Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhodčí řízení ve výstavbových projektech Milík Tichý 608 818 016

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhodčí řízení ve výstavbových projektech Milík Tichý 608 818 016"— Transkript prezentace:

1 Rozhodčí řízení ve výstavbových projektech Milík Tichý 608 818 016 milik.tichy@volny.cz www.volny.cz/milik.tichy/

2 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě2 Nepořádek v názvech

3 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě3 Dva právní režimy výstavbového projektu •Veřejnoprávní (stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách a další veřejnoprávní předpisy) > správní řízení •Soukromoprávní (občanský zákoník, obchodní zákoník a další předpisy upravující soukromoprávní vztahy) > soudy, ADR Hranice mezi oběma režimy je obvykle zřetelná, někde jsou ale nežádoucí překryvy.

4 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě4 Příčiny sporů Mizerné řízení  nulové řízení  slabá nebo žádná kontrola rozhodování  podceňování nebezpečí a rizik Mizerná smlouva  neúplnost…  odvolávky na neexistující přílohy…  neurčitosti ustanovení … Obecně: činnost, nečinnost nebo obojí

5 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě5 Předmět a druh sporu Předmět: •technický problém (bez vlivu na smluvní vztah) •nedodržení smluvního vztahu Druh: •technický –… o způsobu technického řešení –… o zajištění technického řešení –… o trvání technického řešení •majetkový

6 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě6 Období vzniku sporu •V průběhu trvání smluvního vztahu (tj. až do konce záruční doby, eventuálně prodloužené záruční doby) •Po ukončení smluvního vztahu (tj. po ukončení záruční doby)

7 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě7 Nástroje řešení sporů ♦ Mimosoudní expertiza ♦ Rozhodčí posudek ♦ Některá forma ADR (alternative dispute resolution): •smírčí řízení –bez smiřovatele –se smiřovatelem, mediace •rozhodčí řízení (s eventuálním smírem) ♦ Soudní řízení (s eventuálním smírem)

8 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě8 Rozhodčí řízení •Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů [novela zák. 12/2012 Sb.] –řízení "ad hoc" –řízení u institucionálního RS •UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration •Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (vyhl. MZV 74/1959 Sb.) Výhradně majetkové spory!

9 Teorie rozhodčího řízení Teorie: •smluvní –klasická –moderní •jurisdikční –delegační –rozsudková •hybridní •autonomní 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě9

10 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě10 Rozhodčí smlouva  písemný dokument (i faxovaný)  •rozhodčí doložka ve smlouvě (pro budoucí možné spory) •smlouva o rozhodci (tzv. "kompromis"; pro vzniklý spor) Uzavřením rozhodčí smlouvy se strany podrobují rozhodcům!

11 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě11 Rozhodčí doložka ve Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (příklad) Článek XX Řešení sporů a rozhodčí doložka XX.1 Tato smlouva a veškeré další položky Dokumenta- ce zakázky včetně majetkových sporů z nich vyplýva- jících se řídí předpisy České republiky a bude se v souladu s nimi vykládat a uplatňovat.

12 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě12 XX.2 Technické spory, které nemají majetkovou povahu, tj. spory týkající se výkladu nebo aplikace technických prvků Dokumentace zakázky, zejména v otázkách souvisejících se Specifikacemi, Výkresy, Technologickými postupy nebo dalšími složkami Doku- mentace zakázky, aniž by při nich některá smluvní strana uplatňovala majetkové nároky, se řeší dohodou nebo s přizváním odborníků, na nichž se dohodnou smluvní strany. XX.3 Smluvní strany stanoví otázky, na které má odborník odpovědět. Dohoda o odborníku nebo odbor- nících a o otázkách se musí uskutečnit před zahájením šetření. Veškerá šetření se musí konat za účasti obou smluvních stran. Náklady na odborné posudky nesou obě smluvní strany rovným dílem.

13 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě13 XX.4 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu 'jedním rozhodcem/třemi rozhodci' ustanoveným/i podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. XX.5 Vznik majetkového sporu nezbavuje Dodavatele povinnosti pokračovat v práci na díle. Vznik technického sporu nezbavuje Dodavatele povinnosti pokračovat na těch částech díla, jichž se spor netýká.

14 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě14 Jednání před podáním žaloby XX.i Pokud mezi stranami vznikne sporná situace majetkové povahy, pokusí se strany před podáním žaloby situaci vyřešit společným jednáním. XX.ii Smluvní strana, která se domnívá, že je činností nebo nečinností druhé smluvní strany poškozena, vyzve tuto stranu písemně ke společnému jednání, jehož se zúčastní statutární zástupci obou stran nebo jimi písemně pověřené osoby. XX.iii Pokud vyzvaná strana na jednání nepřistoupí nebo na výzvu neodpoví nejpozději třicátý (30.) den následující po dni doručení, popřípadě odmítne převzít příslušnou písemnost, může vyzývající strana podat žalobu … v souladu s bodem XX.yy.

15 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě15 Rozhodci •lichý počet (obvykle tři, může být jen jeden) •jmenování rozhodců (ze Seznamu) •kvalifikace rozhodce (právní způsobilost) –nezávislí jednotlivci bez střetu zájmů •"rozhodce za stranu žalující/žalovanou" -- není v žádném případě zástupcem té strany! •volba předsedajícího rozhodce

16 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě16 Žaloba •skutková podstata (uveďte mj. také základní údaje o díle, kterého se týká spor) •žalobní petit -- návrh nálezu

17 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě17 Nedostatky žalob •návrhy neúplné •nedostatečně doložené •vůbec nedoložené •neutříděné, zmatené •žalované částky nejsou specifikovány •nepřesné údaje (chybná data, chybná čísla faktur, chybné částky)

18 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě18 •nepřesné vyjadřování (několik názvů pro tentýž pojem) •rozpory v datech •nepodepsané a nedatované dokumenty •smluvní dokumenty (dodatky, předkládané jako důkazy) nejsou podepsány oběma stranami

19 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě19 Žalobní odpovědi, protižaloby •nedostatky jako u žalobních návrhů •vyjádření se týkají něčeho, co v žalobě není vůbec uvedeno •námitky nejsou konkrétní •rozpory v datech (například žalobní odpověď je datována dříve, než spor vznikl)

20 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě20 Jednání Výhody jednání: •jednání je neveřejné (ze zákona) •jednání je neformální při zachování běžných pravidel (z tradice) Běžné nedostatky: •právní zástupci nejsou informováni •v průběhu jednání dochází k dohadování mezi zástupci strany o triviálních věcech •strana nevyšle svého informovaného zástupce

21 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě21 Výsledek rozhodčího řízení •usnesení (například o nepříslušnosti rozhodčího soudu …, nearbitrabilitě…) •rozhodčí nález (podepisují rozhodci, u RS HK/AK také předseda a tajemnice RS)  Proti rozhodčímu nálezu se nelze odvolat!  •nález lze pouze přezkoumat na základě další smlouvy •odvolání u obecného soudu jen proti porušení procesních pravidel

22 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě22 Výhody rozhodčího řízení •možnost jmenovat rozhodce, který zná problematiku •neveřejnost (rozhodci jsou vázáni mlčenlivostí) •snadná vykonatelnost nálezu (i mezinárodně) •jednoduchost, rychlost •jednoinstančnost •neformálnost

23 Jiná ADR

24 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě24 Mimosoudní expertiza Podstata: •strany se dohodnou, že sporné situace budou řešeny jedním nebo třemi experty –jeden expert – strany se dohodnou na nezávislé osobě –tři experti – každá strana jmenuje jednoho experta, ti zvolí třetího •expert – nezávislá osoba bez střetu zájmu •experti jsou placeni obvykle rovným dílem, náklady nakonec nese objednatel (zhotovitel zahrne možné náklady sporu do nabídkové ceny)

25 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě25 Expertní rozhodování FIDIC •expertní řešení sporných situací je popsáno ve vzorových dokumentech FIDIC •Dispute Adjudication Board (DAB), popř. jen Dispute Board – jeden nebo tři experti •strany navrhnou po jednom expertovi, navzájem je projednají a dohodnou •strany spolu s oběma experty se dohodnou na třetím expertovi, který je pak předsedou DAB •experti nejsou nikomu odpovědní za svoje nálezy •náklady nese v konečném výsledku objednatel •smírčí řízení nastupuje při odporu jedné Strany proti výroku DAB •rozhodčí řízení není vyloučeno

26 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě26 Americká praxe •ve sporné situaci s technickou nebo majetkovou povahou rozhoduje nejdříve Projektant (Architect) •Projektant je za rozhodování placen v rámci své projektové činnosti (buď pro Objednatele [tzv. zak. D-B-B] nebo pro Zhotovitele [tzv. zak. D/B] ) •Projektant může být žalován o náhradu škody kteroukoliv stranou, není-li srozuměna s jeho rozhodnutím  zvýšené nároky na pojištění Projektantů •rozhodčí řízení nastupuje při neúspěchu rozhodování Projektanta

27 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě27 Znalecké určování (rozhodčí posudek) Z jedné smlouvy: •Dojde-li mezi smluvními stranami k rozdílným názorům o druhu a rozsahu plnění, která má zhotovitel provést na základě této smlouvy, rozhodne o nich se závaznou účinností pro obě strany soudní znalec v oboru stavebnictví, kterého obě smluvní strany jednomyslně určí. V případě, že se strany nemohou shodnout na jednom znalci, vybere soudního znalce na žádost jedné ze stran předseda rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky. •Soudní znalec závazně určí druh a rozsah sporných plnění, jakož i náklady, jež za ně smluvní strany ponesou. Dále za smluvní strany se závaznou účinností rozhodne rovněž o tom, kdo a v jaké výši ponese náklady za přizvání jeho osoby.

28 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě28 Experti a nálezy Expert •erudovaná osoba s nejméně desetiletou praxí ve specializaci a náležitou expertností (expertise) •nezávislá osoba •dosažitelnost experta Výsledek : •expertiza, expertní posouzení, expertní vyjádření (expert report…) – k dalším opatřením •expertní nález (expert decision) – k rozhodnutí

29 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě29 Výsledky sporů Nejistoty výsledku – není nikdy předem přesně známo, jaký bude výsledek řízení Možné výsledky: •dokonale kladný – účastník uspěje ve všech bodech žaloby, žalobní odpovědi nebo protižaloby v plném rozsahu a budou mu uhrazeny také náklady na právní služby, •kladný – účastník uspěje v plném rozsahu, avšak náklady sporu musí hradit sám, •částečně kladný – účastník uspěje jen v některých částech žaloby, •nulový – účastník neuspěje a nese svoje náklady sporu, •částečně záporný – účastník neuspěje a nese celkové náklady sporu, •dokonale záporný – účastník se svým nárokem neuspěje a naopak je sám odsouzen na základě protižaloby k nějaké úhradě.

30 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě30 Nebezpečí a rizika řešení sporů •náklady spojené s vlastním řešením sporu (soudní nebo arbitrážní poplatky, náklady na právní zastoupení a mnoho dalších) •průtahy sporu, které vedou k náběhu úroků z prodlení odložených plateb •ztráta pověsti účastníka sporu bez ohledu na výsledek sporu a zejména •nejistota výsledku •promlčení, a tedy ztráty možnosti uplatňovat nároky

31 Prevence

32 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě32 Prevence sporů •Právní –smlouvy, právní dozor •Organizační –řízení projektu, řízení zakázky •Technická –zajištění jakosti, dozory (technické, autorské) •Finanční –pojištění, bankovní záruky, pojistný dozor

33 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě33 Právní dozor •Proaktivní –účast právníka na zakázce (právník, advokát!) •smluvní fáze •realizační fáze •Reaktivní –účast ve sporu •smír •žaloba •protižaloba

34 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě34 Smluvní vztahy •Smluvní svoboda •Rovnost stran –primární strana –sekundární strana •Dobré mravy •Poctivý obchodní styk •Transparentnost •Kontrolovatelnost

35 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě35 Sedm znaků smlouvy Kdo? Komu? Co? Kdy? Za kolik? Jak? A když ne – co pak?

36 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě36 Vzory smluv •Vzory smluv – náležitě odladěné – zjednodušují tvorbu smluv. Zmenšují nebezpečí chyb a omylů! •Zahraniční vzory (FIDIC, USA, GB, Německo) jsou spolehlivé. Použitelnost po redakci velmi dobrá. Překlady jsou nespolehlivé. •České vzory …   

37 13-06-26Rozhodčí řízení ve výstavbě37 Doporučená literatura Pro začátečníky: Tichý, M.: Projekty a zakázky ve výstavbě. -- C. H. Beck, Praha, 2008 (kapitola14-Spory ve výstavbových projektech a 15-Experti, znalci a posudky) Pro smrtelníky: Řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Účinnost od 1. 7. 2012 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení. -- ASPI, Praha, 2007 Pro právníky: Bělohlávek, A. J.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. -- C. H. Beck, Praha 2012


Stáhnout ppt "Rozhodčí řízení ve výstavbových projektech Milík Tichý 608 818 016"

Podobné prezentace


Reklamy Google