Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

InventorCAM 2010 - Novinky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "InventorCAM 2010 - Novinky."— Transkript prezentace:

1 InventorCAM Novinky

2 1. Všeobecné

3 Obsah Všeobecné Geometrie Nástroje Frézování HSM
Soustružení a Frézování-Soustružení Souvislé 5ti-osé frézování Simulace

4 Export a import STL polotovaru
InventorCAM2010 zavádí novou funkci, která umožňuje obrábět součást v postupných fázích na různých CNC strojích a to díky možnosti sdílení aktualizovaného polotovaru modelu mezi těmito fázemi. Tato funkce umožňuje definici nového projektu, který je založen na jiném předobrobeném projektu a který používá pro definici polotovaru výsledek obrábění základní součásti. Obrábění jedné součásti může být provedeno v několika projektech pomocí sdílení výsledků obrábění mezi nimi.

5 Aproximace oblouků V předchozích verzích InventorCAM nepodporoval funkci vyřazení oblouků z výstupního NC programu. Tento parametr šel nastavit pouze v postprocesoru. Nyní v InventorCAMu 2010 do karty Přídavné parametry v dialozích operací je přidána oblast Aproximace oblouků, pomocí které můžete (ne)generovat oblouky na výstupní dráze nástroje:  Čelní frézování Kontura Kontura 3D Kapsa Frézování závitu Drážka T-drážka Tažená plocha Rozpoznání kapsování 3D model 3D gravírování HSM

6 Transformace operací V předchozích verzích funkce transformace operace umožňovala provést sadu příkazů jako je posun, kopírování, translace a rotace pro jednu operaci nebo skupinu operací. Tato funkce měla některá omezení: bylo možné provést jen jednu transformaci každé operace (nebo skupiny operací), byla možná transformace pouze do místa, což znamená, že se transformace provedla jen z vybrané operace bez možnosti získání dalších operací pro transformaci. V InventorCAMu2010 je uděláno několik vylepšení této funkce transformace: Na jedné operaci (nebo skupině operací) může být provedeno několik transformací a na transformovaných operacích mohou být provedeny další transformace.

7 Definice nulového bodu z rozhraní operace
InventorCAM2010 nabízí vylepšení definice nulového bodu a to přímo z dialogu operace. Tlačítko Zadat Nul. Bod, které je v kartě Geometrie v dialogu operace zobrazí dialog Správce Nulových bodů, který umožňuje přidání nového Nulového bodu nebo úpravu již definovaných Nulových bodů. Nově definovaný Nulový bod se automaticky vybere pro operaci.

8 Vkládání souřadnic bodu
InventorCAM2010 nabízí novou funkci, která umožňuje vložení souřadnic potřebného bodu. Vložené souřadnice se vztahují k aktuálnímu nulovému bodu. InventorCAM nabízí dialog X,Y,Z, což je nástroj pro vkládání souřadnic pozice nového bodu.

9 Výpočet obnovy polotovaru
InventorCAM uvádí v dialogu Nastavení projektu vylepšení rozhraní definice obnovy polotovaru. Záložka SolidVerify umožňuje definici parametrů a nastavení obnovy polotovaru pro simulaci SolidVerify. Do oblasti Obnova Polotovaru – Metoda do její podoblasti Automaticky je přidána nová volba Ulož nový polotovar jen pro operace s dlouhou dráhou nástroje. Když je tato volba vybrána, tak InventorCAM automaticky odhaduje čas potřebný pro simulaci operací a uloží aktualizovaný polotovar pro ty, jejichž cesta je považována za příliš dlouhou.

10 2. Geometrie

11 Ovládání mezer řetězce v dialogu úprava geometrie
InventorCAM2010 nabízí možnost změny tolerance mezery aktuální geometrie při definici geometrie. Parametry Minimální mezera a Maximální mezera jsou nyní přidány do oblasti Nastavení v dialogu Úprava geometrie, který se používá pro definici geometrie řetězce. Když je při definici geometrie řetězců detekována mezera, počítá InventorCAM s těmito parametry pro spojení dvou sousedních částí řetězce. Jestliže je mezera mezi hranami menší než zadaná hodnota Minimální mezera, tak systém automaticky pokračuje v řetězení a uzavře mezeru úsečkou. Jestliže je mezera v rozsahu mezi hodnotami Minimální mezera a Maximální mezera, tak budete vyzváni, zda si přejete uzavření mezery. Jestliže potvrdíme výzvu, tak se mezera automaticky uzavře úsečkou.

12 Automatický výběr řetězce po zadanou entitu
V předchozích verzích nastavení definice geometrie obsahovalo možnost automatického výběru řetězců po zadaný bod. V InventorCAMu2010 je tato funkce vylepšena přidáním možnosti definice konce geometrie řetězce výběrem hrany modelu nebo entity skici. Když je použita volba Automaticky k spolu s automatickými režimy výběru řetězců Auto – Obecný, Auto – Konstant Z a Auto - Delta Z, tak InventorCAM umožňuje pro koncovou entitu výběr jakékoliv hrany modelu, vrcholu nebo entity skici.

13 Výběr řetězce - Smyčky InventorCAM2010 nabízí vylepšení funkce výběru uzavřeného řetězce, která umožňuje automatický výběr všech uzavřených řetězců (smyček) z design modelu/objemového tělesa/jedné plochy a pak jejich filtrování podle Z-roviny a Vnějších/vnitřních smyček. Tato metoda je vhodná, když potřebujete definovat geometrii výběrem více smyček.

14 Vylepšení definice počátečního bodu geometrie
V InventorCAMu2010 bylo uděláno několik vylepšení v Konturovacích operacích v prostředí definice Počátečního bodu geometrie. V dialogu Upravit geometrii, který umožňuje definici počáteční pozice na uzavřených řetězcích, byla přepracována oblast Start. Tato oblast je dostupná pouze pro uzavřené řetězce. InventorCAM umožňuje posunutí počáteční pozice uzavřeného řetězce vzhledem k počátku geometrie. Příslušné políčko umožňuje definici posunutí počátečního bodu procentem z délky řetězce. Toto políčko také umožňuje definici posunutí přímo výběrem z modelu.

15 Vylepšení definice geometrie čelního frézování
V InventorCAMu2010 byly udělány vylepšení v rozhraní definice geometrie čelního frézování. Do dialogu Geometrie frézování čelem byla přidána možnost vyjmout určité řetězce z geometrie. Do oblasti Řetězce bylo ke každé položce řetězce přidáno zatržítka. Odebráním těchto zatržítek můžete vyjmout některé řetězce z definované geometrie.

16 3. Nástroje

17 Chlazení InventorCAM2010 nabízí novou funkci definice chlazení.
V CNC obrábění jsou podporovány následující typy chlazení: Kapalina Mlha Vysokotlaká kapalina Nízkotlaká kapalina Vnitřní vysokotlaké Vnitřní nízkotlaké Proud vzduchu Mazání minimálním množstvím V dialozích InventorCAMu jsou volby chlazení, které jsou dostupné pro aktuální CNC stroj podle nastavení v postprocesoru označeny hvězdičkou (*). Do dialogu Tabulka nástrojů obrobku byla přidána nová záložka Chlazení.

18 Vylepšení definice kuličkové frézy
V předchozích verzích byla popsána geometrie kuličkové frézy z řezné kuličky a dvou válců: stopky a osazení. Tato definice neumožňovala popis geometrie kuličkové frézy, která se skládá z kuželového osazení, jak je vidět níže. V InventorCAMu2010 bylo změněno schéma definice kuličkové frézy tak, aby bylo možné definovat oba typy nástrojů, jak s kuželovým osazením, tak bez něj. Pro kuličkové frézy je přidána do karty Geometrie nástroje do oblasti Délka volba Kuželové osazení. Tato volba umožňuje výběr buď válcového, nebo kuželového typu tvaru osazení.

19 Správa řezných podmínek pro více operací
V předchozích verzích se Řezné podmínky jako jsou parametry, otáčky a posuv definovaly v dialogu Řezné podmínky pro každý nástroj odděleně na úrovni operace. To znamená, že tyto parametry nemohly být zadány pro operaci. InventorCAM2010 uvádí možnost správy řezných podmínek pro více operací, ve kterých se používá stejný nástroj. Pro použití této funkce potřebujete zobrazit nástroje ve stromě. Zobrazí se dialog Řezné podmínky. Oblast Seznam operací zobrazuje seznam operací, které náleží pod tento nástroj ve stromě Správce InventorCAMu.

20 Definice otáček a posuvů pro hrubování a dokončování
V předchozích verzích umožňoval InventorCAM definici oddělených hodnot otáček a posuvů pro hrubovací a dokončovací dráhy. Ve většině případů není potřeba definovat různé hodnoty pro hrubovací a dokončovací obrábění. Proto je v InventorCAMu2010možnost definice oddělených hodnot převedena na volitelnou možnost. Pro parametry Dokončení jsou přidány pro všechny typy nástrojů v kartě Řezné podmínky zatržítka.

21 4. Frézování

22 Hodnota posuvu propojení nájezdů a odjezdů
InventorCAM2010 nabízí další možnosti definice velikosti posuvu a to pro propojení dráhy nástroje v těchto operacích: Čelním frézování Kontura Kontura 3D T-Drážka definovat velikost posuvu nájezdu a odjezdu. Podobným způsobem jsou přidány pro tyto operace i parametry: Nájezd a Odjezd.

23 Obrábění v Z rovinách při čelním frézování
InventorCAM2010 nabízí novou funkci, která umožňuje propojení drah do svislého pohybu tam&zpět. Jakmile je obrobena jedna dráha, tak se nástroj přesune dolů na následující úroveň obrábění a obrábí opačným směrem. Když je obrábění všech úrovní dokončeno, tak se nástroj přesune na další dráhu a obrobí ji stejným způsobem. Tato volba je dostupná jen pro strategie Cik-Cak a Jedna dráha.

24 Stejný krok pro frézování Cik-Cak
Nová verze uvádí novou volbu, která umožňuje generování dráhy nástroje cik-cak, která je stejnoměrně rozmístěná a má automaticky vypočítané Překrytí nástroje, toto překrytí je nejbližší možné k zadanému Min. Překrytí a není menší než tato hodnota.

25 Karta pokročilé třídění
Kontura Kapsa Čelní frézování Kontura 3D Rozpoznání kapsování Rozpoznání vrtání Drážka T-Drážka Tažená plocha Vrtání Frézování závitu

26 Pokročilé třídění

27 Definice hloubky vrtání pro sražení
V InventorCAMu2010 jsou udělána vylepšení v algoritmu výpočtu výchozí hodnoty parametru Na hodnotu průměru.   Když je vybrána volba Na hodnotu průměru, tak InventorCAM určí průměr horní válcové části vrtání a porovná ho s průměrem nástroje. Jestliže je určený průměr menší než průměr nástroje, tak je určený průměr přijat jako výchozí pro parametr Na hodnotu průměru. Jestliže je určený průměr větší nebo roven než průměr nástroje, tak je hodnota průměru přijata jako výchozí pro parametr Na hodnotu průměru.

28 Sestup v zadané pozici InventorCAM uvádí několik vylepšení, které jsou v rozhraní definice sestupu v operacích Kapsa a Rozpoznání kapsování. Vertikální sestup Sestup pod úhlem Sestup po šroubovici Sestup po úsečce

29 3D kontura V předchozích vydáních zahrnoval InventorCAM dva mechanismy pro 3D konturování: první mechanismus byl reprezentován 3D strategií v operaci Kontura, druhý byl operace 3D kontura. V InventorCAMu2010 byly oba tyto mechanismy sjednoceny do operace 3D kontura. Všechny funkce 3D konturování, které byly podporovány operací Kontura byly přesunuty do operace 3D kontura. Nové kombinované prostředí obsahuje funkce, které byly dříve dostupné v operaci 3D kontura a také ty, které byly dříve dostupné v operaci Kontura při použití volby 3D.

30 Volba dokončit Z-rovinu v operacích kontura a drážka
V předchozích verzích InventorCAMu byla volba Dokončit Z-rovinu dostupná pouze v obrábění kapsy a umožňovala definici pořadí obrábění Z-rovin, když je obráběno několik kapes v jedné operaci Kapsování. V novém vydání je tato volba přidána také do operací Kontura a Drážka a umožňuje definici obrábění Z-rovin při obrábění více kontur nebo drážek v jediné operaci.

31 Kontrola kolizí při výpočtu
InventorCAM2010 představuje novou funkci, která poskytuje možnost provádění kontroly kolizí po výpočtu 2.5D frézovacích operací. Při této kontrole detekuje InventorCAM kolize mezi nástroji a modelem obrobku a informuje o pozici, kde nastala kolize.

32 5. HSM modul Drsnost v HSM operacích Použití bodů nájezdu pro Sestup
Definování hodnot poloměru pro obrábění Paprsky a Spirála výběrem na modelu

33 Drsnost v HSM operacích
Nová verze uvádí funkci, která umožňuje definici velikosti kroku pomocí drsnosti, která je použita v těchto operacích: Řádkování Mezi křivky Offset Krok na ploše získaný pro obrábění může být definován buď kombinací parametrů Minimální krok dolů a Krok kontury nebo kombinací Minimální krok dolů a Drsnost.

34 Krok zadaný drsností povrchu

35 Proměnný krok dolů zadán drsností povrchu
Parametr Drsnost je také přidán do záložky Proměnný krok dolů v kartě Dráhy dialogového okna HSM operace. Proměnný krok zadaný drsností povrchu lze požít v těchto operacích HSM modulu: Konturové hrubování Lineární hrubování Zbytkové hrubování Konstant Z Šroubovice Smíšené konstant Z Kombinovat konstant Z

36 Použití bodů nájezdu pro sestup
InventorCAM2010 nabízí novou funkci definice sestupu a to pomocí bodů nájezdu. Do dialogu HSM operace je přidána do karty Propojení do záložky Sestup oblast Použít body nájezdu. Volba Použít body nájezdu umožňuje použití předvrtaných bodů pro nájezd nástroje do materiálu. Propojení použije zadané nájezdové body pro zavrtání. Všechny dráhy, které nemohou být dosaženy ze zadaných nájezdových bodů, budou z finální dráhy nástroje vyjmuty.

37 Definování hodnot poloměru přímo na modelu
InventorCAM2010 nabízí vylepšení, které umožňuje definici hodnoty rádiusu výběrem bodů na modelu. Do dialogu HSM operace do karty Dráhy jsou přidány tlačítka Min. Rádius a Max. Rádius.

38 6. Novinky v soustružení a frézování - soustružení

39 Soustružení - Novinky Možnosti úpravy geometrie
Rozdělit geometrii podél Z-osy Oddělená definice Výchozí pozice pro hrubování a dokončování Podpora šablon Generování obálky pro Polotovar a Upínač Definice geometrie založená na pracovních rovinách

40 Možnosti úpravy geometrie
InventorCAM2010 nabízí vylepšenou funkci, která umožňuje obrábět celou geometrii najednou stejně tak i po částech a to pomocí obou voleb Zajíždět dovnitř i Nezajíždět dovnitř. Oblast Upravit geometrii je přidána do oblasti Typ práce v dialogu operace Soustružení. Tato oblast obsahuje dvě roletky, které umožňují výběr voleb úprav geometrie.

41 Rozdělit geometrii podél Z-osy
InventorCAM2010 také umožňuje automatické rozdělení geometrie podél Z-osy do několika částí. Hrubování těchto částí může být provedeno v jedné soustružnické operaci.

42 Oddělená definice Výchozí pozice pro hrubování a dokončování
V předchozích verzích se pro hrubovací i dokončovací obrábění definoval stejný bod Výchozí pozice. V InventorCAMu2010 je nová funkce, která umožňuje oddělenou definici Výchozí pozice pro hrubování a dokončování.

43 V InventorCAMu2010 jsou šablony podporovány také v modulu Soustružení.
Podpora šablon V InventorCAMu2010 jsou šablony podporovány také v modulu Soustružení. InventorCAM umožňuje uložení dat operace do šablony a nahrát ji do nové operace stejného typu a také můžete zadat výchozí šablonu operace, která se použije pro každou nově vytvořenou operaci příslušného typu.

44 Generování obálky pro polotovar a upínač
InventorCAM2010 umožňuje pro součásti soustružení a frézování-soustružení generování skici Obálka také z definovaných modelů polotovarů a upínačů. Příkaz Vytvořit obálku je přidán do místní nabídky na záhlaví Polotovar ve Správci InventorCAMu. Když aktivujete tento příkaz, tak InventorCAM vygeneruje novou skicu nazvanou Polotovar_Obálka v CAM komponentu sestavy projektu InventorCAMu. Tato skica obsahuje obálku kolem polotovaru. Příkaz Vytvořit obálku je přidán do místní nabídky také na položku Upínač ve Správci InventorCAMu.

45 Definice geometrie založená na pracovních rovinách
Pro odstranění pevné vazby, nabízí InventorCAM2010 novou funkci definice drátové geometrie a to její promítnutí na roviny aktuálního Nulového bodu. Tento prvek umožňuje obrábění geometrie na různých rovinách bez změny Nulového bodu. Když je z roletky vybrána volba XY, YZ, ZX, tak se definovaná geometrie řetězce promítne do dané roviny Nulového bodu. Osa nástroje je rovnoběžná s třetí osou Nulového bodu.

46 7. 5-ti osý modul

47 Novinky Převod 3-osé dráhy nástroje do 5ti-osé dráhy nástroje
Nové 5ti-osé pod-operace Určení oblasti obrábění počtem drah pro obrábění Mezi dvěma plochami Správa mezer v 5ti-osém obrábění Naklopení nástroje v přejezdové oblasti Vylepšení v rozhraní definice Parametrů dráhy nástroje Nové parametry pro nájezd a odjezd Naklápění nástroje Nové možnosti kontroly kolizí Stupňovitá změna úhlu obrábění při hrubování více drahami Transformace 5ti-osé dráhy nástroje

48 Převod 3-osé dráhy nástroje do 5ti-osé dráhy nástroje
V některých případech obrábění je potřeba provést obrábění 3D součásti pomocí 5ti-osých schopností. Například 3D obrábění hlubokých dutin vyžaduje použití nástrojů o velmi velkých délkách, což způsobuje zlomení nástroje. Nahradit se to dá tak, že se stejné dutiny obrobí pomocí nástroje s menší délkou spolu s naklopením nástroje a přitom se jede po stejné dráze nástroje.

49 Nové 5ti-osé podoperace
InventorCAM2010 nabízí několik Souvislých 5ti-osých pod-operací, které jsou určeny pro specifické úlohy 5ti-osého obrábění a které jsou nejvíce používané při souvislém 5ti-osém frézování. Obsah každého dialogového okna pod-operace je přizpůsoben požadavkům obrábění korespondujícího specifického typu obrobku a obsahuje pod-sadu parametrů a nastavení vztahující se k vybrané technologii. Používání těchto pod-operací poskytuje možnost rychlého programování specifických úloh souvislých 5ti-os Obrábění kanálu Promítané obrábění Obrábění dutiny Obrábění elektrody Obrábění lopatky turbíny

50 Obrábění kanálu Tato pod-operace se používá pro obrábění vnitřních ploch sání a zakřivených trubek. Dráha nástroje v této pod-operaci vychází z řezu součásti rovinou kolmou ke křivce nakreslené ve středu trubky.

51 Promítané obrábění Tato pod-operace se používá pro gravírování určité geometrie na ploše modelu. Křivka pro gravírování se promítne na pracovní plochu a obrobí se podle výsledku promítnutí.

52 Obrábění dutin Tato pod-operace se používá pro obrábění součástí obsahujících dutiny. Naklápění nástroje se provádí pomocí dříve definované křivky

53 Obrábění elektrody Tato pod-operace se používá pro obrábění elektrod.

54 Obrábění lopatky turbíny
Tato pod-operace se používá pro obrábění lopatek turbín v oblasti napojení lopatky k základně. Strategie, která se používá pro tento typ obrábění, je obrábění mezi křivkami s definicí kontrolních ploch, aby se předešlo kontaktu se základnou.

55 Naklopení relativně k hladině obrábění lopatkového kola
Do seznamu Způsob řízení vektoru, který je v kartě Způsob řízení osy nástroje v dialogu 5ti-osé operace, je přidána nová volba Naklopit relativně k hladině obrábění lopatkového kola. Lokální naklopení se definuje zadáním úseček naklopení a přídavných úhlů předklonu na přední hraně, propojovací hraně a zadní hraně.

56 Určení oblasti obrábění počtem drah pro obrábění Mezi dvěma plochami
V předchozích verzích nabízel InventorCAM pro definici oblasti obrábění volbu Dáno počtem drah. Tato volba umožňovala omezení dráhy nástroje zadáním počtu drah a byla dostupná jen pro strategie definice geometrie Rovnoběžně s křivkou a Rovnoběžně s plochou. V InventorCAMu2010 je tato volba také dostupná pro strategii Mezi dvěma plochami.

57 Správa mezer v 5ti-osém obrábění
V předchozích verzích umožňoval InventorCAM protažení nebo zkrácení dráhy nástroje tečně podél dráhy. Pracovní plocha byla virtuálně tečně prodloužena nebo zkrácena a dráha nástroje se generovala podle prodloužení/zkrácené plochy. Do InventorCAMu2010 je přidána možnost prodloužení/zkrácení také na mezery na geometrii modelu.

58 Naklopení nástroje v přejezdové oblasti
InventorCAM2010 umožňuje měnění naklopení nástroje při rychloposuvu v přejezdové oblasti. Když nástroj sjede z Přejezdové oblasti k první dráze obrábění, tak se může naklopit podle definice parametrů řízení osy nástroje od začátku nebo může sjet rovnou na zadanou vzdálenost a pak se naklopí, jak je vyžadováno. Do dialogu 5ti-osé operace do karty Úrovně je přidána oblast Orientace nástroje při přejezdech.

59 Vylepšení v rozhraní definice parametrů dráhy nástroje
V InventorCAMu2010 bylo změněno rozhraní definice parametrů dráhy nástroje pro souvislé 5ti-osé obrábění za účelem usnadnění používání příslušných parametrů. Karta Parametry dráhy nástroje v dialogovém okně 5ti-osé operace byla rozdělena do dvou záložek: Kvalita plochy a Třídění, kde každá z nich obsahuje odpovídající parametry a nastavení. Kvalita plochy Použít vnější ostré rohy Přizpůsobivé řezy Vyhlazení na hranách Třídění Spirální obrábění

60 Použít vnější ostré rohy
Tato volba umožňuje provádění obrábění vnějších hran na modelu tím způsobem, že se zachovají ostré rohy. Místo otáčení nástroje na hranách, což má za následek zaoblení rohů, je dráha nástroje prodloužena za obě hrany ploch a prodloužení je spojeno do smyčky.

61 Nové parametry pro nájezd a odjezd
InventorCAM2010 poskytuje další možnost přímého nájezdu a odjezdu nástroje. Když je tato volba přímí nájezd/odjezd zadána, tak se provede okamžitý nájezd/odjezd na pracovní plochu rychloposuvem.

62 Simulace 3D výrazné zrychlení simulace
InventorCAM2010 poskytuje novou simulaci Solid Verify II, která je dostupná pro frézovací operace. Solid Verify 3D je komplexní technologie, která tvoří velmi přesný model obráběného polotovaru ukládáním analytických definicí všech ploch, které se vytvoří při obrábění. Solid Verify 3D byl postaven jako geometrický motor pro 3 osy a který umožňuje velmi rychlé zpracování dutin forem s dlouhou dráhou nástroje. Solid Verify 3D – 1 min Solid Verify – 3,5 min

63 Dokumentace InventorCAM2010 uvádí novou výstupní dokumentaci ve formátu MS Excel. K využívaní této dokumentace je potřeba mít nainstalovaný Microsoft office Excel 2007.

64 Nová 5 axis simulace

65 Autodesk Inventor + InventorCAM = komplexní řešení obrábění
SolidCAM CZ s.r.o. Nováčkova 58 Brno – Husovice 614 00 Tel: Mob:


Stáhnout ppt "InventorCAM 2010 - Novinky."

Podobné prezentace


Reklamy Google