Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do psychologie přednášející: Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do psychologie přednášející: Mgr. Alena Nohavová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Úvod do psychologie přednášející: Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
vedoucí seminářů:   Mgr. Dalibor Kučera, Ph.D. Mgr. Tomáš Mrhálek Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. PhDr. Jitka Šebová Šafaříková Mgr. et MgA. Lucie Vaverová

2 Podmínky ke splnění předmětu
Aktivní účast na semináři (max. 3 absence) Úkoly během semináře (specifikuje vedoucí semináře) Písemný znalostní test (2 termíny na písemný test, 3. termín je ústní zkouška) – termíny vypisuje vyučující seminářů

3 Obsah předmětu Tematický okruh Dílčí témata
Psychologie jako vědní disciplína definice, cíle struktura psychologických disciplín předmět psychologie v návaznosti na historický vývoj Determinace lidské psychiky vlivy dědičnosti, zrání, sociálního prostředí, kultury determinace ve vztahu k temperamentu a charakteru jedince biologická psychologie (zejm. stavba mozku a jeho fungování) Vědomí vybrané teorie vědomí změněné stavy vědomí - spánek, vliv psychoaktivních látek, meditace, hypnóza, psí- jevy, únava, chorobné stavy Vnímání základní teoretické koncepce vývoj vnímání činitelé ovlivňující vnímání sociálně podmíněné vnímání (sociální percepce)

4 Pozornost vymezení, význam, základní vlastnosti vývoj pozornosti (zejm. v rámci ontogeneze) Paměť a představivost fáze paměťového procesu a možnosti jejich zlepšení (využití představ při ukládání informací do paměti) zapomínání a jeho příčiny druhy paměti Učení vybrané teorie učení styly učení Myšlení řešení problémů, tvořivost, divergentní myšlení druhy a fáze usuzování, heuristiky Emoce charakteristika a klasifikace emocí vliv emocí na kognitivní funkce emoční inteligence a její význam, empatie Motivace teorie motivace (fyziologické, evoluční a sociobiologické, psychologické) implicitní a explicitní motivy Inteligence vymezení, základní rozdělení vliv dědičnosti a kultury měření inteligence (IQ, testy)

5 Literatura ke studiu PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia, 2004, 2013.

6 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004.
Literatura ke studiu VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004.

7 Literatura ke studiu KUČERA, D.: Moderní psychologie, hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada, 2013.

8 Co je psychologie? PSÝCHÉ LOGOS Z toho vychází, že psychologie je nauka o duši. To je pěkné, ale... co je to duše? definice: Psychologie je věda o prožívání a chování. prožívání = duševní procesy jako např. vnímání, myšlení, emoce ... chování = projev prožívání, projev duševních procesů navenek

9 Co je psychologie? Psychologie je věda, která studuje chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. (Plháková, 2004, s. 15) Psychologie používá kritického myšlení a je vědecká. Pseudopsychologie (e.g. new age, parapsychologie) jsou Nevědecké.

10 4 hlavní cíle psychologie
1. Popsat rozmanité projevy chování a duševního dění. („co“) 2. Vysvětlit = jaký je význam. Vytváření různých teorií. („proč“) 3. Předvídat lidské chování a prožívání. Např. známá je koncepce kognitivního vývoje J. Piageta. („určuje podmínky za nichž se pravděpodobně určité chování nebo mentální procesy objeví“) 4. Zvyšování lidské spokojenosti a zdraví („změna“) (Plháková, 2004, s , Stuchlíková)

11 vést ke změně a spokojenosti
Při vzýkmuu na Uinvreztiě v Cmabrigdi zijsitli, že k tmou, aby byl čolěvk sochepn peřčíst psnaý txet, nmesuí být znkay ve solevch zapasné ve srpávénm přodaí. Stčaí, kydž josu na sývch msíetch jen pvrní a psolendí psínema. Lisdký mzoek tak je sochepn bez věštích prbloémů čsít i txet, ketrý zdnálviě ndáevá. „CO“ to je? O jaký mentální proces jde? čtení tzv. od shora dolů (top-down reading), při kterém od obecného postupně přecházíme k detailnímu „PROČ“? Jak to můžeme vysvětlit a jaký to má význam? teorie gestaltu, teorie pozornosti V jakých situacích to můžeme PŘEDVÍDAT? když mám špatně okopírované poznámky od kolegyně V čem nám to může pomoci ke změně nebo naší spokojenosti? vím, že jsem schopná se z těchto poznámek naučit popsat vysvětlit předvídat vést ke změně a spokojenosti

12 Jak se učit psychologickým poznatkům?
Psychologie nabízí systém pojmů, teorií, které nám umožňují lépe porozumět psychickým jevům. Na příkladu z jiné oblasti: Co je židle? Učíme se, že židle = nábytek (vybíráme ze systému pojmů) Z naší zkušenosti víme, že židle = to, na co si mohu sednout. V této definici je židle ve spojení s prostředím, s činností a možností (sednou si můžeme, ale také nemusíme). Když řeknu, že židle je to, co má čtyři nohy – mohli byste si myslet, že popisuji krávu …

13 Jak se učit psychologickým poznatkům?
Pojďme se podívat na tyto dva způsoby: židle (a) nábytek = pojem, zařazení do systému (b) to, na co si mohu sednout = účel, užití V psychologii – učíme se pojmy, zařazení do systému, teorie, ale neměli bychom nic z toho dotrhávat od reality (účelu). Neustále se při učení ptát: - k čemu mi to je? A hledat spojitost: - ve vztahu ke mně, k okolí, prostředí, budoucímu povolání (to je i úloha seminářů).

14 Vznik psychologie jako vědního oboru
Psychologie jako věda se vydělila se z filosofie ve 2. pol. 19. století. Wilhelm Wundt Historici se v datu vzniku psychologie jako samostatné vědy rozcházejí: vydání Wundtova díla Základy fyziologické psychologie roku 1874, přejmenování Wundtovy lipské laboratoře na Psychologický institut roku 2. polovina 19. století

15 Psychologické směry (v kostce)
„Jmenuji se S. Freud. Jsem zakladatelem psychoanalýzy. Za základ lidské psychiky a motivace lidského chování považuji neuvědomované procesy skrytě probíhající v pod-, před-, nevědomí.“ PSYCHOANALÝZA spolu s dalšími (analytická psychologie Junga, individuální psychologie Adlera, kulturní psychoanalýza (Horneyová ad.)) spadá do oblasti psychodynamické psychologie.

16 Psychologické směry (v kostce)
„My name is J. B. Watson. Jsem behaviorista (čti biheiviorista). Zajímá mě pouze to, co mohu jasně pozorovat, to je chování. Psychologie má být pořádná věda (třeba jako fyzika).“ Psychologické směry (v kostce)

17 Psychologické směry (v kostce)
Tento zákon budete studovat u tématu vnímání a také už jste se s ním setkali u příkladu čtení top-down. „S tím jsme přišli my, gestaltisté a prosazuje zásadu celistvosti.“ Gestalt psychologie (tvarová psychologie) - vše živé směřuje k tvarům, celkům, formám, a touto tendencí se řídí vnímání, myšlení, chování i usilování vůle. Psychologické směry (v kostce)

18 Psychologické směry (v kostce)
Kognitivní psychologie (zač. 50. a 60. léta 20. stol.) se zabývá otázkou: jak se učíme pamatujeme si minulost a plánujeme budoucnost jak uvažujeme rozhodujeme se užíváme jazyk Předmětem studia = mentální (poznávací) procesy. Psychologické směry (v kostce)

19 Psychologické směry (v kostce)
„Představuji Vám své životní dílo postavené na víře ve schopnost člověka růst“ C. Rogers. Humanistická psychologie je po behaviorismu a psychoanalýze tzv. třetí proud psychologického myšlení. Zabývá se např. hodnotami a potřebami člověka, jeho tvořivostí, seberealizací, problematikou životního růstu a smyslu života. Psychologické směry (v kostce)

20 Psychologické směry (na časové přímce) (Kučera, 2013, s. 15)

21 Základní (teoretické) a praktické (aplikované) obory
Základní: Biologická psychologie Obecná psychologie Vývojová psychologie Psychologie osobnosti Sociální psychologie Aplikované: Klinická psychologie Psychologie zdraví Poradenská psychologie Pedagogická psychologie Psychologie práce Forenzní (soudní) psychologie Psychologie sportu aj. Speciální: Dějiny psychologie Psychologie komparativní Psychologie multidisciplinární


Stáhnout ppt "Úvod do psychologie přednášející: Mgr. Alena Nohavová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google