Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Investice a čistý vývoz Ing. Petr Sedláček, Ph.D..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Investice a čistý vývoz Ing. Petr Sedláček, Ph.D.."— Transkript prezentace:

1 Investice a čistý vývoz Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

2 Investiční funkce n Investice jsou nejnestálejší složkou HDP. n Ekonomové studují investice, aby lépe rozuměli fluktuaci produkce zboží a služeb. n Investice obsahují u Investice firem do fixního kapitálu u Investice domácností do bytové výstavby. u Investice do zásob F Plánované (zásoby v zamyšlené výši ) F Neplánované- vznikají z důvodů nepředvídaných změn poptávky (nejsou součástí investiční funkce)

3 n To co ekonomové rozumějí pod investicemi se v národním účetnictví skrývá pod pojmem u Tvorba hrubého kapitálu F Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) •(Zahrnují i investice do bytové výstavby) F Investice do zásob F Pořízení cenností u Největší podíl v tvorbě hrubého kapitálu má kapitál fixní.

4 n THFK zahrnuje u Pořízení a úbytky hmotných a nehmotných aktiv dlouhodobé spotřeby jejichž cena převažuje stanovenou hranici n Hmotná aktiva: u Nové investice do budov, staveb, strojů, zařízení, náklady na velké opravy, zdokonalení investičního majetku, změny stavu základního stáda a velká zlepšení půdy. n Nehmotná aktiv: u Geologický průzkum, software, originály kulturních a uměleckých děl.

5 Vývoj teorií o investicích n Fisher – The Theory of interest (1930) u Fisherova teorie tvoří základ neoklasického modelu fixních investic, které se zaměřují na přínosy a náklady spojené s vlastnictvím kapitálových statků. u Rozlišuje tokové investice od kapitálu jako stavu u Investice jsou reakcí na výběr mezi spotřebou dnes a spotřebou zítra. u Úroková sazba je determinována principy „netrpělivosti“ a „investiční příležitostí“

6 n Investiční rozhodování je založeno výpočtem výnosové míry nad náklady. n Fisher používá „vnitřní míru výnosu“ u Diskontní sazba, která vyrovnává očekávané budoucí toky příjmu z investice s počátečními náklady na investici. u C= ∑ R t /(1+p) t (součet : t= 1 až do ∞) u Investice je ekonomicky výhodná, když je interní míra výnosu větší nebo rovna převažující tržní úrokové míře

7 n Keneys The General Theory of Employment,Interest and money (1936) u Klíčovým determinantem investic je mezní efektivnost kapitálu F Diskontní sazba, která vyrovnává současnou hodnotu investičních budoucích příjmů s současnými reprodukčními náklady na tuto investici. u MEK ovlivňují objektivní a subjektivní faktory F Subjektivní faktory utvářejí očekávání v rámci nejistoty. •S ohledem na omezené informace, psychologické faktory hrají důležitou roli – davová psychóza, stádní chování, „animal spirits“ n

8 u Investice se budou realizovat, dokud MEK = běžné úrokové sazbě. u Keynes též spojil s investicemi 3 druhy rizik: F riziko toho, kdo si vypůjčuje, toho kdo půjčuje a inflační riziko. n Akcelerační teorie (Clark) u Jednoduché modely, kde investiční aktivita představuje proces přizpůsobování směrem k žádoucí velikosti kapitálu.

9 n Jorgensonův model(60.léta) u Předpokládá firmy maximalizující zisk a působící v rámci dokonalé konkurence. u Neoklasická firma porovnává mezní výnos investice (jako přírůstek budoucí očekávané produkce na základě zvýšení kapitálu) s mezním nákladem (náklad na dodatečnou jednotku kapitálu) – Zavádí kapitálové náklady uživatele (cena investice, míra opotřebení a reálná úroková míra). u Investor maximalizující zisk přizpůsobuje velikost svého kapitálu dokud mezní výnos z poslední investice se nerovná nákladů na kapitál uživatele.

10 n q teorie (Brainard, Tobin) u Zahrnují očekávání jako kritickou podmínku pro porozumění investic v rámci nejistoty. u V úvahu jsou brány též náklady na přizpůsobení a pořízení, které jsou spojeny s investicí. n Postkeynesiánské teorie u Zdůrazňují především nekvantifikovatelnou nejistotu, která omezuje schopnost investorů tvořit racionálně očekávání. u Konvence, stádní chování a „animal spirits“ hrají důležitou roli u Formy financování jsou pro investice významné

11 n Rozhodování o plánovaných investicích u American Airlines očekává čistý výnos z nového Boeing 757 ve výši 8 mil USD (po odečtení všech nákladů -mzdy, údržba, palivo, potraviny, opotřebení). u Jestliže 757 stojí 40 mil USD potom očekávaná míra výnosu bude 20% (8 000/40 000 000). u Pokud bud platit za vypůjčené prostředky 10%, bude jim 20% čistý výnos stačit k zaplacení úroků a investici uskuteční, protože očekávaný čistý výnos je vyšší nežli náklad na ni.

12 Míra čistého očekávaného výnosu v % 20 15 10 5 Hranice očekávané míry výnosu Ztrátová oblast 12 3 4 A B C D B C D Plánovaná investice Míra očekávaného výnosu r Úroková sazba

13 Reálná úroková míra % Plánované investiční výdaje mld Kč) I

14 n Investice bude realizována u pokud očekávaný čistý výnos investice je vyšší nebo roven úrokovému nákladu na investici F R e  r.P F R e je očekávaný čistý výnos investice, r je úroková míra, P je cena investice u Vydělíme li očekávaný výnos R e tržní cenou investice P, dostaneme očekávanou míru výnosu F r e  r u Míru výnosu poslední investice nazýváme mezní míra výnosu F p e =r

15 n Investice závisejí na očekávané míře výnosu a na reálné úrokové sazbě. u Investice jsou tedy funkcí reálné úrokové míry u I= I( r ) u ( -) n Nominální úroková sazba je normální tržní sazba, kterou vidíme v novinách, v bankách, reálná úroková sazba je nominální sazba upravená o inflaci. Příklad: nominální sazba je 8%, inflace 3%, reálná sazba je 5%

16 r(%) I Nová investiční funkce I1I1 I2I2 Posun investiční funkce Očekávají li podnikatelé vyšší výnos (funkce. např. větší důvěra v budoucnost) dojde k posunu investiční

17 n Modely investic do fixního kapitálu, bytové výstavby a zásob u Model investic do fixního kapitálu (neoklasický model) F 2 druhy firem •Výrobní firmy, vyrábějící zboží za pomoci kapitálu, které si pronajmou •Firmy, které pronajímají kapitál výrobním firmám u Výrobní firmy vyrábějící zboží s pronájmem kapitálu F Reálné náklady na pronájem jednotky kapitálu = R/P F Reálný výnos z další jednotky kapitálu = MPK F Cena pronájmu je určena na trhu s kapitálem, kde R/P je dána fixní nabídkou kapitálu a MPK

18 MPK poptávka po kapitálu Nabídka kapitálu R/P K, kapitálová zásoba

19 n Cobb-Douglasova produkční funkce u Y= AK  L 1-  u MPK =  A(L/K) 1-  u R/P =  A(L/K) 1-  u Reálná cena pronájmu kapitálu je determinována: F Čím nižší je zásoba kapitálu, tím vyšší je cena jeho pronájmu F Čím vyšší je počet zaměstnaných pracovníků, tím vyšší je cena pronájmu F Čím kvalitnější je technologie, tím vyšší je cena pronájmu

20 n Firmy, které kapitál pronajímají jiným firmám u Výnos z jednotky pronajímaného kapitálu = R/P u Náklady na vlastnictví kapitálu: F Financování nákupu kapitálu •Náklady na financování činí iP K F Změna ceny kapitálu během jeho využití •- ∆P K F Opotřebení kapitálu během pronájmu: dP K n Celkové náklady vlastnictví kapitálu u iP K - ∆P K + dP K = P K (i- ∆P K /P K + d)

21 n Předpokládejme F, že ∆P K /P K se rovná inflaci  F protože i-  = r (reálný úrok) n Celkové náklady na kapitál = P K (r+d) n Reálné náklady na kapitál: •P K /P ( r + d) n Rozhodování o investici: u Porovnáváme výnosy a náklady: F Reálný zisk na jednotku kapitálu •R/P - P K /P ( r + d)  MPK - P K /P ( r + d)

22 u  K= I N / MPK - P K /P ( r + d) / F I N = funkce čistých investic n Celková investiční funkce : čisté investice + opotřebení kapitálu u I= I N /MPK - P K /P ( r + d) / + dK n Model investic do fixního kapitálu ukazuje, u Pokud ceny (R,P) a odpisová míra jsou dány, pak investice závisí na reálném úroku r u Každá událost, která zvyšuje MPK (technický pokrok atd.) zvyšuje ziskovost investic a posouvá investiční funkci

23 n Tobinovo q n Řada ekonomů vidí spojitost mezi fluktuacemi v investicích a fluktuacemi na burze. n Ceny akcií mají tendenci být vysoké, když existují dobré investiční příležitosti pro firmy, protože to bude znamenat vyšší budoucí příjem akcionářů. Ceny investic tak odrážejí stimul k investování. n Tobin navrhl, aby firmy zakládaly svá investiční rozhodnutí na následujícím poměru: n q = tržní hodnota kapitálu / reprodukční náklady na kapitál

24 n Čitatel poměru „q“ je hodnota kapitálu v ekonomice, jak ho určuje burza, jmenovatel je cena kapitálu, jako kdyby byl koupen dnes. n Tržní hodnota kapitálu u P = R e /(1+r) +.. R e (1+r) n n Tobin tvrdil, že čisté investice závisí na q, jestli je větší než 1. u Jestliže je větší nežli 1, potom burza oceňuje kapitál firmy více než náklady na jeho reprodukci. V tomto případě mohou manažeři zvýšit tržní hodnotu akcií firmy nákupem dalšího kapitálu.

25 n Výhodou q je, že odráží jak současné tak i budoucí očekávané zisky. n Burza, jako ekonomický indikátor u Pokles q indikuje pokles optimismu a posun I, klesá AD a snižuje se výroba a zaměstnanost u Akcie jsou též součástí bohatství domácností a jejich pokles zmenšuje spotřebu u Odráží to i možné špatné zprávy o technologické pokroku a tudíž omezeném ekonomickém růstu. u Bubliny na burze akcií

26 n Model investic domácností do bytové výstavby u Trh s existujícími byty a domy F Determinuje rovnovážnou ceny bytů(domů) F Cena bytů (domů) determinuje příliv investic do bytové výstavby F Relativní cena nemovitosti P H /P

27 S D Stávající byty a domy P H /P Nabídka nových bytů Tok nových domů/bytů

28 n Posun poptávky po bytech (mění cenu a tudíž investice) v důsledku: F Konjunktury F Příliv imigrace F Nárůst populace n Důležitou determinantou je též reálná úroková sazba (hypotéka) u Hypotéka závisí na úrokové míře a výši příjmu u (Obvykle měsíční splátky nesmí přesáhnout 28% příjmu)

29 n Domácnost s příjmem 30 000 USD, hypotéka na 30 let, 28% limit n Úrok Max. výše půjčky n 5% 130 397 USD n 6% 116 754 USD n 7% 105 215 USD n 8% 95 398 USD n 10% 79 766 USD n 11% 73 504 USD n 12% 68 053 USD n Zvýšení úroku z 8% na 10% snižuje půjčku o 16% !

30 n Model investic do zásob u Zanedbatelný podíl na AD (cca 1%) u Kolísají a jsou významné pro hospodářský cyklus u Proč mít zásoby F Časový nesoulad mezi výrobou a prodejem, F Nejistota F Charakter výroby n Zásoby jsou proporcionální produktu (Jednoduchý model akcelerace) u I =  ∆Y n Vyšší úroky zvyšují náklady na udržování zásob

31 n Závěr: n Všechny 3 složky investic jsou tedy klesající funkcí reálné úrokové sazby a tedy platí u I = I (r ) n Jsou různé důvody, které způsobují posun investiční křivky u Zlepšení technologie (růst MPK) zvyšuje investice do fixního kapitálu u Zvýšení populace zvyšuje poptávku po bydlení a zvyšuje residenční investice u Změny daní, hospodářské politiky též mají dopad na posun investiční funkce

32 n Finanční omezení u Neoklasické modely předpokládaly, že firma, která má zájem realizovat investice finanční zdroje vždy získá. u Finanční omezení F Bankovní krize F „Credit crunche“ F Rozhodnutí o investicích závisí na současném cash flow a ne na očekávaných výnosech. n Determinanty investic v ČR

33 Tržní rovnováha ( v uzavřené ekonomice) a trh zapůjčitelných fondů n Propojíme trh zboží a služeb a finanční trh u Rovnováha na trhu zboží a služeb u Y= C+I+G

34 Trh zapůjčitelných fondů ( v uzavřené ekonomice) n Nabídka a poptávka po zapůjčitelných fondech n Y-C-G = I u Y-C-G = národní úspory u (Y d -C) = (Y-T-C) = S = soukromé úspory u T-G = veřejné úspory n (Y-T-C) + (T-G) = I  I = S + (T-G) n Národní úspory = investice (domácí) n Toky plynoucí na finanční trhy(národní úspory) se musí rovnat odlivu z těchto trhů (investicím)

35 r I,S (mld Kč) S I V rovnováze, domácnosti si přejí uspořit takové množství, které chtějí firmy investovat. Množství zapůjčitelných fondů dodávaných = poptávaných (veřejné rozpočty jsou v rovnováze) reálná úroková sazba r0r0

36 Dopad veřejných rozpočtů n Zvýšení vládních nákupů (které není doprovázeno zvýšením daní) na trhu zboží a služeb u Zvýší se poptávka po zboží a službách u Protože výroba je fixována úrovní výrobních faktorů musí se snížit jiná část poptávky: F Y-T je nezměněn, je i C nezměněn F Sníží se investice – vytěsnění investic

37 n Zvýšení vládních nákupů (které není doprovázeno zvýšením daní) na trhu zapůjčitelných fondů u Vláda nákupy financuje vypůjčením si - tzn. snížením veřejných úspor. u Sníží se národní úspory u To vyvolá růst úrokové sazby u V důsledku růstu úrokových sazeb dojde ke snížení investic, ale ne o celý schodek, protože růst sazeb vyvolá i určité zvýšení soukromých úspor n Příklad válka a úrokové sazby s UK 1730-1920 n Reaganova politika (v 80.letech)

38 S + (T-G) r1r1 r2r2 r I ( r ) I= S + (T-G) Schodek veřejných rozpočtů snižuje nabídku zapůjčitelných fondů T-G < 0 I S

39 Přebytek veřejných rozpočtů T-G > n Přebytek veřejných rozpočtů zvýší nabídku zapůjčitelných fondů n Poklesne úroková míra n Dojde ke zvýšení investic, ale ne o celý přebytek, protože pokles úrokové míry vyvolá určité snížení soukromých úspor. n Rovnováha se opět musí rovnat u I = S + (T-G)

40 S r2r2 r1r1 r I ( r ) I= S+ (T-G) Přebytek veřejných rozpočtů zvyšuje nabídku zapůjčitelných fondů T-G > 0 S + (T-G) I

41 n Změny v investiční poptávce S + (T-G) I1I1 I2I2 r r1r1 r2r2 mld Kč

42 Trh zapůjčitelných fondů v otevřené ekonomice Zahraniční investice a čistý vývoz n Předpoklady n Domácí a zahraniční aktiva jsou dokonalými substituty n Dokonalá mobilita kapitálu n Domácí úroková míra se musí rovnat světové úrokové míře u Úroková arbitráž

43 Mezinárodní toky kapitálu a obchodní bilance n Y= C + I + G + NX n NX = Y- (C+I+ G) u V otevřené ekonomice se domácí výdaje nemusí rovnat vyrobenému domácímu zboží a službám n Čisté zahraniční investice a obchodní bilance u Y= C+I+G+ NX u Y-C-G= I + NX u Y-C-G = národní úspory

44 u Y-T-C + (T-G) = I + NX F Y-T– C = S (soukromé úspory) F T-G = veřejné úspory n S + (T-G) = I + NX u S*- celkové národní úspory = S + (T-G) n S*-I = NX u S*-I = čisté zahraniční investice F Čistá částka,kterou domácí rezidenti půjčují za hranice u NX = čistý export n Mezinárodní toky financí a zboží a služeb jsou dvě strany „téže mince“.

45 ČR (% podíly HDP) 19971998199920002001 NX-6,0-1,4-1,5-3,7-3,0 I32,630,227,929,730,7 (G-T) Deficit + +1,3+1,6+0,6+3,1 S27.930,427,029,130,8

46 Úspory a investice v malé otevřené ekonomice n Kapitálová mobilita a světová úroková sazba n Pokud neexistují překážky pro mezinárodní pohyb kapitálu a pokud jsou domácí a zahraniční aktiva dokonalými substituty, domácí úroková míra se přizpůsobí světové. u r = r w u Mechanismus přizpůsobení se nazývá úroková arbitráž u Malá ekonomika musí světovou úrokovou sazbu převzít u To má ale dopad na investice a úspory. u NX = S - I (r w )

47 r (%) I,S, (mld Kč) I S + (T-G) rdrd rwrw -I f = čistý dovoz kapitálu = čistý dovoz zboží a služeb NX Domácí úroková míra je původně vyšší nežli světová

48 n Země, jejíž domácí úroková míra by byla vyšší než světová, se stává čistým dovozcem kapitálu n Čistý dovoz kapitálu vyvolá stejně velký čistý dovoz zboží a služeb u -I f = - NX u Větší poptávka po domácí měně vyvolá apreciaci a to zdraží domácí export a zlevní import. u Česko, Maďarsko, Jižní Korea

49 S + (T-G) I r mld Kč rdrd rwrw I f = NX Domácí úroková míra je původně nižší nežli světová

50 n Země, jejíž domácí úroková míra by byla nižší nežli světová se stává čistým vývozcem kapitálu, který bude udržovat domácí a světovou úrokovou sazbu na stejné úrovni. n Čistý vývoz kapitálu vyvolá stejně velký čistý vývoz zboží a služeb. n (I f ) S*-I = NX n Japonsko

51 n Čistý kapitálový odliv (čisté zahraniční investice) se vždy rovná čistému vývozu (obchodní bilanci) n S*-I = NX u S*-I, NX pozitivní, máme obchodní přebytek, půjčujeme světu u (I- S*); - NX negativní, obchodní deficit, jsme čistí dlužníci (půjčujeme si) n Obchodní přebytek u Export > Import u NX > O u Y> C+I+G u S > I u Čistý kapitálový odliv > 0

52 Fiskální politika a bilance zahraničního obchodu n Předpokládejme, že ekonomika je na začátku s vyrovnaným zahraničním obchodem, domácí a světové úrokové sazby jsou stejné, I=S*. n Vláda zvýší výdaje : u Vznikne schodek veřejných rozpočtů (nebo se prohloubí) u Sníží se úspory S* = S + (T-G) u Investice zůstanou stejné (nemění se r w ).Proto úspory poklesnou pod hodnotu investic a tato část musí být nyní financována půjčkami ze zahraničí.

53 S1S1 S 2 + (T-G) + 1. Ekonomika začíná s vyrovnaným NX 2. Ale když fiskální expanze sníží úspory NX 3. Výsledkem je obchodní deficit r d =r w r I,S mld Kč I

54 r=r w S S+(T-G) r mld Kč (I-S) (I-S) + (G-T) Zvýšení rozpočtového schodku v zemi, která je dovozcem kapitálu

55 rwrw S + (T-G) I1I1 I2I2 1. Zvýšení investiční poptávky NX 2. Vede k obchodnímu deficitu I,S, r

56 Příklad Německa n Západní Německo bylo vývozcem kapitálu v 80. letech n Po sjednocení v r. 90 byly potřeba velké investice (investiční příležitosti rostly) n V důsledku růstu schodků veřejných rozpočtu docházelo ke snížení úspor n Německo se stalo dovozcem kapitálu a též se běžný účet dostal do schodu viz grafické vysvětlení

57 n Německo – původně vyšší úspory nežli investice. Následně vyšší investice nežli úspory I1I1 S + (T-G) 1 rwrw NX=I f –původní S+ (T-G) 2 I2I2 nové

58


Stáhnout ppt "Investice a čistý vývoz Ing. Petr Sedláček, Ph.D.."

Podobné prezentace


Reklamy Google