Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhodčí řízení ve výstavbových projektech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhodčí řízení ve výstavbových projektech"— Transkript prezentace:

1 Rozhodčí řízení ve výstavbových projektech
Milík Tichý

2 Nepořádek v názvech výstavbový projekt
investor – stavebník – dodavatel projektant (architekt, inženýr) investiční výstavba projektová dokumentace (projekt) dílo > stavba realizace (provádění, dodávka) Rozhodčí řízení ve výstavbě

3 Dva právní režimy výstavbového projektu
Veřejnoprávní (stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách a další veřejnoprávní předpisy) > správní řízení Soukromoprávní (občanský zákoník, obchodní zákoník a další předpisy upravující soukromoprávní vztahy) > soudy, ADR Hranice mezi oběma režimy je obvykle zřetelná, někde jsou ale nežádoucí překryvy. Rozhodčí řízení ve výstavbě

4 Obecně: činnost, nečinnost nebo obojí
Příčiny sporů Mizerné řízení nulové řízení slabá nebo žádná kontrola rozhodování podceňování nebezpečí a rizik Mizerná smlouva neúplnost… odvolávky na neexistující přílohy… neurčitosti ustanovení … Obecně: činnost, nečinnost nebo obojí Rozhodčí řízení ve výstavbě

5 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Předmět a druh sporu Předmět: technický problém (bez vlivu na smluvní vztah) nedodržení smluvního vztahu Druh: technický … o způsobu technického řešení … o zajištění technického řešení … o trvání technického řešení majetkový Rozhodčí řízení ve výstavbě

6 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Období vzniku sporu V průběhu trvání smluvního vztahu (tj. až do konce záruční doby, eventuálně prodloužené záruční doby) Po ukončení smluvního vztahu (tj. po ukončení záruční doby) Rozhodčí řízení ve výstavbě

7 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Nástroje řešení sporů ♦ Mimosoudní expertiza ♦ Rozhodčí posudek ♦ Některá forma ADR (alternative dispute resolution): smírčí řízení bez smiřovatele se smiřovatelem, mediace rozhodčí řízení (s eventuálním smírem) ♦ Soudní řízení (s eventuálním smírem) Rozhodčí řízení ve výstavbě

8 Výhradně majetkové spory!
Rozhodčí řízení Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů [novela zák. 12/2012 Sb.] řízení "ad hoc" řízení u institucionálního RS UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (vyhl. MZV 74/1959 Sb.) Výhradně majetkové spory! Rozhodčí řízení ve výstavbě

9 Teorie rozhodčího řízení
smluvní klasická moderní jurisdikční delegační rozsudková hybridní autonomní Rozhodčí řízení ve výstavbě

10 Uzavřením rozhodčí smlouvy se strany podrobují rozhodcům!
Rozhodčí smlouva  písemný dokument (i faxovaný)  rozhodčí doložka ve smlouvě (pro budoucí možné spory) smlouva o rozhodci (tzv. "kompromis"; pro vzniklý spor) Uzavřením rozhodčí smlouvy se strany podrobují rozhodcům! Rozhodčí řízení ve výstavbě

11 Rozhodčí doložka ve Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (příklad)
Článek XX Řešení sporů a rozhodčí doložka XX.1 Tato smlouva a veškeré další položky Dokumenta- ce zakázky včetně majetkových sporů z nich vyplýva- jících se řídí předpisy České republiky a bude se v souladu s nimi vykládat a uplatňovat. Rozhodčí řízení ve výstavbě

12 Rozhodčí řízení ve výstavbě
XX.2 Technické spory, které nemají majetkovou povahu, tj. spory týkající se výkladu nebo aplikace technických prvků Dokumentace zakázky, zejména v otázkách souvisejících se Specifikacemi, Výkresy, Technologickými postupy nebo dalšími složkami Doku-mentace zakázky, aniž by při nich některá smluvní strana uplatňovala majetkové nároky, se řeší dohodou nebo s přizváním odborníků, na nichž se dohodnou smluvní strany. XX.3 Smluvní strany stanoví otázky, na které má odborník odpovědět. Dohoda o odborníku nebo odbor-nících a o otázkách se musí uskutečnit před zahájením šetření. Veškerá šetření se musí konat za účasti obou smluvních stran. Náklady na odborné posudky nesou obě smluvní strany rovným dílem. Rozhodčí řízení ve výstavbě

13 Rozhodčí řízení ve výstavbě
XX.4 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu 'jedním rozhodcem/třemi rozhodci' ustanoveným/i podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. XX.5 Vznik majetkového sporu nezbavuje Dodavatele povinnosti pokračovat v práci na díle. Vznik technického sporu nezbavuje Dodavatele povinnosti pokračovat na těch částech díla, jichž se spor netýká. Rozhodčí řízení ve výstavbě

14 Jednání před podáním žaloby
XX.i Pokud mezi stranami vznikne sporná situace majetkové povahy, pokusí se strany před podáním žaloby situaci vyřešit společným jednáním. XX.ii Smluvní strana, která se domnívá, že je činností nebo nečinností druhé smluvní strany poškozena, vyzve tuto stranu písemně ke společnému jednání, jehož se zúčastní statutární zástupci obou stran nebo jimi písemně pověřené osoby. XX.iii Pokud vyzvaná strana na jednání nepřistoupí nebo na výzvu neodpoví nejpozději třicátý (30.) den následující po dni doručení, popřípadě odmítne převzít příslušnou písemnost, může vyzývající strana podat žalobu … v souladu s bodem XX.yy. Rozhodčí řízení ve výstavbě

15 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Rozhodci lichý počet (obvykle tři, může být jen jeden) jmenování rozhodců (ze Seznamu) kvalifikace rozhodce (právní způsobilost) nezávislí jednotlivci bez střetu zájmů "rozhodce za stranu žalující/žalovanou" -- není v žádném případě zástupcem té strany! volba předsedajícího rozhodce Rozhodčí řízení ve výstavbě

16 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Žaloba skutková podstata (uveďte mj. také základní údaje o díle, kterého se týká spor) žalobní petit -- návrh nálezu Rozhodčí řízení ve výstavbě

17 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Nedostatky žalob návrhy neúplné nedostatečně doložené vůbec nedoložené neutříděné, zmatené žalované částky nejsou specifikovány nepřesné údaje (chybná data, chybná čísla faktur, chybné částky) Rozhodčí řízení ve výstavbě

18 Rozhodčí řízení ve výstavbě
nepřesné vyjadřování (několik názvů pro tentýž pojem) rozpory v datech nepodepsané a nedatované dokumenty smluvní dokumenty (dodatky, předkládané jako důkazy) nejsou podepsány oběma stranami Rozhodčí řízení ve výstavbě

19 Žalobní odpovědi, protižaloby
nedostatky jako u žalobních návrhů vyjádření se týkají něčeho, co v žalobě není vůbec uvedeno námitky nejsou konkrétní rozpory v datech (například žalobní odpověď je datována dříve, než spor vznikl) Rozhodčí řízení ve výstavbě

20 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Jednání Výhody jednání: jednání je neveřejné (ze zákona) jednání je neformální při zachování běžných pravidel (z tradice) Běžné nedostatky: právní zástupci nejsou informováni v průběhu jednání dochází k dohadování mezi zástupci strany o triviálních věcech strana nevyšle svého informovaného zástupce Rozhodčí řízení ve výstavbě

21 Výsledek rozhodčího řízení
usnesení (například o nepříslušnosti rozhodčího soudu …, nearbitrabilitě…) rozhodčí nález (podepisují rozhodci, u RS HK/AK také předseda a tajemnice RS) Proti rozhodčímu nálezu se nelze odvolat! nález lze pouze přezkoumat na základě další smlouvy odvolání u obecného soudu jen proti porušení procesních pravidel Rozhodčí řízení ve výstavbě

22 Výhody rozhodčího řízení
možnost jmenovat rozhodce, který zná problematiku neveřejnost (rozhodci jsou vázáni mlčenlivostí) snadná vykonatelnost nálezu (i mezinárodně) jednoduchost, rychlost jednoinstančnost neformálnost Rozhodčí řízení ve výstavbě

23 Jiná ADR

24 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Mimosoudní expertiza Podstata: strany se dohodnou, že sporné situace budou řešeny jedním nebo třemi experty jeden expert – strany se dohodnou na nezávislé osobě tři experti – každá strana jmenuje jednoho experta, ti zvolí třetího expert – nezávislá osoba bez střetu zájmu experti jsou placeni obvykle rovným dílem, náklady nakonec nese objednatel (zhotovitel zahrne možné náklady sporu do nabídkové ceny) Rozhodčí řízení ve výstavbě

25 Expertní rozhodování FIDIC
expertní řešení sporných situací je popsáno ve vzorových dokumentech FIDIC Dispute Adjudication Board (DAB), popř. jen Dispute Board – jeden nebo tři experti strany navrhnou po jednom expertovi, navzájem je projednají a dohodnou strany spolu s oběma experty se dohodnou na třetím expertovi, který je pak předsedou DAB experti nejsou nikomu odpovědní za svoje nálezy náklady nese v konečném výsledku objednatel smírčí řízení nastupuje při odporu jedné Strany proti výroku DAB rozhodčí řízení není vyloučeno Rozhodčí řízení ve výstavbě

26 Americká praxe ve sporné situaci s technickou nebo majetkovou povahou rozhoduje nejdříve Projektant (Architect) Projektant je za rozhodování placen v rámci své projektové činnosti (buď pro Objednatele [tzv. zak. D-B-B] nebo pro Zhotovitele [tzv. zak. D/B] ) Projektant může být žalován o náhradu škody kteroukoliv stranou, není-li srozuměna s jeho rozhodnutím  zvýšené nároky na pojištění Projektantů rozhodčí řízení nastupuje při neúspěchu rozhodování Projektanta Rozhodčí řízení ve výstavbě

27 Znalecké určování (rozhodčí posudek)
Z jedné smlouvy: Dojde-li mezi smluvními stranami k rozdílným názorům o druhu a rozsahu plnění, která má zhotovitel provést na základě této smlouvy, rozhodne o nich se závaznou účinností pro obě strany soudní znalec v oboru stavebnictví, kterého obě smluvní strany jednomyslně určí. V případě, že se strany nemohou shodnout na jednom znalci, vybere soudního znalce na žádost jedné ze stran předseda rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky. Soudní znalec závazně určí druh a rozsah sporných plnění, jakož i náklady, jež za ně smluvní strany ponesou. Dále za smluvní strany se závaznou účinností rozhodne rovněž o tom, kdo a v jaké výši ponese náklady za přizvání jeho osoby. Rozhodčí řízení ve výstavbě

28 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Experti a nálezy Expert erudovaná osoba s nejméně desetiletou praxí ve specializaci a náležitou expertností (expertise) nezávislá osoba dosažitelnost experta Výsledek: expertiza, expertní posouzení, expertní vyjádření (expert report…) – k dalším opatřením expertní nález (expert decision) – k rozhodnutí Rozhodčí řízení ve výstavbě

29 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Výsledky sporů Nejistoty výsledku – není nikdy předem přesně známo, jaký bude výsledek řízení Možné výsledky: dokonale kladný – účastník uspěje ve všech bodech žaloby, žalobní odpovědi nebo protižaloby v plném rozsahu a budou mu uhrazeny také náklady na právní služby, kladný – účastník uspěje v plném rozsahu, avšak náklady sporu musí hradit sám, částečně kladný – účastník uspěje jen v některých částech žaloby, nulový – účastník neuspěje a nese svoje náklady sporu, částečně záporný – účastník neuspěje a nese celkové náklady sporu, dokonale záporný – účastník se svým nárokem neuspěje a naopak je sám odsouzen na základě protižaloby k nějaké úhradě. Rozhodčí řízení ve výstavbě

30 Nebezpečí a rizika řešení sporů
náklady spojené s vlastním řešením sporu (soudní nebo arbitrážní poplatky, náklady na právní zastoupení a mnoho dalších) průtahy sporu, které vedou k náběhu úroků z prodlení odložených plateb ztráta pověsti účastníka sporu bez ohledu na výsledek sporu a zejména nejistota výsledku promlčení, a tedy ztráty možnosti uplatňovat nároky Rozhodčí řízení ve výstavbě

31 Prevence

32 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Prevence sporů Právní smlouvy, právní dozor Organizační řízení projektu, řízení zakázky Technická zajištění jakosti, dozory (technické, autorské) Finanční pojištění, bankovní záruky, pojistný dozor Rozhodčí řízení ve výstavbě

33 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Právní dozor Proaktivní účast právníka na zakázce (právník, advokát!) smluvní fáze realizační fáze Reaktivní účast ve sporu smír žaloba protižaloba Rozhodčí řízení ve výstavbě

34 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Smluvní vztahy Smluvní svoboda Rovnost stran primární strana sekundární strana Dobré mravy Poctivý obchodní styk Transparentnost Kontrolovatelnost Rozhodčí řízení ve výstavbě

35 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Sedm znaků smlouvy Kdo? Komu? Co? Kdy? Za kolik? Jak? A když ne – co pak? Rozhodčí řízení ve výstavbě

36 Rozhodčí řízení ve výstavbě
Vzory smluv Vzory smluv – náležitě odladěné – zjednodušují tvorbu smluv. Zmenšují nebezpečí chyb a omylů! Zahraniční vzory (FIDIC, USA, GB, Německo) jsou spolehlivé. Použitelnost po redakci velmi dobrá. Překlady jsou nespolehlivé. České vzory …    Rozhodčí řízení ve výstavbě

37 Doporučená literatura
Pro začátečníky: Tichý, M.: Projekty a zakázky ve výstavbě. -- C. H. Beck, Praha, 2008 (kapitola14-Spory ve výstavbových projektech a 15-Experti, znalci a posudky) Pro smrtelníky: Řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Účinnost od Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení. -- ASPI, Praha, 2007 Pro právníky: Bělohlávek, A. J.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. -- C. H. Beck, Praha 2012 Rozhodčí řízení ve výstavbě


Stáhnout ppt "Rozhodčí řízení ve výstavbových projektech"

Podobné prezentace


Reklamy Google