Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV, DISKRIMINACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV, DISKRIMINACE"— Transkript prezentace:

1 PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV, DISKRIMINACE
Mgr. Michal Oblouk

2 PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV
v minulosti i dnes dochází k porušování lidských práv často k němu dochází vlivem PŘEDSUDKŮ = posuzování lidí podle toho, co jsme o nich slyšeli nebo co se o nich obecně říká, aniž bychom zkoumali pravdivost takového tvrzení Předsudek = úsudek či názor, který nevychází ze spolehlivého poznání, ale z pouhého předpokladu

3 XENOFOBIE strach z cizího a neznámého
často se slovo používá k označení strachu z cizinců, či při obavách z jejich tradic a odlišné kultury odpor proti imigraci bez integrace do společnosti

4 RASISMUS teorie a ideologie rozdělující sociální skupiny podle rasy
agresivní jednání vůči příslušníkům jiné národnosti nebo rasy

5 DISKRIMINACE vzniká na základě předsudků, xenofobie a rasismu
rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince, např. na základě rasy, náboženského přesvědčení, politického přesvědčení, pohlaví, věku apod.

6 DISKRIMINACE omezování, utiskování určitých společenských skupin, resp. jejich jednotlivých členů tím, že jsou jim upírána občanská práva, snižovány šance na uplatnění ve společnosti (ve sféře zaměstnání, politiky i jinde) ve 20. století začala v zemích západní civilizace a postupně i dalších státech vznikat legislativa, která různé diskriminační jednání či vyjadřování zakazuje, dokonce i trestně postihuje, v ČR diskriminaci zakazuje již Listina základních práv a svobod, ale zákazy konkrétních forem diskriminace se objevují i v dalších zákonech, např. zákon o zaměstnanosti a zákon o ochraně spotřebitele druhy – přímá (případ, kdy je s jednou osobou méně příznivým způsobem než je, bylo nebo bylo by zacházeno s jinou osobou ve srovnatelné situaci), nepřímá (případ, kdy navenek neutrální ustanovení, kritérium nebo praxe způsobuje znevýhodnění osob), obtěžování (jednání, které je druhou fyzickou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí), sexuální obtěžování (jakákoliv forma nežádoucího ústního nebo jiného než ústního projevu sexuální povahy, jehož cílem nebo výsledkem je narušení důstojnosti osoby, zejména když se vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážející prostředí)

7 DISKRIMINACE ochrana před diskriminací je zajištěna zákonem o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminačním zákonem), který je platný od podle zákona je diskriminace zakázána z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry, světového názoru ochrana před diskriminací je aktivně zajištěna v těchto oblastech - zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují, členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují, sociálního zabezpečení, přiznání a poskytování sociálních výhod, přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování, přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování

8 DISKRIMINACE diskriminovat lze:
jednáním - diskriminace vlastní činností, např. zveřejnění neoprávněně rozlišujícího inzerátu, odlišný přístup k žákům podmíněný jejich vírou, neobsloužení žen v restauraci, zatímco dochází k obsluhování mužů opominutím - neodůvodněné selektivní nekonání, např. nedostatečné poučení účastníků správního řízení z důvodu jejich sexuální orientace či přehlížení šikany hendikepovaného dítěte, zatímco v ostatních případech je neprodleně zasaženo ochrana před diskriminací - každý, kdo je diskriminován, má právo na ochranu před takovým jednáním, rozlišujeme tři postupy: ochranu prostřednictvím orgánů veřejné správy, ochranu soudní předpokládanou ustanoveními antidiskriminačního zákona a mediaci

9 PŘÍKLADY DISKRIMINACE
Paní BB je učitelkou českého jazyka, který učí převážně v kurzech určených pro romské studenty. Je totiž také Romka a uvědomuje si, jak je důležité pro romskou menšinu, aby dokonale ovládala jazyk majority. Po semináři pro učitele češtiny zašla do nedalekého rychlého občerstvení. Tamní obsluha ji požádala, jakmile se zařadila do fronty, aby odešla, protože v jejich podniku nechtějí Romy. Paní BB odešla a cítila se velmi ponížená. Malé město na severní Moravě se rozhodlo, že nebude nadále podporovat nepřizpůsobivé občany a změnilo pravidla přidělování obecních bytů. Nově si mohl přihlášku o přidělení obecního bytu podat pouze dospělý občan České republiky s trvalým pobytem v tomto městě alespoň dva roky a s nejméně pět let čistým trestním rejstříkem. Podmínka čistého trestního rejstříku znemožnila 90% tamní romské komunity ucházet se o přidělení bytu. Pan O. své o 21 let mladší kolegyni A. opakovaně dával do její pracovní poštovní přihrádky obrázky erotického charakteru, na které rukou dopisoval různé vzkazy. Paní A. se jednání kolegy vůbec nelíbilo a panu O. sdělila, že považuje jeho chování za nevhodné a z její strany i nevítané. I přesto však pan O. v dané činnosti i nadále pokračoval. Paní I. nastoupila v roce 1996 do zaměstnání na městském úřadě. V roce 2004 došlo ke změně právních předpisů, na jejímž základě bylo na danou pozici vyžadováno vyšší vzdělání. Zaměstnavatel jí odmítl umožnit další studium tak, aby vyhovovala zvýšeným kvalifikačním předpokladům - odmítl s ní uzavřít dohodu o zvyšování kvalifikace a sdělil jí, že pokud chce studovat, tak jedině ve svém volném čase. V obdobné situaci se ocitli další dva kolegové paní I., se kterými však zaměstnavatel kvalifikační dohodu bez dalšího sepsal. Paní S. nastoupila v roce 2005 na místo revizorky přepravních dokladů u přepravní společnosti. V pracovní smlouvě měla stanovenou hrubou měsíční mzdu ve výši ,- Kč. V roce nastoupil na téže místo v téže firmě pan K., jehož hrubá měsíční mzda činila dle pracovní smlouvy ,- Kč.

10 PŘÍKLADY DISKRIMINACE
Pan V. (52 let) se ucházel v konkurzu o post ředitele odboru ve státní instituci. Nakonec vybrán nebyl, a to i přesto, že měl lepší kvalifikační předpoklady (vzdělání, praxe a znalost cizích jazyků) než dvaatřicetiletý pracovník, který konkurz vyhrál. Při informování o výsledku konkurzu mu bylo naznačeno, že hlavním důvodem jeho nepřijetí je skutečnost, že úřad „omlazuje“ svou řídící složku. Údajně se ve starších zápisech z porad vedení vyskytuje doporučení přijímat na vedoucí posty mladší zaměstnance. Paní P. se uchází na základě nabídky zaměstnání zveřejněné úřadem práce o práci ve firmě zajišťující mezinárodní nákladní dopravu. Má několikaletou zkušenost s řízením kamionu. Firma ji odmítá přijmout jednak z důvodu, že by „žena v kolektivu mužů nedělala nic dobrého“, a jednak proto, že by údajně nezvládala fyzicky náročnou práci spojenou s údržbou kamionu. Pan T., který žil v registrovaném partnerství, se z důvodu lepšího finančního ohodnocení rozhodl ucházet o práci maséra ve firmě provozující fitcentrum. Obdobnou práci již vykonával v několika předchozích firmách, kde byli s jeho prací velmi spokojeni. Personalista firmy v rámci přijímacího pohovoru zjistil, že pan T. žije v registrovaném partnerství, a následně panu T. sdělil, že ho z důvodu, že je gay přijmout nemůže, protože by přišli o rozsáhlou klientelu. Paní E. byla vedena v evidenci úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání. Úřad práce jí nalezl práci pomocné kuchařky ve veřejné jídelně a poslal ji osobně kontaktovat zaměstnavatele. Zaměstnavatel paní E. odmítl přijmout a na doporučenku úřadu práce napsal, že nemůže vykonávat práci v kuchyni pro svůj romský původ, což odůvodnil obavou ze ztráty zákazníků.

11 POZITIVNÍ DISKRIMINACE
pozitivní opatření politika, která bere v úvahu faktory jako „rasa, barva kůže, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní postižení nebo národnost“ při zvážení podpory znevýhodněných skupin v oblastech zaměstnání, vzdělání a podnikání záměrné úsilí, jak některou, zpravidla jinak negativně diskriminovanou, skupinu osob cíleně zvýhodnit kritikové této politiky upozorňují na fakt, že zvýhodňování určité skupiny nutně diskriminuje ostatní skupiny obyvatel zvýhodňované skupiny - rasové menšiny, etnické menšiny, podřadné kasty, ženy, tělesně postižení, veteráni

12 ANTISEMITISMUS nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase forma xenofobie, která může mít různé formy, od osobní nenávisti až k násilné perzekuci

13 APARTHEID politika rasové segregace
v Jihoafrické republice byl oficiální státní politikou v letech až projevoval se oddělením dopravních prostředků pro bělošské a takzvané barevné obyvatele, černošské obyvatelstvo nemělo přístup do restaurací, kin, parků, pláží, škol, nemocnic a jiných zařízení a veřejně přístupných míst určených bělochům

14 PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV
domáhat lidských práv se můžeme před soudy, u poslanců, ve sdělovacích prostředcích nebo se můžeme obrátit na OMBUDSMANA = veřejný ochránce lidských práv (nezávislý činitel, který dohlíží na činnost státních úřadů) země a území, kde jsou nejvíce porušovaná lidská práva – Libye, Severní Korea, Barma, Kuba, Somálsko, Súdán, Turkmenistán a Uzbekistán, Bělorusko, Čína, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Eritrea, Laos, Saúdská Arábie, Sýrie, Zimbabwe a území Západní Sahary, Tibetu a Čečenska

15 POSTIHY ZA PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV
jedná se o trestný čin, postih za spáchání trestného činu se odvíjí od věku pachatele: do 12 let – dítě není trestné odpovědné, škodu platí rodiče 12 – 15 let – dítě není trestně odpovědné, může mu být soudem nařízena ústavní (ústav sociální péče, dětský domov, diagnostický ústav, výchovný ústav) nebo ochranná výchova (diagnostický nebo výchovný ústav) 15 – 18 let – mladistvý je trestně odpovědný, může být odsouzen do vězení nebo má nařízenu ústavní či ochrannou výchovu od 18 let – dospělý je trestně odpovědný, pokud se mu prokáže vina, je soudem odsouzen k pobytu ve vězení nebo jiné formě trestu, výše trestu se řídí podle závažnosti trestného činu

16 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edsudek
all&rsautor=nic&rstema=5&rskde=vse&rsvelikost=sab&rsrazeni=datum_90 vzdelavani/antidiskriminacni-pravni-klinika/ porusujici-lidska-prava_10743.html


Stáhnout ppt "PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV, DISKRIMINACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google