Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Kapitola 1 - Riziko Pojem Riziko Risk Management

3 Pojem riziko Každý ekonomický subjekt je stále vystaven nebezpečí nastání nějaké škody. Toto nebezpečí ohrožuje jistotu tohoto subjektu. Mluví se o nejistotě. Každý ekonomický subjekt je stále vystaven nebezpečí nastání nějaké škody. Toto nebezpečí ohrožuje jistotu tohoto subjektu. Mluví se o nejistotě. Následky škod při realizaci rizika OsobyVěciMajetek - Zranění - Nemoc - Úmrtí - Ztráta - Poškození - Zničení - Finanční ztráty v návaznosti na ztrátu - Snížení příjmů a neplánované výdaje

4 Pojem riziko je spojen s nejednoznačností výsledků ekonomických jevů a procesů Pojem riziko je spojen s nejednoznačností výsledků ekonomických jevů a procesů Pojem riziko je chápán jako možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle s určitou objektivní pravděpodobností (statistickou či matematickou). Pojem riziko je chápán jako možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle s určitou objektivní pravděpodobností (statistickou či matematickou). Riziko je nejistota, která se dá měřit (hodnoty pravděpodobnosti), na rozdíl od tzv. pravé nejistoty, která není měřitelná. Riziko je nejistota, která se dá měřit (hodnoty pravděpodobnosti), na rozdíl od tzv. pravé nejistoty, která není měřitelná. Nejistota Pravá nejistota Riziko

5 Výhradně negativní (záporné) odchylky od cíle, kdy se mluví o tzv. čistém riziku (nebezpečí ztrát) Výhradně negativní (záporné) odchylky od cíle, kdy se mluví o tzv. čistém riziku (nebezpečí ztrát) Záporné i kladné odchylky od cíle, kdy jde o tzv. spekulativní (záměrné) riziko (situace spojené s hraním hazardních her, sázením, spekulacemi na burze apod.) Záporné i kladné odchylky od cíle, kdy jde o tzv. spekulativní (záměrné) riziko (situace spojené s hraním hazardních her, sázením, spekulacemi na burze apod.) Riziko Záměrné(spekulativní) riziko Čisté riziko

6 Pojem riziko je úzce spojen s pojištěním Pojem riziko je úzce spojen s pojištěním Pojištění je přesunem rizika na pojistitele Pojištění je přesunem rizika na pojistitele Pojištění se zabývá pouze riziky čistými, jejichž realizací vznikají náhodné potřeby Pojištění se zabývá pouze riziky čistými, jejichž realizací vznikají náhodné potřeby U čistého rizika sledujeme objektivní a subjektivní stránku. U čistého rizika sledujeme objektivní a subjektivní stránku. Subjektivní rizika Objektivní rizika Na základě konání a jednání lidí: - Neopatrnost - Schopnosti a charakterové vlastnosti - Morální riziko Na základě objektivně daných skutečností Žhářství, dovednost při manuální práci Blesk, přírodní katastrofa

7 U rizik ohrožujících majetek je určení objektivního rizika snazší než u rizik ohrožujících osoby. Zde se objektivním rizikem rozumí souhrn rizikových momentů u osob s průměrnými duševními a charakterovými vlastnostmi. U rizik ohrožujících majetek je určení objektivního rizika snazší než u rizik ohrožujících osoby. Zde se objektivním rizikem rozumí souhrn rizikových momentů u osob s průměrnými duševními a charakterovými vlastnostmi. Subjektivní riziko představují potom odchylky od tohoto průměru. Subjektivní riziko představují potom odchylky od tohoto průměru. Součástí subjektivního rizika je i tzv. morální riziko které se vztahuje na změnu v pravděpodobnosti realizace rizika po sjednání pojištění. Součástí subjektivního rizika je i tzv. morální riziko které se vztahuje na změnu v pravděpodobnosti realizace rizika po sjednání pojištění. Pojem morální riziko je spojen dále s tzv. pojišťovacími podvody. Pojem morální riziko je spojen dále s tzv. pojišťovacími podvody.

8 Členění rizik podle příčiny vzniku Rizika Rizika přírodní Rizika vyvolaná lidským faktorem Rizika technická Rizika vyvolaná lidmi

9 Z hlediska realizace rizika, resp. z hlediska vzniku náhodných potřeb rozlišujeme rozměry rizika: Z hlediska realizace rizika, resp. z hlediska vzniku náhodných potřeb rozlišujeme rozměry rizika: 1. Okamžik realizace rizika - Vznik náhodné události je spojen s určitým časovým okamžikem (např. požár, smrt) nebo trvá určité období (nemoc). 2. Výskyt realizace rizika - rozměr, který lze sledovat pouze u rizik s absolutní nahodilostí. Pro některá rizika je typické, že se musí uskutečnit a nejisté je pouze to, kdy - např. smrt člověka, se o rizika s relativní nahodilostí Pro rizika s absolutní nahodilostí je naopak typické, že se realizovat nemusí - např. požár.). 3. Rozsah realizace rizika - rozměr, který mají pouze ta rizika, která se mohou realizovat nejen plně, ale i částečně (na druhé straně jsou rizika, která se realizují pouze plně - celkově).

10 Realizace rizika = nastání události, která ohrožuje daný ekonomický subjekt, vede ke vzniku škody. Tyto škody vznikající v důsledku realizace rizika mohou mít různou povahu. Materiální škody Nemateriální škody Jsou bezprostřední hospodářské ztráty pro poškozené v důsledku - Věcných škod - Škod v souvislosti se snížením nebo ztrátou příjmů - Vzniku výdajů v návaznosti na realizaci rizika Působí nepřímo na majetek - Bolest po úrazu - Ztráta blízkého příbuzného

11 Následky škod mohou mít různý charakter. Může dojít k věcné ztrátě, neplánovaným výdajů nebo ke ztrátě příjmů. Věcná ztráta Neplánované výdaje Ztráta příjmů - Ztráta věci - Poškození věci - Krytí odpovědnostní ch škod - Náklady na léčení a lékaře - Smrt živitele - Pracovní neschopnost

12 Velikost rizika ovlivňují dvě charakteristiky: četnost a závažnost (= velikost škody spojená s realizací rizika). Velikost rizika ovlivňují dvě charakteristiky: četnost a závažnost (= velikost škody spojená s realizací rizika). Možnosti vzájemných vztahů těchto charakteristik: Nízká četnost a nízká závažnost rizika  riziko se realizuje zřídka a při realizaci vznikají malé škody, Nízká četnost a nízká závažnost rizika  riziko se realizuje zřídka a při realizaci vznikají malé škody, Vysoká četnost a nízká závažnost rizika  u daného rizika dochází k časté realizaci, ale s malými důsledky, škodami v důsledku realizace rizika, Vysoká četnost a nízká závažnost rizika  u daného rizika dochází k časté realizaci, ale s malými důsledky, škodami v důsledku realizace rizika, Nízká četnost a vysoká závažnost rizika  riziko se realizuje málo často, ale realizace znamená vysokou škodu, Nízká četnost a vysoká závažnost rizika  riziko se realizuje málo často, ale realizace znamená vysokou škodu, Vysoká četnost a vysoká závažnost rizika  riziko se realizuje často a navíc jeho realizace je spojena s velkými škodami. Vysoká četnost a vysoká závažnost rizika  riziko se realizuje často a navíc jeho realizace je spojena s velkými škodami.

13 Ekonomické subjekty se snaží realizaci rizik a jejich možným důsledkům předejít. Ekonomické subjekty se snaží realizaci rizik a jejich možným důsledkům předejít. Všeobecně riziko vyloučit nelze. Riziko je možné odvrátit nebo omezit jeho realizaci pomocí různých preventivních opatření. Všeobecně riziko vyloučit nelze. Riziko je možné odvrátit nebo omezit jeho realizaci pomocí různých preventivních opatření. Odvrácení rizika – např. prostřednictvím smluvní dohody o vyloučení rizika, dělení rizika prostřednictvím zadání zakázky více podnikatelům, rozptyl rizika pomocí rozdělení majetku na více druhů kapitálových investic Odvrácení rizika – např. prostřednictvím smluvní dohody o vyloučení rizika, dělení rizika prostřednictvím zadání zakázky více podnikatelům, rozptyl rizika pomocí rozdělení majetku na více druhů kapitálových investic Zmenšení (omezení) realizace rizika pomocí prevence: Zmenšení (omezení) realizace rizika pomocí prevence: Proti realizaci rizika a uskutečnění škody, např. alarmy, ochranná zařízení proti úrazu, inspekce technických zařízení Proti realizaci rizika a uskutečnění škody, např. alarmy, ochranná zařízení proti úrazu, inspekce technických zařízení K ohraničení (minimalizaci) škody, například podniková požární ochrana, nouzové agregáty, požární stěny K ohraničení (minimalizaci) škody, například podniková požární ochrana, nouzové agregáty, požární stěny

14 1. Krytí prostřednictvím státu přichází v úvahu pro řešení škod velkého a hromadného rozsahu (např. v důsledku živelních událostí), dále při krytí základních sociálních potřeb lidí krytí potřeb určitých skupin lidí v rámci tzv. státní sociální podpory nebo v rámci sociální péče. 2. Individuální zabezpečení - tvorba individuálních rezerv na krytí rizik prostřednictvím různých forem spoření (jak jednotlivci, příp. rodinami, nebo podnikatelskými subjekty), přitom míra krytí je ohraničena naspořenými prostředky. 3. Pojištění - přenesení rizika, vlastně rovněž tvorbu rezerv na krytí rizik (prostřednictvím příspěvků na pojištění od jednotlivých zúčastněných), ovšem jde o rozdělení rizika mezi více zúčastněných a krytí rizik není ohraničeno naspořenými prostředky jednotlivého účastníka Finanční krytí rizik

15 Užívání pojmu riziko Riziko Riziko Předmět ohrožovaný nahodilým nebezpečím Předmět ohrožovaný nahodilým nebezpečím Událost způsobující škodu Událost způsobující škodu Pravděpodobnost vzniku náhodné události s negativními dopady Pravděpodobnost vzniku náhodné události s negativními dopady Pojistné nebezpečí Pojistné nebezpečí = možná příčina vzniku pojistné události Pojistné riziko Pojistné riziko = míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím

16 Risk management Snaha lidí o zvládnutí rizika pomocí vědeckých přístupů vedla ke vzniku risk managementu (řízení rizika). Snaha lidí o zvládnutí rizika pomocí vědeckých přístupů vedla ke vzniku risk managementu (řízení rizika). Předmětem je umožnit v tržní ekonomice zahrnout projevy rizika vyplývající z nejednoznačnosti průběhu reálných ekonomických procesů do rozhodování o hospodářských záležitostech. Předmětem je umožnit v tržní ekonomice zahrnout projevy rizika vyplývající z nejednoznačnosti průběhu reálných ekonomických procesů do rozhodování o hospodářských záležitostech. Risk management spočívá v soustavné analýze ekonomické činnosti z hlediska zřetelných, potenciálních i skrytých rizik. Risk management spočívá v soustavné analýze ekonomické činnosti z hlediska zřetelných, potenciálních i skrytých rizik.

17 Cílem je dosažení bezpečné činnosti při co nejnižších nákladech na zajištění této bezpečnosti. Zahrnuje tři fáze: Cílem je dosažení bezpečné činnosti při co nejnižších nákladech na zajištění této bezpečnosti. Zahrnuje tři fáze: 1. Identifikace rizika, tj. zjištění, která rizika mohou ohrožovat ekonomicky subjekt. Zahrnuje rizika: Fyzických ztrát nebo poškození majetku a škod na zdraví, Fyzických ztrát nebo poškození majetku a škod na zdraví, Odpovědnosti za škody, Odpovědnosti za škody, Přerušení ekonomické (výrobní) činnosti, Přerušení ekonomické (výrobní) činnosti, Chyb v řízení (např. nesprávné plánování), Chyb v řízení (např. nesprávné plánování), Nedbalosti (např. špatné balení výrobku), Nedbalosti (např. špatné balení výrobku), Technologická (např. nedodržení technologických lhůt zpracování surovin), Technologická (např. nedodržení technologických lhůt zpracování surovin), Politická (např. státní převrat), Politická (např. státní převrat), Sociální (např. stávky), Sociální (např. stávky), Vyplývající z přírodního prostředí (např. klima, míra vyčerpanosti zdrojů atd.). Vyplývající z přírodního prostředí (např. klima, míra vyčerpanosti zdrojů atd.).

18 Zjištění oblastí, které mohou být ohroženy -Uvnitř ekonomického subjektu -Vnější podmínky Nositelé rizik -Osoby -Majetek -Finanční vybavení Zjištění druhů rizik -Čistá x záměrná -Objektivní x subjektivní -Systematická x jedinečná -Ovlivnitelná x neovlivnitelná -Pojistitelná x nepojistitelná -Podle věcné náplně Identifikace rizik

19 2. Ocenění a kvantifikace rizik, tj. zjištění, jakou váhu jednotlivá rizika mají a jaký dopad může mít realizace rizik na finanční situaci daného subjektu. 3. Kontrola a financování rizik, tj. jsou přijímána opatření k předcházení škodám a připravuje se finanční eliminace důsledků negativních nahodilých událostí. Nejprve je snaha rizikům, v co možná největší míře předejít. Předcházet lze rizikům pomocí: Strategických opatření Strategických opatření Změna systému práce Změna systému práce Smluvní vyloučení odpovědnosti Smluvní vyloučení odpovědnosti Používání bezpečnějších technologií, materiálů, Používání bezpečnějších technologií, materiálů, Případně zastavení výroby, pokud je riziko příliš velké Případně zastavení výroby, pokud je riziko příliš velké Fyzických opatření, tzn. zavedení zařízení na ochranu proti riziku (například protipožární zařízení, bezpečnostní zámky, ochranné pomůcky) Fyzických opatření, tzn. zavedení zařízení na ochranu proti riziku (například protipožární zařízení, bezpečnostní zámky, ochranné pomůcky)

20 U tzv. zbytkových rizik se v rámci risk managementu uvažuje o finanční eliminaci rizika. 1. Krytí rizik z vlastních zdrojů Z běžných příjmů - o tomto způsobu krytí rizik se uvažuje u rizik, jejichž realizace se více či méně opakuje a u rizik, jejichž realizace znamená z hlediska velikosti malé ztráty Z běžných příjmů - o tomto způsobu krytí rizik se uvažuje u rizik, jejichž realizace se více či méně opakuje a u rizik, jejichž realizace znamená z hlediska velikosti malé ztráty Samopojištění - vytváření vlastních rezerv na krytí rizika (případně vytváření vlastních pojišťoven, které krytí pouze rizika daného podniku, tzv. kaptivních pojišťoven) Samopojištění - vytváření vlastních rezerv na krytí rizika (případně vytváření vlastních pojišťoven, které krytí pouze rizika daného podniku, tzv. kaptivních pojišťoven) 2. Přenesení rizika na specializovanou instituci zabývající se pojistnou ochranou - využití pojištění

21 Vlastní krytí rizika uvažujeme v případě, jde-li o rizika více či méně předvídatelná, jejichž realizace se určitou měrou opakuje uvažujeme v případě, jde-li o rizika více či méně předvídatelná, jejichž realizace se určitou měrou opakuje rozsah rizik je takový, že krytí těchto rizik je ve finančních možnostech ekonomického subjektu rozsah rizik je takový, že krytí těchto rizik je ve finančních možnostech ekonomického subjektu Míra samopojištění je obvykle dána dvěma faktory: Míra samopojištění je obvykle dána dvěma faktory: Objemem vlastních zdrojů použitelných k tvorbě rezervy na krytí rizika Objemem vlastních zdrojů použitelných k tvorbě rezervy na krytí rizika Velikostí rizik, která mají být kryta prostřednictvím samopojištění Velikostí rizik, která mají být kryta prostřednictvím samopojištění

22 Samopojištění Za specifickou podobu samopojištění lze považovat tzv. kaptivní pojištění rizik Za specifickou podobu samopojištění lze považovat tzv. kaptivní pojištění rizik Jde o metodu řešení rizik uplatnitelnou u velkých společností Jde o metodu řešení rizik uplatnitelnou u velkých společností Mateřská společnost založí dceřinou společnost za účelem krytí pojistitelných, v některých případech nepojistitelných rizik Mateřská společnost založí dceřinou společnost za účelem krytí pojistitelných, v některých případech nepojistitelných rizik

23 Kritéria pojistitelnosti rizik 1. Kritérium nahodilosti 2. Kritérium jednoznačnosti 3. Kritérium odhadnutelnosti 4. Kritérium nezávislosti 5. Kritérium velikosti 6. Morální zásady

24 Výběr pojistitele Při výběru je nutné řešit následující otázky: Při výběru je nutné řešit následující otázky: Zda kryje pojistitel dané riziko, před kterým se podnikatelský subjekt chce zabezpečit Zda kryje pojistitel dané riziko, před kterým se podnikatelský subjekt chce zabezpečit Zda je pojistitel schopný při vzniku velké škody splnit své závazky Zda je pojistitel schopný při vzniku velké škody splnit své závazky Zda odpovídá cena pojištění tomu rozsahu pojistného krytí, který je požadován Zda odpovídá cena pojištění tomu rozsahu pojistného krytí, který je požadován Zda je pojišťovna v dosahu a zda má schopné odborníky, kteří dokáží objektivně ocenit riziko Zda je pojišťovna v dosahu a zda má schopné odborníky, kteří dokáží objektivně ocenit riziko Zda je pojistitel schopen včas uskutečnit výplaty pojistných plnění v případě nastání příslušných nahodilých událostí Zda je pojistitel schopen včas uskutečnit výplaty pojistných plnění v případě nastání příslušných nahodilých událostí Součástí risk managementu je pravidelné sledování a kontrola rizik, vyhodnocování jejich chování, identifikace změn v rizikových situacích, dohled nad funkčností bezpečnostních opatření i dohled nad efektivností pojištění. Součástí risk managementu je pravidelné sledování a kontrola rizik, vyhodnocování jejich chování, identifikace změn v rizikových situacích, dohled nad funkčností bezpečnostních opatření i dohled nad efektivností pojištění.

25 Děkuji za pozornost… Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google