Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské právo a digitální knihovny osiřelá díla 10. konference Archivy knihovny, muzea v digitálním světě 2009 3. prosince 2009 Adéla Faladová, odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské právo a digitální knihovny osiřelá díla 10. konference Archivy knihovny, muzea v digitálním světě 2009 3. prosince 2009 Adéla Faladová, odbor."— Transkript prezentace:

1 Autorské právo a digitální knihovny osiřelá díla 10. konference Archivy knihovny, muzea v digitálním světě 2009 3. prosince 2009 Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo kultury

2 Obsah prezentace -vymezení pojmu a problému -aktivity institucí EU (Evropská komise, Rada EU, EP) -aktivity členských států EU -projekt Google Books Search -plány EK -novela AZ 1

3 Osiřelá díla – vymezení pojmu -autorská díla (ale i výkony, záznamy apod.) chráněná AP, nositel práv neznámý / nedohledatelný - nejde o nový problém, v souvislosti s digitalizačními projekty více praktických problémů a rostoucí snaha o jejich vyřešení (viz dokumenty EK, Rady EU apod.) -platný právní režim – jako jakékoli jiné chráněné autorské dílo (výkon apod.) - pro některé případy užití existuje kolektivní správa práv (licenci k užití možno získat od KS) -v souvislosti s digitalizačními projekty - úkoly pro členské státy EU: vyřešení právních překážek digitalizace a zejména zpřístupňování digitalizovaných autorských děl

4 Aktivity institucí EU Doporučení EK o digitalizaci, on-line zpřístupňování a uchovávání kulturního materiálu (2006) Závěry Rady EU o digitalizaci (2006) ( harmonogram, úkoly pro čl. státy a EK) Usnesení EP „i2010: na cestě k Evropské digitální knihovně“ (2007) Závěry Rady o Evropské digitální knihovně EUROPEANA (2008) veřejné konzultace, slyšení atd.

5 Úkoly pro členské státy EU -zlepšit podmínky pro digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnost on-line, a to prostřednictvím: a) vytváření mechanismů pro usnadnění užití osiřelých děl, v návaznosti na konzultaci zúčastněných stran, c) podpory dostupnosti seznamů známých osiřelých a volných děl

6 Úkoly pro EK -Vyřešit rámcové podmínky prostřednictvím: -návrhů řešení týkajících se některých konkrétních otázek autorských práv jako jsou např. osiřelá díla…a zajištěním jejich účinnosti v přeshraničních případech (2008 – 2009)

7 Skupina odborníků na vysoké úrovni (HLEG) (analýzy problémů spojených s digitalizačními projekty – autorské právo, PPP pro digitalizaci, vědecké informace) Doporučení v Závěrečné zprávě z roku 2008 - vymezit status osiřelého díla - systémy zaváděné čl. státy musí být interoperabilní a vzájemně uznávané - nutné společné principy pro náležité šetření (a vzájemně uznávané) - vytvářet databáze osiřelých děl (vzájemně propojené a dostupné v čl. státech) - bránit vzniku nových osiřelých děl (např. používáním CC licencí apod.) -konkrétní výstup – Memorandum o porozumění o důsledném vyhledávání (uzavřely kulturní instituce a zástupci nositelů práv), projekt ARROW -zatím žádný návrh závazného legislativního řešení

8 Skupina odborníků členských států (MSEG) -monitoring pokroku v plnění úkolů z Doporučení EK (2005) a ze Závěrů Rady (2006) -výměna informací mezi čl. státy ohledně strategií, návrhů apod. -posl. zasedání – 1.10.2009 http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/experts/mseg/meetings/index_en.htm -témata: Sdělení EK: Europeana – další kroky, Google Books, prezentace NUMERIC studie ad. -pokrok v čl. státech (v oblasti legislativy) – minimiální -příprava 2. hodnotící zprávy (podklady do 28. února 2010)

9 Slyšení EK ve věci osiřelých děl – Brusel, 26.10.2009 -zástupci knihoven, nakladatelů, kolektivních správců, členských států atd. -dva odlišné přístupy (a požadavky): - knihovny apod. – bezúplatnou zákonnou licenci - nositelé práv – licenční režim (přes KS, odměny) -d. problémy – nákladnost náležitého šetření (časová, finanční, personální) v případě masových digitalizačních projektů - obavy z KS (netransparentnost, nevyhledávání nositelů práv apod.) - otázky přiměřenosti doby ochrany, vhodnosti neformální ochrany apod.

10 Workshop EP a švédského předsednictví v Radě EU (Brusel, 10. 11. 2009) -zástupci knihoven, nakladatelů, kolektivních správců, členských států atd. (minimální účast poslanců EP…) -podobná témata jako na slyšení EK, podobné závěry -prezentace nové právní úpravy v Maďarsku, zkušenosti knihoven s digitalizačními projekty -EK prezentovala plány do budoucna – příprava analýzy – návrhy řešení problému osiřelých děl (předběžně uvažované možnosti: zákonná výjimka/rozšířená KS/licencování státní institucí)

11 Google Books – významný „hnací“ faktor -projekt světové digitální knihovny -2005: žaloba autorů a nakladatelů – tzv. class action -2008: návrh vyrovnání - k připomínkám, k „opt-in“ (do září 2008) – téměř 400 stanovisek (mj. i Francie, Německo, US Copyright Office, US ministerstvo spravedlnosti) – obavy z teritoriálního omezení na území USA, cenzury, cenové politiky, monopol pro osiřelá díla, nahrazování legislativních pravomocí Kongresu soukromou dohodou dvou stran atd. -nový návrh – 13.11. 2009 (řada výhrad trvá), nové výzvy k připomínkám -rozhodnutí amerického soudu ve věci se očekává počátkem 2010

12 Reakce EU -výhrady čl. států (porušení zákl. principů mezinárodního autorského práva – pravidlo předchozího souhlasu ad.) -květen 2009: výzva čl. států vůči EK ke zpracování hodnocení dopadů na evropské nositele práv a digitalizační projekty -listopad 2009: Dokument EK pro Radu pro vzdělávání, mládež a kulturu a pro Radu pro konkurenceschopnost (hodnocení dopadů na AP, kulturní diverzitu, soutěž, velká konkurence pro EU projekty) -hl. poselství – urychlit digitalizační projekty v EU, odstranit právní aj. překážky -nejnovější návrh (Francie): zřídit Radu moudrých pro vyřešení problémů s digitalizací a osiřelými díly…

13 Nejnovější veřejné konzultace EK: Reflection Dokument: Creative Content in a European Digital Single Market:Challenges for the Future z 22.10.2009 (veřejné konzultace – do 5.1.2010) http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm -konstatováno nebezpečí „soutěžní nevýhody“ vzhledem k „neevropským projektům“ -evropský přístup musí být založen na respektování práv, právní jistotě a rovných podmínkách ve všech 27 čl. státech -nutno nalézt vhodná, jednoduchá, efektivní EU řešení -možné varianty – viz Sdělení o autorském právu ve znalostní ekonomice

14 Aktuální legislativní plány EK v oblasti osiřelých děl Sdělení EK: Autorské právo ve znalostní ekonomice z 20.10.2010 -problém existujících dokumentů – nezávazné, neřeší problémy hromadných digitalizačních projektů -požadavek evropského právně závazného řešení – izolované národní úpravy problém nevyřeší Plány EK: -stanovit společná pravidla pro náležité šetření -zahájena příprava analýzy – podklad pro legislativní návrhy (možnosti: samostatný nástroj pro licencování a vzájemném uznávání osiřelých děl / novela směrnice 2001/29/ES / pokyny k přeshraničnímu uznávání osiřelých děl) -očekávána – 1.Q/2010

15 Novela AZ – posunutí termínu – 2010 (účinnost 2012) - zahájení přípravy – listopad 2009 -předpokládaná témata (mj.) - osiřelá díla - transparentnost KS - zpřesnění úpravy „copyshopů“ -předpokládaný harmonogram: -úvodní jednání – 24.11.2009 s KS; leden 2010 – ostatní zainteresované subjekty (návrhy!) -leden / únor 2010 – konzultace s právními experty -dále – ad hoc jednání ke konkrétním návrhům

16 Dokumenty k tématu „osiřelá díla“ (např.) Portál EK k iniciativě i2010: Digitální knihovny http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.h tmhttp://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.h tm ) Doporučení EK o digitalizaci, on-line zpřístupňování a uchovávání kulturního materiálu z roku 2005 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0585:CS:HTML Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:297:0001:0005:CS:PDF usnesení Evropského parlamentu „i2010: na cestě k Evropské digitální knihovně“ (2007) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007- 0416+0+DOC+XML+V0//CS Závěry Rady o Evropské digitální knihovně EUROPEANA (2008) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0018:0019:CS:PDF

17 Reflection Document of DG INFSo and DG MARKT: Creative Content in a European Digital Single Market:Challenges for the Future http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm Sdělení EK Autorské právo ve znalostní ekonomic e http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20091019_532_en.pdf Sdělení EK Europeana – další kroky http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0440:FIN:en:PDF Závěrečná zpráva HLEG http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgrou p_final_report_26508-clean171.pdf Závěry ze 6. zasedání HLEG http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/minutes/summary_minute_hleg_6th. pdf Memorandum o porozumění http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/memorandum.pdf

18 Dotazy?

19 Děkuji za pozornost. Komentáře, návrhy k novele AZ apod. uvítám na adrese: adela.faladova@mkcr.cz adela.faladova@mkcr.cz


Stáhnout ppt "Autorské právo a digitální knihovny osiřelá díla 10. konference Archivy knihovny, muzea v digitálním světě 2009 3. prosince 2009 Adéla Faladová, odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google