Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace pro jednání PSE Závěrečné evaluace OP RLZ a JPD 3 prezentace průběžných zpráv PS pro evaluaci 3. října 2008 Tento projekt je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace pro jednání PSE Závěrečné evaluace OP RLZ a JPD 3 prezentace průběžných zpráv PS pro evaluaci 3. října 2008 Tento projekt je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 Prezentace pro jednání PSE Závěrečné evaluace OP RLZ a JPD 3 prezentace průběžných zpráv PS pro evaluaci 3. října 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

2 Kontext projektů ZEV – zadání I Zadání projektů ZEV – cíle:  Posoudit relevanci intervencí ve vztahu k případné proměně vnějšího prostředí programu;  Identifikovat výsledky realizovaných intervencí a případné dopady programu;  Zhodnotit věcný a finanční pokrok programu;  Zjistit míru naplnění očekávaných cílů programu;  Zachytit hlavní zkušenosti s realizací OP RLZ v ČR;  Přispět k uzavírání programu a tvorbě závěrečné zprávy;  Získat zkušenosti a posílit interní kapacitu pro evaluaci v rámci ŘO. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

3 Kontext projektů ZEV – zadání II Zadání projektů ZEV – tématické zaměření:  Téma 1 - Zhodnocení relevance programových priorit;  Téma 2 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 1 Aktivní politika zaměstnanosti;  Téma 3 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 2 Rovné příležitosti a sociální inkluze;  Téma 4 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 3 Rozvoj celoživotního učení;  Téma 5 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 4 Adaptabilita a podnikání;  Téma 6 – Zhodnocení nastavení implementačního a monitorovacího systému. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

4 Kontext projektů ZEV – časový rámec Zadání:  odevzdání průběžné zprávy 29.8.  odevzdání závěrečné zprávy 21.11. Realizace:  ZEV OP RLZ: podpis smlouvy 21.5; vstupní fáze do 21.6.  ZEV JPD3: podpis smlouvy 24.6; vstupní fáze do 24.7. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

5 1. (vstupní) fáze Shromáždění a analýza dokumentace; Přístup do IS MONIT OP RLZ a JPD 3 (Moduly„Projekty“ a „Výstupní sestavy“) a analýza dostupnosti dostupnosti dat v IS – požadavek na:  strukturovaný datový výstup z MONIT a ISOP,  rozšíření přístupu na další moduly (GS atd.). Požadavek na přístup do IS CENTRAL podmíněn školením; Analýza závěrů a doporučení MTE OP RLZ a JPD 3; Dopracování podrobné metodiky – tématické evaluační plány; Externí a interní komunikace:  interní dokumentové servery obou projektů,  zřízení privátního klubu ZEV na ESF Fóru. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

6 Přehled metod Desk research; Sběr dat:  sběr dat vedených v informačních systémech,  terénní šetření:  polostrukturované individuální rozhovory (IDI),  elektronická dotazníková šetření (DOT),  konzultace s relevantními subjekty,  dotazování po telefonu. Kvantitativní analýza; Kvalitativní analýza. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

7 Terénní šetření - IDI Otázky byly zpracovány do formy scénáře Bylo zvoleno více variant „míry svázanosti“ scénáře (nejvíce uzavřených otázek bylo ve scénáři pro Téma 6) Vždy byly zpracovány zápisy z rozhovorů Rozhovory probíhají i nadále (a budou další zejména ve vazbě na výsledky dotazníkového šetření) V rámci OP RLZ bylo uskutečněno 46 IDI a v rámci JPD 3 celkem 27 IDI Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií SubjektyOP RLZJPD 3 ŘO59 ZS107 KP184 Ostatní137

8 Terénní šetření - dotazník Zvolena forma elektronického dotazníku – možno oslovit celý vzorek konečných uživatelů a vyhodnocení je snazší Odstraněny duplicity v příjemcích Snaha sladit otázky napříč prioritami (pokud to bylo možné) Byly připraveny různé typy dotazníků dle cílové skupiny (KP, KÚ, ostatní) Celkem bylo 12 dotazníků Dotazník byl pilotně odzkoušen a upraven Spuštěny byly postupně v rozmezí cca 10 dnů (Priorita 3 nejpozději) Na konci bylo posláno upozornění – připomenutí – termínu k vyplnění V případě AGS a nositelů NP bylo provedeno i „telefonické došetření“ Zpracováván software na základní vyhodnocení Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

9 Terénní šetření - dotazník Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Subjekty Počet oslovených Návratnost Administrátoři GS1100 % Nositelé NP10 % Koneční uživatelé55516 - 40 % Úřady práce8100 % Subjekty Počet oslovených Návratnost Administrátoři GS2654 % Nositelé NP1353 % Koneční uživatelé205623 - 32 % Úřady práce6951 - 53 % OP RLZ JPD 3

10 2. (průběžná) fáze Průběžná analýza dokumentace; Absolvování školení a zřízení přístupu do IS MSSF CENTRAL; Zpracování formátů výstupů pro sběr dat při terénním šetření (DOT a IDI); Zpracování struktury potřebných datových výstupů pro témata 2 - 5 z IS MONIT a GS Profese v rámci tématu 5 z ISOP; Provedení většiny řízených individuálních rozhovorů; Pilotní odzkoušení elektronických dotazníků; Zahájení dotazníkového šetření; Zpracování sestavy pro sběr dat pro posouzení věcného pokroku (v rámci tématu 1 ZEV OP RLZ) a proveden prvotní sběr dat. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

11 3. (závěrečná) fáze Dokončení řízených hovorů a dotazníkového šetření; Opakovaný sběr dat z IS MSSF MONIT pro posouzení věcného a finančního pokroku; Analýza shromážděných dat a informací (výstupní sestavy z IS, DOT, IDI) a jejich finální vyhodnocení dle evaluačních otázek v rámci jednotlivých témat - formulace závěrů a případných doporučení; Souhrnné hodnocení podle 5 základních kritérií. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

12 Přehled výstupů Témat 1 - 6

13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Přehled výstupů Tématu 1

14 Hlavní účel evaluace:  Rámcové posouzení relevance a validity strategie RLZ obsažené v programu, a z ní vycházejících priorit, na základě vývoje vnějšího i vnitřního prostředí. Věcný obsah a zaměření evaluace:  Zhodnocení aktuální socioekonomické situace a jejích změn oproti  výchozímu stavu na základě vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů za období 2003 – 07  Zhodnocení změn v hlavních (strategických) kontextových dokumentech  Aktualizace kontextových indikátorů (včetně zhodnocení vývoje finančního a věcného pokroku u OP RLZ).  Zhodnocení přínosů OP RLZ/JPD 3 Základní postup a metoda hodnocení:  Uplatnění jednotného koncepčního přístupu propojujícího všechny tři hlavní úkoly (podtémata) z důvodu úzké provázanosti vstupů a výstupů evaluačních otázek při řešení jednotlivých úkolů Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3

15 Úkol č. 1: Analýza socioekonomické situace v ČR Politický kontext Sociálně ekonomický kontext  Makroekonomický vývoj – hlavní zjištění a závěry  obecně příznivější vývoj než se očekávalo – růst HDP,+ saldo OB, snížení míry nezaměstnanosti, vývoj kurzu (posilování Kč vůči € a US$),…  některé negativní aspekty makroekonomického vývoje – repatriace investičních výnosů, zhoršující se postavení exportérů (ohrožení konkurenceschopnosti), prudký nárůst míry inflace, problémy v CR (zkracování délky pobytu, pokles příjmů… ) Shrnutí: makroekonomický rámec byl oproti předpokladům příznivější  Vývoj na trhu práce, situace v oblasti LZ  Pozitivní trendy: trend poklesu míry nezaměstnanosti, zvýšení míry EA, nárůst průměrné mzdy, snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných, pozvolné zlepšování kvalifikační struktury populace  Nepříznivé aspekty/trendy: přetrvávající nerovnováhy na trhu práce (meziregionální, z hlediska pohlaví,..), nízká flexibilita a mobilita PS, nedostatečná účinnost motivačního systému, nedostatečná vazba mezi vzdělávacím systémem a požadavky trhu práce, kumulace problémů pro některé sociálně znevýhodněné skupiny,.. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3

16 Úkol č.1: Analýza socioekonomické situace Sociálně ekonomický kontext ČR Sociálně ekonomický vývoj v hl. městě Praze  Hlavní zjištění a závěry  hlavní vývojové trendy: trvalý přírůstek obyvatel, výrazné snížení míry nezaměstnanosti, výrazný nárůst nabídky volných pracovních míst, snižování počtu neumístěných uchazečů (týká se všech skupin obyv.), relativně vysoká dynamika nárůstu mezd, dlouhodobě se zlepšující vzdělanostní struktura, přetrvávající zájem turistů o Prahu,.. Shrnutí: zvyšující se dominance Prahy, rozevírání nůžek mezi vývojem sociálně-ekonomické situace v hl. městě Praze a v ostatních regionech Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit JPD 3

17 Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3 Úkol č. 2: Hodnocení změn kontextových dokumentů Relevance programu – míra souladu s koncepčními a strategickými dokumenty a legislativou Výchozí dokumenty/legislativa vs. změny či nové dokumenty/legislativa během trvání programu Posouzení navazuje na zjištění střednědobé evaluace - viz přehled dokumentů Závěr: změny původních kontextových dokumentů/ legislativy ani nově vzniklé dokumenty/ legislativa v oblasti RLZ nemají zásadní dopad na relevanci OP RLZ a JPD 3 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

18 Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Klíčové kontextové dokumenty/zákony přijaté v období střednědobé evaluace:  Národní program reforem ČR 2005 – 2008,  Národní akční plán zaměstnanosti 2004 – 2006,  Národní akční plán sociálního začleňování 2006 – 2008,  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR 2005,  Strategie hospodářského růstu,  Národní inovační politika 2005 – 2010,  Strategický plán hl.města Prahy (JPD 3)  Zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti,  Zák.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  Zák.108/2006 Sb. o sociálních službách  Zák. 262/2006 Sb., zákoník práce Po střednědobé evaluaci převážně dílčí aktualizace, nové dokumenty zohledněny v programech RLZ 2007 - 2013

19 Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3 Úkol č. 3: Aktualizace kontextových indikátorů Kvantifikace KI  Odráží (kvantitativně) pozitivní ekonomický vývoj ve sledovaném období, s příznivými dopady na trh práce a rozvoj LZ (dokládá např. i pokračující posilování terciárního sektoru a positivní vývoj vzdělanostní struktury) Vývoj finančního pokroku (OP RLZ)  Výkonnost opatření dle míry absorpce:  vysoce výkonná: 2.3  průměrně výkonná: 2.1, 3.1, 1.1  málo výkonná:1.2, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 3.2  Míra absorpce je ovlivněna nízkým podílem ukončených projektů (většina projektů je dokončována v období srpen – říjen 2008).  Dodržení pravidla n+2 napomáhá i výrazně posilující domácí měna. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

20 Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3 Hlavní závěry: Vývoj socioekonomické situace v období 2003 – 07 by neměl výrazněji ovlivnit realizaci OP RLZ/JPD3. Programová strategie a nastavení priorit je relevantní k vývoji sociálně ekonomické situace v ČR a je v souladu z hlavními kontextovými dokumenty a legislativou. Navzdory převážně pozitivnímu vývoji makroekonomické situace přetrvávají na trhu práce a v oblasti rozvoje LZ problémy, na jejichž řešení se programy oprávněně zaměřují. Na zlepšení situace se rozhodující měrou podílely faktory, které nebyly (a ani nemohly být) intervencemi programů přímo ovlivněny. I když byl reálný přínos OP RLZ/JPD3 (s ohledem na jejich pilotní charakter) ke změně vnějšího prostředí spíše okrajový, jejich přínos lze spatřovat v obtížně kvantifikovatelných, přesto však významných efektech (např.ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání, ve zvýšení povědomí o nerovnostech na trhu práce a o možnostech jak je řešit, v získávání dovedností v oblasti přípravy a řízení projektů, apod.). Soustava kontextových indikátorů je pro dané programy plně vyhovující. U JPD 3 lze (i s ohledem na existenci opatření 4.3 a význam CR pro hl. město Prahu) doporučit jako vhodný KI „počet přenocování“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

21 Přehled výstupů Tématu 2

22 Přehled terénního šetření Téma 2 – OP RLZ Individuální rozhovory  ŘO: -  ZS: 1  KP: 3  KÚ: -  Ostatní – 3 Dotazníkové šetření Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Subjekty Počet oslovených Návratnost Administrátoři GS1354 % Nositelé NP1353 % Koneční uživatelé28832 % Úřady práce6951 %

23 Průběžné výsledky Téma 2 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza I Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Opatření 1.1 Opatření 1.2 Priorita 1 Grantové projekty Počet výzev v rámci všech GS39- Počet předložených projektů1 070-- Počet schválených projektů366- Objem schválených finančních prostředků 1 663 199 723- Počet ukončených projektů47- Počet finálně vypořádaných projektů5-5

24 Průběžné výsledky Téma 2 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza I Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Opatření 1.1 Opatření 1.2 Priorita 1 Národní projekty Počet předložených projektů52- Počet schválených projektů35- Objem schválených finančních prostředků 2 811 053 394- Počet ukončených projektů0-0 Počet finálně vypořádaných projektů0-0 Systémové projekty Počet předložených projektů-77 Počet schválených projektů-33 Objem schválených finančních prostředků -689 113 522 Počet ukončených projektů-00 Počet finálně vypořádaných projektů-00

25 Průběžné výsledky Téma 2 OP RLZ: Typologie Hlavní typy projektů  Národní projekty (54 % alokace):  32 projektů realizovaných prostřednictvím PÚP (55% alokace na NP)  Najdi si práci  Návrat do práce  3 NP projekty, kde je příjemcem MPSV (45 % alokace na NP)  GP (32 % alokace)  2-3 výzvy  Systémové projekty (13 % alokace)  z toho ITP – 89 % Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

26 Průběžné výsledky Téma 2 OP RLZ: Úspěšnost Z hlediska získání podpory a jejího čerpání  NP: v získání podpory královehradecký kraj x ústecký  V čerpání středočeský x královehradecký  GP: největší čerpání - kraj plzeňský Z hlediska inovativnosti  Komplexní péče o jednotlivce  Více peněz na jednotlivce i celkem (pro nákladnější aktivity)  Orientace na zájemce  Větší flexibilita a konkrétnější zaměření projektů v GS  Velká možnost využívání doprovodných opatření Z hlediska věcného pokroku  Hodnoty indikátorů v Prioritě 1 by měly být bez problému naplněny či překročeny  Problém je indikátor počet podpořených pracovních míst a zejména pak počet nově vzniklých pracovních míst  Problém s některými aktivitami (zejména nové formy zaměstnávání) nebo cílovými skupinami Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

27 Individuální rozhovory  ŘO: 2  ZS: 1  KP: 1  KÚ: -  Ostatní: 3 Dotazníkové šetření Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Přehled terénního šetření Téma 2 – JPD 3 Subjekty Počet oslovených Návratnost Administrátoři GS1100 % Nositelé NP1100 % Koneční uživatelé8040 % Úřady práce8100 %

28 Průběžné výsledky Téma 2 JPD 3: Základní kvantitativní analýza I Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Opatření 1.1 Priorita 1 Grantové projekty Počet výzev v rámci všech GS 44 Počet schválených aktivních projektů 92 Objem schválených finančních prostředků 321 310 623 Počet ukončených projektů 00 Počet finálně vypořádaných projektů 00

29 Průběžné výsledky Téma 2 JPD 3: Základní kvantitativní analýza II Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Opatření 1.1 Priorita 1 Národní projekty Počet předložených projektů 33 Počet schválených projektů 11 Objem schválených finančních prostředků 67 511 818 Počet ukončených projektů 00 Počet finálně vypořádaných projektů 00 Systémové projekty Počet předložených projektů 11 Počet schválených projektů 11 Objem schválených finančních prostředků 220 052 000 Počet ukončených projektů 00 Počet finálně vypořádaných projektů 00

30 Průběžné výsledky Téma 2 JPD 3: Typologie Hlavní typy projektů Národní projekt (11 % alokace):  Najdi si práci (KP - ÚP Hl. m. Prahy)  Návrat to práce byl stažen/pozastaven (finance přesunuty na GP) GP (53 % alokace)  administruje ÚP Hl. m. Praha  4 výzvy pomalý rozjezd Systémové projekty (36 % alokace)  Institut trhu práce (KP, MPSV, odbor 41) Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

31 Průběžné výsledky Téma 2 JPD 3: Úspěšnost Z hlediska získání podpory a jejího čerpání  ¼ projektů ve 4. výzvě má shodného žadatele z předchozích výzev (kontinuita) Z hlediska věcného pokroku  také problém jen s novými pracovními místy  (dle DOT i IDI problém se zapojením některých specifických skupin – osoby po návratu z výkonu trestu, otcové na mateřské či rodičovské dovolené) Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

32 Přehled výstupů Tématu 3

33 Přehled terénního šetření Téma 3 – OP RLZ Individuální rozhovory – Celkem 5  ŘO: -  ZS: 2  KP: 1  KÚ: -  Ostatní – 2 (Administrátor) Dotazníkové šetření Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Subjekty Počet oslovených Návratnost Koneční uživatelé42223% Pouze jeden dotazník na konečné uživatele

34 Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza I Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Opatření 2.1 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Priorita 2 Grantové projekty Počet výzev v rámci všech GS 62311 Počet schválených projektů 17453231458 Objem schválených finančních prostředků 819 916 933310 944 980132 944 0851 263 805 98 Počet ukončených projektů 00183 Počet finálně vypořádaných projektů 0000 Grantové projekty byly nejvýznamnějším typem projektů z hlediska výše alokace finančních prostředků Projekty byly realizovány prostřednictvím 8 grantových schématech a celkem 11 výzvách.

35 Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza II Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Systémové projekty Opatření 2.1 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Priorita 2 Počet předložených projektů 6--6 Počet schválených projektů 6--6 Objem schválených finančních prostředků 105 021 837-- Počet ukončených projektů 3--3 Počet finálně vypořádaných projektů 0--0 Národní projekty Počet předložených projektů 25-- Počet schválených projektů 14-- Objem schválených finančních prostředků 294 703 467-- Počet ukončených projektů 0--0 Pouze v rámci opatření 2.1: -14 národních projektů - 6 systémových projektů

36 Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ: Typologie Hlavní typy projektů  Všechny NP: „Příprava na práci“, realizované prostřednictvím 13 PÚP (1 projekt za kraj kromě ve Zlíně = 2) v rámci 2.1  6 SP - všechny implementovány MPSV v rámci 2.1 v oblasti sociálních služeb  5 GS - 3 v rámci 2.1, 1 v rámci 2.2 a 1 v rámci 2.3. V rámci PO2 byly celkem implementovány 458 GP. Přes polovinu GP = implementovány v rámci GG. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

37 Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ: Úspěšnost Z hlediska věcného pokroku  Hodnoty indikátorů v Prioritě 2 by měly být bez problému naplněny či překročeny  Problém je u vytvořených pracovních míst (hlavně u 2.1) Z hlediska úspěšnosti:  Problémy definice a předběžně nastavený systém evaluace  Často velice obtížné izolovat jednotlivé typy aktivit nebo cílových skupin  Zatím těžko zobecnit, ale u jednotlivých GS se jeví tyto trendy (z hlediska úspěšnosti ve vztahu k integraci CS na trh práce):  U GS Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí - 2.1: Nejúspěšnější byly projekty zaměřené na cílové skupiny, kterým nebyla dosud věnována pozornost (například osoby se zrakovým postižením, návrat lidí z výkonu trestu)  U GS Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce - 2.2: Nejúspěšnější byly projekty, které zorganizovaly konference a osvětu  U GS Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb -2.3: Nejúspěšnější byly projekty, které realizovaly aktivity přímo v terénu = které šly za cílovými skupinami. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

38 Individuální rozhovory  ŘO: 1  ZS: - (Později)  KP: 3  KÚ: - (Později)  Ostatní: 1 (Administrátor) Dotazníkové šetření Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Subjekty Počet oslovených Návratnost (%) Koneční uživatelé18816 Přehled terénního šetření Téma 3 – JPD 3 Pouze jeden dotazník na konečné uživatele

39 Průběžné výsledky Téma 3 JPD 3: Základní kvantitativní analýza I Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Opatření 2.1 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Priorita 2 Grantové projekty Počet výzev v rámci všech GS 4 4311 Počet schválených projektů 1252863216 Objem schválených finančních prostředků 583 966 865107 570 92836 597 616728 135 409 Počet ukončených projektů 0053 Počet finálně vypořádaných projektů 5 8013 Systémové projekty nebyly Grantové projekty byly mnohem významnějším typem projektů než regionální projekty z hlediska výše alokace finančních prostředků v rámci Priority 2. Největší počet projektů u opatření 2.1

40 Průběžné výsledky Téma 3 JPD 3: Základní kvantitativní analýza II Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Opatření 2.1 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Priorita 2 Regionální projekty Počet předložených projektů 5 --5 Počet schválených projektů 5 --5 Objem schválených finančních prostředků 137 418 955-- Počet ukončených projektů 0 --0 Regionální projekty byly z hlediska alokace Priority 2 (cca 16 % alokace rozpočtu) méně významné. Všechny regionální projekty byly realizovány v rámci Opatření 2.1 a bylo jich dohromady pouze 5. Stále běží.

41 Průběžné výsledky Téma 3 JPD 3: Typologie a úspěšnost Typologie  5 regionálních projektů: 3 realizované prostřednictvím Městského centra sociálních služeb, a 2 MHMP  4 GS: 1 GS v rámci Opatření 2.1, 2 v rámci opatření 2.2 a 1 v rámci Opatření 2.3 (přesněji GG u 2.3). Celkem 216 GP, přes polovinu v rámci 2.1. Úspěšnost: U GS Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 2.1 :  Nejefektivnější se jeví projekty nabízející podporovanou zaměstnanost  Projekty, které nabízely intenzivní a individuální podporu svým cílovým skupinám, se jeví účinnější. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

42 Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ a JPD3: Doporučení Provést průběžné evaluace GS, tak jak to provedl NROS. Vybrat před začátkem GS administrátora přes výběrové řízení tak, aby administrátor byl zapojen do GS od vyhlášení výzvy Nastavit pravidla, jak hodnotit/měřit úspěšnost, účinnost, hospodárnost, udržitelnost, dopad, atd. od začátku (např.: aby formuláře pro příjemce pomoci obsahovaly od začátku všechny potřebné informace, atd.) Hodně zacílit vyhlašované výzvy, aby to nevedlo k nadbytku projektů v určité oblasti Zlepšit poradenství pro žadatele. Vytvořit supervizní radu/expertní panel, kde by experti z oboru dohlíželi, jak se opatření vyvíjí od začátku do konce Zavést centrální adresu na MPSV, třeba přes www.esfcr.cz, kde by se shromažďovaly a šířily všechny výstupy z projektů spolufinancovaných z ESF. To bylo usnadnilo diseminaci, a snížilo by se riziko duplikace projektů či výstupů projektů.www.esfcr.cz Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

43 Přehled výstupů Tématu 4

44 Přehled terénního šetření Téma 4 – OP RLZ Individuální rozhovory  ŘO:-  ZS:3  KP:4  KP/KU: 4 Dotazníkové šetření Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Subjekty Počet oslovených Návratnost (%) Koneční uživatelé73930

45 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza I Opatření 3.1 Opatření 3.2 Opatření 3.3 Priorita 3 Grantové projekty Počet výzev v rámci všech GS 333642 Počet schválených projektů 315180355850 Objem schválených finančních prostředků 1 079 840 98766 205 422809 736 6532 655 783 05 3 Počet ukončených projektů 63077140 Počet finálně vypořádaných projektů 102122

46 Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza II Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Opatření 3.1Opatření 3.2Opatření 3.3 Priorita 3 Národní projekty Počet předložených projektů6006 Počet schválených projektů3003 Objem schválených finančních prostředků 174 012 12000 Počet ukončených projektů0000 Počet finálně vypořádaných projektů 0000 Systémové projekty Počet předložených projektů140923 Počet schválených projektů130720 Objem schválených finančních prostředků 786 276 4400777 272 4501 563 548 890 Počet ukončených projektů1001 Počet finálně vypořádaných projektů 0000

47 Hlavní typy projektů  3 národní projekty (NIDV, VÚP)  20 systémových projektů (MŠMT ve spolupráci s NÚOV, IPPP, VÚP, ÚIV, CERMAT, MFČR; Správa služeb zaměstnanosti MPSV)  850 grantových projektů Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Typologie Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

48 Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Úspěšnost Z hlediska získání podpory a jejího čerpání  Zpoždění realizace NP a SP  Problém realizací projektů navazující na systémové aktivity  Umělé prodlužování projektů Z hlediska inovativnosti  Školská reforma  Nastaven systém vzdělávání  Tvorba programů dalšího vzdělávání  Vznik metodického portálu  Vytvoření sítě poradenských pracovišť  Realizace aktivit, které vytváří konkurenční prostředí Z hlediska věcného pokroku  Nejednoznačnost nastavených indikátorů  Hodnoty indikátorů projektů naplněny či překročeny  Problematika udržitelnosti projektů  Kontroly věcného pokroku Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

49 Zpožďování plateb – problém především pro grantové projekty Časová neprovázanost období 2004-2006 a 2007-2013 (návaznosti systémových aktivit) Fluktuace pracovníků projektových týmů (institucionální udržitelnost) Administrativní kapacita projektových týmů (pro některé typy institucí neúměrná administrativní zátěž) Financování projektů a předfinancování aktivit (pro některé typy příjemců téměř likvidační) Složitost systému implementace a administrace (efektivita – 50% věcná náplň, 50% administrativa) Časté změny podmínek a pravidel (chyby často vyplývaly z provedených změn) Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Úzká místa – průběžná zjištění Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

50 Individuální rozhovory  ŘO: -  ZS: 2  KP/KÚ: 1  KÚ: - Dotazníkové šetření Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Přehled terénního šetření Téma 4 – JPD 3 Subjekty Počet oslovených Návratnost (%) Koneční uživatelé19227

51 Průběžné výsledky Téma 4 JPD 3: Základní kvantitativní analýza Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Opatření 3.1Opatření 3.2Priorita 3 Grantové projekty Počet výzev v rámci všech GS 336 Počet schválených projektů 11478192 Objem schválených finančních prostředků 523 523 942431 217 695954 741 637 Počet ukončených projektů 022 Počet finálně vypořádaných projektů 120 Systémové projekty Počet předložených projektů 707 Počet schválených projektů 707 Objem schválených finančních prostředků 93 728 5780 Počet ukončených projektů 000 Počet finálně vypořádaných projektů 202

52 Průběžné výsledky Téma 4 JPD 3: Typologie Grantové projekty  Opatření 3.1 – na grantové projekty alokováno 84,82 % rozpočtu opatření  Opatření 3.2 – na grantové projekty alokováno 100 % rozpočtu opatření Regionální projekty (projekty přímého přidělení)  realizovány pouze v Opatření 3.1, alokováno 15,18 % rozpočtu opatření  7 projektů přímého přidělení, 2 projekty ve stavu „finální vypořádání“, 5 projektů ve stavu „smlouva podepsána“ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

53 Průběžné výsledky Téma 4 JPD 3: Úspěšnost Z hlediska získání podpory a jejího čerpání  předloženo celkem 551 grantových projektů, realizováno 192 projektů (34,85 %)  u projektů v rámci GS zbývá vyúčtovat 32,15 % z celkových částek uvedených ve smlouvách  rozpočty regionálních projektů nepřekročeny, spíše nedočerpány Z hlediska inovativnosti  rozvoj studijních programů v souladu s kurikulární reformou  podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí cizinců, etnických menšin, žáků a studentů s poruchami učení do běžného kolektivu  rozvoj nových studijních programů  vznik e-learningových programů s různým zaměřením (např. v oblasti evaluace, dalšího vzdělávání apod.)  rozvoj komplexního poradenství pro specifické skupiny obyvatelstva (např. pro neslyšící, pro zrakově postižené) Z hlediska věcného pokroku  hodnoty indikátorů nejen naplněny, ale několikanásobně překročeny  důvody:  nastavením nízkých plánovaných hodnot jak na úrovni programu, tak na úrovni jednotlivých projektů  realizace regionálních (systémových) projektů, do jejichž realizace jsou zapojeny početné cílové skupiny Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

54 Přehled výstupů Tématu 5

55 Přehled terénního šetření Téma 5 – OP RLZ Individuální rozhovory – Celkem 5  ŘO: -  ZS: 1  KP: 1  KÚ: -  Ostatní – 3 (Administrátor) Dotazníkové šetření Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Subjekty Počet oslovených Návratnost (%) Koneční uživatelé60724% Nositelé GS (PÚP)1353%

56 Průběžné výsledky Téma 5 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza I Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Z pohledu finančního objemu i počtu projektů byly hlavním nástrojem realizace cíle priority 4 grantové projekty, které nesly 89% všech nasmlouvaných prostředků. Do opatření 4.1 spadala většina projektů (58% všech GP v prioritě 4) i finančních prostředků (71% financí určených na GP v prioritě 4). Opatření 4.1 Opatření 4.2 Priorita 4 Grantové projekty Počet výzev v rámci všech GS31637 Počet schválených projektů412296708 Objem schválených finančních prostředků 15231190816210689972144188078 Počet ukončených projektů11099*209* Počet finálně vypořádaných projektů 4?*4*

57 Průběžné výsledky Téma 5 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza II Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zhruba 2% všech nasmlouvaných prostředků byla určena na systémové projekty a 9% na národní projekty. Opatření 4.1 Opatření 4.2 Priorita 4 Národní projekty Počet předložených projektů167 Počet schválených projektů167 Objem schválených finančních prostředků 30999251185977403216976654 Počet ukončených projektů--- Počet finálně vypořádaných projektů--- Systémové projekty Počet předložených projektů-11 Počet schválených projektů-11 Objem schválených finančních prostředků -52566597 Počet ukončených projektů--- Počet finálně vypořádaných projektů---

58 Průběžné výsledky Téma 5 OP RLZ: Typologie Hlavní typy projektů  Celkem 7 NP: Jen 1 v rámci 4.1 (Standard řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích - Investors in people) implementován CzechInvestem. 6 NP v rámci 4.2 v oblasti cestovního ruchu (CR) a implementovány MMR.  1 SP – v oblasti CR. Implemetován MMR. 4.2  Celkem 16 GS – 1NGS a 13RGS v rámci 4.1 a 2 v rámci 4.2. Celkem 708 GP, téměř dvě třetiny GP v rámci 4.1 (RGS)  GS Profese - Není v IS MONIT, ale velký počet projektů (266), a v systému ISOP nejsou žádné aktivity či podporované činnosti rozlišeny. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

59 Průběžné výsledky Téma 5 OP RLZ: Úspěšnost Z hlediska věcného pokroku  Hodnoty indikátorů v Prioritě 4 již jsou naplněny či překročeny (např. „počet podpořených osob “)  Problém je u podpořených pracovních míst (ale i zde v současné době naplnění mezi 70 – 100 % ) Z hlediska úspěšnosti:  Problémy definice a často velice obtížné izolovat jednotlivé typy aktivit  Většina projektů naplnila své stanovené cíle  Zatím lze těžko identifikovat, jaké typové aktivity jsou úspěšnější, spíše specifická školení (např.: ISO)  Z hlediska hospodárnosti (též problém definice): 4.1 „poptávkové“ projekty se jeví hospodárnější než „nabídkové“  Z hlediska udržitelnosti: projekty, které zaváděly systém komplexnějšího vzdělávání, se jeví jako udržitelnější Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

60 Individuální rozhovory – Celkem 7 ŘO: 2 ZS: 1 KP: 2 KÚ: - (Později) Ostatní: 2 (Administrátor) Dotazníkové šetření Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Subjekty Počet oslovených Návratnost (%) Koneční uživatelé9518 Přehled terénního šetření Téma 5 – JPD 3 Pouze jeden dotazník na konečné uživatele

61 Průběžné výsledky Téma 5 JPD 3: Základní kvantitativní analýza Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Priorita 4 JPD 3 zaměřená na podporu adaptability a podnikání byla realizována výhradně prostřednictvím GS Opatření 4.1: z pohledu počtu realizovaných projektů nejvýznamnější, ale bylo na ni alokováno 30 % finančních prostředků priority Opatření 4.2: z pohledu finančního objemu nejvýznamnější (48 % Priority 4), ale nejmenší počet realizovaných projektů Opatření 4.3: 20 % finančních prostředků Priority 4 Opatření 4.1 Opatření 4.2 Opatření 4.3 Priorita 4 Grantové projekty Počet výzev v rámci všech GS 61310 Počet předložených projektů 3165296464 Počet schválených projektů 1303855223 Objem schválených finančních prostředků 270774392,2424662840181384910876822142,2 Počet ukončených projektů 1102 Počet finálně vypořádaných projektů 1961237

62 Průběžné výsledky Téma 5 JPD 3: Typologie a úspěšnost Typologie  4 GS: 2 GS v rámci Opatření 4.1, 1 v rámci opatření 4.2 a 1 v rámci Opatření 4.3. Celkem 223 GP, přes polovinu v rámci 4.1.  Žádný RP Z hlediska úspěšnosti:  Velmi specifické a zacílené projekty (co se týká aktivit a cílových skupin) byly označovány jako hospodárnější  Z hlediska osvědčených/úspěšných bodů:  Pracovníci napříč implementační strukturou včetně administrátorů získali zkušenosti a vybudovali vnitřní kapacitu = možno využít v novém programovém období  V rámci některých subjektů se stabilizovaly týmy  Efektivní komunikace s KU v podobě podpory a konkrétních rad a doporučení Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

63 Průběžné výsledky Téma 5 OP RLZ a JPD3: Doporučení Z toho, co ještě nezaznělo v rámci tématu 3: Snížit administrativní zátěž pro konečné uživatele Metodická jednotnost a spolupráce napříč implementační strukturou Nedefinovat dolní limit výše podpory, usnadnilo by to přístup k dotacím pro drobné a malé podniky Pro vědecké projekty je omezení na region Praha příliš omezující, propojit se zbytkem ČR (JPD3 4.2) Provádět průběžná hodnocení realizace projektů a přizpůsobovat další výzvy Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

64 Přehled výstupů Tématu 6

65 Přehled terénního šetření Téma 6 – OP RLZ Individuální rozhovory Dotazníkové šetření Doplňující šetření u KU – řešeno v rámci Témat 2 – 5 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Implementační subjekty Počet plánovaných Počet uskutečněných ŘO54 ZS43 KP se ZS278 KP bez ZS61 Ostatní51 Celkem4717

66 Průběžné výsledky Téma 6 OP RLZ: Kvalitativní analýza Implementační systém  Slabé stránky  Složitá implementační struktura  Složitý vnitřní schvalovací proces ŘO i ZS (uvnitř rezortu MPSV)  Vysoká míra fluktuace zejména na rezortech MPSV a MMR – negativní dopad na kvalitu řízení a administrace RPS, ŘO a ZS (SSZ) - nedostatečně zajištěná metodická kontinuita  OM OP RLZ – nevyhovující pro účely administrace  Časté změny metodiky  Decentralizace na regionální úroveň – finančně náročná, malý prostor pro strategické plánování  Nedostupnost finančních prostředků pro platby příjemcům na začátku kalendářního roku  Zpoždění odborného vzdělávání pracovníků implementačních subjektů - zahájeno až v druhé polovině implementačního období Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

67 Průběžné výsledky Téma 6 OP RLZ: Kvalitativní analýza Implementační systém  Silné stránky  Mnoho institucí a organizací se naučilo novému přístupu k veřejným zdrojům – metodika EU: „poskytované prostředky jsou důsledně kontrolovány a vyhodnocovány z pohledu efektivnosti využití“  Větší vazba na regiony, znalost subjektů na regionální úrovni  Podpora menších subjektů  Užitečný nástroj pro transparentní rozdělování dotačních prostředků – např. některé z dílčích metodik byly aplikovány na ÚP  Změny uskutečněné v implementační struktuře – plnění n+2  Posílení administrativní kapacity  Zjednodušení finančních toků na úrovni ÚP – systém limitu výdajů  Zjednodušení administrace při kontrole ŽoP (doklady do 5000) Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

68 Průběžné výsledky Téma 6 OP RLZ: Kvalitativní analýza Monitorovací systém  IS MSSF MONIT  Rozsah dat – některá data zbytečná / některá chybí - nedostatečná analýza – chybí historie dat a návaznost na vnější IS - PÚP nemají přístup k datům NP  Kvalita a aktuálnost dat – nedostatečná pro věcný monitoring  Využitelnost sestav – dlouhá doba generování, problémy s tvorbou vlastních sestav  Stavy – terminologický nesoulad IS CENTRAL – IS MONIT  Efektivnost datových výstupů – řízení: 4, finanční monitoring: 3, věcný monitoring: 4  Monitorovací ukazatele  Nedostatečné prvotní metodické nastavení - chybné nastavení, nejednoznačné definice, chybějící výklad, agregovatelnost - metodické změny v průběhu realizace  Některé plánované hodnoty chybí, dosažené hodnoty zadávány se zpožděním Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

69 Přehled terénního šetření Téma 6 – JPD 3 Individuální rozhovory Dotazníkové šetření Doplňující šetření u KU – řešeno v rámci Témat 2 – 5 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Implementační subjekty Počet plánovaných Počet uskutečněných ŘO54 ZS73 KP4- Ostatní51 Celkem218

70 Průběžné výsledky Téma 6 JPD 3: Kvalitativní analýza Implementační systém  Slabé stránky  Složitá implementační struktura  Nedostatečné metodické vedení z centrální úrovně (RPS)  Komplikované schvalovací procesy na úrovni ŘO – ZS (SSZ)  Komplikovaně nastavené administrativní procesy na úrovni ŘO – ZS (MHMP), ŽoP – platby ze dvou finančních zdrojů  Časté změny metodických postupů  Vysoká míra fluktuace – na úrovni ŘO, ZS (SSZ) a RPS  Problémy v komunikaci mezi jednotlivými implementačními úrovněmi  Nedostatečná publicita programu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

71 Průběžné výsledky Téma 6 JPD 3: Kvalitativní analýza Implementační systém  Silné stránky  Nově zapojené subjekty se naučily administrovat prostředky ESF (zvýšení odbornosti, posílení administrativní kapacity)  Nastavení závazných pravidel vedoucích k efektivnějšímu využívání veřejných prostředků, zabraňování jejich zneužití a omezení politických vlivů  Změny uskutečněné v implementační struktuře – plnění n+2  Posílení administrativní kapacity  Zrychlení kontrahování velkých projektů  Zintenzivnění komunikace s příjemci Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

72 Průběžné výsledky Téma 6 JPD 3: Kvalitativní analýza Monitorovací systém  IS MSSF MONIT  Rozsah dat – nedostatečný pro potřeby řízení  Kvalita a aktuálnost dat – nedostatečná, zejména pro věcné monitorování  Využitelnost sestav – dlouhá doba generování, problémy s tvorbou vlastních sestav  SW úpravy IS MONIT - komplikované - administrativně, časově i finančně  Od MTE došlo pouze k částečným úpravám - zrychlení aplikace, částečná agregace indikátorů (za opatření), výstupní sestavy k finančnímu monitorování  Efektivnost datových výstupů – řízení: 3, finanční monitoring: 2,5, věcný monitoring: 4  Monitorovací ukazatele  Nedostatečné prvotní metodické nastavení - chybí jednoznačný výklad – změna metodiky, vzniklé chyby se zpětně neřeší  Plánované hodnoty - u většiny projektů podhodnoceny Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

73 Děkujeme za pozornost Konsorcium REDECo-HOPE-GLE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Stáhnout ppt "Prezentace pro jednání PSE Závěrečné evaluace OP RLZ a JPD 3 prezentace průběžných zpráv PS pro evaluaci 3. října 2008 Tento projekt je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google