Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kinantropologie, oblasti zkoumání a výzkumné metody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kinantropologie, oblasti zkoumání a výzkumné metody"— Transkript prezentace:

1 Kinantropologie, oblasti zkoumání a výzkumné metody

2 Definice kinantropologie
Existuje několik definic Kinantropologie je věda, která se zaměřuje na intencionální tělesné aktivity člověka, studuje jejich teoretické a aplikované aspekty v širokém kontextu.

3 Studium tělesných aktivit
Biofyzikální sféra Behaviorální sféra Biomechanika tělesných aktivit Studium motorického chování Fyziologie tělesných aktivit Psychologie tělesných aktivit Studium tělesných aktivit Pedagogika tělesných aktivit Filosofie tělesných aktivit Historie tělesných aktivit Sociologie tělesných aktivit Sociokulturní sféra

4 Vědecké oblasti zkoumání lidského pohybu - zjednodušený přístup - (kinantropologie, kinesiologie)
Sociokulturní sféra Filosofie Historie Sociologie Behaviorální sféra Psychologie Motorické chování Pedagogika Biofyzikální sféra Biomechanika pohybových aktivit Fyziologie pohybových aktivit

5 Filosofie Filosofie tělesných aktivit zahrnuje systematické, logické myšlení, kterým získáváme koherentní obecné pohledy na tělesné aktivity. Vyjasněním našeho myšlení o tělesných aktivitách, můžeme uskutečnit pozitivní změny v životě lidí.

6 Filosofie Povaha vztahu ducha a těla (mind x body)
Řeší např. otázky: Povaha vztahu ducha a těla (mind x body) Povaha sportu a jeho vztah k práci nebo hře Etické hodnoty a sport Sport a estetika Sport a lidská zkušenost

7 Výzkumné metody filosofie
Indukce (od specifických k případů k zobecnění) Dedukce (od obecných principů ke zkoumání specifik) Popis a spekulace (zkoumání případů a popis specifik) Kritika a poetické zkoumání (kritika dosavadních filosofických pohledů a hledání nových pohledů)

8 Historie Historie tělesných aktivit vede k poznání o jejich proměně a stabilitě v dané společnosti a kultuře v minulosti. Tím nám pomáhá pochopit současnost a provádět rozhodnutí se vztahem k budoucnosti.

9 Výzkumné metody historie Základní otázka: Jak a proč se věci staly?
Definice problému Hledání zdrojů (primárních a sekundárních) Kritika zdrojů Externí a interní hodnověrnost Pravidlo kontextu, pravidlo perspektivy a pravidlo vynechání Popis, analyza, syntéza (trendy a komparace, uplatnění teoretických modelů) Externí hodnověrnost - kdo psal, za jakým účelem, Kdy, kde, za jakých podmínek, verze? Interní hodnověrnost - zjistit obsah přesnost (co dokument říká):autor: přítoment, účastní, kompetence, jeho emoce, zájem, obsah: smysl, mohly sety události stát, presentismus (pouze současné názory), zkreslení, jiné verze Pravidlo kontextu - co texty znamenala pro lidi v tehdejší spol. pravidlo perspektivy - vztah autora k dění pravidlo vynechání a volné úpravy - pouze částečný popis (výběr)

10 Sociologie Sociologie tělesných aktivit se zabývá sdílenými názory ve společnosti a sociálními praktikami, které vedou ke specifickým formám tělesných aktivit (sport, cvičení). Studuje roli různých forem tělesných aktivit a sportu v sociálním životě. Pohled, který jde za každodenní chápání.

11 Řešené problémy v sociologii
Děti, socializace, sport mládeže Násilí ve sportu jako sociální jev, doping Agrese a sport Komercionalizace, globalizace, vliv na olympijské hnutí Sport ve vztahu k politice na různých úrovních Masová média a sport

12 Výzkumné metody v sociologii (věda o společnosti)
Sběr a analýza kvalitativních a kvantitativních údajů pomocí různých přístupů Dotazníkové šetření Rozhovory Tématická obsahová analýza Etnografie Historická analýza

13 Dotazníkové šetření Připravený dotazník vyplní sám respondent nebo mu pomáhá tazatel. Vhodné pro velké vzorky lidí. Např. šetření o preferencích voličů. Příklad: Proč mladí lidé dělají určitý sport? Konec kariéry prof. sportovce.

14 Rozhovory Použití při obsáhlejší a hlubší informaci nebo když sám výzkumník nemůže. pozorovat určitou aktivitu. S menším počtem lidí. Individuální nebo skupinové rozhovory pomocí otevřených otázek. Příklad: počátky profesionálního sportovce.

15 Tématická (obsahová) analýza
Zkoumání různých produktů kultury jako časopisy, fotografie, obsah televizních programů. Například se analyzují fotografie z olymp. her mužů a žen pomocí kategorií jako úprva zevnějšku, pozice těla, emoční výraz atd. Kvantitativní nebo kvalitativní Témata a subtémata -> teorie

16 Etnografie Dlouhodobý pobyt v určitém prostředí, případně s plnou účastí, shromažďování postřehů pomocí podrobné dokumentace, také se provádí neformální rozhovory. Rozbor se provádí obsahovou analýzou. Příklad: pobyt s druholigovým mužstvem.

17 Historická analýza Zájem o velké změny ve společnosti, používají se také přístupy historiografie, ale s důrazem na sociologické teorie. Příklad: zkoumání způsobu, jak byl vývoj sportu svázán se sociální nerovností.

18 Věda o pohybovém chování, antropomotorika
Zkoumání vývoje pohybového chování, jak dochází k osvojení pohybových dovedností, jak je pohyb řízen. Má vztah k psychologii sportu, pedagogice a biomechanice. Zahrnuje problémy motorického učení, motorického vývoje a motorického řízení.

19 Věda o pohybovém chování, antropomotorika
Řešené problémy Motorové učení: jak procesy praxe a zpětné vazby zlepšují efektivnost výběru a provedení Řízení motoriky: jak mechanismy výběru a odpovědi řídí pohyby těla Vývojové pohybové učení: jak výběr odpovědi a provedení odpovědi se mění během života

20 Výzkumné metody pohybového chování
Měření pohybových charakteristik Využívání složitých technologií (počítač, vysokorychlostní video, elektromyografie) pro řízení experimentu a získávání a analyzování dat.

21 Typy studií Meziskupinový experimentální plán
Vnitroskupinový experimentální plán Popisný výzkum - měření nebo pozorování jedinců při provádění pohybového úkonu Stejní jedinci jsou měřeni několikrát (reakční doba) v rámci vývojové studie. Nebo se zjišťují rozdíly mezi experty a nováčky.

22 Výzkumné úkoly Studium ranných fází pohybového učení, studium expertního chování (jak věk a výkonnost ovlivňují predikce směru úderu hráče) Kinematika (pozice, rychlost, zrychlení) svalová aktivita Charakteristiky pohybových úkolů (spojitost, diskrétnost) Měření učení (co a jak) a transféru (přenos)

23 Výzkum v sportovní psychologii
Zkoumají se efekty tělesných aktivit na myšlení, pocity a chování. Zkoumají se vlivy sociálně -psychologických faktorů tělesné aktivity. Uvažujeme výkonový sport, rekreační sport, školní sport, sportovní terapii

24 Výzkumné metody v sportovní psychologii
Dotazník, standardizovaný dotazník Interview (rozhovory) Pozorování Výkonové a osobnostní testy Fyziologická měření mentálních a emočních odpovědí Biochemická měření mentálních a emočních odpovědí Obsahová analýza různých textových materiálů

25 zřídka někdy často Měření úzkostlivosti Před soutěží se cítím špatně
Před soutěží, mám strach, že dopadnu špatně Když soutěžím, dělám si starosti s chybami Před soutěží jsem klidný Před soutěží je mi po těle dobře Těsně před soutěží se mi mé rozbuší srdce Před soutěží se cítím uvolněný Před soutěží jsem nervózní Čekání před začátkem soutěže mě znervózňuje Před soutěží obvykle zatuhnu Skórování: položky 4 a 7 často=1, někdy=2, zřídka=3, Ostatní položky zřídka=1, někdy=2, často=3 Pro univerzitní sportovce je průměr 20

26 Pedagogika sportu Je oblastí vědy o sportu a zároveň má úzký vztah k pedagogice a vědě o výchově obecně i k ostatním kinantropologickým disciplínám. Historická perspektiva, antropologické základy, teorie kurikula, teorie vyučování, komparativní perspektiva.

27 Definice: Pedagogická kinantropologie jako podobor kinantropologie
Řešení mnohostranných vztahů pohybového učení člověka, zkoumání didaktické interakce, biologických a psychologických základů a výchovného ovlivňování. Je vědou o celém člověku s důrazem na jeho tělesno a pohybové učení. Kontrast pouze se zavedenou pedagogikou.

28 Pedagogika sportu Schopnost a umění vyučovat Kurikulární znalost
Předmětná znalost Obecná pedagogická znalost Pedagogická znalost obsahu Znalost kontextu výuky

29 Pedagogika sportu a ostatní vědy

30 Příklad: studie prof. B. Svobody (1967)
Výchova volních vlastností při tréninku košíkové pedagogické pozorování, besedy, studium písemného materiálu, dotazník o znalosti pravidel, Bondyho test, charakteristiky chlapců od učitelů mnohonásobné zdroje dat

31 Empirický výzkum Kvasiexperimenty/ experimenty Korelační/prediktivní
Meta-analýza Dotazníkové šetření Kvantitativní Případové studie Pozorování Empirický výzkum Kvalitativní Interpretativní Kritický

32 Pozorování Cílem je zachycení chování cílové skupiny pomocí systematického strukturovaného pozorování Příklad: Zkoumání a posouzení kvality geriatrické péče v příslušném zařízení. 104 důchodců v domě s péčí. Posuzovalo se pomocí skórů prostředí, podmínky ubytování, aktivity personálu pomocí výběru časových momentů pomocí trénovaných pozorovatelů.

33 Statistické dotazníkové šetření
Není žádné dělení na závislé a nezávislé proměnné Příklad: Jak obyvatelé malých měst posuzují zneužívání dětí. Náhodný výběr 600 lidí starších 18 let v 60 městečkách. Postoje cílové skupiny pomocí dotazníku.

34 Experimenty/kvasiexperimenty
Kontrolovaná nezávisle proměnná Buď s náhodným přiřazením nebo bez do skupin Příklad: Skupina 1 R O X O Skupina 2 R O O

35 Typické metody QUANT a QUAL
experiment statistické šetření strukturované pozorování Dotazník Měření statistická analýza případová studie etnografie nestrukturované pozorování hloubkový rozhovor kvalitativní obsahová analýza

36 Biomechanika Biomechanika tělesných aktivit studuje pohyb, strukturu a funkci prvků těla použitím mechanických principů fyziky a techniky. Pomocí získaných poznatků zlepšujeme pohybový výkon, technická zařízení a předcházíme zraněním.

37 Biomechanika (hmota, energie, dráha, rychlost zrychlení)
Jak lidé reagují na informace pomocí pohybové aktivity (v průmyslu) Porozumění pohybovému zatížení ve všech fázích života, speciálně u jedinců s různým poškozením Vylepšování matematických modelů s cílem popisovat, predikovat a ovlivňovat pohybové aktivity Porozumění biomechanice zranění při pohybu (příspěvek k terapii a prevenci)

38 Biomechanika (na příkladu protetické pomůcky)
Stanovení výkonového cíle Uvážení ovlivňujících faktorů Porozumění pohybu a mechaniky Určení relevantních principů a pohybových technik Pozorování a měření Vyhodnocení Poskytnutí zpětné vazby Stanovení výkonového cíle- jak protetická pomůcka může zlepšit výkon a provedení i běhu při amputované noze Uvážení ovlivňujících faktorů - jedinečnost jedince a jeho základní charakteristiky Porozumění pohybu a mechaniky – porozumění pohybu a jeho mechanice Určení relevantních principů a pohybových technik – jaká pohybová technika a typy prot. pomůcek a základní zákony Pozorování a měření – valitativní a kvantitativní analýza (získání numerických dat) Vyhodnocení – vyhodnocení údajů v vzhledem k cílům (srovnání různých pomůcek) a doporučení pomůcky Poskytnutí zpětné vazby – pacientovi nebo zákazníkovi poskytnout zpětnou vazbu kvalitativní a kvantitativní

39 Fyziologie Fyziologie tělesných aktivit studuje fyziologickou odpověď na pohybové aktivity, změny fyziologické odpovědi na chronickou tělesnou aktivitu (trénink). Poznatky jsou základem pro návrh intervencí k zlepšení kondice a připravenosti k vrcholným výkonům.

40 Fyziologie tělesných aktivit
Použít poznatky fyziologie pro pochopení tělesných aktivit Použít poznatky projevů tělesných aktivit pro pochopení fyziologických procesů Použít fyziologie ke zlepšení výkonu ve sportu Použít fyziologie ke zlepšení fitnes člověka Použít fyziologie k porozumění přínosu pohybových aktivit ke zdraví

41 Fyziologie pohybových aktivit (příklady výzkumu)
Ergometrie (stanovení intenzity zátěže) Spotřeba kyslíku Složení těla (procentu tuku, celková voda) Biochemické metody (vzorky krve, biopsie, MRS) Modely (zvířecí a jiné) MRS magnetická resonanční spektroskopie-metabolismus kosterního svalstva)

42 Německý koncept věd o sportu
Základní vědecké disciplíny Základní teoretické Specifické disciplíny Sportovně specifické Nauka o pohybu Nauka o sport. hrách Nauka o tréninku Biomechanika Medicína Psychologie Pedagogika Sociologie Historie Filosofie Tématické oblasti Rekreační sport Sport a zdraví Sport ve zvláštních skupinách Pohyb a hudba


Stáhnout ppt "Kinantropologie, oblasti zkoumání a výzkumné metody"

Podobné prezentace


Reklamy Google