Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daně a jejich správa Přednáška č. 5 Daň z příjmů FO dílčí základy daně, nestandardní odpočty, daňové přiznání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daně a jejich správa Přednáška č. 5 Daň z příjmů FO dílčí základy daně, nestandardní odpočty, daňové přiznání."— Transkript prezentace:

1 Daně a jejich správa Přednáška č. 5 Daň z příjmů FO dílčí základy daně, nestandardní odpočty, daňové přiznání

2 Struktura základu DzPFO Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky + pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem = dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji) Příjmy z pronájmu - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně příjmů z pronájmu (nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji) Příjmy z kapitálového majetku = dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku Ostatní příjmy - výdaje na dosažení příjmu (do výše daného druhu příjmu, dle druhu příjmu) = dílčí základ daně ostatní příjmy

3 Příjmy z majetku Zdaňují se ve všech dílčích ZD (kromě závislé činnosti) 1.Běžné příjmy –Příjmy z držby finančního majetku – dílčí ZD z kapitálového M (běžné příjmy = úroky, dividenda, zpravidla tvoří samostatné ZD – i v případě, že finanční M, z něhož plynou, je zařazen do obchod. M). –Příjmy z pronájmu – dílčí ZD z pronájmu (majetek zařazený do obch. M zdaněn v rámci příjmů z podnikání), příležitostný pronájem - dílčí ZD Ostatní příjmy 2.Kapitálové příjmy (převod tohoto M) - dílčí ZD Ostatní příjmy (u FO často osvobozeny-časový test, u podnikatelů zdaněny v rámci příjmů z podnikání)

4 Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z držby finančního majetku (běžné příjmy = úroky, dividenda, zpravidla tvoří samostatné ZD – i v případě, že finanční M, z něhož plynou, je zařazen do obchod. M). Většina příjmů z kapitálového majetku tvoří samostatný ZD - zdaňuje se srážkou u zdroje: –úroky z vkladů na běžných a úsporných účtech, směnek, –úrokové výnosy z obligací, –podíly na zisku kapitálových společností a družstvech –podíl na zisku tichého společníka Dílčí základ daně (DZD) – zdanění: –Úroky z vkladů na BÚ určených k podnikání (dle podmínek banky určeny pro podnikání) –Úroky (přijaté) z poskytnutých úvěrů a půjček

5 Srážková daň Samostatný ZD i srážková daň se zaokrouhlují na celé koruny dolů. Výběr srážkové daně provádí plátce daně. Srážková daň se odvádí v měsíčních intervalech (do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém vznikla povinnost daň srazit). Povinnost srazit daň vzniká dnem vyplacením nebo dnem připsáním příjmu ve prospěch poplatníka.

6 Příjmy z pronájmu Příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů a jejich částí, nebytových prostor a z pronájmu movitých věcí. ZD jsou příjmy snížené o výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení. Lze uplatnit výdaje paušálním procentem = 30 % z dosažených příjmů (povinnost takto postupovat u všech příjmů v dílčím ZD). Nepeněžní nájemné (nap. úhrada opravy nájemcem) patří také do ZD.

7 Ostatní příjmy Patří sem všechny ostatní příjmy, které nebyly zachyceny v předchozích dílčích ZD. lze je snížit o výdaje nutné na dosažení příjmů. –Výdaje lze uplatnit pouze do výše příslušného druhu příjmů v rámci tohoto DZD. Nelze uplatnit výdaje paušálem (kromě příležitostných příjmů ze zemědělské výroby). Příležitostné příjmy: –Z pronájmu movitého majetku –Z činnosti (nahodilé) –Příjmy ze zemědělské výroby (ne u podnikatele) Jestliže příležitostné příjmy nepřesáhnou v jednom zdaňovacím období 20 000 Kč, jsou osvobozeny od DzP FO. Příjmy z prodeje majetku nebo důchod

8 Stanovení daňové povinnosti Základ daně (ZD) - Nestandardní odpočty = ZD po snížení (zaokrouhlení na 100 Kč dolů) X sazba daně = částka daně před slevami - Standardní slevy = daň po slevách (daňový bonus)

9 Slevy na dani platné od 1.1.2009 (§ 35ba ZDP) Slevy na dani(Kč)měsíční slevaroční sleva na poplatníka (včetně starobních důchodců) 2 07024 840 u poživatele částečného inv. důchodu 210 2 520 (na invalitidu 1. a 2. stupně) u poživatele plného inv. důchodu 420 5 040 (na invaliditu 3. stupně) u držitele průkazu ZTP/P 134516 140 u studenta do 26 let věku (28 let při prezenční formě doktorského studia) 335 4 020 na druhého z manželů bez příjmů (nebo do 68 000Kč) -24 840 daňové zvýhodnění na dítě, příp. daň. bonus 111713 404

10 Nestandardní odpočty Úroky z úvěrů na bytové potřeby Dary na veřejně prospěšné účely Příspěvky na penzijní připojištění Pojistné na soukromé životní pojištění Zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání Uplatňují se v prokázané výši, jen pokud byly uhrazeny poplatníkem. Odečítají se od ZD v libovolném pořadí Omezeny limity – z důvodu snižování nerovnosti v příjmech. Uplatnitelné max do výše ZD, jinak propadají.

11 Dary Na veřejně prospěšné účely – podpora financování neziskového sektoru. ZDP stanovuje veřejně prospěšné účely a určuje subjekty příjemců darů. –Až na výjimky PO se sídlem v ČR či EU, obce a samosprávné celky. –Peněžní a nepeněžní dary (bezpříspěvkový odběr krve = 2 000 Kč). Limity: –Min. výš daru 1 000 Kč anebo 2 % ze ZD (pokud je to méně než 1 000 Kč). –Max lze snížit ZD v souvislosti s dary o 10 % ze ZD.

12 Úroky z úvěrů na bytové potřeby Úroky z úvěrů na bytové potřeby (státní bytová politika) – byly v průběhu období zaplaceny. Úvěr poskytnutý dle zákona o staveb. spoření nebo hypotéční. Úvěr byl použit na bytové potřeby (slouží k trvalému bydlení poplatníka nebo jeho manžela, dětí či rodičů a prarodičů a musí být jedním z příjemců úvěru): – výstavba nebo koupě stavby pro bydlení, získání stavebního pozemku –Nástavba, přístavba, stavební úprava, modernizace bytu nebo jiné stavby pro bydlení –Stavební úprava nebytového prostoru na byt –Splacení vkladu právnické osobě v souvislosti se získáním práva nájmu k bytu nebo stavbě pro bydlení. Limit – odpočet je limitován částkou 300 000 Kč/zdaňovací období/domácnost. Případné poměrné snížení za část roku.

13 Penzijní připojištění a životní pojištění Příspěvky na penzijní připojištění zaplacené poplatníkem! Odpočtem jsou zaplacené příspěvky nad 12 000 Kč. Maximální odpočet od ZD je 12 000 Kč. Zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění V případě, že výplata pojistného je sjednána nejdříve v kalendářním roce, ve kterém poplatník dovrší 60 let. Maximální odpočet od ZD je 12 000 Kč.

14 Příspěvky odborům, zkoušky ověřující výsledky …. Příspěvky odborům = všechny zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, jejíž je poplatník členem. Kombinace absolutního a relativního limitu (nižší je platný): –Maximálně lze uplatnit 1,5 % ze zdanitelných příjmů.. –Členské příspěvky do výše 3 000 Kč. Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání: –Limit 10 000 Kč. –U ZP je limit vyšší.

15 Daňová ztráta Na rozdíl od nestandardních odpočtů se v případě nevyčerpání odpočtu daňové ztráty převádí do dalších období: –Max 5 období –Libovolné rozvrstvení Stejně tak se do dalšího období převádí i výdaje na projekty výzkumu a vývoje. O daňovou ztrátu je možné snížit všechny dílčí ZD mimo ZD ze závislé činnosti a funkčních požitků!

16 Povinnost podat daňové přiznání k DzPFO má každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem DPFO, přesáhly 15 000 Kč (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou). nemá poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho nebo postupně od více plátců (pokud podepsal prohlášení k dani, vyjma příjmů osvobozených a zdaněných srážkou). –Pokud nemá jiné příjmy podle §7 -10 vyšší než 6 000 Kč. –Nebo má příležitostnou činnost, u které roční úhrn příjmů nepřesáhne částku 20 000 Kč.

17 Přiznání k DzPFO Lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2011 (do 1.4.2012, případně červnové datum). Způsob podání – na místně příslušný FÚ nebo elektronicky ( opatřené el.podpisem nebo neopatřené). Placení daní – splatnost nejpozději v den podání daňového přiznání, ke každé platbě uvést, na kterou daň je určena. bezhotovostní převod, hotově, daňovou složenkou – osvobozená od poštovních poplatků, poštovní poukázky typu A, v hotovosti na pokladně FÚ. Případné zálohy z příjmů ze závislé činnosti x podle poslední známé daňové povinnosti!

18 Zálohy na DzP FO Interval poslední známé daňové povinnosti (D) Výše zálohyČetnost záloh 0 – 30 000 Kč0X 30 001 – 150 000 Kč40 % DPololetně 150 001 Kč a více¼ Dčtvrtletně

19 Daňové přiznání - příklad Pan Jaroslav Novák měl v roce 2012 příjmy ze závislé činnosti od hlavního zaměstnavatele ve výši 630 000 Kč, podepsal prohlášení k dani – na zálohách sraženo 88 386 Kč. Z této mzdy bylo odvedeno pojistné na SP ve výši 214 200 Kč. Pan Novák měl uzavřenu u druhého zaměstnavatele také DPP, hrubá mzda za rok 2012 činila 53 000 Kč (na zálohách bylo odvedeno 7 950 Kč). Příjmy z pronájmu bytu v daném období činily 40 000 Kč, uplatnění výdajů paušálem. Příležitostný příjem za údržbu bytového domu 5 000 Kč. Nestandardní odpočty: –dar na konto Paraple 100 000 Kč, –Dar do pokladničky na charitativní sbírku na ulici 500 Kč. –úroky z hypotečního úvěru na stavbu rodinného domu 14 500 Kč, –zaplatil životní pojistné ve výši 8 400 Kč, –zaplatil důchodové připojištění 18 000 Kč Slevy na dani - na poplatníka, na manželku bez příjmů, na syna


Stáhnout ppt "Daně a jejich správa Přednáška č. 5 Daň z příjmů FO dílčí základy daně, nestandardní odpočty, daňové přiznání."

Podobné prezentace


Reklamy Google