Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

2 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK – JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha

3 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 1/2 Rozloha ČR 7.887 tis. ha. Z toho 54 % zemědělský půdní fond. Orná půda 3.030 tis. ha. TTP 976 tis. ha, zahrady 162 tis. ha, sady, vinice, chmelnice 80 tis. ha. - z toho v režimu BIO cca 400 tis. ha (9,6 %). Plocha z.p. na 1 obyvatele ČR poklesla z 0,46 ha v r. 1937 na 0,40 ha v současnosti (cca průměr EU). Podle evidence LPIS jsou uživatelsky využívané cca 3.530 tis. ha. Z toho orná půda 2.554 tis. ha. Rozdíl je dán odlišnou metodou evidence. ČÚZK dle vlastníků. MZe dle žadatelů o podpory.

4 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 2/2 LFA oblasti na 50 % zemědělské půdy – výrobní omezení, kompenzace. Chystaná revize EK tyto oblasti v ČR rozšíří (definice sucha?). Chráněné oblasti (NP, CHKO, ptačí oblasti, Natura 2000, apod.) na 8,5 % zem. půdy – výrobní omezení, kompenzace. ALE! Za posledních 60 let u nás došlo k úbytku 800 tis. ha osevních ploch. Z toho o 600 tis. ha za posledních 15 let ! Důvodem především iracionální zábory, výrazně méně jiné hospodaření (TTP, zalesnění), apod. V rámci EU patříme mezi státy s průměrnou až nižší kvalitou půdy.

5 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz VÝROBNÍ CHARAKTERISTIKA Podíl pronajaté půdy 86 % (EU25 45 %). Dáno historickými důvody (převody, dědictví, odklon života do měst). Podíl zornění 71 %. Následek přesunu zemědělství z tradičních oblastí (povrchové doly, průmyslová centra, hustota zalidnění, aj.). Cena půdy (tržní/tabulková). V rámci ČR značný rozdíl (spekulace, lokalita, dotace). Prodej půdy. Oživení díky pobídkám státu i díky vstupu zahraničního kapitálu (tiché obcházení vstupní 7mi leté výjimky).

6 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz SITUACE VE SVĚTĚ Odhad růstu světové populace na 8,3 mld v roce 2030. S tím poroste poptávka po potravinách a tedy i potřeba zemědělské půdy a jejího využití. Hlavním zdrojem potravy i nadále obilí, jeho produkce se musí zvýšit o třetinu (potrava i krmivo). Plochy půdy jsou však omezené a jejich získání problematické (kácení pralesů, sucho a jiné degradace půdy, lokální nedostatek vody). Další cestou tedy spíše intenzifikace hospodaření, zavedení GM plodin, studie EU počítá s výnosem pšenice 7,5 t/ha.

7 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz CESTY JAK NASYTIT SVĚT V současnosti svět zemědělsky hospodaří na 1,5 mld ha. B ěhem následujících 10 – 15 let se odhaduje nárůst ploch ve světě o 105 mil ha. V tom J. Amerika o 45 mil ha, země bývalého SSSR o 20 mil ha, J. Afrika o 20 mil ha. S. Amerika o 15 mil ha. EU o 5 mil ha. Půda – strategická surovina V posledních letech se výrazně množí koupě či pronájmy půdy na území jiných států a světadílů. Př. SAE zakoupily 800 tis. ha půdy v Pákistánu, vláda Číny podporuje podobné investice svých podniků v Africe. Podobně to dělají také EU státy jako Francie, či Itálie.

8 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz VZTAH ČLOVĚKA K PŮDĚ Tradiční rovnice: půda - zemědělství - potraviny – člověk. Je nezbytné vnímat i přidružené funkce půdy; ekologické, environmentální, koloběh vody, aj. Aktuálně se objevují tzv. nové výzvy. Využití zemědělské produkce (biomasy) na výrobu biopaliv, či energie (bioplynové stanice). Racionální řešení nadprodukce obilí (… která není čím zkrmit). Primární úkol: produkce kvalitních potravin v dostatečném množství, péče o kulturní krajinu a venkov, ochranu přírodních zdrojů.

9 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZÁBORY PŮDY A DŮSLEDKY Tlak investorů, developerů, spekulantů, ale i státu a místních samospráv. Pod záštitou veřejných zájmů přehlíženy skutečné potřeby. Zábor na stavební účely. Mezi lety 2000 – 2008 mizí průměrně 5.000 ha ročně. Dnes až 15 ha denně ! V tom dálnice, obchvaty, sklady, továrny, obchodní centra, bytová zástavba (satelity), nově fotovoltaika. Převážně stavby na „zelené louce“. Minimální zájem o využití tzv. brownefields. Zpravidla jde o kvalitní a úrodnou půdu, která je tímto způsobem ztracena trvale. Nepříznivý vliv i na další funkce krajiny, např. mikroklima, eroze, vodní režim.

10 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz „VNITŘNÍ TLAKY“ NA PŮDU Hledání nových příležitostí zahraničními farmáři (NL, DK, A, D…), nízká cena půdy v ČR a další výhody. Pozemkové úpravy. Dobrá myšlenka na ochranu půdy a úpravu funkčních vlastnických práv. V praxi však často atak na stávající držbu a nájemní vztahy. Jejich průběh často neodpovídá potřebám praxe. Přitom velmi nákladné. Podpory na zalesňování (zne)užity na kvalitní o.půdě. Individuální nezodpovědnost: degradace půdy, eroze, utužování, narušený vodní režim, apod.

11 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz NÁPRAVA STAVU DOKONČIT přijetí zpřísněné legislativy k ochraně zemědělského půdního fondu ! Principem novely je zvýšení „penalizace“ záboru volné půdy. AK ČR na novele spolupracovala, podporuje ji. Důsledné dodržování národní i unijní legislativy ošetřující nakládání s půdou a její ochranu. Zvyšování povědomí o významu půdy a její ochraně. Jde o neobnovitelnou složku s přímým vlivem na člověka – živ.prostředí a výroba potravin. Zapracovat půdu jako významné téma do vznikající koncepce českého zemědělství.

12 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google