Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukové a výzkumné centrum v dopravě"— Transkript prezentace:

1 Výukové a výzkumné centrum v dopravě
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/

2 Záměr : vytvoření strategicky významného odborného centra rozvíjejícího vzdělávání a výzkumné aktivity Dopravní fakulty Jana Pernera jako jediného vysokoškolského pracoviště tohoto charakteru v širokém regionu využití nejmodernějšího vybavení dostupného v oblasti dopravních staveb a dopravních prostředků pro zkvalitnění vzdělávací přípravy studentů magisterských a doktorských studijních programů v těsné návaznosti na potřeby praxe a společností působících v regionu v oblasti dopravy a zkušebnictví rozvoj multidisciplinarity tvůrčích a vzdělávacích činností v oblasti technických a technologických oborů a materiálového inženýrství

3 Zdroj financování : CZ.1.05/4.1.00/04.0137 266 731 258,00 Kč
Projekt VVCD prošel úspěšně hodnocením a byl přijat k financování z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) v Prioritní ose 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. O poskytnutí dotace rozhodlo Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy ČR v lednu 2011. Registrační číslo projektu : CZ.1.05/4.1.00/ Finanční hodnota projektu: ,00 Kč Výše dotace z ERDF: (ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje) ,30 Kč

4 Výuka a výzkum: Výuková a výzkumná činnost centra bude tematicky rozčleněna do následujících sekcí: a) Inženýrské dopravní stavby (DS); b) Dopravní prostředky: - Vlastní dopravní prostředky (DP-P), - Elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika (DP-E), - Hydromechanika, vysokotlaká hydraulika a termomechanika (DP-H), - Technická diagnostika, diagnostické systémy, provozní spolehlivost (DP-D); c) Materiály a mechanika (MM); d) Dynamický zkušební stav (DZS).

5 Sekce inženýrské dopravní stavby - DS :
Výukové a výzkumné zařízení zabývající se vlastnostmi stavebních hmot, konstrukcí dopravních staveb, geologickými a geotechnickými vlivy na dopravní stavby.

6 Sekce inženýrské dopravní stavby - DS :
Výuka : Stavební hmoty a chemie Geologie a petrografie Pozemní stavitelství Geotechnika a zakládání staveb Konstrukce z betonu Stavba a rekonstrukce mostů Teorie masivních mostů Podzemní stavby

7 Sekce inženýrské dopravní stavby - DS :
Výzkum : Problematika výstavby, modernizace a rekonstrukce železniční dopravní cesty. Výzkum nových technologií výstavby, rekonstrukcí a oprav vozovek, stanovení zbytkové životnosti vozovky. Výzkum betonových konstrukcí (optimalizace vhodných betonových směsí pro různé druhy konstrukcí). Výzkum vlastností a chování stávajících betonových konstrukcí v extrémních podmínkách.

8 Sekce dopravní prostředky - DP :
Výukové a výzkumné zařízení zabývající se teorií dopravních prostředků z pohledu konstrukce, hydrauliky, diagnostiky, elektriky a elektroniky. Sekce je tematicky rozdělena do podsekcí : vlastní dopravní prostředky, elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika, hydromechanika, vysokotlaká hydraulika a termomechanika, technická diagnostika, diagnostické systémy, provozní spolehlivost.

9 Podsekce dopravní prostředky – DP-P :
Výuka : Technické měření Dynamická pevnost a životnost Teorie údržby Zkoušení vozidel Konstrukce vozidel Výpočetní metody v konstruování Bezpečnost silničních vozidel

10 Podsekce dopravní prostředky – DP-P :
Výzkum : Výzkum vzájemné souvislosti mezi vlastnostmi pneumatik, parametry vozidla a parametry vozovky. Výzkum vlivu těchto souvislostí na stabilitu vozidla. Výzkum zvyšování bezpečnosti provozu kolejových vozidel, oblast kontaktu kolo – kolejnice. Výzkum řízení synchronních motorů s permanentními magnety pro individuální pohon kol. Výzkum opotřebovávání materiálů.

11 Podsekce elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika – DP-E :
Výuka : Mikroprocesorová řídící technika Výkonová elektronika Elektrické pohony trakčních vozidel Diagnostika silničních vozidel Elektrické pohony Vysokofrekvenční elektronika Elektrická trakce Elektromagnetická kompatibilita Elektrické stroje

12 Podsekce elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika – DP-E :
Výzkum : Výzkum řízení synchronních motorů s permanentními magnety pro individuální pohon kol. Výzkum řízení spalovacího procesu. Výzkum elektromagnetické kompatibility. Výzkum vlivu atmosférických podmínek na šíření signálu. Výzkum přechodových dějů, šíření napěťových a proudových signálů, analýza šíření UWB signálů.

13 Podsekce hydromechanika, vysokotlaká hydraulika a termomechanika – DP-H :
Výuka : Hydraulika a hydraulické stroje Termomechanika a tepelné stroje Teorie automatického řízení Hydraulické mechanismy v konstrukci vozidel

14 Podsekce hydromechanika, vysokotlaká hydraulika a termomechanika – DP-H :
Výzkum : Výzkum vlastností hydrostatických převodů pro dopravní prostředky. Výzkum systémů řízení distribuce výkonu a otáček poháněných kol vozidla. Výzkum závislosti objemového modulu pružnosti hydraulických olejů na obsahu plynné fáze. Výzkum řízení tlakového spádu a otáček hydromotoru řídícím odporem v obtoku.

15 Podsekce technická diagnostika, diagnostické systémy a provozní spolehlivost – DP-D :
Výuka : Technická diagnostika Provozní spolehlivost a diagnostické systémy Diagnostická měření Provozní rizika dopravních prostředků a staveb Instrumentální metody v ekoanalýze Životní prostředí a doprava Jakost a spolehlivost el. systémů Elektronické prvky a obvody Měření elektrických a neelektrických veličin

16 Podsekce technická diagnostika, diagnostické systémy a provozní spolehlivost – DP-D :
Výzkum : Výzkum opotřebení vozidlových agregátů. Výzkum zbytkové provozuschopnosti a celkové životnosti agregátů a hlavních uzlů dopravních prostředků. Výzkum prostředků umělé inteligence v oblastech technické diagnostiky. Výzkum predikce průběhu signálů diagnostických veličin s využitím neuronových sítí.

17 Sekce materiály a mechanika - MM :
Výukové a výzkumné zařízení umožňující zkoumání materiálů, z pohledu jejich složení, opotřebení, degradace a celkové životnosti. Zařízení (laboratoř) bude umožňovat zkoumání svarových spojů (vč. svarů vysokopevnostních ocelí).

18 Sekce materiály a mechanika - MM :
Výuka : Mechanická technologie Koroze a povrchová ochrana Nauka o materiálu Metody konečných prvků Konstrukční materiály Mechanika – dynamika Pružnost a pevnost Stavební hmoty Rekonstrukce a údržba dopravních staveb Stavba a rekonstrukce mostů

19 Sekce materiály a mechanika - MM :
Výzkum : Výzkum a hodnocení opotřebení, analýzy degradačních mechanizmů. Výzkum mezních stavů konstrukcí za podpory výpočtového modelování, výzkum lomově mechanických vlastností. Fraktografický výzkum a identifikace lomových mechanismů. Výzkum a analýza svarových spojů. Výzkum mechanických vlastností frikčních materiálů na bázi geopolymerů, ověřování možností aplikace geopolymerů v dopravní technice.

20 Sekce dynamický zkušební stav - DZS :
Výukové a výzkumné zařízení umožňující zkoumání, ověřování, testování statických a dynamických vlastností reálných konstrukcí či jejich částí v laboratorních podmínkách. Zařízení (laboratoř) bude umožňovat multiaxiální zatěžování konstrukcí pomocí elektrohydraulických válců tak, aby jejich odezva odpovídala skutečnému chování při provozu.

21 Sekce dynamický zkušební stav - DZS :
Výuka : Mechanika – statika, dynamika Pružnost a pevnost Nauka o materiálu Spolehlivost a životnost Kovové konstrukce Měření a experimentální metody Kovové mosty Konstrukce vozidel

22 Sekce dynamický zkušební stav - DZS :
Výzkum : Výzkum únavové pevnosti a životnosti konstrukcí (nízkocyklové a vysokocyklové únavové vlastnosti, dynamické vlastnosti, simulace provozního zatížení a měření odezvy od zatížení). Výzkum tlakových, tahových, ohybových a smykových vlastnosti konstrukcí. Výzkum lomově mechanických vlastností. Výzkum frekvenčních vlastností konstrukcí.

23 Lokalita : VVCD VVCD Objekt VVCD se nachází v technologickém areálu Univerzity Pardubice - Doubravice

24 Lokalita : VVCD

25 Koordinační situace :

26 Architektonické a stavebně technické řešení :
Navrhovaný objekt VVCD má rozměry : podélný směr (sever-jih) x x8.00m m = 87,05 m příčný směr (západ-východ, halová část) m = 29,1 m příčný směr (západ-východ, dvoupodlažní část) m. = 24,6 m úroveň 1.NP ±0.000 je navržena na m.n.m úroveň podlahy 2.NP je navržena na m od ±0.000 atika halové části je navržena na m.

27 Pohledy : východ, západ

28 Pohledy : Plochy : sever, jih zastavěná plocha = 2 321,92 m2
užitná plocha = ,55 m2 obestavěný prostor = m3

29 Řezy : podélný

30 Řezy : příčný

31 Půdorys dle sekcí : 1. NP

32 Půdorys dle sekcí : 2. NP

33 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) :

34 Výuková kapacita : Sekce + ostatní personál studenti DS 5 12 DP-P 6 20
DP-E 28 DP-D 7 24 DP-H 2 10 MM 25 DZS 4 Učebny 120 TSL V (+sekretariát) Ostatní (údržba + vrátnice) 3 Celkem 53 249

35 Klíčové vybavení / funkční modul Plán. cena bez DPH (tis. Kč)
 [BR1]Proč není zařízení pořizováno po dokončení stavby? Kde bude do doby nastěhování do nové budovy uloženo? Klíčová (nová) vybavení: Klíčové vybavení / funkční modul Počet kusů položky Rok(y) pořízení Plán. cena bez DPH (tis. Kč) Dynamický zkušební stav - rozšíření, 1x řídící jednotka, 1x hydroagregát 1 2011 5 500 Lis na pevnostní a ohybové zkoušky s řízenou deformací a zatížením (s dynam. jednotkou) 4 500 Instrumentovaný tvrdoměr 1 720 Sklopná plošina 1 990 Dynamometr 50kW 2012 1 387 Frézka univerzální 1 219 Doplňující zařízení ke stávajícímu zařízení pro měření smykové pevnosti v triaxiálním tlaku 1 200 

36 3D pohledy:

37 3D pohledy:

38 3D pohledy:

39 3D pohledy:

40 3D pohledy:

41 3D pohledy:

42 3D pohledy:

43 3D pohledy:

44 3D pohledy:

45 Význam VVCD: Projekt VVCD je strategickou prioritou rozvoje DFJP. Jeho realizace vytvoří předpoklad dlouhodobé existence fakulty jako multioborové fakulty zaměřené na pěstování ekonomických, technologických a technických oborů.


Stáhnout ppt "Výukové a výzkumné centrum v dopravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google