Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení sporů ve výstavbě Milík Tichý 608 818 016

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení sporů ve výstavbě Milík Tichý 608 818 016"— Transkript prezentace:

1 Řešení sporů ve výstavbě Milík Tichý 608 818 016 milik.tichy@volny.cz

2 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě2 Milík Tichý (1929) milik.tichy@volny.cz www.fsv.cvut.cz/~tichy, www.volny.cz/milik.tichy, www.sweb.cz/tirisk 608 818 016, 251 614 299 Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČVUT, Stavební fakulta profesor betonového stavitelství znalec v oboru stavebnictví rozhodce RS při HK ČR a AK ČR projektový manažer rizikový inženýr — Ovládání rizika, C. H. Beck, Praha, 2006, cca 400 s. Projekty a zakázky ve výstavbě, C. H. Beck, 2008, 335 s. Experti a expertízy (spolu s Milou Valjentovou), Linde, 2010, 288 s.

3 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě3 Dvě základní příčiny sporů:  Mizerná smlouva  Mizerné řízení

4 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě4 Dva právní režimy výstavbových projektů •Veřejnoprávní (stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách a další veřejnoprávní předpisy) •Soukromoprávní (občanský zákon, obchodní zákon a další předpisy upravující soukromoprávní vztahy) Hranice mezi oběma režimy je obvykle zřetelná, někde jsou ale nežádoucí překryvy.

5 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě5 Účastníci výstavbového projektu (zdroje sporů) •Investor •Developer •Stavebník •Dodavatel… •Projektant… •dozory (… …) •banka •pojišťovna •zajišťovna •veřejnost •veřejná správa (… …) •EU

6 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě6 Stavebník: •projektový manažer •manažer realizace •[projektant] –architekt –inženýr •dozory –nákladový –technický, TDS –[autorský] –právní –pojistný Dodavatel: •subdodavatelé –řemesla –výrobci –prodejci –[projektant] •dozory –nákladový –technický, TDD –[autorský] –právní –pojistný

7 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě7 Příčiny sporů Mizerná smlouva  neúplnost…  odvolávky na neexistující přílohy…  neurčitost ustanovení … Mizerné řízení  nulové řízení  slabá nebo žádná kontrola realizace  podceňování nebezpečí a rizik Obecně: činnost, nečinnost nebo obojí

8 Prevence sporů

9 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě9 Základní druhy prevence •Právní –smlouvy, právní dozor •Organizační –řízení projektu, řízení zakázky, řízení realizace •Technická prevence –zajištění jakosti, dozory (technické, autorské) •Finanční –pojištění, bankovní záruky, pojistný dozor

10 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě10 Prevence sporů při realizaci stavby Základní prevence: řízení na všech stupních a ve všech fázích výstavbového projektu (1) Smlouvy : •smlouva o dílo (včetně dokumentace a návazných smluv) •kupní smlouva … •nájemní smlouva … •pojistná smlouva •... (2) Dozory : •autorský •technický •nákladový •právní •pojistný •bankovní (3) Mimosoudní expertíza v okamžiku vzniku sporné situace

11 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě11 Právní dozor •Proaktivní –účast právníka na zakázce •ve smluvní fázi •v realizační fázi •Reaktivní –účast ve sporu •smír •žaloba •protižaloba

12 Smlouvy

13 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě13 Zásady smluvních vztahů •Smluvní svoboda •Rovnost stran –primární strana –sekundární strana •Dobré mravy •Poctivý obchodní styk •Transparentnost (tj. srozumitelnost) •Kontrolovatelnost

14 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě14 Základní pravidla Smlouvy pojmenované a nepojmenované (inominátní) ►pojmenování smlouvy není z hlediska rozhodování soudů určující; určující je obsah smlouvy◄ Raďte se s právníky! Vždy a předem!

15 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě15 Sedm znaků smlouvy Kdo? Komu? Co? Kdy? Za kolik? Jak? A když ne – co pak?

16 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě16 Bible, 1 Kr 5, 22-26  A Chíram poslal Šalomounovi poselství: “Slyšel jsem, co jsi mi vzkázal. Pokud jde o dřevo cedrové a cypřišové, vyhovím každému tvému přání.  Moji služebníci je stáhnou z Libanónu dolů k moři a já z nich dám udělat vory; po moři je dopravím až na místo, které mi určíš. Tam je dám rozpojit a ty je dáš odtáhnout. Také ty vyhovíš mému přání a budeš dodávat potravu pro můj dům.”  Dodával tedy Chíram Šalomounovi dřevo cedrové a cypřišové, všechno podle jeho přání.  Šalomoun dodával Chíramovi dvacet tisíc kórů pšenice k jídlu pro jeho dům a dvacet kórů oleje získaného drcením; to dával Šalomoun Chíramovi ROK CO ROK. MOUDROST OBA SPOLU UZAVŘELI SMLOUVU  Hospodin dal Šalomounovi MOUDROST, kterou mu přislíbil, a mezi Chíramem a Šalomounem byl pokoj. OBA SPOLU UZAVŘELI SMLOUVU.

17 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě17 Některé smlouvy ve VP •Dohoda o pracovní činnosti (Zákoník práce) •Dohoda o provedení práce (Zákoník práce) ––– •Kupní smlouvy (ObchZ, ObčZ) •Smlouvy o dílo (ObchZ, ObčZ) ––– •Mandátní smlouvy (ObchZ) •Příkazní smlouvy (ObčZ) •Zprostředkovatelské smlouvy (ObchZ) •Obstaravatelské smlouvy (ObčZ) •Smlouvy o kontrolní činnosti (ObchZ)

18 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě18 •Pojistné smlouvy (zák. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě) ––– •Rozhodčí smlouvy (zák. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů) ––– •Nájemní smlouvy (ObčZ, ObchZ, zák. č. 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor) •Smlouvy o výstavbě (zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů) ––– •Smlouvy o smlouvě budoucí (ObchZ, ObčZ) ––– •jiné…(např. Smlouva o právu realizovat stavbu, Smlouva o zastupování zájmu výrobce!)

19 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě19 •Smlouva s odkládací podmínkou •Rámcová smlouva •Dílčí smlouva

20 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě20 Subjekty Smluv †(Dodavatel/Odběratel) •Objednatel-Zhotovitel –Investor-Stavebník –Developer-Stavebník –Stavebník-Dodavatel –Dodavatel- Subdodavatel •Kupující-Prodávající •Mandant-Mandatář •Nájemce-Pronajímatel •Objednatel kontroly- Vykonavatel kontroly •Pojištěný/Pojistník- Pojistitel

21 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě21 Některé pojmy •Kogentní ustanovení •Dispozitivní ustanovení •Absolutní obchody – některé závazkové vztahy, na něž se kogentně vztahuje ObchZák ► Častý hrubý omyl: ◄ "ObčZ platí pro občany, ObchZ pro podniky…"

22 Smlouva o dílo na zhotovení stavby

23 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě23 Struktura SoD-ZS KORPUS Přílohy: •Právní přílohy •Definice •Dokumentace zakázky –Podmínky výběrového řízení –Nabídkový list –Všeobecné smluvní podmínky –Postupy řízení realizace –Specifikace –Výkresy –Tabulky –Rozpočtové podklady –Průzkumy –Návrh pojistné smlouvy DODATKY •Právní dodatky •HMG prací •HMG plateb •Seznamy •Technologické postupy •Zkoušky •Dodavatelská dokumentace •Potvrzení změn

24 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě24 Osnova korpusu SoD-ZS •Identifikace smluvních stran •Typ smlouvy •Předmět díla, činnosti… •Výsledek díla, činnosti… •Základní závazky –úplata –lhůta •Práva a povinnosti smluvních stran •Součinnosti •Vlastnictví a nebezpečí škody •Podmínky plnění •Platby, úrok z prodlení •Smluvní pokuty •Salvatorní ustanovení •Rizika a pojištění •Řešení sporů •Ukončení a odstoupení •Nástupnictví a postoupení •Podpisy, datum

25 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě25 Rozpory ve Smlouvě •mezi prvky Smlouvy –stanovíme hierarchii (priority) •uvnitř prvku Smlouvy –rozhoduje primární strana (tj. Objednatel, pokud je to ovšem takto ve Smlouvě uvedeno!)

26 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě26 Hierarchie prvků Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 1.Korpus (nejvyšší) 2.Všeobecné smluvní podmínky 3.Postupy řízení realizace 4.Specifikace 5.Výkresy 6.Rozpočtové podklady 7.Dodavatelova dokumentace 8.Průzkumy (nejnižší) (Statický výpočet) V případě rozporu uvnitř některého prvku rozhoduje stavebník!

27 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě27 Příklad popisu hierarchie V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými prvky Dokumentace zakázky platí: (a) Doplňková dokumentace je nadřazena Všeobecným smluvním podmínkám, (b) Všeobecné smluvní podmínky jsou nadřazeny Specifikacím, (c) Specifikace jsou nadřazeny Výkresům, (d) Výkresy jsou nadřazeny Tabulkám, (e) Tabulky jsou nadřazeny Rozpočtové dokumentaci, přičemž údaje v nadřazené části Dokumentace zakázky jsou vždy rozhodující.

28 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě28 Tvorba smlouvy o dílo na zhotovení stavby

29 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě29 Smlouva DOD se SUBDOD Dokumentace pro nabídku Subdodavatele: ― Korpus smlouvy STV-DOD ― Všeobecné smluvní podmínky ― Postupy řízení realizace ― příslušné Specifikace ― příslušné Výkresy ― příslušné Rozpočtové podklady Změny díla – promítnutí do subdodávky Penalizace SUBDOD: Smluvní pokuty SUBDOD musí krýt škody vzniklé DOD z pozdního plnění subdodávky. ► Smluvní pokuta odvozená pouze z ceny subdodávky je málo účinná.◄

30 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě30 Ze skutečných smluv…  Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady v prokázané výši na provedené práce, které vznikly zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu na přípravě plnění dle objednávky a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele nebo tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě, přiměřené závazku a určené zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném rozsahu a zhotovitel na základě toho od smlouvy odstoupil.

31 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě31  V případě, že zhotovitel svým prokaza- telným zaviněním nedodrží termín plnění sjednaný v této smlouvě, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení, a to do max. výše 1,000.000,- Kč. O tuto částku bude snížena konečná faktura.

32 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě32  Zhotovitel poskytne ve prospěch objednatele jistinu na provedení díla a v záruční době (60 měsíců) ve výši 3 % z ceny díla formou dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 229/96 Sb., §24a). Tato bankovní záruka bude vystavena a předána objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy. Do doby předání bankovní záruky není zhotovitel oprávněn vystavit jakýkoliv platební doklad za provedené práce.

33 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě33  Vystavené proformafaktury a konečnou fakturu uhradí objednatel na základě platebního dokladu vystaveného zhotovitelem, a to do 14 dnů od předání zhotovitelem. Veškeré eventuální slevy budou zúčtovány nejpozději v konečné faktuře za dílo.

34 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě34  Objednatel má právo požadovat od zhotovitele zaplatit smluvní pokutu za prodlení se smluvním termínem dokončení ve výši 35.000 Kč za každý den prodlení. Dále má právo požadovat zaplatit smluvní pokutu za nedodržení dohodnutých termínů provádění odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

35 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě35  Zhotovitel se zavazuje podle této Smlouvy provést a Objednateli protokolárně předat dokončené dílo (část díla) bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily provedení úspěšné kolaudace díla.

36 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě36  Z jedné smlouvy: •(1) Případné vícepráce budou oboustranně projednány a odsouhlaseny, včetně jejich ceny a termínu plnění, formou zápisu ve Stavebním deníku… •(5) Rozsáhlejší vícepráce budou odsouhlaseny, rovněž včetně jejich ceny a termínu zhotovení, formou uzavření dodatku k této Smlouvě, návrh dodatku zpracuje a předloží Objednateli Zhotovitel…

37 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě37  Z jedné smlouvy: •Prostřednictvím Stavebního deníku sdělí Objednatel, které konstrukce bude před zakrytím kontrolovat. •Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole prací a dodávek, které budou dalším pracovním postupem zakryty minimálně čtyři pracovní dny předem, zápisem ve Stavebním deníku.

38 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě38 Stavební deník •S.D. – veřejnoprávní dokument vztahující se v podstatě ke stavebnímu povolení (zák. 183/2006) •S.D. – není nástrojem pro soukromoprávní komunikaci mezi účastníky realizace  Do S.D. nepatří: projednávání změn díla, ujednání o ceně, zápisy z kon- trolních dnů, přehled faktur, spotřeba materiálu apod. •Pouze jeden originál!

39 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě39 Z jednoho vzoru… Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelně denní záznamy, které obsahují tyto údaje: …jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi… Pojetí stavebního deníku českou praxí vzbuzuje údiv zahraničních investorů.

40 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě40 Kontrolní den Kontrolní dny: •záměru – KDZ •projektování – KDP •realizace – KDR •KD během záruční doby Zápis z kontrolního dne: •účastníci (listina přítomných s podpisy) •plnění závěrů z předcházejícího KD •nové závěry (kdo odpovídá, lhůta splnění)

41 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě41 Změny díla •povinnost Dodavatele v korpusu Smlouvy •způsob projednávání změny •stanovení ceny (vícepráce, méněpráce) •vliv na lhůty plnění •Potvrzení změny (jako Dodatek SoD-ZS)

42 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě42 Rizika přejímaná stavebníkem – nepojistitelná / pojistitelná – nepojišťovaná / pojišťovaná •válka nebo jiné obdobné události •povstání, převrat, terorizmus, •nepokoje nebo násilnosti

43 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě43 •účinky radioaktivního nebo jiného záření, jaderné exploze... •tlakové vlny •užívání objektu stavebníkem (nedohodnuté) •vady dokumentace zakázky způsobené projektantem nebo jinými Osobami (kromě typu zakázek D/B) •nepředvídatelné přírodní jevy

44 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě44 •vyšší moc •nezaviněné zastavení prací rozhodnutím příslušných orgánů •neočekávané překážky provádění díla, oznámené neprodleně stavebníkovi •zpoždění nebo přerušení prací oznámené dodavatelem •změny zákona a předpisů

45 Vzory smluv

46 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě46 Vzory smluv •Vzory smluv – náležitě odladěné – zjednodušují tvorbu smluv. Zmenšují nebezpečí chyb a omylů! •Zahraniční vzory (USA, GB, Německo) jsou spolehlivé. Použitelnost po redakci velmi dobrá. •České vzory …   

47 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě47 Z českých vzorů smluv…  Zhotovitel poskytuje na projektovou dokumentaci záruku v trvání deseti let, čímž zaručuje, že dílo bude mít po tuto dobu smluvené vlastnosti.  Smlouva bude uzavřena písemnou formou…  Návrh smlouvy připraví zhotovitel a předá jej objednateli…

48 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě48  Do doby uzavření smlouvy, může zhotovitel její návrh odvolat…  V případě, že bude tato smlouva uzavřena…  Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování zhotovení díla smluveného touto smlouvou po celou dobu plnění.

49 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě49 Dokumenty FIDIC • Client/Consultant Model Services Agreement. 2006, 36 s. (Guide z r. 2001 se týká vydání z r. 1998, 150 s.) •Short Form of Contract. 1999, 37 s. •Conditions of Contract for Construction (tradiční zakázky). 1999, 68+ s. •Conditions of Contract for Construction. MDB Harmonised Edition for Building and Engineering Works Designed by the Employer. 2004, 114 s. — Volně ke stažení na www.fidic.org ! •Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects. 1999, 62 s. •Conditions of Contract for Plant and Design-Build. 1999, 69+ p. •Conditions of for Design, Build and Operate. 2008, 170 s. •The FIDIC Contracts Guide. 2000, 353 s.

50 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě50 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby podle § 273 Obchodního zákoníku, vydala SIA–Rada výstavby a Hospodářská komora ČR 2007 http://www.sps.cz/_PDFdoc/vop2007.pdf

51 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě51  •Priorita dokumentů: a)Smlouva o dílo b)všeobecné obchodní podmínky (které však na jiném místě vzoru jsou označeny jako součást Smlouvy) •Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována. •Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

52 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě52 VOB 2006, A201 •Německé předpisy VOB (Verordnungs- und Vertragsordnung für Bauleistungen). –VOB-A – zadávací řád –VOB-B – všeobecné smluvní podmínky –VOB-C – všeobecné smluvní podmínky (ATV) Leistungsbeschreibungen (ATV DIN 18xxx) •Dokumenty A.I.A. (American Institute of Architects, www.aia.org).www.aia.org –A201 – General Conditions of the Contract for Construction

53 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě53 Německo 1988 2006

54 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě54 Česko 2007 Německo 2006

55 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě55 Překlady smluv •katastrofální situace v překladech z češtiny do angličtiny a obráceně •překladatelé a manažeři neovládají názvosloví a styl •nestačí jen "ovládat AJ slovem a písmem" •"rodilí mluvčí" jsou nespolehliví •jakýkoliv překlad smlouvy musí redigovat několik odborníků

56 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě56 Některá typická úskalí: •shall – ve smlouvách = musí (nikdy "měl by") •should – ve smlouvách = má nebo musí (nikdy "měl by") •contract – ve stavařině zpravidla = zakázka, dílo •Contractor = stavební Dodavatel (nikoliv smluvní strana) •Builder = stavební Dodavatel (nikoliv stavitel) •Employer, Owner, Client = Stavebník (nikdy Investor !) •Works – zpravidla = dílo, stavební práce (public works = veřejné zakázky) •liquidated damages = smluvní pokuta (nikoliv likvidované škody ) •"contract fines" (míněny smluvní pokuty !) •Objednatel / Zhotovitel = Owner / Contractor (nikoliv Customer / Supplier) Owner / Designer (nikoliv Customer / Contractor)

57 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě57 •Smlouva o dílo na dodávku stavebních prací – Agreement between Owner and Contractor, Agreement on Contract apod. •"The work shall be prepared by the Contractor in compliance with effective regulations applied for designing of land construction, land communications and other services." •"The contractor prepares the construction project on the land No. …"

58 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě58 Z jednoho návodu "šetření energie při denním světle" = Daylight Saving Time (letní čas)

59 Technická prevence sporů

60 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě60 Zajištění jakosti •Zajištění jakosti se netýká pouze hmotné stránky realizace stavby, ale také jakosti všech činností – včetně vlastního řízení výstavbového projektu

61 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě61 Záruka a záruční doba na projektovou dokumentaci Teoretické znění záruky na PD: •Zhotovitel (Projektant) ručí za to, že objekt bude po předpokládanou dobu životnosti sloužit předpokládanému účelu, pokud –bude realizován podle projektové dokumentace, –za náležitého autorského a technického dozoru a –pokud bude užíván a udržován v souladu s předpoklady projektové dokumentace. Z jednoho vzoru SoD-PD: •Záruční doba na realizační dokumentaci stavby = doba shodná se záruční dobou zhotovitele stavby vůči objednateli.

62 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě62 Záruka a záruční doba na dodávku a subdodávku Záruka na (sub)dodávku stavebních prací: •specifikovat, co záruka pokrývá •záruční doba se prodlužuje o dobu eventuálních záručních oprav •vliv na cashflow Stavebníka, Dodavatele, Subdodavatele

63 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě63 Druhy záruk •Souhrnná: na celé dílo, včetně všech systémů; pokud některé systémy nebo Subdodavatelské práce mají delší záruční dobu, předá DOD na konci souhrnné záruční doby STV potřebnou dokumentaci •Členěná – podle prací, materiálů, výrobků, systémů

64 Finanční prevence

65 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě65 Smluvní pokuty a náhrada škody Smluvní pokuty •Věcné ― paušální (předem stanovená výše) ― odvozené z ocenění VSP (např. při měsíční fakturaci) •Lhůtní ― uzlové, milníkové (kontrolní dny HMG plateb, milníky) ― zpoždění nástupu ― zpoždění ukončení díla Náhrada škody •Škoda vzniklá STV zpožděním DOD •Škoda vzniklá DOD zpožděním SUBDOD Penalizace Projektanta •Smluvní pokuty ― paušální ― odvozené z předpokládaných nákladů realizace •Náhrada škody → pojištění Projektanta

66 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě66 Jistoty •jistota -- finanční nebo hmotné zajištění splnění finančního nebo hmotného závazku Osoby •Osobou může být Zhotovitel i Objednatel, Kupující i Prodávající... Formy jistot: •hotovost •směnka •bankovní šek •zádržné (během realizace) •bankovní záruka (v případě úpadku není součástí konkurzní podstaty!) •zástavní právo

67 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě67 Bankovní záruky ve výstavbě B.Z. na podpis smlouvy •krytí nákladů obnovy výběrového řízení •krytí škod vzniklých zpožděním realizace díla v důsledku opožděného zadání •je návratná po podpisu smlouvy; nejméně 5 až 10 % nabídkové ceny (bankovní záruka, hotovost, šek), někdy se požaduje třebas i 25 % (podle konjunktury, předpokládaného vývoje trhu apod.) -- v Česku ???

68 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě68 B.Z. na dokončení díla •krytí nákladů na dokončení díla v případě úpadku Dodavatele, 50 až 120 % nabídkové ceny (obvykle bezpodmínečnou bankovní zárukou na první výzvu)

69 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě69 B.Z. na platby Subdodavatelům •krytí eventuálních splatných pohledávek Subdodavatelů v případě úpadku Dodavatele nebo jeho dočasné platební neschopnosti; až 100 % nabídkové ceny B.Z. na záruční opravy •krytí nákladů na záruční opravy v případě úpadku Dodavatele během záruční doby Zádržné, pozastávka •krytí nákladů na záruční opravy, eventuálně zvýšených nákladů při dokončování díla v případě úpadku Dodavatele

70 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě70 Význam bankovní záruky B.Z. zajišťuje: •spolehlivost Dodavatele (výše poplatku za záruku ručiteli závisí na kredibilitě Dodavatele, poplatek ovlivňuje výši nabídky) nebo také Stavebníka •dokončení díla •hladký průběh realizace •jakost B. Z. je specifickým druhem pojištění, které uzavírá Stavebník prostřednictvím Dodavatele

71 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě71 Poplatky za bankovní záruky •Výše poplatku (0,5 až 2,5% nabídkové ceny) se řídí povahou a trváním výstavbového projektu, kredibilitou Dodavatele a zčásti také úrokovou mírou.  Poplatek není úrokem! •Poplatek se upravuje, pokud se v důsledku změn díla upravuje dohodnutá cena! •Poplatky nese u B. Z. na podpis smlouvy – Dodavatel, u ostatních B. Z. – Stavebník •B. Z. zvyšují cenu zakázky, avšak zmenšují rizika Stavebníka i Dodavatele).

72 Veřejnoprávní spory

73 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě73 Harmon vs. House of Commons Soudní rozhodnutí z r. 1999, které ovlivnilo zadávání veřejných zakázek v EU ! Soud: britský Technický a stavební soudní dvůr (Technology and Construction Court) Žalující: Společnost Harmon (britský podnik), jeho mateřský podnik sídlí ve Francii a vlastník je americký Žalovaný: Investiční oddělení britské Dolní sněmovny Zakázka: opláštění nové správní budovy Dolní sněmovny, cena 4 až 5 m GBP Žaloba: žalující uplatil majetkové nároky vůči žalovanému, a to (1) za zmařené výběrové řízení a (2) za škody vzniklé odmítnutím nabídky v zadávacím řízení (ušlý zisk).

74 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě74 Podstata sporu: Žalovaný zadal zakázku britsko-německému podniku Seele Alvis, přestože Harmon měl nejnižší nabídkovou cenu. Žalující žaloval na základě Římské smlouvy z r. 1957, zakazující jakoukoliv diskriminaci. Tvrdil, že zadavatel manipuloval se zadáváním, měnil několikrát podmínky tak, aby zakázku získal Seele Alvis Žalovaný se hájil tím, že výběrové řízení stanovilo jako kritérium "ekonomickou výhodnost nabídky". To však bylo ve vypsání soutěže označeno hovorovým obratem "overall value for money".

75 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě75 Soudce konstatoval: (1) Žalovaný porušil ustanovení Římské smlouvy. Žalovaný protežoval podnik Seele-Alvis, měnil zadávací podmínky a projednával dodatečné smluvní podmínky po udělení zakázky. (2) Žalovaný porušil britský předpis o zadávání stavebních zakázek (Public Works Contracts Regulations z r. 1991), který požaduje, aby zakázka byla zadána buď na základě kritéria "nejnižší nabídkové ceny" nebo na základě "kritéria ekonomické výhodnosti nabídky". Kritérium "overall value for money" soud považoval za mlhavé a nepřesné. (3) Žalovaný se nechoval k uchazeči spravedlivě a rovnoprávně. (4) Vedoucí investičního oddělení hrubě porušil svoje povinnosti.

76 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě76 Soudce rozhodl: (1) Žalující má nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky. (2) Žalující má nárok na náhradu ušlého zisku, neboť z důkazních materiálů a průběhu vyšetření vyplynula vysoká pravděpodobnost, že by v regulérní soutěži zakázku získal. (3) Žalující má nárok na náhradu právních nákladů spojených se soudním řízením (cca 1,5 m GBP) Závěry právní kanceláře Baker & McKenzie: Proces potvrdil, že předpisy EU pro zadávání veřejných stavebních zakázek se musí dodržovat a že diskriminace ve prospěch místních podniků nebude trpěna.  Kritérium "ekonomicky výhodné nabídky" je nutné ve vypsání soutěže definovat a dodržet. 

77 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě77 Poučení pro nás •zapomeňme kritérium "ekonomické výhodnosti" •sledujme náklady na přípravu nabídky pro eventuální uplatnění nároku na náhradu škody •sledujme a hodnoťme neúspěšnost nabídek •analyzujme rizika podávání nabídek

78 Soukromoprávní spory

79 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě79 Předmět a druh sporu Předmět: •technický problém (bez vlivu na smluvní vztah) •nedodržení smluvního vztahu Druh: •technický –… o způsobu technického řešení –… o zajištění technického řešení –… o trvání technického řešení •majetkový

80 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě80 Období vzniku sporu •V průběhu trvání smluvního vztahu (tj. až do konce záruční doby, eventuálně prodloužené záruční doby) •Po ukončení smluvního vztahu (tj. po ukončení záruční doby)

81 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě81 Nástroje řešení sporů ♦ Mimosoudní expertíza ♦ Rozhodčí posudek ♦ Některá forma ADR (alternative dispute resolution): –smírčí řízení •bez smiřovatele •se smiřovatelem, mediace –rozhodčí řízení (s eventuálním smírem) ♦ Soudní řízení (s eventuálním smírem)

82 Rozhodčí řízení

83 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě83 Rozhodčí řízení •Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů –řízení "ad hoc" –řízení u institucionálního RS •UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration •Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (vyhl. MZV 74/1959 Sb.) Výhradně majetkové spory! Spory, v nichž lze uzavřít smír!

84 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě84 Rozhodčí smlouva  písemný dokument (i faxovaný)  •rozhodčí doložka ve smlouvě (pro budoucí možné spory) •smlouva o rozhodci (tzv. "kompromis"; pro vzniklý spor) Uzavřením rozhodčí smlouvy se strany podrobují rozhodcům!

85 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě85 Rozhodčí doložka ve Smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací (příklad) Článek XX Řešení sporů a rozhodčí doložka XX.1 Tato smlouva a veškeré další položky Dokumenta- ce zakázky včetně majetkových sporů z nich vyplýva- jících se řídí zákony a předpisy České republiky a bude se v souladu s nimi vykládat a uplatňovat.

86 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě86 XX.2 Technické spory, které nemají majetkovou povahu, tj. spory týkající se výkladu nebo aplikace technických prvků Dokumentace zakázky, zejména v otázkách souvisejících se Specifikacemi, Výkresy, Technologickými postupy nebo dalšími složkami Doku- mentace zakázky, aniž by při nich některá smluvní strana uplatňovala majetkové nároky, se řeší dohodou nebo s přizváním odborníků, na nichž se dohodnou smluvní strany. XX.3 Smluvní strany stanoví otázky, na které má odborník odpovědět. Dohoda o odborníku nebo odbor- nících a o otázkách se musí uskutečnit před zahájením šetření. Veškerá šetření se musí konat za účasti obou smluvních stran. Náklady na odborné posudky nesou obě smluvní strany rovným dílem.

87 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě87 XX.4 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu 'jedním rozhodcem/třemi rozhodci' ustanoveným/i podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. XX.5 Vznik majetkového sporu nezbavuje Dodavatele povinnosti pokračovat v práci na díle. Vznik technického sporu nezbavuje Dodavatele povinnosti pokračovat na těch částech díla, jichž se spor netýká.

88 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě88 Jednání před podáním žaloby XX.i Pokud mezi stranami vznikne sporná situace majetkové povahy, pokusí se strany před podáním žaloby situaci vyřešit společným jednáním. XX.ii Smluvní strana, která se domnívá, že je činností nebo nečinností druhé smluvní strany poškozena, vyzve tuto stranu písemně ke společnému jednání, jehož se zúčastní statutární zástupci obou stran nebo jimi písemně pověřené osoby. XX.iii Pokud vyzvaná strana na jednání nepřistoupí nebo na výzvu neodpoví nejpozději třicátý (30.) den následující po dni doručení, popřípadě odmítne převzít příslušnou písemnost, může vyzývající strana podat žalobu … v souladu s bodem XX.yy.

89 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě89  Rozhodčí doložky: •Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu. •... losování bude provedeno metodou "jména na papírkách a klobouk" .

90 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě90 Rozhodci •lichý počet (může být jen jeden) •jmenování rozhodců •kvalifikace rozhodce (právní způsobilost) –nezávislí jednotlivci bez střetu zájmů •"rozhodce za stranu žalující", "… žalovanou" není v žádném případě zástupcem této strany •volba předsedajícího rozhodce (u RS HK-AK se volí z Listiny rozhodců)

91 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě91 Žaloba •skutková podstata (uveďte mj. také základní údaje o stavbě, které se týká spor) •žalobní petit -- návrh nálezu

92 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě92 Nedostatky žalobních návrhů •návrhy neúplné •nedostatečně doložené •vůbec nedoložené •neutříděné, zmatené •žalované částky nejsou specifikovány •nepřesné údaje (chybná data, chybná čísla faktur, chybné částky)

93 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě93 •nepřesné vyjadřování (několik názvů pro tentýž pojem) •rozpory v datech •nepodepsané a nedatované dokumenty •smluvní dokumenty (dodatky, předkládané jako důkazy) nejsou podepsány oběma stranami

94 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě94 Žalobní odpovědi, protižaloby •nedostatky jako u žalobních návrhů •vyjádření se týkají něčeho, co v žalobě není vůbec uvedeno •námitky nejsou konkrétní •rozpory v datech (například žalobní odpověď je datována dříve, než spor vznikl)

95 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě95 Jednání Výhody jednání: •jednání je neveřejné (ze zákona) •jednání je neformální při zachování běžných pravidel (z tradice) Běžné nedostatky: •právní zástupci nejsou informováni •v průběhu jednání dochází k dohadování mezi zástupci strany o triviálních věcech •strana nevyšle svého informovaného zástupce

96 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě96 Výsledek rozhodčího řízení •usnesení (například o nepříslušnosti rozhodčího soudu …, nearbitrabilitě…) •rozhodčí nález (podepisují rozhodci, u RS HK/AK také předseda a tajemnice RS)  Proti rozhodčímu nálezu se nelze odvolat!  •nález lze pouze přezkoumat na základě další smlouvy •odvolání u obecného soudu jen proti porušení procesních pravidel

97 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě97 Výhody rozhodčího řízení •jednoduchost •jednoinstančnost •možnost jmenování rozhodců, kteří znají problematiku •neveřejnost •vymahatelnost plnění nálezu •neformálnost •rychlost

98 Mimosoudní expertíza

99 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě99 Mimosoudní expertiza Podstata: •strany se dohodnou, že sporné situace budou řešeny jedním nebo třemi experty –jeden expert – strany se dohodnou na nezávislé osobě –tři experti – každá strana jmenuje jednoho experta, ti zvolí třetího •expert – nezávislá osoba bez střetu zájmu •experti jsou placeni obvykle rovným dílem, náklady nakonec nese objednatel (zhotovitel zahrne možné náklady sporu do nabídkové ceny)

100 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě100 Americká praxe •ve sporné situaci s technickou nebo majetkovou povahou rozhoduje nejdříve Projektant (Architect) •Projektant je za rozhodování placen v rámci své projektové činnosti (buď pro Objednatele [tzv. zak. D-B-B] nebo pro Zhotovitele [tzv. zak. D/B] ) •Projektant může být žalován o náhradu škody kteroukoliv stranou, není-li srozuměna s jeho rozhodnutím  zvýšené nároky na pojištění Projektantů •rozhodčí řízení nastupuje při neúspěchu rozhodování Projektanta

101 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě101 Expertní rozhodování FIDIC •expertní řešení sporných situací je popsáno ve vzorových dokumentech FIDIC •Dispute Adjudication Board (DAB), popř. jen Dispute Board – jeden nebo tři experti •Strany navrhnou po jednom expertovi, navzájem je projednají a dohodnou •Strany spolu s oběma experty se dohodnou na třetím expertovi, který je pak předsedou DAB •experti nejsou nikomu odpovědní za svoje nálezy •náklady nese v konečném výsledku objednatel •smírčí řízení nastupuje při odporu jedné Strany proti výroku DAB •rozhodčí řízení není vyloučeno

102 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě102 Znalecké určování (rozhodčí posudek) Z jedné smlouvy: •Dojde-li mezi smluvními stranami k rozdílným názorům o druhu a rozsahu plnění, která má zhotovitel provést na základě této smlouvy, rozhodne o nich se závaznou účinností pro obě strany soudní znalec v oboru stavebnictví, kterého obě smluvní strany jednomyslně určí. V případě, že se strany nemohou shodnout na jednom znalci, vybere soudního znalce na žádost jedné ze stran předseda rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky. •Soudní znalec závazně určí druh a rozsah sporných plnění, jakož i náklady, jež za ně smluvní strany ponesou. Dále za smluvní strany se závaznou účinností rozhodne rovněž o tom, kdo a v jaké výši ponese náklady za přizvání jeho osoby.

103 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě103 Experti a nálezy Expert •erudovaná osoba s nejméně desetiletou praxí ve specializaci a náležitou expertností (expertise) •nezávislá osoba •dosažitelnost experta Výsledek : •expertíza, expertní posouzení, expertní vyjádření (expert report…) – k dalším opatřením •expertní nález (expert decision) – k rozhodnutí

104 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě104 Znalci ("soudní znalci") Varianty znalecké činnosti: •znalec svědčící – jen zde je zapotřebí "razítko" •znalec rozsuzující •znalec pomáhající •znalec posvěcující Volba znalce: •integrita! •odbornost! •osobnost?

105 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě105 Znalecký posudek Požadavky: •nestrannost •jednoznačnost •úplnost informace •poskytnutí informací znalci •šetření na místě Znalecké kanceláře Odměna znalci

106 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě106  Otázky položené znalci soudem: •Je možné považovat za skrytou vadu skutečnost, že chybí výtah, za situace, kdy není přístupná výtahová šachta? •Je obvyklé, aby se při přejímce budov přeměřovala (měřicími přístroji) výška zábradlí?

107 Nebezpečí a rizika sporů

108 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě108 Výsledky sporů Nejistoty výsledku – není nikdy předem přesně známo, jaký bude výsledek řízení Možné výsledky: •dokonale kladný – účastník uspěje ve všech bodech žaloby, žalobní odpovědi nebo protižaloby v plném rozsahu a budou mu uhrazeny také náklady na právní služby, •kladný – účastník uspěje v plném rozsahu, avšak náklady sporu musí hradit sám, •částečně kladný – účastník uspěje jen v některých částech žaloby, •nulový – účastník neuspěje a nese svoje náklady sporu, •částečně záporný – účastník neuspěje a nese celkové náklady sporu, •dokonale záporný – účastník se svým nárokem neuspěje a naopak je sám odsouzen na základě protižaloby k nějaké úhradě.

109 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě109 Zdroje nebezpečí •Stavebník… •Projektant… •Dodavatel… •vlastník •uživatel… •"obec"… •prostředí (příroda, lidé)

110 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě110 Nebezpečí a rizika řešení sporů •nebezpečí nákladů spojených s vlastním řešením sporu (soudní nebo arbitrážní poplatky, náklady na právní zastoupení, odměny za znalecké posudky, popř. také překlady a tlumočení, cestovní a jiné náklady, mzdové náklady vlastních zaměstnanců apod.) •nebezpečí průtahů sporu, které vedou k náběhu úroků z prodlení odložených plateb •nebezpečí ztráty pověsti účastníka sporu bez ohledu na výsledek sporu, a zejména •nebezpečí nejistého výsledku •nebezpečí promlčení, a tedy ztráty možnosti uplatňovat nároky

111 10-11-22Řešení sporů ve výstavbě111 Doporučená literatura •Hajn P., Bejček J.: Jak uzavírat obchodní smlouvy, 2. vyd. Linde, Praha, 2003 •Klein B., Doleček M.: Rozhodčí řízení. ASPI, Praha, 2007 •Oleríny M.: Řízení stavebních projektů. Claimový management. C.H. Beck, Praha, 2005 •Růžička K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR. Aleš Čeněk, Plzeň, 2005 •Štenglová I.: Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů, 2. vyd.. Aspi, Praha, 2008 •Tichý M.: Projekty a zakázky ve výstavbě. C. H. Beck, Praha, 2008 •Tichý M., Valjentová M.: Experti a expertízy. Linde, Praha, 2010

112 Děkuji za pozornost a přeji všem zajímavou práci! milik.tichy@volny.cz


Stáhnout ppt "Řešení sporů ve výstavbě Milík Tichý 608 818 016"

Podobné prezentace


Reklamy Google