Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ROGRAM : Dotační možnosti z EU - Program rozvoje venkova - OP Životní prostředí - Integrovaný operační program - ROP Jihovýchod Krajské dotační možnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ROGRAM : Dotační možnosti z EU - Program rozvoje venkova - OP Životní prostředí - Integrovaný operační program - ROP Jihovýchod Krajské dotační možnosti."— Transkript prezentace:

1 P ROGRAM : Dotační možnosti z EU - Program rozvoje venkova - OP Životní prostředí - Integrovaný operační program - ROP Jihovýchod Krajské dotační možnosti - Zásady zastupitelstva kraje - OP Vzdělání pro konkurenceschopnost - Česko-rakouská spolupráce 2007-2013 - Ostatní dotační tituly

2 DOTAČNÍ MOŽNOSTI Z EU

3 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM - PRV je zaměřen na pozitivní změnu tváře venkova České republiky a hlavně jeho hospodářské struktury. Investice, které dotacemi podporuje, vedou k výraznému zlepšení životní úrovně, životních podmínek jeho obyvatel a v neposlední řadě ke zkvalitnění vlastního životního prostředí ve venkovských obcích. ŘÍDÍCÍ ORGÁN PRO PROGRAM Státní zemědělský intervenční fond VYHLAŠOVATEL VÝZEV – NADŘÍZENÝ ORGÁN Ministerstvo zemědělství ČR Informace : www.szif.cz, www.mze.czwww.szif.czwww.mze.cz

4 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

5 DOTACE Z PRV - Prostudování - Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro konkrétní opatření. - Každé opatření má svá vlastní Pravidla, která se skládají z Obecných a Specifických podmínek - Postup projektové žádosti - - příprava žádosti - - příjem žádostí probíhá v termínu stanoveném ve výzvě. V tomto termínu musí žadatel předložit žádost na příslušný regionální odbor SZIF. - - kriteria přijatelnosti - - administrativní kontrola - - bodování projketů - - podpis dohody - - realizace - - podání žádosti o proplacení Dotace – dotace je z Programu rozvoje venkova ve většině opatření poskytována zpětně na základě předložené žádosti o proplacení a proplacených faktur – žadatel si musí projekt nejprve financovat sám.

6 O PATŘENÍ PRV Osa III opatření 2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby - podopatření - 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic - 2.1.2. Občanské vybavení a služby opatření 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.3.1. Vzdělávání a informace Osa IV - Leader

7 TYPY PODPORY kanalizace, ČOV (čističky odpadních vod), vodovody - 2011 stavební práce – budování a rekonstrukce doprovodná síť technické infrastruktury nákup strojů a technologie pro ČOV infrastruktura a vzhled obcí - 2011 stavební práce – rekonstrukce a výstavba místní komunikace, včetně vodopropustných, chodníky veřejná prostranství – náměstí, parky apod. technická infrastruktura – elektřina, plyn, osvětlení, rozhlas atd. veřejná zeleň – nákup a výsadba nákup techniky pro údržbu zeleně – traktůrek, sekačka, křovinořez aj. vybudování muzea a výstavní expozice stavební práce - obnova, nová výstavba zpracování libreta výstavní a/nebo muzejní expozice nákup zařízení, vybavení, hardware, software

8 občanské vybavení a služby v obci – 2011 stavební práce – rekonstrukce, modernizace, nová výstavba budovy, plochy, rozvody, sítě, sociální zařízení apod. nákup vybavení, zařízení (nábytku), výpočetní techniky v oblastech: o školství – venkovské školy, jídelny o sociální služby – např. kulturní a spolkové domy, klubovny, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců o péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení a dětských hřišť o základní obchodní infrastruktura – např. prodejna smíšeného zboží o kultura – např. centra společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty - např. dům kultury a služeb, klubovny, o zdravotnictví – např. ordinace lékaře o sportovní a volnočasové aktivity a tělovýchova – např. hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovně-společenská centra, včetně zázemí (např. šatny, umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly) o veřejná správa ( obecní úřady ) a budovy hasičských zbrojnic o integrovaná informační a školící centra s využíváním informačních technologií

9 zázemí pro společenské a kulturní aktivity stavební práce pořízení technického zázemí, vybavení a výpočetní techniky zpracování územního plánu vypracování územního plánu, včetně potřebných podkladů oprava kulturních památek - 2011 stavební obnova, revitalizace a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků zajištění stavebně historických průzkumů, včetně archeologických zajištěná potřebných podkladů a dokumentů studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova

10 TYP PODPORY A VÝŠE Přímá nenávratná dotace až 90% - obce, sdružení obcí, neziskové organizace --- neziskové projekty Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč. Pozor na DPH, je nezpůsobilé HARMONOGRAM VÝZEV - obce JARNÍ KOLO: 15.2.2011 - 28.2.2011 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, PODZIMNÍ KOLO: 18.10.2011- 31.10.2011 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby,

11 Ž ÁDOST O DOTACI ELEKTRONICKY Portál Farmář

12 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

13 PROGRAM - Je druhý největší český operační program, jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. OPŽP zaštiťuje Státní fond životního prostředí a Ministerstvo ŽP. Přináší ČR podporu konkrétních projektů v oblastech, které rozdělují operační program na logické celky. Dotace z OPŽP dosahuje až do výše 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. VÝŠE DOTACE - Rozhodující pro určení výše dotace je typ projektu: Projekt negenerující příjmy a nezakládající veřejnou podporu – až 90% dotace ze způsobilých výdajů Projekt generuje příjmy – výše podpory bude stanovena na základě finanční analýzy, která přinese informace o výši dotace Projekt spadá do veřejné podpory – výše podpory max. 40% (+ 20% pro malé podniky, + 10% pro střední podniky)

14 PODPOROVANÉ AKTIVITY Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Čistírny odpadních vod (ČOV), kanalizace, úpravny vody, přivaděče a rozvody pitné vody, úprava koryt a niv, varovné a výstražné systémy ochrany před povodněmi apod. Omezení: obce pod 2000 EO, aby mohly žádat v OPŽP musejí ležet ve zvláště chráněném území, pokud neleží, je pro ně určen Program rozvoje venkova (PRV). projekty „na pitnou vodu“ nelze podat u obcí pod 2000 EO samostatně, ale pouze v kombinaci s ČOV či kanalizací Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny pro každou podoblast: ČOV, kanalizace – min. výdaje ve výši 5 mil. Kč Úpravny vody, přivaděče a rozvody pitné vody – min. způsobilé výdaje ve výši 1 mil. Kč Omezování rizika povodní - min. způsobilé výdaje ve výši 1 mil. Kč Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Výstavba nových zdrojů tepla včetně rozvodů, rekonstrukce spalovacích zdrojů za účelem snížení emisí, výsadba a regenerace izolační zeleně jako ochrana před prašností apod. Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč.

15 Udržitelné využívání zdrojů energie Zateplování budov, výměna oken a dveří, solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla a další zdroje tepla využívající OZE (obnovitelné zdroje energie) Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Sběrné dvory, zařízení na úpravu, třídění a recyklaci odpadů, systémy pro separaci a svoz odpadů, bioodpadů, rekultivace starých skládek, staré ekologické zátěže (SEZ) apod. SEZ je závažná kontaminace podzemních a povrchových vod, horninového prostředí a stavebních konstrukcí, která ohrožuje zdraví člověka a složky životního prostředí. Omezení: důležitou podmínkou pro přiznání dotace u SEZ je, že původce kontaminace neexistuje či není znám!! Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč.

16 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Nákup, výstavba a rekonstrukce informačních center a poraden, nákup technického vybavení, tvorba materiálů a pomůcek pro environmentální vzdělávání Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Zlepšování stavu přírody a krajiny Obnova zeleně v obci, zakládání a obnova parků, stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, výsadba a obnova remízů, alejí, větrolamů, revitalizace vodního toku nebo nádrže. Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou bez omezení.

17

18 P ODACÍ MÍSTO P RACOVIŠTĚ POVĚŘENÉ PŘÍJMEM ŽÁDOSTÍ OD OPŽP V LISTINNÉ PODOBĚ : P RO INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY – KRAJSKÉ PRACOVIŠTĚ SFŽP ČR MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉ PODLE MÍSTA REALIZACE AKCE ( PRO P RO VELKÉ PROJEKTY – CENTRÁLA SFŽP ČR V P RAZE

19 Ž ÁDOST O DOTACI ELEKTRONICKY  Benefill

20 INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAM Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů. Zahrnuje různé druhy oblastí, od podpory rozvoje veřejné správy, přes územní rozvoj až např. po obnovu kulturního dědictví. Typ podpory Přímá nenávratná dotace Forma a výše podpory 85% - obce Řídící orgán programu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor řízení operačních programů Zdroje informací: www.strukturalni-fondy.cz

21 CÍLOVÉ SKUPINY Pro obce (všechny) + jimi zakládané a zřizované organizace připojování veřejné správy (úřadů) k CZECH POINT - zavádění přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy zajištění technického a technologického vybavení (zejména) Pro obce nad 500 obyvatel tvorba a aktualizace územních plánů obcí – zpracování územních plánů podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zpracování konceptu nebo úprava územního plánu projektantem vyhodnocení vlivů územního plánu - z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) včetně zpracování ho dnocení důsledků na soustavu NATURA 2000 zpracování návrhu územního plánu

22

23 Služby v oblasti sociální integrace a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb, b) investiční podpora při zajištění dostupnosti služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky. OMEZENÍ VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT Minimální výše podpory na jeden projekt: 20 000 000,- Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt: 90 000 000,- Kč. Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění a finálním uložení této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČRwww.eu-zadost.cz

24 Ž ÁDOST O DOTACI ELEKTRONICKY Benefit

25 R EGIONÁLNÍ O PERAČNÍ PROGRAM Pro obce nad 500 obyvatel

26 ROP JIHOVÝCHOD PROGRAM - Zaměřuje se na zlepšení : a) dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, b) podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, c) přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

27 Dostupnost dopravy - Např. rekonstrukce, modernizace, souvislé opravy a výstavbu silnic II. a III. tříd vč. mostů, výstavba a rekonstrukce mostů, protihlukových zdí, přeložek silnic, kruhových objezdů, výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných mezinárodních civilních letišť, budování a modernizace přestupních terminálů a záchytných parkovišť, instalace naváděcích a informačních dopravních systémů, nákup a modernizace ekologických dopravních prostředků pro veřejnou hromadnou dopravu, výstavba a rekonstrukce stezek pro cyklisty, bruslaře, chodce apod. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu - Např. modernizace ubytovacích zařízení, výstavba či modernizace kongresových a konferenčních center, lázeňské infrastruktury, sportovně rekreačních zařízení, rekonstrukce a obnova kulturních památek s využitím pro cestovní ruch, značení, opravy a úpravy cyklotras, tras pro pěší, lyžaře a jezdce na koních, naučných stezek, rekonstrukce či výstavba přístupových komunikací včetně souvisejících parkovišť a chodníků, tvorba marketingových strategií cestovního ruchu, rozvoj informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem, marketingové a informační kampaně zaměřené na propagaci regionu apod.

28 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Např. úprava veřejných prostranství (náměstí, parky, dětská hřiště, veřejná zeleň), regenerace a revitalizace brownfields vč. výstavby a rekonstrukce přístupových a obslužných komunikací, parkovacích ploch a související technické infrastruktury, podpora realizace a dopracování regionálních inovačních strategií, modernizace a zkvalitňování vybavení vzdělávacích zařízení, regionálních zařízení zdravotnické a sociální péče a vybavení informačními technologiemi a přístrojovým vybavením, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a vybavení pro sociální integraci a rozvoj kultury, sportu a dalších neformálních aktivit občanů, pro práci s dětmi, mládeží, národnostními menšinami, ve vybraných regionech výstavba místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti apod.

29

30 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Místo podání žádosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen„ÚRR“), Jihlava, Žižkova 89 (pro projekty realizované v kraji Vysočina) Výše dotace Minimální přípustná výše celkových způs. výdajů na jeden projekt 2 mil. Kč Maximální výše dotace 100 mil. Kč Pro projekty zakládající veřejnou podporu je maximální výše dotace snížena na 50 mil. Kč.

31 KRAJSKÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI

32 Z ÁSADY Z ASTUPITELSTVA KRAJE V YSOČINA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ÚDRŽBU VEŘEJNÉ ZELENĚ V PRŮJEZDNÍCH ÚSECÍCH OBCÍ KRAJE V YSOČINA Účelem poskytnutí dotace je podpora a motivace obcí k zajištění údržby veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd ve stanovené šíři, do 1 metru, na pruhu travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s vozovkou silnice II. nebo III. třídy, a to nejvýše 2x za vegetační období v souladu s platnými právními předpisy. Vegetačním obdobím“ se pro účely těchto Zásad rozumí období od 1. 4. do 31. 10. příslušného roku.

33 K RITERIA, DOTACE V rámci jednoho kalendářního roku, ve kterém se podávají žádosti podle těchto Zásad, může žadatel podat maximálně jednu žádost o dotaci. (2) Kraj bude poskytovat dotaci na sečení 1 m2 maximálně ve výši 0,70 Kč včetně DPH. Náklady převyšující tuto výši jdou na vrub žadatele. Kraj bude hradit náklady na sečení maximálně 2x za vegetační období, Žádost se podává v jednom vyhotovení na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (dále jen „ODSH“) poštou nebo prostřednictvím podatelny krajského úřadu a to v termínu do 15. 4. kalendářního roku. Rozhodující je datum podacího razítka.

34 P OSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Při rozhodování o poskytnutí dotace se zohledňují: - komplexnost a úplnost předmětu dotace. Dotace bude poskytnuta zpětně po ukončení realizace předmětu dotace na základě závěrečné zprávy a předložených kopií účetních dokladů k celkové pořizovací ceně, včetně kopií dokladů o jejich úhradě. Více informací na: www.kr-vysocina.cz (Zásady zastupitelstva kraje) Zásady ZK č. 3/2008

35 Z ÁSADY Z ASTUPITELSTVA KRAJE V YSOČINA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOST OBCÍ Z ROZPOČTU KRAJE V YSOČINA Dotace může být poskytnuta pouze na zpracování etapy: a) konceptu územního plánu (pokud se zpracovává) nebo b) návrhu územního plánu Uznatelným nákladem dotace jsou i nezbytné náklady na pořízení mapových podkladů.

36 Stanovení výše dotace Výše dotace se stanovuje z ceny dokumentace (bez DPH), dohodnuté ve smlouvě o dílo s projektantem, dle tabulky níže Žádosti o dotace budou přijímány do 30. 9. předchozího roku. Za včasně podanou žádost se považuje ta žádost, která je do dne 30. 9. předána k poštovní přepravě. Žádosti o dotace se předkládají OÚPSŘ v jednom vyhotovení včetně příloh. Potřebné formuláře a informace jsou k dispozici na OÚPSŘ a na www stránkách kraje: www.kr-vysocina.cz, dokumenty odborů, odbor územního plánování a stavebního řádu.

37 Dokumentace bude zpracována v souladu s metodikou digitálního zpracování územních plánů pro kraj Vysočina (MINIS). Výkresová a textová část podporované etapy územního plánu bude předložena odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina (OÚPSŘ) v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc při předložení žádosti o proplacení dotace. Digitální data čistopisu územního plánu dle metodiky MINIS ve formátu ArcGIS budou předány do 90 dnů po jeho vydání zastupitelstvem obce. Více informací na www.kr-vysocina.cz (Zásady zastupitelů kraje) www.kr-vysocina.cz Zásady ZK č. 9/2009

38 Z ÁSADY Z ASTUPITELSTVA KRAJE V YSOČINA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ E KOLOGICKÉ AKCE Předmětem poskytování dotací podle těchto zásad jsou investiční akce v oblasti vodohospodářské infrastruktury, které řeší odvádění a čištění odpadních vod ve stávající zástavbě s trvale bydlícími obyvateli, s prokazatelným výsledkem zvýšení počtu obyvatel napojených na kanalizaci, zvýšení podílu čištěných odpadních vod nebo zvýšení efektivnosti čištění odpadních vod. Předmět žádosti musí řešit nejméně 100 EO: v obci o velikosti do 400 EO. Podmínkou je, že se jedná o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod nebo ochrany přírody (ochranná pásma vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000 apod.).. v obci o velikosti 401 – 10 000 EO.

39 Mezi uznatelné náklady patří náklady bezprostředně související s těmito opatřeními:  výstavba, rekonstrukce nebo intenzifikace čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu (dále jen „ČOV“) nebo zajištění přiměřeného odpovídajícího čištění odpadních vod, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství,  výstavba, dostavba a rekonstrukce stokových (kanalizačních) systémů odvádějících odpadní vody a sloužících veřejné potřebě. Kombinace jednotlivých uvedených opatření v rámci jedné žádosti je možná. Dotace na investiční akci z rozpočtu kraje se poskytuje formou přímé dotace v maximální výši do 80 % celkových uznatelných nákladů. Minimální výše požadované dotace je 100 000 Kč, Maximální výše požadované dotace je 15 000 000 Kč.

40 Žádost je předkládána v jednom vyhotovení v písemné formě v termínu vyhlášeném OLVHZ (rozhodující je datum poštovního razítka) zpravidla do 31. ledna kalendářního roku a do 31. července kalendářního roku. Vyhlášení termínu příjmu žádostí a zásady se všemi přílohami jsou zveřejněny na internetové adrese www.kr- vysocina.cz pod odkazem krajský úřad / dokumenty odborů krajského úřadu / OLVHZ / oddělení vodního hospodářství / dotace a finanční prostředky v oblasti vodního hospodářství / dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce z rozpočtu kraje Vysočina.www.kr- vysocina.cz Zásady ZK č. 7/2010

41 OP V ZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007 -2013 PROGRAM - je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. PRO KOHO LZE ZÍSKAT DOTACI - Děti a žáci MŠ, ZŠ, SŠ - pedagogové (učitelé)a vedoucí pracovníci škol - pracovníci škol (např. kuchařky) - rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (handicapovaní žáci, žáci ohroženi předčasným odchodem ze systému vzdělávání apod.) včetně nadaných žáků - pracovníci působící v oblasti volného času dětí a mládeže - děti z přípravných tříd základních škol, apod.

42 TYPY PODPORY - 100 % požadované částky, přičemž se jedná o nevratnou dotaci - osobní náklady, - cestovné na zahraničí i tuzemské cesty - drobné stavební úpravy - nákup zařízení – např. počítač, tiskárna, nábytek (v omezené míře), dataprojektor, - pronájem kanceláře včetně souvisejících nákladů (např. vodné, stočné) - spotřební materiál – např. papíry, tonery, šanony, kancelářské potřeby - nákup služeb – zajištění subdodavatelem např. tisku letáků, zpracování studie - úhrada mzdy učitele, který supluje za učitele, který se vzdělává či stravné a cestovné pro účastníky projektu - náklady na bankovní poplatky či zpracování auditu apod.

43 TYPOVÉ PŘÍKLADY - pořízení počítačů, které budou sloužit při výuce včetně zavedení tzv. elektronických žákovských - obsahovat zajímavé informace regionálního charakteru – doplňkový výukový materiál - podpora výuky v oblasti životního prostředí - naučit děti např.třídit odpad, dát jim informace o recyklaci apod.), - výuka v terénu či za pomoci interaktivní tabule - vytvoření speciálních pomůcek pro handicapované děti (např. pro autisty) - školení pracovníků škol – např. kuchařek či dalšího personálu ŘÍDÍCÍ ORGÁN PROGRAMU - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - Více o programu na www.msmt.cz

44

45 Harmonogram VÝZEV

46 E VROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE R AKOUSKO - Č ESKÁ REPUBLIKA 2007-2013 - FMP PROGRAM - Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

47 V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: 1)společná příprava 2)společné provádění 3)společné využívání pracovníků 4)společné financování. Vysočina – Dolní Rakousko (zahrnuje regiony NUTS III kraj Vysočina, Waldviertel, Mostviertel-Eisenwurzen)

48 Podpora z FMP bude v programovacím období 2007 – 2013 zaměřena jak na malé neinvestiční projekty, tak i na malé investiční projekty. Malé investiční projekty 1. Značení a vybavení turistických stezek – jedná se o pěší, cyklistické, lyžařské, koňské, naučné, vodní aj. stezky a mostky, jejich značení turistickými značkami a vybavení s drobným mobiliářem – mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, atd. Nejedná se o výstavbu a rekonstrukci turistických stezek. 2. Informační značení – jedná se o nové i obnovené informační systémy měst a obcí, dopravní značky a ukazatele směru do sousedního příhraničního regionu, informační panely a označení kulturních a historických objektů apod.

49 3. Malé projekty v oblasti životního prostředí – budování naučných stezek, drobná infrastruktura v národních parcích, protipovodňová opatření menšího rozsahu, ochrana chráněných rostlinných a živočišných druhů, náklady na výsadbu stromků ve školkách a do lesních porostů, tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování apod. Přeshraniční dopad každého projektu posoudí individuálně Regionální monitorovací výbor. 4. Obnova a výstavba malých památníků – v přírodě a volné krajině se nachází řada chátrajících objektů – boží muka, křížky, ale i vojenská opevnění, dobové a historické památníky, náhrobky apod. Rovněž je přípustná nová výstavba podobně zaměřených objektů. K realizaci projektu musí dojít v příhraničním území (cca do 20 km od hranice). Přeshraniční dopad každého projektu posoudí individuálně Regionální monitorovací výbor.

50 Maximální výše podpory z ERDF pro jeden projekt činí 85% celkových způsobilých výdajů. Zbývajících 15% musí být financováno z vlastních zdrojů žadatele nebo českých partnerů, anebo ze zdrojů jiných (např. příspěvek státu, kraje, města, předpokládané příjmy projektu - sponzoring, příjmy z inzerce, ze vstupného, z prodeje apod.).

51 P ŘEDPOKLÁDANÉ ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 16.3.2011 15.9.2011

52 M OŽNÉ DOTAČNÍ TITULY V ROCE 2011 Regionální kultura 2011 - Celková alokace dotačního titulu - 1 800 000 Kč - Výše dotace - 5 000 Kč – 50 000 Kč - Termín předkládání žádosti - Bude upřesněno - Kontaktní osoba - - Odbor kultury a památkové péče, Jaroslava Panáčková - (tel: 564 602 296, email: panackova.j@kr-vysocina.cz)

53 M OŽNÉ DOTAČNÍ TITULY V ROCE 2011 Bezpečnostně metropolitní sítě 2011 - Celková alokace dotačního titulu - 2 000 000 Kč - Výše dotace - 20 000 Kč – 180 000 Kč - Termín předkládání žádosti - Bude upřesněno - Kontaktní osoba - - Odbor informatiky, Ing. Martina Rojková - (tel: 564 602 341, email: rojkova.m@kr-vysocina.cz)

54 V EŘEJNÁ PODPORA Vazba na základní legislativní předpisy (indikativní seznam): • Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, čl. 87, 88 a 89, • Obecné nařízení č. 1083/2006, čl. 54 • Pokyny k regionální podpoře 2007-2013 (2006/C 54/08), • Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory. Žádný projekt (skupina projektů, grantové schéma, globální grant) financovaný z veřejných zdrojů nesmí v sobě zahrnovat zakázanou veřejnou podporu. Tato podmínka je absolutní a znamená nejvyšší možné omezení pro poskytnutí jakékoliv podpory. Platí, že míra podpory udělená z programů financovaných z Fondů EU musí být stejná nebo nižší než povolená míra veřejné podpory vyplývající z právních předpisů EU (ať již se jedná o nařízení o blokových výjimkách či ostatní pravidla a zásady o poskytování veřejné podpory).

55 V EŘEJNÁ PODPORA Způsobilým výdajem může být jen takový náklad projektu, který nezakládá zakázanou veřejnou podporu. Náklad projektu, který nezakládá zakázanou veřejnou podporu, nemusí být způsobilým výdajem. Poskytovatel podpory má právo zúžit množinu způsobilých výdajů nezakládajících veřejnou podporu v souladu se svou intervenční (výdajovou) politikou. Projekty financované ze zdrojů EU nesmí zakládat veřejnou podporu nebo, pokud ji zakládají, musí být povolené na základě aplikace výjimek ze zákazu veřejné podpory a nesmí překračovat horní meze výše podpory uvedené v příslušné výjimce. Ve všech ostatních případech nelze žádnou podporu projektům financovaných ze zdrojů EU poskytnout.

56 ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Pokud se obec pustí do jakýchkoli větších investic je nezbytná znalost tohoto zákona, nebo si zaplatit za poradenskou společnost

57 P ODPORA MALÉHO ROZSAHU – DE MINIMIS Podpora malého rozsahu - „de minimis“ představuje takovou podporu, která se nepovažuje za veřejnou podporu, neboť nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie. Tato podpora nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu kterýchkoliv tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR (100 000 EUR v silniční dopravě). Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis. Lze ji tudíž čerpat od více subjektů a v rámci více projektů. Nově lze podporu de minimis poskytnout také subjektům působícím v oblasti zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a v odvětví dopravy (maximální výše úhrnné podpory za období 3 let poskytnuté subjektu činnému v silniční dopravě je 100 000 EUR).

58 P ODPORA MALÉHO ROZSAHU – DE MINIMIS Veřejnou podporu de minimis nelze poskytnout mj.: - subjektům působícím v odvětvích prvovýroby zemědělských produktů vedených v příloze Smlouvy o založení ES, - subjektům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu na nákup vozidel pro silniční nákladní dopravu, - do odvětví uhelného průmyslu. Poskytovatel podpory ověří u příjemce podpory, že poskytnutím podpory z jeho strany ani ze strany klientů nebude překročen limit de minimis, že všichni příjemci de minimis byli s touto skutečností seznámeni a zavázali se evidovat záznamy o poskytnutých podporách po dobu 10 let. Pro účely zjištění odpovídající částky v Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný ke dni prvního poskytnutí dané veřejné podpory. Vazba na legislativu: Nařízení Komise (ES) č. 1998 /2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis (Úřední věstník Evropské unie L 379, 28. 12. 2006 )

59 DĚKUJEME ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "P ROGRAM : Dotační možnosti z EU - Program rozvoje venkova - OP Životní prostředí - Integrovaný operační program - ROP Jihovýchod Krajské dotační možnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google