Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace vybraných pohybových aktivit u zrakově postižených spoluobčanů města Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace vybraných pohybových aktivit u zrakově postižených spoluobčanů města Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1

2 Realizace vybraných pohybových aktivit u zrakově postižených spoluobčanů města Ústí nad Labem

3 Účastníci projektu z řad studentů a partneři Beránková Zdena, III. ročník, Tv Budinská Zlata, III. ročník, Tv Chotěborová Petra, III. ročník, Tv Korešová Simona, III. ročník, Tv Loulová Markéta, III. ročník, Tv Najman Jakub, III. ročník, Tv Poustecká Pavla II. ročník, Tv Štych Ondřej, III. ročník, Tv Tyflocentrum v Ústí nad Labem

4 Co by asi mělo být dominantní a o co bychom měli usilovat? INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH DO SPOLEČNOSTI A ZLEPŠENÍ KVALITY JEJICH ŽIVOTA Východiskem by mělo být obecně rozvíjející prostředí s atmosférou vytváření tlaku na provozování pohybových aktivit, kultivace zdravotně orientované zdatnosti a uchování si nebo osvojení zdravého životního stylu

5 Jak jsme vstupovali do projektu? Podmínky účastníků (informace, ochota, zájem….) Podmínky prostorové, personální, materiální, podmínky dané podmínky dané poznáním reality

6 Cíl projektu přispět k řešení problematiky provozování pohybových aktivit zrakově postižených spoluobčanů v lokálním měřítku a vytvořit lepší podmínky pro osvojování teoretických poznatků i praktických dovedností u studentů se zaměřením na Tv v činnosti se zrakově postiženými

7 Úkoly projektu Analýza stavu provozování či neprovozování PA u ZP spoluobčanů regionu. Stanovení příčin současného stavu, požadavků, možností a potřeb ZP. Vyhodnocení základních ukazatelů z důvodu zahájení realizace opatření. Zajištění odpovídajícího materiálního vybavení, V rámci spolupráce pracovišť (KTV PF UJEP a Tyflocentrum UL) rozšířit spektrum aktivit, které studenti mohou svým vedením zajistit. Zabezpečit provozování vybraných PA v závislosti na požadavcích klientů a možnostech daných personálním a materiálním zajištěním projektu. Pořízení a vedení dokumentace, doplnění studijních plánů Realizace části výuky tematicky zaměřené k výše řešené problematice – dlouhodobý úkol. Realizaci části studijních materiálů – studijních opor se zaměřením na sport zrakově postižených – dlouhodobý úkol.

8 Výstupy se měly opírat o: shrnující materiál, který by analyzoval současný stav provozování či neprovozování PA u zrakově postižených spoluobčanů regionu a pomohl stanovit příčiny současného stavu, požadavků, možností a potřeb zrakově postižených spoluobčanů.

9 Předpokládané výstupy Realizované spektrum aktivit se ZP, které měli personálně zajišťovat studenti s aprobací TV. O realizovaných aktivitách vedena evidence. Zajištění materiálního vybavení pro realizaci těchto aktivit (zejména tandem, drobné pomůcky). Vybavení zahrnuto do evidence pracoviště, mělo sloužit studentům pro zajištění aktivit se ZP. Zpracování dokumentace jako podkladů pro studijní materiály. Realizace části výuky u studentů se zaměřením na tělesnou výchovu, která by byla svým obsahem a zaměřením orientována na praktické osvojování poznatků a dovedností o sportu ZP. Doplnění vybraných plánů obsahu výuky. Realizace částí studijních materiálů pro potřeby výuky. Vytvoření východisek pro tvorbu dipl. a Bc. prací z oboru orientovaných na řešenou problematiku (4-5 zadáno v roce 2005). Závěrečná zpráva o řešení poskytnutá orgánům města Publikace na konferencích a seminářích, články v časopisech.

10 Ekonomická a sociální prosperita regionu Je úzce svázána s úrovní zdraví a životním stylem obyvatelstva. Relevantní faktory lze nalézt ve zdravém životním stylu a v něm obsažené zdravotně orientované zdatnosti. Některé studie: Rütten et. al., 2001, Sallis & Owen, 1999, Frömel et al., 2004, 2005, Jansa et al., 2005.

11 Obyvatelé se specifickými potřebami a možnostmi svého sebeuplatnění Tito členové populace mají objektivně ztížené podmínky nejen pro výkon většího spektra povolání, ale vedle toho také k uplatňování zdravého životního stylu. Tato vzájemná provázanost se stává často limitem v kultivaci dalších dovedností včetně pracovních, navyšování rozsahu kompetencí i limitem pro začleňování do společnosti.

12 Zrakově postižení mají objektivně zhoršené podmínky pro provozování pohybových aktivit Důvodem je omezení nebo absence zrakové kontroly nad samotným pohybem a orientací v prostoru. Obecně se soudí, že zrakově postižení neprovozují požadované aktivity s pozitivním dopadem na zdraví a formování zdravého životního stylu v potřebné míře.

13 Cíl šetření …přispět k objasnění otázky, zda a v jakém rozsahu se postižení zraku promítá do objemu, frekvence a spektra výskytu PA a jaké jsou vedle zrakového postižení hlavní důvody k případnému neprovozování pohybových aktivit. Stěžejní: uplatňování chůze a inaktivita občanů s ohledem na stupeň postižení.

14 Použité metody a průběh šetření 2003-2004 jsme sledovali ukazatele životního stylu v Ústi nad Labem. Mapovali jsme účast zrakově postižených na pohybových aktivitách (2004-05). Šetření bylo realizováno dotazníky v regionu Ústí nad Labem. Použili jsme dotazník IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) a … dotazník zaměřený na specifikaci problémů zarkově postižených. Distribuce proběhla za pomoci Tyflocentra v Ústí nad Labem - klienti z regionu.

15 Sledované soubory stratifikovaný náhodný výběr. přiřazení podle stupně zrakového postižení (B1, B2, B3-B4). Vyšší zastoupení věkově starších jedinců je výsledkem odlišné skladby zrakově postiženého obyvatelstva od běžné populace. (IPAQ) aplikován ve dvou klimaticky odlišných obdobích. Data zjištěna za přítomnosti školených tazatelů. Data byla zpracována běžnými statistickými postupy v závislosti na použití parametrických či neparametrických typech dat v programu MS EXCEL.

16 Předkládáme údaje 96 mužů (dále M) a 151 žen (dále W) v souborech: muži-B1 (MB1, n=54), muži-B2 (MB2, n=17), muži-B3-B4 (MB3-4, n=25), ženy-B1 (WB1, n= 68), ženy –B2 (WB2, n=32), ženy B3-B4 (WB3-4n=51). Věková struktura členů souborů byla srovnatelná v souladu s požadovanými statistickými charakteristikami (MB1- 49, MB2-44, MB3-4-43 let, WB1-49, WB2-49, WB3-4-43 let).

17 Výsledky Muži ve všech skupinách zrakového postižení udávají větší výskyt aktivit, které pociťují jako intenzívní, zároveň je zřetelný nárůst jejich výskytu s poklesem stupně postižení u souborů mužů i žen (  2 (5, 99)= 9,65 p=.05) (obr. 1). Fig. 1 Frequency of occurence intensive physical activity (PA) in groups

18 Fig. 2 Frequency of occurence medium intensive physical activity in groups Četnost uplatňování středně intenzivních aktivit v týdnu je u všech souborů vyšší než uplatňování intenzivních PA (obr. č. 2). Spojitost se stupněm postižení se však ztrácí.

19 Fig. 3 Time spent on medium intensive physical activity within a week Četnosti uplatňování středně intenzivních PA v týdnu odpovídá i doba strávená těmito aktivitami (obr. č. 3).

20 Fig. 4 Time spent on walking within a week Doba strávená chůzí je během týdne vyšší zejména u souborů s vyšším stupněm postižení (obr. č. 4. ). Doba strávená chůzí je během týdne vyšší zejména u souborů s vyšším stupněm postižení (obr. č. 4. ). Tyto rozdíly jsou již statisticky významné. Soubory muži B1 – muži B3-4 při F (1,71)=1,12 na p.05 vykazují hodnoty t=7,06 při p=0.05,  2=0,382, podobně tak ženy B1 – ženy B3-B4 t=8,41 při p=0.05,  2=0,226). Tyto rozdíly jsou již statisticky významné. Soubory muži B1 – muži B3-4 při F (1,71)=1,12 na p.05 vykazují hodnoty t=7,06 při p=0.05,  2=0,382, podobně tak ženy B1 – ženy B3-B4 t=8,41 při p=0.05,  2=0,226).

21 Fig. 5 Time spent on sitting in a work day Vysoká je doba strávená sezením v pracovní den. Tato doba se s poklesem stupně zrakového postižení výrazně snižuje u souborů žen i mužů. U mužů ve srovnání MB1 a MB3-4 je tento rozdíl signifikantní statisticky (3,62 proti 1,99 na hladině 0,05,  2=0,133), u souboru žen rovněž zřetelný i přes velký rozptyl. Při komparaci souborů ŽB2 – ŽB3 a ŽB1 – ŽB3 je možné s velkou pravděpodobností usuzovat na jejich odlišnost připadající na stupeň zrakového postižení (  2=0,187 a  2=0,226).

22 Specifické důvody k neprovozování pohybových aktivit Specifické důvody k neprovozování pohybových aktivit byly u souborů s různým zrakovým postižením různé. Respondenti na pětibodové stupnici označovali míru souhlasu s předkládaným tvrzením. Respondenti na pětibodové stupnici označovali míru souhlasu s předkládaným tvrzením. Ve skupině MB1 (n=28) jsme hodnotili četnost krajního hodnocení položky

23 Četnost krajního hodnocení položek u specifického dotazníku (n=28) A - vlastní zdrženlivost, pocit zesměšnění a rezignace, B - obavy z vlastního zranění nebo zdravotních problémů C - společenské podmínky okolí, D - nezájem o cvičení, E - absence kolegy nebo traséra, F - vliv počasí, G - nedostatek dovedností, H - nadváha, I - samotný handicap. Zlepšení by přineslo a změna podmínek by byla jistě využita J - v případě zlepšení přístupu ke sportovištím, K - zvýšení vlastní životní úrovně, L - a možnost využít traséra. ABCDEFGHIJKL 10184551174196410

24 Závěry z úvodního šetření Těžce ZP intenzivní PA prakticky neprovozují, v menší míře provozují středně intenzivní pohybové aktivity. Ukazuje se značná dávka pasivity členů ZP populace. Soubory členů populace s rostoucím stupněm postižení vykazují vyšší hodnoty doby sezení denně. Z pohybových aktivit jsou uplatňovány především chůze. ZP nevyužívají ani možnosti, které jsou jim obecně nabízeny. ZP vnímají některé problémy s provozováním aktivit citelně. V některých případech požadují realizaci některých opatření. Otázkou zůstává, zda by objektivní zlepšení podmínek pro provozování pohybových aktivit zrakově postižených přineslo očekávané efekty ve změně jejich stylu života. Výjimeční jedinci se sice zúčastňují širšího spektra aktivit, je to však výsledek působení sportovního oddílu.

25 Jízda na tandemu – Ondřej Štych

26 Plavání – Jakub Najmann Zahájení již na jaře Pravidelně – prakticky každou středu Plavec – p. Oldřich Machač

27 Kondiční posilování, rehabilitační cvičení, zdravotní tělesná výchova

28 Beránková Zdena, Budinská Zlata, Chotěborová Petra, Korešová Simona, Loulová Markéta, Poustecká Pavla

29 Ve sportovní hale PF UJEP, pondělí jednou za 14 dní, po dohodě

30 Atletika – předpoklad v budoucnu (problémy s prostory)

31 Zvuková střelba

32 Závěry Bylo realizováno spektrum aktivit se ZP, personálně zajišťované studenty s aprobací TV. Aktivity byly evidovány a dokumentovány. Zajistili jsme vybavení pro realizaci těchto aktivit (zejména tandem, drobné pomůcky). Vybavení bylo zahrnuto do evidence pracoviště, slouží spolupracujícím studentům pro zajištění aktivit se ZP. Dokumentace a nakoupený informační materiál slouží jako podklady pro studijní materiály. Pokračovala spolupráce s Tyflocentrem v UL. Realizuje se výuka u studentů, která je obsahem a zaměřením orientována na sport ZP. Doplnili jsme u vybraných plánů obsah výuky. Realizují se části studijních materiálů pro potřeby výuky. Vytvořili jsme východiska pro tvorbu diplomových a bakalářských prací (3 DP zadány v roce 2005). Závěrečná zpráva je předložena podle požadavků orgánům města. V rámci tématu práce - mezinárodní konference Movement and Health 2005 na FTK UP Olomouc. Odborné publikace na konferencích a seminářích, odborné články v časopisech s odpovídající tématikou jsou průběžně zpracovávány.

33 blaha@pf.ujep.cz


Stáhnout ppt "Realizace vybraných pohybových aktivit u zrakově postižených spoluobčanů města Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google