Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

prof. Iva Stuchlíková, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "prof. Iva Stuchlíková, CSc."— Transkript prezentace:

1 prof. Iva Stuchlíková, CSc.
Úvod do psychologie ψ prof. Iva Stuchlíková, CSc.

2 Seznam přednášek 1. Psychologie jako věda
2.   Biologická a sociokulturní determinace psychiky 3.   Senzorické procesy, vnímání 4.   Představy a fantazie, denní snění 5.   Vědomí, změněné stavy vědomí 6.   Učení 7.   Paměť 8.   Myšlení a řeč 9.   Emoce 10. Motivace 11. Schopnosti, inteligence

3 Požadavky a Zkouška zkouška písemná znalostní test
část výběr z nabídnutých variant odpovědí část vlastní formulace na rozsáhlejší otázku

4 Literatura Základní literatura:
Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004 Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. (1995). Psychologie. Praha: Victoria Publishing Cumminsová, D. (1998). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál Hill, G. (2005). Moderní psychologie,. Praha: Portál Doporučená literatura: Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R. (1999). Přehled psychologie. Praha: Portál Vágnerová, M.: Základy psychologie. Karolinum, Praha, 2004. Další prameny: Hartl, P., Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál Koukolík, F. (1997). Kniha o Evě a Adamovi. Praha: Makropulos Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Praha: Portál Howard, P.J. (1998). Příručka pro uživatele mozku. Praha: Portál Nakonečný, M. (1998). Encyklopedie psychologie, Praha: Academia

5 1: Psychologie jako vědní obor
ψ 1: Psychologie jako vědní obor

6 Struktura přednášky Představení psychologie
Počátky psychologie jako samostatné disciplíny Psychologie jako věda Výzkumné přístupy

7 Představení psychologie
Co je psychologie? Vědecké zkoumání chování a prožívání (chování a mentálních procesů). Psychologie používá kritického myšlení a je vědecká. Pseudopsychologie (e.g., new age, parapsychologie) jsou NEvědecké.

8 Promyslete si: Proč studovat psychologii?
Psychologie nám pomáhá vědecky vyhodnotit běžná laická přesvědčení a opravit mylná pojetí toho jak probíhá lidské chování a mentální procesy. Například – která z následujících tvrzení jsou správná a která nesprávná?

9 Správně nebo nesprávně?
Reklamy často používají podprahového přesvědčování Očité svědectví je často nespolehlivé Podobnost je jeden z nejlepších prediktorů dlouhodobého vztahu Je-li více přihlížejících, je při nehodě se větší šance, že někdo z nich pomůže N A

10 Čtyři hlavní cíle psychologie:
Deskripce - popis: říká nám „co“ probíhá Vysvětlení: říká “proč” k chování nebo mentálnímu procesu dochází Predikce - předpověď: určuje podmínky za nichž se pravděpodobně určité chování nebo mentální procesy objeví Změna: využívání psychologického poznání k zabránění nežádoucímu chování či podpoře žádoucích cílů

11 Počátky psychologie jako vědního oboru
Wilhelm Wundt Strukturalismus: hledání základních stavebních jednotek, neboli struktur mysli cestou introspekce (W. Wundt a E.B.Titchener) Funkcionalismus: studoval jak mysl mind funguje při adaptaci organismu na prostředí ve kterém se nalézá o (W. James)

12 Počátky psychologie (pokrač.)
Psychoanalytický/ Psychodynamický přístup: nevědomé procesy a nerozřešené konflikty z minula Sigmund Freud

13 Počátky psychologie (pokrač.)
Behavioristický přístup: objektivní, pozorovatelné vlivy prostředí ovlivňují zjevné (pozorovatelné) chování (J.B. Watson, I.P. Pavlov, B.F. Skinner) B.F. Skinner

14 Počátky psychologie (pokrač.)
Kognitivní přístup: mysl jako zpracovávání informací (vnímání=percepce, mentální reprezentace, myšlení, rozhodování)

15 Počátky psychologie (pokrač.)
Humanistický přístup: svobodná vůle, sebeaktualizace a přirozená tendence k růstu C.R. Rogers A. H. Maslow

16 Počátky psychologie (pokrač.)
Neurovědecký/ neurobiologický přístup: genetické a další biologické procesy v mozku a dalších částech nervového systému

17 Počátky psychologie (pokrač.)
Evoluční přístup: přirozený výběr, adaptace a evoluce Sociokulturní přístup: sociální interakce a kulturní determinace

18 Psychologie současnosti - propojování přístupů
Biopsychosociální model lidské psychiky (i spirituální dimenze) : kombinuje všechny předešlé hlavní přístupy

19 Výzkum v psychologii základní: získávání základního vědeckého poznání oboru aplikovaný : navržený k řešení konkrétních problémů

20 Výzkumné strategie a výzkumné metody
Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum

21 Výzkumné strategie a výzkumné metody
4 klíčové výzkumné strategie: Experimentální Deskriptivní Korelační Biologická

22 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):
1. Experimentální výzkum: pečlivě kontrolovaná vědecká procedura, která manipuluje s proměnnými, aby umožnila zjistit příčiny a následky

23 Experiment (pokrač.) : Klíčové rysy experimentu:
nezávislá proměnná (faktor, který měníme) versus závislá proměnná (faktor, který je měřen) experimentální skupina (zasahuje se do průběhu dějů) versus kontrolní skupina (děj probíhá bez zásahu)

24 Experiment (pokrač.) : Zvyšuje sledování násilí v TV agresivitu? jedině experiment může určit co je příčinou a co následkem.

25 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):
Descriptivní výzkum: pozorování a zaznamenávání chování bez vytváření kauzálních (příčinných) interpretací

26 Deskriptivní výzkum (pokrač.):
3 typy of deskriptivního výzkumu: pozorování v přirozených podmínkách (strukturované nebo ne) strukturované pozorování vzorku populace případové studie (intenzivní zkoumání 1 účastníka, hluboké zkoumání souvislostí jednotlivého případu)

27 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):
Korelační výzkum: pozorování nebo měření (bez přímého zasahování) dvou nebo více proměnných se záměrem zjistit vztahy mezi nimi

28 Korelační výzkum (pokrač.)
Pozitivní korelace: dvě proměnné se „mění“ ve stejném směru

29 Korelační výzkum (pokrač.)
Negativní korelace: dvě proměnné se „mění“ v opačném směru

30 Korelační výzkum (pokrač.)
nulová korelace: mezi proměnnými není žádný vztah, když se hodnoty jedné zvýší, mohou hodnoty druhé být jakékoli

31 Korelační výzkum (pokrač.)

32 Korelační výzkum (pokrač.)
Je zřejmé, proč korelace nemůže nikdy určit příčinu a následek?

33 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):
4. Biologický výzkum: vědecké zkoumání mozku a tělesných funkcí, jež ovlivňují duševní procesy

34 Pamatujete si ? Připomeňte si.
Které hlavní přístupy k předmětu psychologie si vybavujete? Umíte je charakterizovat? Proč je experiment jedinou cestou k určení příčiny a následku? Jaký je rozdíl mezi pozitivní a negativní korelací?


Stáhnout ppt "prof. Iva Stuchlíková, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google