Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1) ÚČTOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ - pokračování 2) FINANČNÍ MAJETEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1) ÚČTOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ - pokračování 2) FINANČNÍ MAJETEK."— Transkript prezentace:

1 1) ÚČTOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ - pokračování 2) FINANČNÍ MAJETEK

2 Akciová společnost  Její základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě  Společnost ručí za závazk y celým svým majetkem  Akcionáři neručí za závazky společnosti  Základní kapitál s veřejnou nabídkou akcií min. 20 mil. Kč bez veřejné nabídky akcií min. 2 mil. Kč  Orgány společnosti: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada

3 Akciová společnost  Akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet na jejím řízení, zisku a likvidačním zůstatku (§155) na jméno – společnost vede seznam akcionářů na majitele – neomezeně převoditelná  Zatímní list - vydává akciová společnost povinně upisovateli, který před zápisem společnosti do obchodního rejstříku nesplatil celý emisní kurs upsaných akcií. (účet 353 – pohledávky za upsaný ZK) - nahrazuje všechny jím upsané akcie stejného druhu

4 Akciová společnost Stanovy = základní dokument společnosti, který upraví vnitřní organizaci společnosti a upřesní některé záležitosti uvedené v zakladatelské smlouvě Obsah: dle §173 Obch. Z. firma, sídlo společnosti, předmět podnikání, výši ZK, počet a jmenovitou hodnotu akcií, počet hlasů spojených s 1 akcií, způsob svolávání VH, počet členů orgánů společnosti, způsob tvorby RF, způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty, pravidla při zvyšování a snižování ZK …

5 Rozdělení HV v akciové společnosti povinný příděl RF 423 (427) příděl do fondů výplata dividendpřiznání dividend 34 2 srážková daň 428 převod nerozděleného zisku

6 Zvýšení základního kapitálu  rozhoduje o něm nejvyšší orgán společnosti (valná hromada), 2/3 hlasů pro  o zvýšení se účtuje až na základě zápisu do OR  ode dne rozhodnutí do dne zápisu se v rozvaze použije účet 419 – změny základního kapitálu

7 Zvýšení základního kapitálu – způsoby zvýšení ZK  Úpisem nových akcií – z důvodu posílení pozice společnosti, rozšiřování, prosperity, jedná se o efektivní zvýšení ZK, kdy dochází současně i k navýšení majetku společnosti emisní ážio (412) – součást vlastního kapitálu = rozdíl mezi jmenovitou a tržní (prodejní) cenou akcie - vzniká při vydávání nových akcií, kdy existující akciová společnost požaduje od budoucích akcionářů zpravidla vyšší částku, než je jmenovitá hodnota akcie, tento rozdíl může vzniknout i v důsledku kurzových rozdílů při vkladu v cizí měně  Z vlastních zdrojů – není zajišťován nový kapitál, ale dochází pouze k přesunu z vlastních zdrojů do zapisovaného základního kapitálu

8 Zvýšení základního kapitálu – úpisem nových akcií úpis nových akcií zápis do OR splacení peněž. vklady , 1.. emisní ážio 10 splacení nepeněž. vklady 40

9 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti  Nejčastěji využívaným zdrojem je účetní zisk za běžné ú.o. a nerozdělený zisk z minulých let  Na zvýšení ZK nelze použít RF tvořený dle obchodního zákoníku či dle stanov a společenské smlouvy, RF nad rámec zákonem stanoveného limitu lze použít, též nelze ke zvýšení ZK použít účelové fondy a oceňovací rozdíly (414)  Předpoklad zvýšení ZK: VK>ZK(zapsaný)+ZK(nezapsaný)+RF(povinný) Účetně: Součet ú.s > Další předpoklady: řádná účetní závěrka, max. 6 měs. stará, audit UZ s výsledkem bez výhrad

10 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti Účetní operaceMDDAL 1.Z kapitálových fondů Z fondů ze zisku 423, U nerozděleného zisku minulých let Z hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení Zápis do OR419411

11 Snížení základního kapitálu  Zrušení vlastních akcií-povinné snížení ZK  Bezplatné vzetí akcií z oběhu a následné snížení  Snížením nominální hodnoty akcií Důvody: krytí ztráty, příděl do RF, nadbytečnost ZK, zúžení činnosti podniku, vystoupení společníka atd.

12 Snížení ZK zrušením vlastních akcií  Povinné zrušení ZK – nabytí vlastních akcií protiprávně nebo když vlastní akcie nejsou v zákonném termínu prodány, zrušeny nebo zničeny  Společnost nesmí sama upisovat vlastní akcie, které vytvářejí vlastní kapitál – ale POZOR může je nabývat – usnesení VH, může je držet max. 18 měsíců, jmenovitá hodnota těchto akcií nesmí přesáhnout 10% ZK  Výjimky – společnost může nabýt vlastní akcie za účelem snížení ZK – 18 měs. a nepotřebuje souhlas valné hromady a nemusí být splněna podmínka 10% ZK atd.

13 Snížení ZK – nákup vlastních akcií za nominální hodnotu a jejich následné zrušení Příklad: Společnost má ZK 5 mil. Kč (5000ks akcií po Kč), VH rozhodla o snížení ZK o 10 %, tj. o Kč, a to nákupem vlastních akcií za nominální hodnotu Účetní operaceKčMDDAL 1. Nákup vlastních akcií (500 Ks) Rozhodnutí o snížení ZK Zápis snížení ZK do OR

14 Snížení ZK – nákup vlastních akcií za cenu nižší nominální hodnotu a jejich následné zrušení Nákup 200 ks vlastních akcií za cenu nižší (700 Kč) než nominální 1000 Kč, vypořádání rozdílu z účtů 4. třídy – např. úhrada ztráty, pokud nemá společnost vlastní zdroje (428, 427 apod.) Účetní operace KčMDDAL 1.Nákup vlast. akcií Snížení ZK 200 ks Vypořádání rozdílu Zápis snížení do OR

15 Snížení ZK – Snížením nominální hodnoty akcií – výplata akcionářům Příklad: Společnost má ZK 50 mil. Kč, tj ks akcií o jmenovité hodnotě Kč. ZK bude snížen snížením nominální hodnoty akcie na polovinu, tj. na Kč, snížená částka bude vyplacena akcionářům. Účetní operaceKčMDDAL 1. Rozhodnutí o snížení ZK Zápis snížení ZK do OR Výplata snížené částky akcionářům

16 Snížení ZK k úhradě ztráty  Účetní jednotka měla VH ve schvalovacím řízení záporný ve výši – 1200 tis. Kč., VH se rozhodla ztrátu uhradit snížením ZK a to ve výši 500 tis. Kč, zároveň se rozhodla snížit ZK a posílit RF o 300 tis. Kč. Základní kapitál před změnami činil tis. Kč Účetní operaceKčMDDAL 1.Rozhodnutí VH o snížení ZK ke krytí ztráty Rozhodnutí VH o navýšení RF ze ZK Zápis změn do OR

17 Snížení ZK – postup u akcionáře 1. Akcionáři účtují vykoupené akcie jako prodej 2. Bezplatné vzetí akcií z oběhu Účetní operaceKčMDDAL 1.Vykoupení akcií Prodej CP Tržby z prodeje CP Bezplatný převod Finanční náklad

18 Zrušení x zánik společnosti  Zrušení – rozhodnutí společníků, rozhodnutí soudu, uplynutím doby, dosažením účelu, zrušením konkurzu, zamítnutím návrhu na konkurz  Zánik = výmaz z obchodních rejstříku - předchází mu zrušení s likvidací bez likvidace

19 Likvidace  proces, který vede k zániku účetní jednotky  podnikání končí, nemá věcné, právní ani ekonomické pokračování Kroky při likvidaci:  rozhodnutí orgánů společnosti o vstupu do likvidace  ukončení podnikatelské činnosti  vypořádání závazků souvisejících s podnikáním  vypořádání se společníky – podíl na likvidačním zůstatku  výmaz z obchodního rejstříku

20 Účetní postup u likvidace společnosti  Mimořádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace sestavuje ji statutární orgán společnosti uzavírají se účetní knihy před uzavřením účetních knih se zúčtují zůstatky přechodných účtů aktiv a pasív a rezerv do nákladů (výnosů) nebo na účty pohledávek (závazků)  Zahajovací rozvaha ke dni vstupu do likvidace navazuje na rozvahu z mimořádné účetní závěrky sestavuje ji likvidátor – zahajovací likvidační rozvaha  Soupis kapitálu sestavuje ho likvidátor likvidátor jej zasílá společníkům a věřitelů společnosti na jejich žádost

21 Účetní postup u likvidace společnosti  Otevření účetních knih ke vstupu do likvidace během likvidace se účtuje o všech účetních případech během likvidace se standardně sestavují účetní závěrky  Účetní závěrka ke dni ukončení činnosti upravena zákonem o správě daní a poplatků a je podkladem pro odvod daně z příjmů  Mimořádná účetní závěrka ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku uzavírají se účetní knihy vyčíslí se závazek z titulu splatné daně  Konečné období před výmazem společnosti z OR znovu otevření účetních knih poslední odvod daňové povinnosti – srážková daň z podílu na likv. zůstatku pokud nedojde k výsledkovým operacím, není nutno sestavit závěrečnou účetní závěrku ke dni výmazu z OR

22 Konkurz – insolvenční řízení  zvláštní způsob ukončení podnikání  upraven insolvenčním zákonem  dlužník je v úpadku - má více věřitelů a - není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky (dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky)  dlužník je předlužen - má více věřitelů - její splatné závazky jsou vyšší než její majetek, do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, pokud lze tento příjem důvodně očekávat

23 Účetní postup u konkurzu  Mimořádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkurzu uzavírají se účetní knihy  Otevření účetních knih ke dni účinnosti prohlášení konkurzu navazuje na rozvahu z mimořádné účetní závěrky sestavuje ji správce konkurzní podstaty  Soupis konkurzní podstaty provádí ji správce konkurzní podstaty může se lišit od stavu majetku společnosti - za podmínek stanovených zákonem patří do podstaty také majetek jiných osob, zejména těch, které jej nabyly na základě neúčinných právních úkonů dlužníka  Účetnictví se vede během celého průběhu konkurzu

24 Finanční majetek (aktiva)  Účelem uložení volných peněžních prostředků do finančních aktiv bývá: - dočasné uložení nepotřebných peněz a získání úroku, - částečné nebo úplné ovládání podniku, - spojení s obch. patrnerem

25 Finanční majetek (aktiva)  Je vykazován v rozvaze v členění na: Dlouhodob ý Krátkodob ý  Je spojen primárně s finanční činností podniku, o jejíž úspěšnosti vypovídá finanční oblast výsledovky (finanční výsledek hospodaření = FV- FN )

26 Základní členění finančních aktiv 1) Cenné papíry a podíly – krátkodobé, dlouhodobé 2) Úvěry a půjčky jednotkám ve skupině – krátkodobé, dlouhodobé 3) Peníze v pokladně 4) Peníze na BÚ 5) Ceniny (známky, kolky, karty, stravenky) 6) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

27 Cenné papíry a podíly a) Dluhové - dluhopisy (obligace) - směnky * s pevným úrokem * s pohyblivým úrokem b) Majetkové - akcie, podílové listy - Další členění v účetním výkaznictví kopíruje záměr jejich držby = převzato z IAS/IFRS

28 Účetní řešení dlužných CP  U investora - Jedná se o finanční majetek o U emitenta - Jedná se o závazek

29 Dluhové cenné papíry u investora – účetní řešení 1) Záměrem ÚJ je držet CP za účelem prodeje (se ziskem) – prodej do 1.r prodej nad 1.r ) Záměrem ÚJ je držet CP do splatnosti - splatnost do 1.r splatnost nad 1.r. 065 Dobou splatnosti je vždy myšlena zůstatková doba splatnosti !!!!

30 1)Dluhopisy - upraveny zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb. v platném znění - cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vč. úroku a povinnost emitenta toto právo uspokojit (emitent je osoba, která dluhopis vydala) - potvrzují půjčení peněz

31 Splatnost dluhopisu  Dlužná částka ve jmenovité hodnotě dluhopisu ke dni splatnosti (dospělosti)  Výnos – k určenému datu, může být splatný také ke dni splatnosti, nebo k určeným datům, např. každoročně (po předložení kupónu, jež představuje právo na výnos z dluhopisu)

32 Zvláštní druhy dluhopisů  Hypotéční zástavní listy - jistiny a výnos jsou kryty pohledávkami z hypotéčních úvěrů  Komunální dluhopisy - vydává je obec, která za dluhopis odpovídá svým majetkem  Vyměnitelné dluhopisy - je s nimi spojeno právo výměny dluhopisu za jiný dluhopis nebo akcii emitenta namísto splacení dluhopisu  Prioritní dluhopisy - je s nimi spojeno právo na přednostní upisování akcií emitenta  Státní dluhopisy - vydává je Česká republika prostřednictvím ČNB - např. Pokladniční poukázky = likvidní krátkodobé dluhopisy vydávané MF ČR a ČNB, jejichž splatnost nepřesahuje 1 rok

33 Výnos dluhopisu  Může být stanoven jako:  Pevná úroková sazba  Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kursem (dluhopis diskontovaný)  Slosovatelná prémie, prémie v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu  Pohyblivá úroková sazba odvozená od jiných úrokových sazeb nebo veličin

34 Dluhopis jako finanční majetek 1. Pořízení dluhopisu se splatností 2 roky drženého do splatnosti, úrok je vyplácen ročně 7 % p. a., poplatek za zprostředkování činí 30. Účetní operaceKčMDDAL 1.Pořízení dluhopisu Poplatek Dluhopis držený do splatnosti x043 4.Poplatky vedené v AE30065y043 5.Předpis úroku za rok70065z665 6.Zúčtování poplatku do nákladů y 7.Inkaso úroku z

35 Dluhopis jako finanční majetek 1. Pořízení dluhopisu se splatností 2 roky drženého do splatnosti, úrok je vyplácen ročně 7 % p. a., poplatek za zprostředkování činí x 1.pořízení dluhopisu zařazení dluhopisu 2. poplatek 065y poplatky v AE 6. zúčtování poplatků z předpis úroků za rok inkaso úroků 70 70

36 Dluhopis jako finanční majetek 2. Pořízení dluhopisu se splatností 2 roky drženého do splatnosti, úrok je vyplácen ročně 7 % p. a. Dluhopis byl pořízen 6 měsíců po emisi, tj. s již naběhlým úrokovým výnosem, za Kč Účetní operaceKčMDDAL 1.Pořízení dluhopisu Dluhopis držený do splatnosti–nominál. hodnota x043 3.Již zúčtovaný úrok35065y Předpis úroku do konce roku 35065y665 5.Inkaso úroku y

37 Dluhopis jako finanční majetek 2. Pořízení dluhopisu se splatností 2 roky drženého do splatnosti, úrok je vyplácen ročně 7 % p. a. Dluhopis byl pořízen 6 měsíců po emisi, tj. s již naběhlým úrokovým výnosem, za Kč x zařazení v nom. hodnotě pořízení dluhopisu y již zúčtovaný úrok 5. inkaso úroku předpis úroku do konce roku 35 35

38 Dluhopis jako finanční majetek 3. Pořízení diskontovaného dluhopisu se splatností 1 rok, drženého do splatnosti, jmenovitá hodnota Kč, nákupní cena 930 Kč Účetní operaceKčMDDAL 1.Pořízení dluhopisu Zařazení dluhopisu Vyúčtované úroky Úhrada dluhopisu

39 Dluhopis jako finanční majetek 3. Pořízení diskontovaného dluhopisu (pod pari) se splatností 1 rok, drženého do splatnosti, jmenovitá hodnota Kč, pořizovací cena 930 Kč pořízení dluhopisu dluhopis držený do spl. 4. výplata dluhopisu úroky

40 Dluhopis jako závazek  Krátkodobý závazek 241 – Emitované krátkodobé dluhopisy  Dlouhodobý závazek 473 – Emitované dluhopisy

41 Dluhopis jako závazek 473 (241) emise dluhopisů 2.prodej dluhopisů úrok z dluhopisu 4. splacení dluhopisu v celkové výši

42 2)Směnka  Dlužný cenný papír  Obsahuje písemný závazek zaplatit majiteli směnky ve stanovenou dobu peněžní částku uvedenou na směnce  Směnky jsou ihned obchodovatelné, takže majitel směnky v době její splatnosti nemusí být jejím původním majitelem, ve prospěch kterého byla vystavena  Nesmí znít na doručitele, osoba, která je oprávněna inkasovat směnečnou částku, musí být na směnce výslovně uvedena

43 Druhy směnky Hlavní výhoda: nezpochybnitelný slib zaplatit (uznání dluhu), jednoduchý způsob vystavení, rychlost soudních rozhodnutí ze směnek A. Vlastní – pouze 2 osoby B. Cizí – 3 osoby  Zbožové (obchodní) směnky – potvrzují vznik pohledávky, navazují na fakturační vztah mezi odběratelem a dodavatelem (ve 3. účtové třídě)  Cenné papíry – účtování jako u dluhopisů, slouží k dočasnému uložení volných peněžních prostředků (v 2. účtové třídě)  Zajišťovací prostředek

44 Směnka vlastní = figurují na ní jen 2 osoby - směnečný dlužník (výstavce) se zavazuje proplatit směnku v době a místě na ni uvedených směnečnému věřiteli Náležitosti směnky vlastní: označení, že jde o směnku (v textu), bezpodmínečný příkaz zaplatit, údaj o datu a místě splatnosti, jméno toho, komu má být placeno, datum a místo vystavení směnky, podpis výstavce Věta: Za tuto směnku zaplatím …

45 Směnka cizí = přistupuje další osoba, kterou je směnečník + výstavce + směnečný věřitel - výstavce směnky přikáže směnečníkovi (směnečný dlužník), aby zaplatil směnečnému věřiteli - směnečník (dlužník) tuto směnku musí akceptovat, a pak má povinnost ji v době splatnosti proplatit Náležitosti směnky cizí: označení, že jde o směnku (v textu), bezpodmínečný příkaz zaplatit, údaj o datu a místě splatnosti, jméno toho, komu má být placeno, datum a místo vystavení směnky, podpis výstavce + identifikace směnečníka Věta: Za tuto směnku zaplaťte …

46 Zbožová směnka – účtování u věřitele Společnost A prodala zboží za Kč společnosti B. Splatnost byla sjednána za 2 měsíce, měsíční úrok činí 20 Kč. Směnka byla vystavena na částku 1040 Kč. Účetní operaceKčMDDAL 1.Vznik pohledávky Přijetí směnky na úhradu pohledávky Předpis úroku Úhrada směnky dlužníkem

47 Zbožová směnka – účtování u věřitele Společnost A prodala zboží za Kč společnosti B. Splatnost byla sjednána za 2 měsíce, měsíční úrok činí 20 Kč. Směnka byla vystavena na částku 1040 Kč (312) vznik pohledávky přijetí směnky na úhradu pohledávky úhrada směnky dlužníkem předpis úroků

48 Zbožová směnka – účtování u dlužníka Společnost A prodala zboží za Kč společnosti B. Splatnost byla sjednána za 2 měsíce, měsíční úrok činí 20 Kč. Směnka byla vystavena na částku 1040 Kč. Účetní operaceKčMDDAL 1.Vznik závazku Vystavení směnky na úhradu závazku Předpis úroku Úhrada směnky dlužníkem

49 Zbožová směnka – účtování u dlužníka Společnost A prodala zboží za Kč společnosti B. Splatnost byla sjednána za 2 měsíce, měsíční úrok činí 20 Kč. Směnka byla vystavena na částku 1040 Kč vystavení směnky vznik závazku úhrada směnky dlužníkem předpis úroku

50 Eskont směnky Směnečný věřitel potřebuje peníze ještě před splatností směnky, proto požádá banku o tzv. eskontní úvěr zaručený směnkou, banka si samozřejmě účtuje poplatek a diskont. úvěr směnka peníze Věřitel Banka Dlužník

51 Příklad – eskontní úvěr Pohledávka Poplatky bance 50 Směnka1 100 Úrok z úvěru 150 Poskytnutý úvěr 900 Účetní operaceKčMDDAL 1.Vznik pohledávky Přijetí směnky Úrok ze směnky Eskont směnky Poskytnutí esk. úvěru Poplatky bance Úroky z úvěru Dlužník uhradil směnku bance

52 Směnka jako cenný papír  Depozitní směnka - Zajištění půjčky peněz Příklad: Směnka byla pořízena za 1 000, splatnost 60 dní, úrok 2,4 % p. a., směnečná suma je Účetní operaceKčMD DAL 1.Pořízení depozitní směnky Předpis úroku za 1. měsíc Předpis úroku za 2. měsíc Splatnost směnky

53 Zajišťovací směnky  Směnka slouží jejímu majiteli k zajištění nároku, práva, závazku. Platba ze směnky se očekává tehdy, nebude-li plněn závazek  Typické u bank  V účetnictví je zaúčtována prvotní pohledávka, existence směnky se zachytí v podrozvahové evidenci a uvede se v příloze účetní závěrky  Účtování v podrozvaze např. 777 / 799

54 Majetkové cenné papíry a podíly – účetní řešení 1) Záměrem ÚJ je držet CP za účelem prodeje (prodej do 1.r.) 251 (opční listy) 257 2) Záměrem ÚJ je podílet se na řízení a spolurozhodování : - podíl na VK nebo na hlasovacích právech: 100 – 51 % – 20 % – 0 % 063

55 Podíly na řízení a spolurozhodování účet podíly v ovládaných a řízených osobách účet podíly v podnicích s podstatným vlivem účet ostatní realizovatelné CP (tzv. pasivní investice) % 20 – 50 % 50 – 100 % Menšinový vliv Podstatný vlivRozhodující vliv

56 Oceňování dlužních a majetkových CP a podílů Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu: Pořizovací cena - náklady související s pořízením, vč. přímých nákladů souvisejících s pořízením jako jsou: poplatky makléřům, poradcům, burzovní a jiné poplatky - ke kumulaci CP a vedlejších pořizovacích nákladů slouží účty pořízení : 043 a 259 (obdoba 111, 131, 042) Reprodukční pořizovací cena – CP ve formě vkladů či darů, nově nalezené CP při inventarizaci

57 Ocenění ke konci rozvahového dne Reálná hodnota - Tržní cena (cena vyhlášená burzou), posudek znalce nebo kvalif. odhadem, příp. ocenění podle zvl. předpisů - § 27 zákona o účetnictví - Č.ú. 253, 251, 257, 063 Ekvivalence - V hodnotě, která odpovídá míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu společnosti, v níž má majetkovou účast - č.ú. 061, 062 (pokud nejsou oceněny v PC) Ocenění v „naběhlé hodnotě“ - č. ú. 256 a PC + naběhlý úrokový výnos

58 Způsob přecenění CP na reálnou hodnotu – obecně:  U krátkodobých cenných papírů je přeceňováno výsledkově (přes účty nákladů a výnosů)  U dlouhodobých cenných papírů a podílů je přeceňováno rozvahově (přes účet VK – 414 )

59 Přecenění CP na reálnou hodnotu  Ztráta z přecenění Zisk z přecenění /566* /566* * V případě trvalého snížení hodnoty (s účinností od )

60 Přecenění ekvivalencí Probíhá vždy rozvahově, přes účet 414 MD D  Pořizovací cena 100,- 061/1 701  Rozdíl z ekvivalence 20,- 061/2 414  Syntetický účet 120,

61 Ocenění v „naběhlé hodnotě“ Probíhá vždy výsledkově (do výnosů) U 065 přes účet 665, u 256 přes účet 666 MD D  Nominální hodnota pláště dluhopisu 065/1 701  Naběhlý úrokový výnos  065/2 665  Inkaso výnosu na BÚ /2  Inkaso nominální hodnoty na BÚ /1

62 Výnosy z majetkových CP AKCIE DIVIDENDA Pro majitele akcie je vyplacená dividenda finančním výnosem Pokud při výplatě emitent sráží srážkovou daň z vyplacené dividendy, výnos je připsán v netto částce

63 Účtování dividendy u akcionáře Příklad: Akcionáři byla přiznána dividenda ve výši Kč. Srážková daň z dividend je 15 %. Účetní operaceKčMDDAL 1. Rozhodnutí VH o výplatě dividend Přijaté dividendy

64 Účtování dividendy u akciové společnosti Příklad: Valná hromada rozhodla o výplatě dividend ve výši 5 mil. Kč. Účetní operaceKčMDDAL 1. Rozhodnutí VH o výplatě dividend Srážka daně Vyplacené dividendy Úhrada daně

65 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "1) ÚČTOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ - pokračování 2) FINANČNÍ MAJETEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google