kč nahoru (u OSVČ - soc. poj. se zaokrouhlují obě sazby zvlášť) Poznámka: dohoda o provedení práce (do 150 hod.) - neplatí se zdrav. ani soc. poj. dohoda o pracovní činnosti - platí se zdrav. i soc. poj.

17 Výpočet základu daně z příjmů ze závislé činnosti - měsíční záloha
Základní mzda + příplatky, prémie, náhrady mzdy + částky převyšující zákonnou mez + 1 % za poskytnuté auto (ze vstupní ceny auta). Pokud je tato částka méně než Kč, pak se zvyšuje na Kč + pojistné zdrav. a soc. pojištění placené zaměstnavatelem = dílčí základ daně (tzv. superhrubá mzda)

18 Výpočet základu daně z příjmů ze závislé činnosti - měsíční záloha
zaokrouhlení (do 100,- Kč na celé Kč nahoru, nad 100,- Kč na celé 100,- Kč nahoru) výpočet daně (zálohu je plátce za poplatníka povinen odvést nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla) - sleva na dani (§ 35) = záloha na daň (daňový bonus)

19 Sleva na dani - §35 b, a; daňové zvýhodnění - § 35 c
Vypočtená daň se snižuje o částku: Kč na poplatníka Kč na manželku (a) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující Kč za zdaňovací období

20 Sleva na dani - §35 b, a; daňové zvýhodnění - § 35 c
2 520 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod 5 040 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod 4 020 Kč u poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání až do 26 let

21 Sleva na dani - §35 b, a; daňové zvýhodnění - § 35 c
Kč na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti; je-li nárok na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, vzniká tzv. daňový bonus tyto částky lze uplatnit ve výši 1/12 za každý měsíc u studenta pro slevu platí: a) pokud celé zdaňovací období studuje, ale zaměstnán je pouze část, uplatní se 4 020 Kč b) pokud studuje pouze část zdaňovacího období, uplatní se poměrná část z 4 020 Kč

22 Příklady výpočtů Dohody a příjem 5 000,- Kč, nepodepsané prohlášení k dani Dohoda o pracovní činnosti (SP+ZP zaměstnavatele) = 6 700,- 15 % zvláštní sazba daně – 1 005,- Kč čistá mzda = – 225 (ZP) – 325 (SP) – 1005 = 3 445,- Kč Dohoda o provedení práce – nepodléhá ZP a SP 5 000,- 15 % zvláštní sazba daně – 750,- Kč čistá mzda = 4 250,- Kč

23 Příklady výpočtů Dohody a příjem 5 000,- Kč, podepsané prohlášení k dani Dohoda o pracovní činnosti = 6 700,- 15 % záloha na daň = 1 005,- Kč sleva na poplatníka = 2 070,- Kč čistá mzda = – 225 (ZP) – 325 (SP) = 4 450,- Kč Dohoda o provedení práce – nepodléhá ZP a SP 5 000,- 15 % záloha na daň = 750,- sleva na poplatníka = 2 070,- čistá mzda = 5 000,- Kč26

24 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti - § 38ch
poplatník žádá do 15. února o roční zúčtování (pouze tehdy, jestliže jeho další příjmy, kromě těch, které jsou od daně osvobozeny, popřípadě byly zdaněny zvláštní sazbou, nejsou vyšší než Kč) plátce provede zúčtování do 31. března, jestliže mu do 15. února poplatník předložil doklady o vyplacené mzdě, sražených zálohách na daň a na pojistné od ostatních plátců

25 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti - § 38ch
a) zjistí-li plátce přeplatek daně (suma záloh > roční zúčtování > 50,- Kč) odvede nejbližší zálohu nižší o tento přeplatek b) nedoplatek z ročního zúčtování záloh se poplatníkovi do 50,- Kč nesráží, nad 50,- Kč musí být odvedeno do následujícího roku, než ve kterém nedoplatek vznikl

26 Povinnosti plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
zúčtovat daň vést mzdový list viz. § 38j

27 Povinnosti poplatníka
podepsat prohlášení o nezdanitelných částkách prokázat nezdanitelné částky podat daňové přiznání, má-li vedle příjmů ze závislé činnosti další zdanitelné příjmy vyšší než Kč

28 Mzdový list musí obsahovat:
poplatníkovo jméno a příjmení, též dřívější rodné číslo bydliště jména a rodná čísla osob, které poplatník uplatňuje pro snížení základu daně, výši jednotlivých nezdanitelných částek s uvedením důvodu jejich uznání

29 Mzdový list za každý měsíc:
a) úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu , zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích b) částky osvobozené od daně c) pojistné d) základ pro výpočet zálohy na daň e) nezdanitelné částky základu daně f) zdanitelnou mzdu g) zálohu na daň

30 Sazby daně z příjmů fyzických osob:
sazba daně činí dle § 16 činí 15 % v měsíčním zúčtování se základ daně menší než 100 Kč zaokrouhluje na celé Kč nahoru a větší než 100 Kč na celé 100 Kč také nahoru v ročním zúčtování obojí dolů

31 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - § 7
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství příjmy ze živnosti příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku

32 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - § 7
příjmy z autorských práv příjmy znalce, tlumočníka a správce konkursní podstaty příjmy z činností předběžného konkursního zvláštního zástupce správce a vyrovnávacího správce

33 Dílčí základ daně = příjmy (kromě osvobozených) - výdaje (pouze uznatelné) pokud je to pro poplatníka výhodnější, uplatňuje výdaje ne ve skutečné výši, ale paušální částkou ve výši: a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství b) 60 % z příjmů ze živností řemeslných

34 Dílčí základ daně c) 50 % z příjmů ze živností vázaných, volných a koncesovaných d) 40 % z příjmů z činností předběžného konkursního zvláštního zástupce správce a vyrovnávacího správce, z podnikání podle zvláštních předpisů

35 Zdaňovací období kalendářní rok
hospodářský rok (po sobě jdoucích 12 měsíců, které nejsou kalendářním rokem. Hospodářský rok může začínat prvním dnem jiného měsíce než je leden. viz § 3 odst. 2 zákona ČNR č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů)

36 Daňové přiznání podává se do , pokud zpracovává daňové přiznání daňový poradce, tak se daňové přiznání podává do , ale plná moc opravňující daňového poradce zpracovat daňové přiznání musí se podat do v 1. roce podnikání není daň zálohově placena, v následujících letech je záloha vyměřována podle poslední daňové povinnosti

37 Zálohy na daň z příjmů - § 38a
Poplatník: a) zálohy neplatí, pokud jejich poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč b) zálohy platí dvakrát ročně a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti, pokud jejich poslední známá daňová povinnost přesáhla Kč avšak nepřesáhla 150 000 Kč c) zálohy platí čtyřikrát ročně a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti, pokud jejich poslední známá daňová povinnost přesáhla Kč

38 Zálohy na daň z příjmů - § 38a
Poplatník, která má příjmy i ze závislé činnosti a) zálohy neplatí, pokud dílčí základ daně ze závislé činnosti je roven nebo činí víc než 50 % z celkového základu daně b) zálohy platí v poloviční výši, pokud dílčí základ daně ze závislé činnosti činí méně než 50 % ale více nebo rovno než 15 % z celkového základu daně c) zálohy platí v plné výši, pokud dílčí základ daně ze závislé činnosti činí méně než 15 % z celkového základu daně

39 Příjmy z kapitálového majetku - § 8
a) dividendy, úroky a jiné výnosy z držeb cenných papírů dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem plnění ze soukromého životního pojištění zdaněny zvláštní sazbou daně (podle § 36), většinou u zdroje b) úroky z vkladů na běžných účtech s výjimkou podle § 7a, poskytnutí půjček, poplatek z prodlení úrokové a jiné výnosy z držby směnek stávají se dílčím základem daně

40 Příjmy z pronájmu - § 9 nemovitostí nebo bytů
movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu Pokud pronájem provozují manželé z bezpodílového spoluvlastnictví => zdanění pouze u jednoho z nich

41 Základ daně: příjmy z pronájmu - výdaje (prokazatelné) nebo 30 % příjmů paušálně = = dílčí základ daně

42 Ostatní příjmy - § 10 příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem) nad Kč ročně příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, movité věci a cenného papíru, pokud nejsou osvobozena podle § 4

43 Ostatní příjmy - § 10 příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní společnosti, pokud nejsou osvobozeny podle § 4 příjmy ze soutěží a loterií, pokud nejsou osvobozeny podle § 4

44 Základ daně: příjmy - výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů (posuzují se jednotlivě na dosažení konkrétního příjmu) = = dílčí základ daně

45 Dílčí daňový základ z podnikání
fyzická osoba, která vede jednoduché účetnictví = příjmy - výdaje fyzická osoba, která vede podvojné účetnictví = výnosy - náklady

46 Shrnutí

47 Daň z příjmů právnických osob

48 Poplatníci daně - § 17 osoby, které nejsou fyzickými osobami (negativní vymezení)

49 Zdaňovací období - § 17a kalendářní rok
hospodářský rok (po sobě jdoucích 12 měsíců, které nejsou kalendářním rokem. Hospodářský rok může začínat prvním dnem jiného měsíce než je leden. viz § 3 odst. 2 zákona ČNR č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů)

50 Předmět daně - § 18 příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem platí zde množství výjimek (např. neziskové organizace, tj. ty které nejsou založeny za účelem podnikání)

51 Předmět daně - § 18 předmětem daně nejsou:
a) příjmy získané zděděním nebo darováním b) příjmy neziskových organizací z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady vynaložené v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší

52 Osvobození od daně - § 19 členské příspěvky politických stran, odborů, apod. výnosy z kostelních sbírek příjmy z provozu malých elektráren úrokové výnosy z hypotéčních zástavních listů

53 Základ daně - § 20, § 23 je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně (§ 18) a příjmů osvobozených od daně (§ 19), převyšují výdaje (náklady) upravené dle následujících bodů: vychází se z hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta). Pro zjištění základu daně veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti se vychází z hospodářského výsledku upraveného o převod podílu na hospodářském výsledku společníkům veřejné obchodní společnosti nebo komplementářům komanditní společnosti

54 Základ daně - § 20, § 23 dále hospodářský výsledek a) se zvyšuje o:
1.částky neoprávněně zkracující příjmy 2.částky, které nelze zahrnout do výdajů 3.částky pojistného, které bylo zaměstnanci sraženo, ale neodvedeno b) se snižuje o: 1.rozdíl , o který smluvní pokuty a úroky z prodlení převyšují přijaté částky ve zdaňovacím období 2.částky pojistného, o které byl zvýšen hospodářský výsledek, dojde-li k jejich odvedení

55 Základ daně - § 20, § 23 c) lze snížit o:
1.částky, o které byly neoprávněně zvýšeny příjmy 2.částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které lze do výdajů (nákladů) zahrnout Takto upravený hospodářský výsledek je základ daně, který se snižuje o položky snižující základ daně (§ 20 a § 34) Základ daně snížený o položky snižující základ daně se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů Zaokrouhlený základ daně x daňová sazba 19% pro rok 2011 Daň se snižuje o daň vybíranou zvláštní sazbou daně (§ 36) viz § 38d

56 Základ daně - § 20, § 23 Vychází nám daňová povinnost nebo přeplatek daně Poplatník podává "Přiznání k dani z příjmů právnických osob"

57 Položky snižující základ daně - § 20
30 % maximálně však 1 000 000 Kč ze základu daně u neziskových organizací dary na financování vědy, výzkumu, školství atd. pokud činí alespoň 2 000 Kč a nejvýše 5 % ze základu daně (nesmí uplatnit neziskové organizace) u komanditní společnosti se základ daně snižuje o část základu daně nebo ztráty připadající komplementářům (dle společenské smlouvy)

58 Společná ustanovení

59 Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů - § 24
odpisy hmotného majetku nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí za podmínky: a) doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování dle § 30, odst. 1, u nemovitostí nejméně 30 let b) kupní cena najaté věci není vyšší než zůstatková cena, kterou by věc měla při rovnoměrném odpisování a předmět musí být zahrnut do dlouhodobého majetku

60 Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů - § 24
výdaje na provoz zařízení, které slouží k ochraně životního prostředí výdaje vynaložené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci výdaje na pracovní cesty ve výši dle zvláštních předpisů rezervy, jejichž způsob tvorby stanoví zákon o rezervách

61 Výdaje, které nelze z daňového hlediska uznat - § 25
výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku výdaje na zvýšení základního kapitálu odměny členů statutárních orgánů vyplácené podíly na zisku penále a pokuty přirážky k základním sazbám poplatků na znečišťování ovzduší výdaje nad limity

62 Výdaje, které nelze z daňového hlediska uznat - § 25
manka a škody přesahující náhrady technické zhodnocení daně zaplacené za jiného poplatníka výdaje na reprezentaci výdaje na osobní potřebu poplatníka pozn.: součástí tohoto zákona jsou i odpisy hmotného majetku viz § 26 - § 33a

63 Položky odčitatelné od základu daně - § 34
daňová ztráta z předchozího zdaňovacího období, a to nejdéle v pěti následujících zdaňovacích obdobích

64 Sleva na dani - § 35 daň se snižuje o:
18 000 Kč za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností 60 000 Kč za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením u poplatníků, kteří mají alespoň 20 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců se změněnou pracovní schopností činí více než 50 % platí daň poloviční

65 Minimální výše daně - § 38b
daň se neplatí: pokud daň nepřesáhne 100 Kč pokud celkové zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než  Kč (neplatí u srážkové daně)

66 Daňový systém Použitá literatura: daňové předpisy
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura: daňové předpisy


Stáhnout ppt "Přímé daně Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google