Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení sporů ve výstavbě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení sporů ve výstavbě"— Transkript prezentace:

1 Řešení sporů ve výstavbě
Milík Tichý

2 Milík Tichý (1929) milik.tichy@volny.cz
, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČVUT, Stavební fakulta profesor betonového stavitelství znalec v oboru stavebnictví rozhodce RS při HK ČR a AK ČR projektový manažer rizikový inženýr Ovládání rizika, C. H. Beck, Praha, 2006, cca 400 s. Projekty a zakázky ve výstavbě, C. H. Beck, 2008, 335 s. Experti a expertízy (spolu s Milou Valjentovou), Linde, 2010, 288 s. Řešení sporů ve výstavbě

3 Dvě základní příčiny sporů:
Mizerná smlouva Mizerné řízení Řešení sporů ve výstavbě

4 Dva právní režimy výstavbových projektů
Veřejnoprávní (stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách a další veřejnoprávní předpisy) Soukromoprávní (občanský zákon, obchodní zákon a další předpisy upravující soukromoprávní vztahy) Hranice mezi oběma režimy je obvykle zřetelná, někde jsou ale nežádoucí překryvy. Řešení sporů ve výstavbě

5 Účastníci výstavbového projektu (zdroje sporů)
Investor Developer Stavebník Dodavatel… Projektant… dozory (… …) banka pojišťovna zajišťovna veřejnost veřejná správa (… …) EU Řešení sporů ve výstavbě

6 Řešení sporů ve výstavbě
Stavebník: projektový manažer manažer realizace [projektant] architekt inženýr dozory nákladový technický, TDS [autorský] právní pojistný Dodavatel: subdodavatelé řemesla výrobci prodejci [projektant] dozory nákladový technický, TDD [autorský] právní pojistný Řešení sporů ve výstavbě

7 Obecně: činnost, nečinnost nebo obojí
Příčiny sporů Mizerná smlouva neúplnost… odvolávky na neexistující přílohy… neurčitost ustanovení … Mizerné řízení nulové řízení slabá nebo žádná kontrola realizace podceňování nebezpečí a rizik Obecně: činnost, nečinnost nebo obojí Řešení sporů ve výstavbě

8 Prevence sporů

9 Základní druhy prevence
Právní smlouvy, právní dozor Organizační řízení projektu, řízení zakázky, řízení realizace Technická prevence zajištění jakosti, dozory (technické, autorské) Finanční pojištění, bankovní záruky, pojistný dozor Řešení sporů ve výstavbě

10 (3) Mimosoudní expertíza v okamžiku vzniku sporné situace
Prevence sporů při realizaci stavby Základní prevence: řízení na všech stupních a ve všech fázích výstavbového projektu (1) Smlouvy: smlouva o dílo (včetně dokumentace a návazných smluv) kupní smlouva … nájemní smlouva … pojistná smlouva ... (2) Dozory: autorský technický nákladový právní pojistný bankovní (3) Mimosoudní expertíza v okamžiku vzniku sporné situace Řešení sporů ve výstavbě

11 Řešení sporů ve výstavbě
Právní dozor Proaktivní účast právníka na zakázce ve smluvní fázi v realizační fázi Reaktivní účast ve sporu smír žaloba protižaloba Řešení sporů ve výstavbě

12 Smlouvy

13 Zásady smluvních vztahů
Smluvní svoboda Rovnost stran primární strana sekundární strana Dobré mravy Poctivý obchodní styk Transparentnost (tj. srozumitelnost) Kontrolovatelnost Řešení sporů ve výstavbě

14 Řešení sporů ve výstavbě
Základní pravidla Smlouvy pojmenované a nepojmenované (inominátní) ►pojmenování smlouvy není z hlediska rozhodování soudů určující; určující je obsah smlouvy◄ Raďte se s právníky! Vždy a předem! Řešení sporů ve výstavbě

15 Řešení sporů ve výstavbě
Sedm znaků smlouvy Kdo? Komu? Co? Kdy? Za kolik? Jak? A když ne – co pak? Řešení sporů ve výstavbě

16 Řešení sporů ve výstavbě
Bible, 1 Kr 5, 22-26 A Chíram poslal Šalomounovi poselství: “Slyšel jsem, co jsi mi vzkázal. Pokud jde o dřevo cedrové a cypřišové, vyhovím každému tvému přání. Moji služebníci je stáhnou z Libanónu dolů k moři a já z nich dám udělat vory; po moři je dopravím až na místo, které mi určíš. Tam je dám rozpojit a ty je dáš odtáhnout. Také ty vyhovíš mému přání a budeš dodávat potravu pro můj dům.” Dodával tedy Chíram Šalomounovi dřevo cedrové a cypřišové, všechno podle jeho přání. Šalomoun dodával Chíramovi dvacet tisíc kórů pšenice k jídlu pro jeho dům a dvacet kórů  oleje získaného drcením; to dával Šalomoun Chíramovi ROK CO ROK. Hospodin dal Šalomounovi MOUDROST, kterou mu přislíbil, a mezi Chíramem a Šalomounem byl pokoj. OBA SPOLU UZAVŘELI SMLOUVU. Řešení sporů ve výstavbě

17 Řešení sporů ve výstavbě
Některé smlouvy ve VP Dohoda o pracovní činnosti (Zákoník práce) Dohoda o provedení práce (Zákoník práce) ––– Kupní smlouvy (ObchZ, ObčZ) Smlouvy o dílo (ObchZ, ObčZ) Mandátní smlouvy (ObchZ) Příkazní smlouvy (ObčZ) Zprostředkovatelské smlouvy (ObchZ) Obstaravatelské smlouvy (ObčZ) Smlouvy o kontrolní činnosti (ObchZ) Řešení sporů ve výstavbě

18 Řešení sporů ve výstavbě
Pojistné smlouvy (zák. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě) ––– Rozhodčí smlouvy (zák. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů) Nájemní smlouvy (ObčZ, ObchZ, zák. č. 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor) Smlouvy o výstavbě (zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů) Smlouvy o smlouvě budoucí (ObchZ, ObčZ) jiné…(např. Smlouva o právu realizovat stavbu, Smlouva o zastupování zájmu výrobce!) Řešení sporů ve výstavbě

19 Řešení sporů ve výstavbě
Smlouva s odkládací podmínkou Rámcová smlouva Dílčí smlouva Řešení sporů ve výstavbě

20 Řešení sporů ve výstavbě
Subjekty Smluv (Dodavatel/Odběratel) Objednatel-Zhotovitel Investor-Stavebník Developer-Stavebník Stavebník-Dodavatel Dodavatel-Subdodavatel Kupující-Prodávající Mandant-Mandatář Nájemce-Pronajímatel Objednatel kontroly- Vykonavatel kontroly Pojištěný/Pojistník- Pojistitel Řešení sporů ve výstavbě

21 Řešení sporů ve výstavbě
Některé pojmy Kogentní ustanovení Dispozitivní ustanovení Absolutní obchody – některé závazkové vztahy, na něž se kogentně vztahuje ObchZák ► Častý hrubý omyl: ◄ "ObčZ platí pro občany, ObchZ pro podniky…" Řešení sporů ve výstavbě

22 Smlouva o dílo na zhotovení stavby

23 Řešení sporů ve výstavbě
Struktura SoD-ZS KORPUS Přílohy: Právní přílohy Definice Dokumentace zakázky Podmínky výběrového řízení Nabídkový list Všeobecné smluvní podmínky Postupy řízení realizace Specifikace Výkresy Tabulky Rozpočtové podklady Průzkumy Návrh pojistné smlouvy DODATKY Právní dodatky HMG prací HMG plateb Seznamy Technologické postupy Zkoušky Dodavatelská dokumentace Potvrzení změn Řešení sporů ve výstavbě

24 Řešení sporů ve výstavbě
Osnova korpusu SoD-ZS Identifikace smluvních stran Typ smlouvy Předmět díla, činnosti… Výsledek díla, činnosti… Základní závazky úplata lhůta Práva a povinnosti smluvních stran Součinnosti Vlastnictví a nebezpečí škody Podmínky plnění Platby, úrok z prodlení Smluvní pokuty Salvatorní ustanovení Rizika a pojištění Řešení sporů Ukončení a odstoupení Nástupnictví a postoupení Podpisy, datum Řešení sporů ve výstavbě

25 Řešení sporů ve výstavbě
Rozpory ve Smlouvě mezi prvky Smlouvy stanovíme hierarchii (priority) uvnitř prvku Smlouvy rozhoduje primární strana (tj. Objednatel, pokud je to ovšem takto ve Smlouvě uvedeno!) Řešení sporů ve výstavbě

26 Hierarchie prvků Smlouvy o dílo na zhotovení stavby
Korpus (nejvyšší) Všeobecné smluvní podmínky Postupy řízení realizace Specifikace Výkresy Rozpočtové podklady Dodavatelova dokumentace Průzkumy (nejnižší) (Statický výpočet) V případě rozporu uvnitř některého prvku rozhoduje stavebník! Řešení sporů ve výstavbě

27 Příklad popisu hierarchie
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými prvky Dokumentace zakázky platí: (a) Doplňková dokumentace je nadřazena Všeobecným smluvním podmínkám, (b) Všeobecné smluvní podmínky jsou nadřazeny Specifikacím, (c) Specifikace jsou nadřazeny Výkresům, (d) Výkresy jsou nadřazeny Tabulkám, (e) Tabulky jsou nadřazeny Rozpočtové dokumentaci, přičemž údaje v nadřazené části Dokumentace zakázky jsou vždy rozhodující. Řešení sporů ve výstavbě

28 Tvorba smlouvy o dílo na zhotovení stavby
Řešení sporů ve výstavbě

29 Řešení sporů ve výstavbě
Smlouva DOD se SUBDOD Dokumentace pro nabídku Subdodavatele: ― Korpus smlouvy STV-DOD ― Všeobecné smluvní podmínky ― Postupy řízení realizace ― příslušné Specifikace ― příslušné Výkresy ― příslušné Rozpočtové podklady Změny díla – promítnutí do subdodávky Penalizace SUBDOD: Smluvní pokuty SUBDOD musí krýt škody vzniklé DOD z pozdního plnění subdodávky. ► Smluvní pokuta odvozená pouze z ceny subdodávky je málo účinná.◄ Řešení sporů ve výstavbě

30 Řešení sporů ve výstavbě
Ze skutečných smluv…  Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady v prokázané výši na provedené práce, které vznikly zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu na přípravě plnění dle objednávky a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele nebo tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě, přiměřené závazku a určené zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném rozsahu a zhotovitel na základě toho od smlouvy odstoupil. Řešení sporů ve výstavbě

31 Řešení sporů ve výstavbě
V případě, že zhotovitel svým prokaza-telným zaviněním nedodrží termín plnění sjednaný v této smlouvě, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý den prodlení, a to do max. výše 1, ,- Kč. O tuto částku bude snížena konečná faktura. Řešení sporů ve výstavbě

32 Řešení sporů ve výstavbě
Zhotovitel poskytne ve prospěch objednatele jistinu na provedení díla a v záruční době (60 měsíců) ve výši 3 % z ceny díla formou dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 229/96 Sb., §24a). Tato bankovní záruka bude vystavena a předána objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy. Do doby předání bankovní záruky není zhotovitel oprávněn vystavit jakýkoliv platební doklad za provedené práce. Řešení sporů ve výstavbě

33 Řešení sporů ve výstavbě
Vystavené proformafaktury a konečnou fakturu uhradí objednatel na základě platebního dokladu vystaveného zhotovitelem, a to do 14 dnů od předání zhotovitelem. Veškeré eventuální slevy budou zúčtovány nejpozději v konečné faktuře za dílo. Řešení sporů ve výstavbě

34 Řešení sporů ve výstavbě
Objednatel má právo požadovat od zhotovitele zaplatit smluvní pokutu za prodlení se smluvním termínem dokončení ve výši Kč za každý den prodlení. Dále má právo požadovat zaplatit smluvní pokutu za nedodržení dohodnutých termínů provádění odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Řešení sporů ve výstavbě

35 Řešení sporů ve výstavbě
Zhotovitel se zavazuje podle této Smlouvy provést a Objednateli protokolárně předat dokončené dílo (část díla) bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily provedení úspěšné kolaudace díla. Řešení sporů ve výstavbě

36 Řešení sporů ve výstavbě
Z jedné smlouvy: (1) Případné vícepráce budou oboustranně projednány a odsouhlaseny, včetně jejich ceny a termínu plnění, formou zápisu ve Stavebním deníku… (5) Rozsáhlejší vícepráce budou odsouhlaseny, rovněž včetně jejich ceny a termínu zhotovení, formou uzavření dodatku k této Smlouvě, návrh dodatku zpracuje a předloží Objednateli Zhotovitel… Řešení sporů ve výstavbě

37 Řešení sporů ve výstavbě
Z jedné smlouvy: Prostřednictvím Stavebního deníku sdělí Objednatel, které konstrukce bude před zakrytím kontrolovat. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole prací a dodávek, které budou dalším pracovním postupem zakryty minimálně čtyři pracovní dny předem, zápisem ve Stavebním deníku. Řešení sporů ve výstavbě

38 Řešení sporů ve výstavbě
Stavební deník S.D. – veřejnoprávní dokument vztahující se v podstatě ke stavebnímu povolení (zák. 183/2006) S.D. – není nástrojem pro soukromoprávní komunikaci mezi účastníky realizace Do S.D. nepatří: projednávání změn díla, ujednání o ceně, zápisy z kon-trolních dnů, přehled faktur, spotřeba materiálu apod. Pouze jeden originál! Řešení sporů ve výstavbě

39 Z jednoho vzoru… Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelně denní záznamy, které obsahují tyto údaje: …jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi… Pojetí stavebního deníku českou praxí vzbuzuje údiv zahraničních investorů. Řešení sporů ve výstavbě

40 Řešení sporů ve výstavbě
Kontrolní den Kontrolní dny: záměru – KDZ projektování – KDP realizace – KDR KD během záruční doby Zápis z kontrolního dne: účastníci (listina přítomných s podpisy) plnění závěrů z předcházejícího KD nové závěry (kdo odpovídá, lhůta splnění) Řešení sporů ve výstavbě

41 Řešení sporů ve výstavbě
Změny díla povinnost Dodavatele v korpusu Smlouvy způsob projednávání změny stanovení ceny (vícepráce, méněpráce) vliv na lhůty plnění Potvrzení změny (jako Dodatek SoD-ZS) Řešení sporů ve výstavbě

42 Rizika přejímaná stavebníkem
– nepojistitelná / pojistitelná – nepojišťovaná / pojišťovaná válka nebo jiné obdobné události povstání, převrat, terorizmus, nepokoje nebo násilnosti Řešení sporů ve výstavbě

43 Řešení sporů ve výstavbě
účinky radioaktivního nebo jiného záření, jaderné exploze ... tlakové vlny užívání objektu stavebníkem (nedohodnuté) vady dokumentace zakázky způsobené projektantem nebo jinými Osobami (kromě typu zakázek D/B) nepředvídatelné přírodní jevy Řešení sporů ve výstavbě

44 Řešení sporů ve výstavbě
vyšší moc nezaviněné zastavení prací rozhodnutím příslušných orgánů neočekávané překážky provádění díla, oznámené neprodleně stavebníkovi zpoždění nebo přerušení prací oznámené dodavatelem změny zákona a předpisů Řešení sporů ve výstavbě

45 Vzory smluv

46 Řešení sporů ve výstavbě
Vzory smluv Vzory smluv – náležitě odladěné – zjednodušují tvorbu smluv. Zmenšují nebezpečí chyb a omylů! Zahraniční vzory (USA, GB, Německo) jsou spolehlivé. Použitelnost po redakci velmi dobrá. České vzory …    Řešení sporů ve výstavbě

47 Řešení sporů ve výstavbě
Z českých vzorů smluv…  Zhotovitel poskytuje na projektovou dokumentaci záruku v trvání deseti let, čímž zaručuje, že dílo bude mít po tuto dobu smluvené vlastnosti.  Smlouva bude uzavřena písemnou formou…  Návrh smlouvy připraví zhotovitel a předá jej objednateli… Řešení sporů ve výstavbě

48 Řešení sporů ve výstavbě
 Do doby uzavření smlouvy, může zhotovitel její návrh odvolat…  V případě, že bude tato smlouva uzavřena…  Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování zhotovení díla smluveného touto smlouvou po celou dobu plnění. Řešení sporů ve výstavbě

49 Řešení sporů ve výstavbě
Dokumenty FIDIC • Client/Consultant Model Services Agreement. 2006, 36 s. (Guide z r se týká vydání z r. 1998, 150 s.) Short Form of Contract. 1999, 37 s. Conditions of Contract for Construction (tradiční zakázky). 1999, 68+ s. Conditions of Contract for Construction. MDB Harmonised Edition for Building and Engineering Works Designed by the Employer. 2004, 114 s. — Volně ke stažení na ! Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects. 1999, 62 s. Conditions of Contract for Plant and Design-Build. 1999, 69+ p. Conditions of for Design, Build and Operate. 2008, 170 s. The FIDIC Contracts Guide. 2000, 353 s. Řešení sporů ve výstavbě

50 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby
podle § 273 Obchodního zákoníku, vydala SIA–Rada výstavby a Hospodářská komora ČR 2007 Řešení sporů ve výstavbě

51 Řešení sporů ve výstavbě
Priorita dokumentů: Smlouva o dílo všeobecné obchodní podmínky (které však na jiném místě vzoru jsou označeny jako součást Smlouvy) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Řešení sporů ve výstavbě

52 Řešení sporů ve výstavbě
VOB 2006, A201 Německé předpisy VOB (Verordnungs- und Vertragsordnung für Bauleistungen). VOB-A – zadávací řád VOB-B – všeobecné smluvní podmínky VOB-C – všeobecné smluvní podmínky (ATV) Leistungsbeschreibungen (ATV DIN 18xxx) Dokumenty A.I.A. (American Institute of Architects, A201 – General Conditions of the Contract for Construction Řešení sporů ve výstavbě

53 Řešení sporů ve výstavbě
Německo Řešení sporů ve výstavbě

54 Řešení sporů ve výstavbě
Česko Německo 2006 Řešení sporů ve výstavbě

55 Řešení sporů ve výstavbě
Překlady smluv katastrofální situace v překladech z češtiny do angličtiny a obráceně překladatelé a manažeři neovládají názvosloví a styl nestačí jen "ovládat AJ slovem a písmem" "rodilí mluvčí" jsou nespolehliví jakýkoliv překlad smlouvy musí redigovat několik odborníků Řešení sporů ve výstavbě

56 Řešení sporů ve výstavbě
Některá typická úskalí: shall – ve smlouvách = musí (nikdy "měl by") should – ve smlouvách = má nebo musí (nikdy "měl by") contract – ve stavařině zpravidla = zakázka, dílo Contractor = stavební Dodavatel (nikoliv smluvní strana) Builder = stavební Dodavatel (nikoliv stavitel) Employer, Owner, Client = Stavebník (nikdy Investor !) Works – zpravidla = dílo, stavební práce (public works = veřejné zakázky) liquidated damages = smluvní pokuta (nikoliv likvidované škody ) "contract fines" (míněny smluvní pokuty !) Objednatel / Zhotovitel = Owner / Contractor (nikoliv Customer / Supplier) Owner / Designer (nikoliv Customer / Contractor) Řešení sporů ve výstavbě

57 Řešení sporů ve výstavbě
Smlouva o dílo na dodávku stavebních prací – Agreement between Owner and Contractor, Agreement on Contract apod. "The work shall be prepared by the Contractor in compliance with effective regulations applied for designing of land construction, land communications and other services." "The contractor prepares the construction project on the land No. …" Řešení sporů ve výstavbě

58 "šetření energie při denním světle"
Z jednoho návodu "šetření energie při denním světle" = Daylight Saving Time (letní čas) Řešení sporů ve výstavbě

59 Technická prevence sporů

60 Řešení sporů ve výstavbě
Zajištění jakosti Zajištění jakosti se netýká pouze hmotné stránky realizace stavby, ale také jakosti všech činností – včetně vlastního řízení výstavbového projektu Řešení sporů ve výstavbě

61 Záruka a záruční doba na projektovou dokumentaci
Teoretické znění záruky na PD: Zhotovitel (Projektant) ručí za to, že objekt bude po předpokládanou dobu životnosti sloužit předpokládanému účelu, pokud bude realizován podle projektové dokumentace, za náležitého autorského a technického dozoru a pokud bude užíván a udržován v souladu s předpoklady projektové dokumentace. Z jednoho vzoru SoD-PD: Záruční doba na realizační dokumentaci stavby = doba shodná se záruční dobou zhotovitele stavby vůči objednateli. Řešení sporů ve výstavbě

62 Záruka a záruční doba na dodávku a subdodávku
Záruka na (sub)dodávku stavebních prací: specifikovat, co záruka pokrývá záruční doba se prodlužuje o dobu eventuálních záručních oprav vliv na cashflow Stavebníka, Dodavatele, Subdodavatele Řešení sporů ve výstavbě

63 Řešení sporů ve výstavbě
Druhy záruk Souhrnná: na celé dílo, včetně všech systémů; pokud některé systémy nebo Subdodavatelské práce mají delší záruční dobu, předá DOD na konci souhrnné záruční doby STV potřebnou dokumentaci Členěná – podle prací, materiálů, výrobků, systémů Řešení sporů ve výstavbě

64 Finanční prevence

65 Smluvní pokuty a náhrada škody
Věcné ― paušální (předem stanovená výše) ― odvozené z ocenění VSP (např. při měsíční fakturaci) Lhůtní ― uzlové, milníkové (kontrolní dny HMG plateb, milníky) ― zpoždění nástupu ― zpoždění ukončení díla Náhrada škody Škoda vzniklá STV zpožděním DOD Škoda vzniklá DOD zpožděním SUBDOD Penalizace Projektanta ― paušální ― odvozené z předpokládaných nákladů realizace Náhrada škody → pojištění Projektanta Řešení sporů ve výstavbě

66 Řešení sporů ve výstavbě
Jistoty jistota -- finanční nebo hmotné zajištění splnění finančního nebo hmotného závazku Osoby Osobou může být Zhotovitel i Objednatel, Kupující i Prodávající... Formy jistot: hotovost směnka bankovní šek zádržné (během realizace) bankovní záruka (v případě úpadku není součástí konkurzní podstaty!) zástavní právo Řešení sporů ve výstavbě

67 Bankovní záruky ve výstavbě
B.Z. na podpis smlouvy krytí nákladů obnovy výběrového řízení krytí škod vzniklých zpožděním realizace díla v důsledku opožděného zadání je návratná po podpisu smlouvy; nejméně 5 až 10 % nabídkové ceny (bankovní záruka, hotovost, šek), někdy se požaduje třebas i 25 % (podle konjunktury, předpokládaného vývoje trhu apod.) -- v Česku ??? Řešení sporů ve výstavbě

68 Řešení sporů ve výstavbě
B.Z. na dokončení díla krytí nákladů na dokončení díla v případě úpadku Dodavatele, 50 až 120 % nabídkové ceny (obvykle bezpodmínečnou bankovní zárukou na první výzvu) Řešení sporů ve výstavbě

69 Řešení sporů ve výstavbě
B.Z. na platby Subdodavatelům krytí eventuálních splatných pohledávek Subdodavatelů v případě úpadku Dodavatele nebo jeho dočasné platební neschopnosti; až 100 % nabídkové ceny B.Z. na záruční opravy krytí nákladů na záruční opravy v případě úpadku Dodavatele během záruční doby Zádržné, pozastávka krytí nákladů na záruční opravy, eventuálně zvýšených nákladů při dokončování díla v případě úpadku Dodavatele Řešení sporů ve výstavbě

70 Význam bankovní záruky
B.Z. zajišťuje: spolehlivost Dodavatele (výše poplatku za záruku ručiteli závisí na kredibilitě Dodavatele, poplatek ovlivňuje výši nabídky) nebo také Stavebníka dokončení díla hladký průběh realizace jakost B. Z. je specifickým druhem pojištění, které uzavírá Stavebník prostřednictvím Dodavatele Řešení sporů ve výstavbě

71 Poplatky za bankovní záruky
Výše poplatku (0,5 až 2,5% nabídkové ceny) se řídí povahou a trváním výstavbového projektu, kredibilitou Dodavatele a zčásti také úrokovou mírou Poplatek není úrokem! Poplatek se upravuje, pokud se v důsledku změn díla upravuje dohodnutá cena! Poplatky nese u B. Z. na podpis smlouvy – Dodavatel, u ostatních B. Z. – Stavebník B. Z. zvyšují cenu zakázky, avšak zmenšují rizika Stavebníka i Dodavatele). Řešení sporů ve výstavbě

72 Veřejnoprávní spory

73 Harmon vs. House of Commons
Soudní rozhodnutí z r. 1999, které ovlivnilo zadávání veřejných zakázek v EU ! Soud: britský Technický a stavební soudní dvůr (Technology and Construction Court) Žalující: Společnost Harmon (britský podnik), jeho mateřský podnik sídlí ve Francii a vlastník je americký Žalovaný: Investiční oddělení britské Dolní sněmovny Zakázka: opláštění nové správní budovy Dolní sněmovny, cena 4 až 5 m GBP Žaloba: žalující uplatil majetkové nároky vůči žalovanému, a to (1) za zmařené výběrové řízení a (2) za škody vzniklé odmítnutím nabídky v zadávacím řízení (ušlý zisk). Řešení sporů ve výstavbě

74 Řešení sporů ve výstavbě
Podstata sporu: Žalovaný zadal zakázku britsko-německému podniku Seele Alvis, přestože Harmon měl nejnižší nabídkovou cenu. Žalující žaloval na základě Římské smlouvy z r. 1957, zakazující jakoukoliv diskriminaci. Tvrdil, že zadavatel manipuloval se zadáváním, měnil několikrát podmínky tak, aby zakázku získal Seele Alvis Žalovaný se hájil tím, že výběrové řízení stanovilo jako kritérium "ekonomickou výhodnost nabídky". To však bylo ve vypsání soutěže označeno hovorovým obratem "overall value for money". Řešení sporů ve výstavbě

75 Řešení sporů ve výstavbě
Soudce konstatoval: (1) Žalovaný porušil ustanovení Římské smlouvy. Žalovaný protežoval podnik Seele-Alvis, měnil zadávací podmínky a projednával dodatečné smluvní podmínky po udělení zakázky. (2) Žalovaný porušil britský předpis o zadávání stavebních zakázek (Public Works Contracts Regulations z r. 1991), který požaduje, aby zakázka byla zadána buď na základě kritéria "nejnižší nabídkové ceny" nebo na základě "kritéria ekonomické výhodnosti nabídky". Kritérium "overall value for money" soud považoval za mlhavé a nepřesné. (3) Žalovaný se nechoval k uchazeči spravedlivě a rovnoprávně. (4) Vedoucí investičního oddělení hrubě porušil svoje povinnosti. Řešení sporů ve výstavbě

76 Řešení sporů ve výstavbě
Soudce rozhodl: (1) Žalující má nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky. (2) Žalující má nárok na náhradu ušlého zisku, neboť z důkazních materiálů a průběhu vyšetření vyplynula vysoká pravděpodobnost, že by v regulérní soutěži zakázku získal. (3) Žalující má nárok na náhradu právních nákladů spojených se soudním řízením (cca 1,5 m GBP) Závěry právní kanceláře Baker & McKenzie: Proces potvrdil, že předpisy EU pro zadávání veřejných stavebních zakázek se musí dodržovat a že diskriminace ve prospěch místních podniků nebude trpěna. Kritérium "ekonomicky výhodné nabídky" je nutné ve vypsání soutěže definovat a dodržet.  Řešení sporů ve výstavbě

77 Řešení sporů ve výstavbě
Poučení pro nás zapomeňme kritérium "ekonomické výhodnosti" sledujme náklady na přípravu nabídky pro eventuální uplatnění nároku na náhradu škody sledujme a hodnoťme neúspěšnost nabídek analyzujme rizika podávání nabídek Řešení sporů ve výstavbě

78 Soukromoprávní spory

79 Řešení sporů ve výstavbě
Předmět a druh sporu Předmět: technický problém (bez vlivu na smluvní vztah) nedodržení smluvního vztahu Druh: technický … o způsobu technického řešení … o zajištění technického řešení … o trvání technického řešení majetkový Řešení sporů ve výstavbě

80 Řešení sporů ve výstavbě
Období vzniku sporu V průběhu trvání smluvního vztahu (tj. až do konce záruční doby, eventuálně prodloužené záruční doby) Po ukončení smluvního vztahu (tj. po ukončení záruční doby) Řešení sporů ve výstavbě

81 Řešení sporů ve výstavbě
Nástroje řešení sporů ♦ Mimosoudní expertíza ♦ Rozhodčí posudek ♦ Některá forma ADR (alternative dispute resolution): smírčí řízení bez smiřovatele se smiřovatelem, mediace rozhodčí řízení (s eventuálním smírem) ♦ Soudní řízení (s eventuálním smírem) Řešení sporů ve výstavbě

82 Rozhodčí řízení

83 Výhradně majetkové spory! Spory, v nichž lze uzavřít smír!
Rozhodčí řízení Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů řízení "ad hoc" řízení u institucionálního RS UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (vyhl. MZV 74/1959 Sb.) Výhradně majetkové spory! Spory, v nichž lze uzavřít smír! Řešení sporů ve výstavbě

84 Uzavřením rozhodčí smlouvy se strany podrobují rozhodcům!
Rozhodčí smlouva  písemný dokument (i faxovaný)  rozhodčí doložka ve smlouvě (pro budoucí možné spory) smlouva o rozhodci (tzv. "kompromis"; pro vzniklý spor) Uzavřením rozhodčí smlouvy se strany podrobují rozhodcům! Řešení sporů ve výstavbě

85 Řešení sporů a rozhodčí doložka
Rozhodčí doložka ve Smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací (příklad) Článek XX Řešení sporů a rozhodčí doložka XX.1 Tato smlouva a veškeré další položky Dokumenta- ce zakázky včetně majetkových sporů z nich vyplýva- jících se řídí zákony a předpisy České republiky a bude se v souladu s nimi vykládat a uplatňovat. Řešení sporů ve výstavbě

86 Řešení sporů ve výstavbě
XX.2 Technické spory, které nemají majetkovou povahu, tj. spory týkající se výkladu nebo aplikace technických prvků Dokumentace zakázky, zejména v otázkách souvisejících se Specifikacemi, Výkresy, Technologickými postupy nebo dalšími složkami Doku-mentace zakázky, aniž by při nich některá smluvní strana uplatňovala majetkové nároky, se řeší dohodou nebo s přizváním odborníků, na nichž se dohodnou smluvní strany. XX.3 Smluvní strany stanoví otázky, na které má odborník odpovědět. Dohoda o odborníku nebo odbor-nících a o otázkách se musí uskutečnit před zahájením šetření. Veškerá šetření se musí konat za účasti obou smluvních stran. Náklady na odborné posudky nesou obě smluvní strany rovným dílem. Řešení sporů ve výstavbě

87 Řešení sporů ve výstavbě
XX.4 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu 'jedním rozhodcem/třemi rozhodci' ustanoveným/i podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. XX.5 Vznik majetkového sporu nezbavuje Dodavatele povinnosti pokračovat v práci na díle. Vznik technického sporu nezbavuje Dodavatele povinnosti pokračovat na těch částech díla, jichž se spor netýká. Řešení sporů ve výstavbě

88 Jednání před podáním žaloby
XX.i Pokud mezi stranami vznikne sporná situace majetkové povahy, pokusí se strany před podáním žaloby situaci vyřešit společným jednáním. XX.ii Smluvní strana, která se domnívá, že je činností nebo nečinností druhé smluvní strany poškozena, vyzve tuto stranu písemně ke společnému jednání, jehož se zúčastní statutární zástupci obou stran nebo jimi písemně pověřené osoby. XX.iii Pokud vyzvaná strana na jednání nepřistoupí nebo na výzvu neodpoví nejpozději třicátý (30.) den následující po dni doručení, popřípadě odmítne převzít příslušnou písemnost, může vyzývající strana podat žalobu … v souladu s bodem XX.yy. Řešení sporů ve výstavbě

89 Řešení sporů ve výstavbě
Rozhodčí doložky: Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu. ... losování bude provedeno metodou "jména na papírkách a klobouk" . Řešení sporů ve výstavbě

90 Řešení sporů ve výstavbě
Rozhodci lichý počet (může být jen jeden) jmenování rozhodců kvalifikace rozhodce (právní způsobilost) nezávislí jednotlivci bez střetu zájmů "rozhodce za stranu žalující", "… žalovanou" není v žádném případě zástupcem této strany volba předsedajícího rozhodce (u RS HK-AK se volí z Listiny rozhodců) Řešení sporů ve výstavbě

91 Řešení sporů ve výstavbě
Žaloba skutková podstata (uveďte mj. také základní údaje o stavbě, které se týká spor) žalobní petit -- návrh nálezu Řešení sporů ve výstavbě

92 Nedostatky žalobních návrhů
návrhy neúplné nedostatečně doložené vůbec nedoložené neutříděné, zmatené žalované částky nejsou specifikovány nepřesné údaje (chybná data, chybná čísla faktur, chybné částky) Řešení sporů ve výstavbě

93 Řešení sporů ve výstavbě
nepřesné vyjadřování (několik názvů pro tentýž pojem) rozpory v datech nepodepsané a nedatované dokumenty smluvní dokumenty (dodatky, předkládané jako důkazy) nejsou podepsány oběma stranami Řešení sporů ve výstavbě

94 Žalobní odpovědi, protižaloby
nedostatky jako u žalobních návrhů vyjádření se týkají něčeho, co v žalobě není vůbec uvedeno námitky nejsou konkrétní rozpory v datech (například žalobní odpověď je datována dříve, než spor vznikl) Řešení sporů ve výstavbě

95 Řešení sporů ve výstavbě
Jednání Výhody jednání: jednání je neveřejné (ze zákona) jednání je neformální při zachování běžných pravidel (z tradice) Běžné nedostatky: právní zástupci nejsou informováni v průběhu jednání dochází k dohadování mezi zástupci strany o triviálních věcech strana nevyšle svého informovaného zástupce Řešení sporů ve výstavbě

96 Výsledek rozhodčího řízení
usnesení (například o nepříslušnosti rozhodčího soudu …, nearbitrabilitě…) rozhodčí nález (podepisují rozhodci, u RS HK/AK také předseda a tajemnice RS) Proti rozhodčímu nálezu se nelze odvolat! nález lze pouze přezkoumat na základě další smlouvy odvolání u obecného soudu jen proti porušení procesních pravidel Řešení sporů ve výstavbě

97 Výhody rozhodčího řízení
jednoduchost jednoinstančnost možnost jmenování rozhodců, kteří znají problematiku neveřejnost vymahatelnost plnění nálezu neformálnost rychlost Řešení sporů ve výstavbě

98 Mimosoudní expertíza

99 Řešení sporů ve výstavbě
Mimosoudní expertiza Podstata: strany se dohodnou, že sporné situace budou řešeny jedním nebo třemi experty jeden expert – strany se dohodnou na nezávislé osobě tři experti – každá strana jmenuje jednoho experta, ti zvolí třetího expert – nezávislá osoba bez střetu zájmu experti jsou placeni obvykle rovným dílem, náklady nakonec nese objednatel (zhotovitel zahrne možné náklady sporu do nabídkové ceny) Řešení sporů ve výstavbě

100 Americká praxe ve sporné situaci s technickou nebo majetkovou povahou rozhoduje nejdříve Projektant (Architect) Projektant je za rozhodování placen v rámci své projektové činnosti (buď pro Objednatele [tzv. zak. D-B-B] nebo pro Zhotovitele [tzv. zak. D/B] ) Projektant může být žalován o náhradu škody kteroukoliv stranou, není-li srozuměna s jeho rozhodnutím  zvýšené nároky na pojištění Projektantů rozhodčí řízení nastupuje při neúspěchu rozhodování Projektanta Řešení sporů ve výstavbě

101 Expertní rozhodování FIDIC
expertní řešení sporných situací je popsáno ve vzorových dokumentech FIDIC Dispute Adjudication Board (DAB), popř. jen Dispute Board – jeden nebo tři experti Strany navrhnou po jednom expertovi, navzájem je projednají a dohodnou Strany spolu s oběma experty se dohodnou na třetím expertovi, který je pak předsedou DAB experti nejsou nikomu odpovědní za svoje nálezy náklady nese v konečném výsledku objednatel smírčí řízení nastupuje při odporu jedné Strany proti výroku DAB rozhodčí řízení není vyloučeno Řešení sporů ve výstavbě

102 Znalecké určování (rozhodčí posudek)
Z jedné smlouvy: Dojde-li mezi smluvními stranami k rozdílným názorům o druhu a rozsahu plnění, která má zhotovitel provést na základě této smlouvy, rozhodne o nich se závaznou účinností pro obě strany soudní znalec v oboru stavebnictví, kterého obě smluvní strany jednomyslně určí. V případě, že se strany nemohou shodnout na jednom znalci, vybere soudního znalce na žádost jedné ze stran předseda rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky. Soudní znalec závazně určí druh a rozsah sporných plnění, jakož i náklady, jež za ně smluvní strany ponesou. Dále za smluvní strany se závaznou účinností rozhodne rovněž o tom, kdo a v jaké výši ponese náklady za přizvání jeho osoby. Řešení sporů ve výstavbě

103 Řešení sporů ve výstavbě
Experti a nálezy Expert erudovaná osoba s nejméně desetiletou praxí ve specializaci a náležitou expertností (expertise) nezávislá osoba dosažitelnost experta Výsledek: expertíza, expertní posouzení, expertní vyjádření (expert report…) – k dalším opatřením expertní nález (expert decision) – k rozhodnutí Řešení sporů ve výstavbě

104 Znalci ("soudní znalci")
Varianty znalecké činnosti: znalec svědčící – jen zde je zapotřebí "razítko" znalec rozsuzující znalec pomáhající znalec posvěcující Volba znalce: integrita! odbornost! osobnost? Řešení sporů ve výstavbě

105 Řešení sporů ve výstavbě
Znalecký posudek Požadavky: nestrannost jednoznačnost úplnost informace poskytnutí informací znalci šetření na místě Znalecké kanceláře Odměna znalci Řešení sporů ve výstavbě

106 Řešení sporů ve výstavbě
Otázky položené znalci soudem: Je možné považovat za skrytou vadu skutečnost, že chybí výtah, za situace, kdy není přístupná výtahová šachta? Je obvyklé, aby se při přejímce budov přeměřovala (měřicími přístroji) výška zábradlí? Řešení sporů ve výstavbě

107 Nebezpečí a rizika sporů

108 Řešení sporů ve výstavbě
Výsledky sporů Nejistoty výsledku – není nikdy předem přesně známo, jaký bude výsledek řízení Možné výsledky: dokonale kladný – účastník uspěje ve všech bodech žaloby, žalobní odpovědi nebo protižaloby v plném rozsahu a budou mu uhrazeny také náklady na právní služby, kladný – účastník uspěje v plném rozsahu, avšak náklady sporu musí hradit sám, částečně kladný – účastník uspěje jen v některých částech žaloby, nulový – účastník neuspěje a nese svoje náklady sporu, částečně záporný – účastník neuspěje a nese celkové náklady sporu, dokonale záporný – účastník se svým nárokem neuspěje a naopak je sám odsouzen na základě protižaloby k nějaké úhradě. Řešení sporů ve výstavbě

109 Řešení sporů ve výstavbě
Zdroje nebezpečí Stavebník… Projektant… Dodavatel… vlastník uživatel… "obec"… prostředí (příroda, lidé) Řešení sporů ve výstavbě

110 Nebezpečí a rizika řešení sporů
nebezpečí nákladů spojených s vlastním řešením sporu (soudní nebo arbitrážní poplatky, náklady na právní zastoupení, odměny za znalecké posudky, popř. také překlady a tlumočení, cestovní a jiné náklady, mzdové náklady vlastních zaměstnanců apod.) nebezpečí průtahů sporu, které vedou k náběhu úroků z prodlení odložených plateb nebezpečí ztráty pověsti účastníka sporu bez ohledu na výsledek sporu, a zejména nebezpečí nejistého výsledku nebezpečí promlčení, a tedy ztráty možnosti uplatňovat nároky Řešení sporů ve výstavbě

111 Doporučená literatura
Hajn P., Bejček J.: Jak uzavírat obchodní smlouvy, 2. vyd. Linde, Praha, 2003 Klein B., Doleček M.: Rozhodčí řízení. ASPI, Praha, 2007 Oleríny M.: Řízení stavebních projektů. Claimový management. C.H. Beck, Praha, 2005 Růžička K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR. Aleš Čeněk, Plzeň, 2005 Štenglová I.: Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů, 2. vyd.. Aspi, Praha, 2008 Tichý M.: Projekty a zakázky ve výstavbě. C. H. Beck, Praha, 2008 Tichý M., Valjentová M.: Experti a expertízy. Linde, Praha, 2010 Řešení sporů ve výstavbě

112 Děkuji za pozornost a přeji všem zajímavou práci!


Stáhnout ppt "Řešení sporů ve výstavbě"

Podobné prezentace


Reklamy Google