Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kinantropologie, oblasti zkoumání a výzkumné metody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kinantropologie, oblasti zkoumání a výzkumné metody."— Transkript prezentace:

1 Kinantropologie, oblasti zkoumání a výzkumné metody

2 Definice kinantropologie Existuje několik definic Kinantropologie je věda, která se zaměřuje na intencionální tělesné aktivity člověka, studuje jejich teoretické a aplikované aspekty v širokém kontextu.

3 Studium tělesných aktivit Biomechanika tělesných aktivit Fyziologie tělesných aktivit Filosofie tělesných aktivit Historie tělesných aktivit Sociologie tělesných aktivit Pedagogika tělesných aktivit Psychologie tělesných aktivit Studium motorického chování Biofyzikální sféraBehaviorální sféra Sociokulturní sféra

4 Vědecké oblasti zkoumání lidského pohybu - zjednodušený přístup - (kinantropologie, kinesiologie) Sociokulturní sféra Filosofie Historie Sociologie Behaviorální sféra Psychologie Motorické chování Pedagogika Biofyzikální sféra Biomechanika pohybových aktivit Fyziologie pohybových aktivit

5 Filosofie Filosofie tělesných aktivit zahrnuje systematické, logické myšlení, kterým získáváme koherentní obecné pohledy na tělesné aktivity. Vyjasněním našeho myšlení o tělesných aktivitách, můžeme uskutečnit pozitivní změny v životě lidí.

6 Filosofie Řeší např. otázky: Povaha vztahu ducha a těla (mind x body) Povaha sportu a jeho vztah k práci nebo hře Etické hodnoty a sport Sport a estetika Sport a lidská zkušenost

7 Výzkumné metody filosofie Indukce (od specifických k případů k zobecnění) Dedukce (od obecných principů ke zkoumání specifik) Popis a spekulace (zkoumání případů a popis specifik) Kritika a poetické zkoumání (kritika dosavadních filosofických pohledů a hledání nových pohledů)

8 Historie Historie tělesných aktivit vede k poznání o jejich proměně a stabilitě v dané společnosti a kultuře v minulosti. Tím nám pomáhá pochopit současnost a provádět rozhodnutí se vztahem k budoucnosti.

9 Výzkumné metody historie Základní otázka: Jak a proč se věci staly? Definice problému Hledání zdrojů (primárních a sekundárních) Kritika zdrojů Externí a interní hodnověrnost Pravidlo kontextu, pravidlo perspektivy a pravidlo vynechání Popis, analyza, syntéza (trendy a komparace, uplatnění teoretických modelů)

10 Sociologie Sociologie tělesných aktivit se zabývá sdílenými názory ve společnosti a sociálními praktikami, které vedou ke specifickým formám tělesných aktivit (sport, cvičení). Studuje roli různých forem tělesných aktivit a sportu v sociálním životě. Pohled, který jde za každodenní chápání.

11 Řešené problémy v sociologii Děti, socializace, sport mládeže Násilí ve sportu jako sociální jev, doping Agrese a sport Komercionalizace, globalizace, vliv na olympijské hnutí Sport ve vztahu k politice na různých úrovních Masová média a sport

12 Výzkumné metody v sociologii ( věda o společnosti) Sběr a analýza kvalitativních a kvantitativních údajů pomocí různých přístupů Dotazníkové šetření Rozhovory Tématická obsahová analýza Etnografie Historická analýza

13 Dotazníkové šetření Připravený dotazník vyplní sám respondent nebo mu pomáhá tazatel. Vhodné pro velké vzorky lidí. Např. šetření o preferencích voličů. Příklad: Proč mladí lidé dělají určitý sport? Konec kariéry prof. sportovce.

14 Rozhovory Použití při obsáhlejší a hlubší informaci nebo když sám výzkumník nemůže. pozorovat určitou aktivitu. S menším počtem lidí. Individuální nebo skupinové rozhovory pomocí otevřených otázek. Příklad: počátky profesionálního sportovce.

15 Tématická (obsahová) analýza Zkoumání různých produktů kultury jako časopisy, fotografie, obsah televizních programů. Například se analyzují fotografie z olymp. her mužů a žen pomocí kategorií jako úprva zevnějšku, pozice těla, emoční výraz atd. Kvantitativní nebo kvalitativní Témata a subtémata -> teorie

16 Etnografie Dlouhodobý pobyt v určitém prostředí, případně s plnou účastí, shromažďování postřehů pomocí podrobné dokumentace, také se provádí neformální rozhovory. Rozbor se provádí obsahovou analýzou. Příklad: pobyt s druholigovým mužstvem.

17 Historická analýza Zájem o velké změny ve společnosti, používají se také přístupy historiografie, ale s důrazem na sociologické teorie. Příklad: zkoumání způsobu, jak byl vývoj sportu svázán se sociální nerovností.

18 Věda o pohybovém chování, antropomotorika Zkoumání vývoje pohybového chování, jak dochází k osvojení pohybových dovedností, jak je pohyb řízen. Má vztah k psychologii sportu, pedagogice a biomechanice. Zahrnuje problémy motorického učení, motorického vývoje a motorického řízení.

19 Věda o pohybovém chování, antropomotorika Řešené problémy Motorové učení: jak procesy praxe a zpětné vazby zlepšují efektivnost výběru a provedení Řízení motoriky: jak mechanismy výběru a odpovědi řídí pohyby těla Vývojové pohybové učení: jak výběr odpovědi a provedení odpovědi se mění během života

20 Výzkumné metody pohybového chování Měření pohybových charakteristik Využívání složitých technologií (počítač, vysokorychlostní video, elektromyografie) pro řízení experimentu a získávání a analyzování dat.

21 Typy studií Meziskupinový experimentální plán Vnitroskupinový experimentální plán Popisný výzkum - měření nebo pozorování jedinců při provádění pohybového úkonu Stejní jedinci jsou měřeni několikrát (reakční doba) v rámci vývojové studie. Nebo se zjišťují rozdíly mezi experty a nováčky.

22 Výzkumné úkoly Studium ranných fází pohybového učení, studium expertního chování (jak věk a výkonnost ovlivňují predikce směru úderu hráče) Kinematika (pozice, rychlost, zrychlení) svalová aktivita Charakteristiky pohybových úkolů (spojitost, diskrétnost) Měření učení (co a jak) a transféru (přenos)

23 Výzkum v sportovní psychologii Zkoumají se efekty tělesných aktivit na myšlení, pocity a chování. Zkoumají se vlivy sociálně - psychologických faktorů tělesné aktivity. Uvažujeme výkonový sport, rekreační sport, školní sport, sportovní terapii

24 Výzkumné metody v sportovní psychologii Dotazník, standardizovaný dotazník Interview (rozhovory) Pozorování Výkonové a osobnostní testy Fyziologická měření mentálních a emočních odpovědí Biochemická měření mentálních a emočních odpovědí Obsahová analýza různých textových materiálů

25 Měření úzkostlivosti zřídka někdy často 1.Před soutěží se cítím špatně 2.Před soutěží, mám strach, že dopadnu špatně 3.Když soutěžím, dělám si starosti s chybami 4.Před soutěží jsem klidný 5.Před soutěží je mi po těle dobře 6.Těsně před soutěží se mi mé rozbuší srdce 7.Před soutěží se cítím uvolněný 8.Před soutěží jsem nervózní 9.Čekání před začátkem soutěže mě znervózňuje 10.Před soutěží obvykle zatuhnu Skórování: položky 4 a 7 často=1, někdy=2, zřídka=3, Ostatní položky zřídka=1, někdy=2, často=3 Pro univerzitní sportovce je průměr 20

26 Pedagogika sportu Je oblastí vědy o sportu a zároveň má úzký vztah k pedagogice a vědě o výchově obecně i k ostatním kinantropologickým disciplínám. Historická perspektiva, antropologické základy, teorie kurikula, teorie vyučování, komparativní perspektiva.

27 Definice: Pedagogická kinantropologie jako podobor kinantropologie Řešení mnohostranných vztahů pohybového učení člověka, zkoumání didaktické interakce, biologických a psychologických základů a výchovného ovlivňování. Je vědou o celém člověku s důrazem na jeho tělesno a pohybové učení. Kontrast pouze se zavedenou pedagogikou.

28 Pedagogika sportu Schopnost a umění vyučovat 1.Kurikulární znalost 2.Předmětná znalost 3.Obecná pedagogická znalost 4.Pedagogická znalost obsahu 5.Znalost kontextu výuky

29 Pedagogika sportu a ostatní vědy

30 Příklad: studie prof. B. Svobody (1967) Výchova volních vlastností při tréninku košíkové pedagogické pozorování, besedy, studium písemného materiálu, dotazník o znalosti pravidel, Bondyho test, charakteristiky chlapců od učitelů mnohonásobné zdroje dat

31 Empirický výzkum Kvantitativní Kvalitativní Kritický Interpretativní Kvasiexperimenty/ experimenty Meta-analýza Případové studie Korelační/prediktivní Dotazníkové šetření Pozorování

32 Cílem je zachycení chování cílové skupiny pomocí systematického strukturovaného pozorování Příklad: Zkoumání a posouzení kvality geriatrické péče v příslušném zařízení. 104 důchodců v domě s péčí. Posuzovalo se pomocí skórů prostředí, podmínky ubytování, aktivity personálu pomocí výběru časových momentů pomocí trénovaných pozorovatelů.

33 Statistické dotazníkové šetření Není žádné dělení na závislé a nezávislé proměnné Příklad: Jak obyvatelé malých měst posuzují zneužívání dětí. Náhodný výběr 600 lidí starších 18 let v 60 městečkách. Postoje cílové skupiny pomocí dotazníku.

34 Experimenty/kvasiexperimenty Kontrolovaná nezávisle proměnná Buď s náhodným přiřazením nebo bez do skupin Příklad: Skupina 1 R O X O Skupina 2 R O O

35 Typické metody QUANT a QUAL experiment statistické šetření strukturované pozorování Dotazník Měření statistická analýza případová studie etnografie nestrukturované pozorování hloubkový rozhovor kvalitativní obsahová analýza QUANT QUAL

36 Biomechanika Biomechanika tělesných aktivit studuje pohyb, strukturu a funkci prvků těla použitím mechanických principů fyziky a techniky. Pomocí získaných poznatků zlepšujeme pohybový výkon, technická zařízení a předcházíme zraněním.

37 Biomechanika (hmota, energie, dráha, rychlost zrychlení) Jak lidé reagují na informace pomocí pohybové aktivity (v průmyslu) Porozumění pohybovému zatížení ve všech fázích života, speciálně u jedinců s různým poškozením Vylepšování matematických modelů s cílem popisovat, predikovat a ovlivňovat pohybové aktivity Porozumění biomechanice zranění při pohybu (příspěvek k terapii a prevenci)

38 Biomechanika (na příkladu protetické pomůcky) Stanovení výkonového cíle Uvážení ovlivňujících faktorů Porozumění pohybu a mechaniky Určení relevantních principů a pohybových technik Pozorování a měření Vyhodnocení Poskytnutí zpětné vazby

39 Fyziologie Fyziologie tělesných aktivit studuje fyziologickou odpověď na pohybové aktivity, změny fyziologické odpovědi na chronickou tělesnou aktivitu (trénink). Poznatky jsou základem pro návrh intervencí k zlepšení kondice a připravenosti k vrcholným výkonům.

40 Fyziologie tělesných aktivit Použít poznatky fyziologie pro pochopení tělesných aktivit Použít poznatky projevů tělesných aktivit pro pochopení fyziologických procesů Použít fyziologie ke zlepšení výkonu ve sportu Použít fyziologie ke zlepšení fitnes člověka Použít fyziologie k porozumění přínosu pohybových aktivit ke zdraví

41 Fyziologie pohybových aktivit (příklady výzkumu) Ergometrie (stanovení intenzity zátěže) Spotřeba kyslíku Složení těla (procentu tuku, celková voda) Biochemické metody (vzorky krve, biopsie, MRS) Modely (zvířecí a jiné)

42 Německý koncept věd o sportu Biomechanika Medicína Psychologie Pedagogika Sociologie Historie Filosofie Nauka o pohybu Nauka o sport. hrách Nauka o tréninku Rekreační sport Sport a zdraví Sport ve zvláštních skupinách Pohyb a hudba Tématické oblasti Specifické disciplíny Sportovně specifické Základní vědecké disciplíny Základní teoretické


Stáhnout ppt "Kinantropologie, oblasti zkoumání a výzkumné metody."

Podobné prezentace


Reklamy Google