Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1: Předmět a význam psychologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1: Předmět a význam psychologie"— Transkript prezentace:

1 1: Předmět a význam psychologie
1: Předmět a význam psychologie. Hlavní psychologické disciplíny a směry. ψ

2 Struktura přednášky Představení psychologie
Počátky psychologie jako samostatné disciplíny Psychologie jako věda Výzkumné přístupy

3 Představení psychologie
Co je psychologie? Vědecké zkoumání chování a prožíváníf (chování a mentálních procesů). Psychologie používá kritického myšlení a je vědecká. Pseudopsychologie (e.g., new age, parapsychologie) jsou NEvědecké.

4 Promyslete si: Proč studovat psychologii?
Psychologie nám pomáhá vědecky vyhodnotit běžná laická přesvědčení a mylná pojetí toho jak probíhá lidské chování a mentální procesy. Na příklad – která z následujících tvrzení jsou správná a která nesprávná?

5 Správně nebo nesprávně?
A N Většina aktivity mozku se během spánku zastaví Reklamy často používají podprahového přesvědčování Očité svědectví je často nespolehlivé Detektor lži může přesně a jednoznačně určit zda osoba lže Podobnost je jeden z nejlepších prediktorů dlouhodobého vztahu Je-li více přihlížejících, je při nehodě se větší šance, že někdo z nich pomůže

6 Čtyři hlavní cíle psychologie:
Deskripce - popis: říká nám „co“ probíhá Vysvětlení: říká “proč” k chování nebo mentálnímu procesu dochází Prdikce - předpověď: určuje podmínky za nichž se pravděpodobně určité chování nebo mentální procesy objeví Změna: využívání psychologického poznání k zabránění nežádoucímu chování či podpoře žádoucích cílů

7 Oblasti psychologického poznání – teoretické obory (příklady)
Klinická a poradenská ψ Sociální a kulturní ψ Psychologie osobnosti Vývojová ψ Biologická ψ (neuropsychologie, evoluční ψ, srovnávací ψ) Obecná ψ (experimentální ψ)

8 Aplikované (praktické obory)
Klinická ψ Poradenská ψ Pedagogická a školní ψ Forenzní ψ Psychologie zdraví Psychologie práce a organizace Sportovní ψ atd.

9 Počátky psychologie jako vědního oboru
Wilhelm Wundt: “otec moderní psychologie” Structuralismus: hledání yákladních stavebních jednotek, neboli struktur mysli cestou introspekce (W. Wundt a E.B.Titchener) Functionalismus: studoval jak mysl mind funguje při adaptaci organismu na prostředí ve kterém se nalézá o (W. James)

10 Počátky psychologie (pokrač.)
Psychoanalytický/ Psychodynamický přístup: nevědomé procesy a nerozřešené konflikty z minula (zakladatelem S.Freud)

11 Počátky psychologie (pokrač.)
Behavioristický přístup: objektivní, pozorovatelné vlivy prostředí ovlivňují zjevné (pozorovatelné) chování (J.B. Watson, I.P. Pavlov, B.F. Skinner)

12 Počátky psychologie (pokrač.)
Humanistický přístup: svobodná vůle, sebeaktualizace a přirozená tendence krůstu (C.R. Rogers and A. H. Maslow) + =

13 Počátky psychologie (pokrač.)
Kognitivní přístup: mysl jako zpracovávání informací, myšlení, percepce (vnímání)

14 Počátky psychologie (pokrač.)
Neurovědecký/ neurobiologický přístup: genetické a další biologické procesy v mozku a dalších částech nervového systému

15 Počátky psychologie (pokrač.)
Evoluční přístup: přirozený výběr, adaptace a evoluce Sociokulturní přístup: sociální interakce a kulturní determinace

16 Psychologie současnosti - propojování přístupů
Biopsychosociální model lidské psychiky (i spirituální dimenze) : kombinuje všechny předešlé hlavní přístupy

17 Pamatujete si ? Připomeňte si.
Co jsou 4 hlavní cíle psychologie? Jaké jsou hlavní psychologické směry/přístupy současnosti?

18 Výzkum v psychologii základní: získávání základního vědeckého poznání oboru aplikovaný : navržený k řešení konkrétních problémů

19 Výzkumné strategie a výzkumné metody
Kvantitativní výzkum (kvantifikovatelná, měřitelná data, obvykle konfirmatorní výzkum – potvrzení hypotézy, „top-down“) Kvalitativní výzkum (výzkum odkrývající „kvalitu“ jevu, většinou kvalitativní, případně kategoriální data,exploratorní výzkum, např. „zakotvená teorie“, narativní studie, etnografický přístup ke studiu případu, intenzivní případové studie, „vynořující“ se „hyotéza“,bottom-up)

20 Výzkumné strategie a výzkumné metody
4 klíčové výzkumné strategie: Experimentální Descriptivní Korelační Biologická

21 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):
1. Experimentální výzkum: pečlivě kontrolovaná vědecká procedura, která manipuluje s proměnnými, aby umožnila zjistit příčiny a následky

22 Experiment (pokrač.) : Klíčové rysy experimentu:
nezávislá proměnná (faktor, který měníme) versus závislá proměnná (faktor, který je měřen) experimentální skupina (zasahuje se do průběhu dějů) versus kontrolní skupina (děj probíhá bez zásahu)

23 Experiment (pokrač.) : Zvyšuje sledování násilí v TV agresivitu? jedině experiment může určit co je příčinou a co následkem.

24 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):
Descriptivní výzkum: pozorování a zaznamenávání chování bez vytváření kauzálních (příčinných) interpretací

25 Deskriptivní výzkum (pokrač.):
3 typy of descriptivního výzkumu: pozorování v přirozených podmínkách (strukturované nebo ne) strukturované pozorování vzorku populace případové studie (intenzivní zkoumání 1 účastníka, hluboké zkoumání souvislostí jednotlivého případu)

26 Experiment (pokrač.) : Zvyšuje sledování násilí v TV agresivitu? jedině experiment může určit co je příčinou a co následkem.

27 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):
Descriptivní výzkum: pozorování a zaznamenávání chování bez vytváření kauzálních (příčinných) interpretací

28 Deskriptivní výzkum (pokrač.):
3 typy of descriptivního výzkumu: pozorování v přirozených podmínkách (strukturované nebo ne) strukturované pozorování vzorku populace případové studie (intenzivní zkoumání 1 účastníka, hluboké zkoumání souvislostí jednotlivého případu)

29 Proč je dobré se dobře seznámit s psychologickými výzkumnými metodami?

30 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):
Korelační výzkum: pozorování nebo měření (bez přímého zasahování) dvou nebo více proměnných se záměrem zjistit vztahy mezi nimi

31 Korelační výzkum (pokrač.)
Pozitivní korelace: dvě proměnné, a a b se „mění“ ve stejném směru b a a b

32 Korelační výzkum (pokrač.)
Negativní korelace: dvě proměnné se „mění“ v opačném směru

33 Korelační výzkum (pokrač.)
nulová korelace: mezi proměnnými není žádný vztah, když se hodnoty jedné zvýší, mohou hodnoty druhé být jakékoli

34 Korelační výzkum (pokrač.)

35 Korelační výzkum (pokrač.)
Je zřejmé, proč korelace nemůže nikdy určit příčinu a následek?

36 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):
4. Biologický výzkum: vědecké zkoumání mozku a tělesných funkcí, jež ovlivňují duševní procesy

37 Pamatujete si ? Připomeňte si.
Proč je experiment jedinou cestou k určení příčina a následku? Jaký je rozdíl mezi pozitivní a negativní korelací?


Stáhnout ppt "1: Předmět a význam psychologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google