Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejsnazší cesta k dotacím ŠUMAVA: Dotační příležitosti pro podnikatelské subjekty v letech 2008 - 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejsnazší cesta k dotacím ŠUMAVA: Dotační příležitosti pro podnikatelské subjekty v letech 2008 - 2013."— Transkript prezentace:

1 Nejsnazší cesta k dotacím ŠUMAVA: Dotační příležitosti pro podnikatelské subjekty v letech 2008 - 2013

2 Nejsnazší cesta k dotacím Podpora cestovního ruchu Operační program rozvoje venkova

3 Agroturistika, penziony Typický projekt  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ NEMOVITOSTI A JEJÍ PŘESTAVBA NA MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ VYBAVENÍ INTERIÉRU,  ZŘÍZENÍ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ  SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ PRO TURISTY - PŮJČOVNU KOL, LYŽÍ, LODÍ  VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ, JÍZDÁRNY, BAZÉNU  ÚPRAVA CELÉHO AREÁLU VČETNĚ VÝSADBY ZELENĚ A ÚPRAVY PŘÍSTUPOVÝCH CEST, VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍCH MÍST  VYBAVENÍ PENZIONU A KUCHYNĚ POTŘEBNÝM NÁBYTKEM 3 Evropské dotace pro podnikatele

4 Agroturistika, penziony  Podpora je zaměřena na rekonstrukci a výstavbu ubytovacích zařízení se zaměřením na agroturistiku a venkovský cestovní ruch (včetně stravování, volnočasovou doprovodnou infrastrukturu)  Žádat mohou fyzické i právnické osoby (i bez podnikatelské historie, ale pouze pokud mají kratší než dvouletou historii podnikání v cestovních ruchu – tj. mají živnostenské oprávnění na hostinskou činnost, ubytovací služby, cestovní agenturu dobu kratší než jsou dva roky) nebo zemědělský podnikatel  Místo realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel  Výše podpory 56 %  Maximální výše investice, ze které je stanovena dotace je 10 mil. Kč u žadatelů s podnikatelskou historií, a 2 mil. Kč u žadatelů bez podnikatelské historie  VÝZVA: ČERVEN 2008, ČERVEN 2009 4Evropské dotace pro podnikatele

5 Nejsnazší cesta k dotacím Podpora cestovního ruchu Regionální operační program Jihozápad

6 Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Popis financovaných aktivit oblasti podpory  V rámci oblasti podpory 3.1 je možno podporovat projekty zaměřené na následující aktivity:  Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, vodní cesty,  přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení  Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch  Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch  Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit  Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku  Výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených  pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness)  ·Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem 6Evropské dotace pro podnikatele

7 Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu  Příjemci podpory  Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů  Nestátní neziskové organizace  Malý a střední podnik (MSP) podle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání pouze subjekty podnikající minimálně dva roky  Výše podpory 92,5% pro města, obce  Výše podpory 56% pro malé podniky, 46% pro střední podniky  Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 2 mil. Kč. 7Evropské dotace pro podnikatele

8 Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Výzva č.3  Datum vyhlášení výzvy: 26. červen 2008  Datum ukončení výzvy: 29. červenec 2008  Alokace: 513. 700 000 Kč  Pozn. ve II. výzvě 807. 000 000 Kč 8Evropské dotace pro podnikatele

9 Nejsnazší cesta k dotacím Vznik a rozvoj malých firem Operační program rozvoje venkova

10 Vznik a rozvoj malých firem  TRUHLÁŘSTVÍ  TESAŘSTVÍ  KERAMIKA  KOVÁŘSTVÍ  SKLÁŘSKÁ VÝROBA  ZÁMEČNICTVÍ  OPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ  AUTOSERVIS, PNEUSERVIS  PIVOVAR, PEKÁRNA  LAKÝRNICTVÍ  KLEMPÍŘSTVÍ  POTRAVINÁŘSTVÍ, NÁPOJE, KRMIVA  ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN  VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 10Evropské dotace pro podnikatele

11 Vznik a rozvoj malých firem Žadatel:  Fyzické a právnické osoby i bez historie (pak výše investice maximálně 2.mil korun)  Zemědělský podnikatel s minimálně dvouletou historií  Žadatel musí splňovat definici mikropodniku (do 10 zaměstnanců, roční obrat nepřesahující 2 mil. EUR) Výše podpory:  Výše podpory až 60 % uznatelných nákladů projektu  Maximální výše uznatelných nákladů 5 mil. Kč V obcích do 2000 obyvatel Výzva: jaro 2009 11Evropské dotace pro podnikatele

12 Vznik a rozvoj malých firem Typické projekty:  Modernizace provozu na výrobu kulatiny  Rozvoj řemeslného podniku se zaměřením na zpracování kamene  Modernizace strojového vybavení umělecko - truhlářské dílny  Pořízení řídícího systému betonárky  Výroba briket z dřevního odpadu za účelem vytápění objektů  Rekonstrukce a vybavení servisu  Nákup výrobního zařízení pro stavební práce  Sklářský výtvarný ateliér - rozšíření a modernizace technologie  Modernizace a rozšíření truhlářské a tesařské výroby společnosti  Vybudování prodejny zahradních potřeb a zázemí firmy 12 Evropské dotace pro podnikatele

13 Nejsnazší cesta k dotacím Podnikání v lesnictví Operační program rozvoje venkova

14 Lesnická technika Dotace na nákup lesnické techniky strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. Uznatelné náklady projektu (příklad)  harvestor (včetně příslušenství)  kolový traktor  stroje na prvotní zpracování dřeva, stroje na údržbu lesních cest Výzva: 6.10. – 24.10. 2008 14Evropské dotace pro podnikatele

15 Technické vybavení provozoven Žadatel  Fyzická nebo právnická osoba podnikající v lesnictví, které mají méně než 10 zaměstnanců a obrat nižší něž 2. mil Euro Způsobilé výdaje:  Pořízení a modernizace technologií, které umožní zpracování zůstatkové biomasy  Výstavba či modernizace provozu na zpracování lesnických produktů 15Evropské dotace pro podnikatele

16 Lesnická infrastruktura výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů:  výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou údržbu) lesních cest včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich. výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů:  výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,  opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,  výstavba a opravy (včetně odbahnění) retenčních vodních nádrží se týkají pouze objektů, které souvisí s hospodařením v lesích. výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství:  výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství (např. rozvody energie, vody a kanalizace). 16Evropské dotace pro podnikatele

17 Definice žadatele Žadatel  Fyzická nebo právnická osoba nebo obec, hospodařící v lesích, které jsou v jejich vlastnictví  doporučená výše investice v rozmezí do 1 – 10 mil. Kč  velikost obhospodařovaného lesního majetku v ha (min. 3 ha)  žadatel si určuje sám výši dotace v rozmezí 30-50% (čím nižší dotace, tím vyšší bodové hodnocení)  Podpora je poskytována v režimu „de minimis“  Výzva: 6.10. – 24.10. 2008 17Evropské dotace pro podnikatele

18 Nejsnazší cesta k dotacím Podnikání v zemědělství Operační program rozvoje venkova

19 Mladý začínající zemědělec  POŘÍZENÍ MOBILNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY  NÁKUP POZEMKU/STAVBY  INVESTICE V RÁMCI ROSTLINNÉ VÝROBY – včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných, léčivých rostlin  INVESTICE V RÁMCI ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY – chov hospodářských zvířat za účelem výroby živočišných produktů, chov sportovních koní  ÚPRAVA, ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ VLASTNÍ PRODUKCEZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY  VÝROBA OSIV, SADBY, ŠKOLKAŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ A GENETICKÉHO MATERIÁLU ROSTLIN  INVESTICE V RÁMCI PRODUKCE CHOVNÝCH PLEMENÝCH ZVÍŘAT Výzva: jaro 2009 19Evropské dotace pro podnikatele

20 Zemědělský podnikatel  STÁJE A HALY – pro krávy, prasata, koně, ovce, kozy, drůbež  DOJÍRNY, DOJÍCÍ ROBOT  PASTEVNÍ AREÁLY  JÍMKY NA KEJDU  HNOJIŠTĚ  SILÁŽNÍ A SENÁŽNÍ ŽLABY  STAVBY NA SKLADOVÁNÍ SENA, SLÁMY  SILA A HALY PRO SKLADOVÁNÍ OBILOVIN A OLEJNIN  SKLADY PRO OVOCE A ZELENINU, CHMEL  ZÁVLAHOVÁ ZAŘÍZENÍ  NOSNÉ KONSTRUKCE TRVALÝCH KULTUR  SKLENÍKY, FOLIOVNÍKY  KONTEJNEROVNY Výzva: jaro 2009 20Evropské dotace pro podnikatele

21 Nejsnazší cesta k dotacím Obecná pravidla k získání dotace

22 Žadatel předloží:  Žádost  Projekt dle závazné osnovy – charakteristika a potřebnost záměr realizovat  Povinné a nepovinné přílohy: I. Povinné přílohy:  Platné stavební povolení (pokud je na daný záměr vyžadováno), případně ohlášení stavby  Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení  Kopie katastrální mapy II. Nepovinné přílohy Dokumentace skutečnéhooprovedení stavby (zpracuje projektant dle vzoru) Doklad o souladu projektu se strategií mikroregionu nebo programem rozvoje obce 22Evropské dotace pro podnikatele

23 Nejsnazší cesta k dotacím Děkuji Vám za pozornost KONTAKT PRO DOTAZY: Ing. Jana Charvátová manažerka pobočky Plzeň charvatova@raven.cz mobil: 732 51 36 39 Divadelní 3a, Plzeň nebo Česká spořitelna Klatovy charvatova@raven.cz


Stáhnout ppt "Nejsnazší cesta k dotacím ŠUMAVA: Dotační příležitosti pro podnikatelské subjekty v letech 2008 - 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google