Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do problematiky semináře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do problematiky semináře"— Transkript prezentace:

1 Úvod do problematiky semináře
XVII. seminář IDS Lázně Bohdaneč 2010

2 Informace z předchozího semináře
Hradec Králové od července 2009 sníží cenovou úroveň MHD na cca úroveň roku 2007 z důvodu vyšší nezaměstnanosti Přelouč zavádí radiobusy (autobusy na zavolání) zdarma, především pro seniory, obsazenost autobusů cca 1/3 Valašské Meziřičí od přelomu měsíců června a července 2009 zavádí MHD zdarma s cílem získat větší počet cestujících České Budějovice zavádí možnost zakoupení SMS jízdenek a parkovného; třeba nahrát do telefonu aplikaci DZone z internetu nebo v informačních centrech DP a magistrátu. Další informace na

3 Liberecký kraj není spokojen s ČD - informace z předchozího semináře
Zpoždění vlaků, horší komfort ve srovnání s jednotkami DB. ČD požadují 136,- Kč/vlakokm, vysoutěženo bylo 112,- Kč/vlakokm. ČD tvrdí, že dostávají pouze 54,- Kč/vlakokm. Ředitel KORID LK ,s.r.o. říká, že bude pro Kraj výhodné vypsat novou soutěž a získat dopravce z DB v komfortnějších jednotkách a za nižší cenu. Mluvčí ČD prohlásil, že v tom případě bude Kraj platit více, než dosud.

4 Regionální dopravní politika z Koncepce výzkumu a vývoje v resortu dopravy na léta 2006 - 2010
Zabezpečení dopravní obsluhy je základním úkolem státní správy a územní samosprávy. Plynulost a rychlost dopravy v regionech je negativně ovlivňována rozvojem IAD. Důležitým nástrojem realizace regionální dopravní politiky jsou investice do dopravní infrastruktury, vozidel pro hromadnou přepravu osob a dotační politika vůči dopravcům zajišťujícím dopravní obslužnost. Významné atributy krajské, resp. regionální politiky: management mobility ve městech zvyšování bezpečnosti, kvality a spolehlivosti dopravy zabezpečení dopravní obslužnosti v regionech rozvoj IDS snižování negativních vlivů dopravy nástroje realizace regionální dopravní politiky

5 IDS v ČR aktuálně Změny:
JARIS – zrušen k IDS ČB – zrušen v prosinci 2009 Změny: - k zahájen pilotní projekt IDOL Českodubsko - k zahájil činnost IDOL - k JIKORD, s.r.o. se 100 % účastí Jihočeského kraje - k mělo OREDO převzít IDS Pk - k zahájil činnost POVED, s.r.o. IDP – účast 34 % město Plzeň a 66 % Plzeňský kraj - k rozšíření IDS JMK na Znojemsko Záměr: V Ústeckém kraji využít finanční prostředky z ROPů na vytvoření celokrajského IDS podle vzoru Libereckého kraje.

6 Nařízení EP a Rady (ES) Nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici Ruší nařízení Rady č. 1191/69, o akci členských států , vztahující se k závazkům vyplývajícím z koncepce veřejné služby v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní nařízení č. 1107/70, k poskytování pomoci v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní Toto nařízení se vztahuje na všechny veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici, a které podléhají závazkům veřejné služby, vyžadují poskytnutí finančních kompenzací nebo výlučných práv. Všechny tyto tři podmínky musí být splněny, aby nařízení bylo správně aplikováno. publikováno v ÚV EU, účinnost od s výjimkou čl.5 o přidělování veřejných zakázek (10 leté přechodné období)

7 Nařízení EP a Rady (ES) EK se vyslovila ve prospěch regulované konkurence, která může při odpovídajících zárukách vést k poskytování atraktivnější služby při nižších nákladech. Preferenci pro regulovanou konkurenci opírá EK o zkušenosti Dánska, Finska, Francie, Portugalska, Španělska a Švédska. Regulovaná soutěž – výběrová řízení pro dopravce – možnost přímého zadání, tj. přímé vybrání dopravce při splnění určitých podmínek Doba trvání smluv: = max. 10 let u autobusové dopravy = max. 15 let v případě drážní dopravy Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

8 Nařízení EP a Rady (ES) Mnoho bodů uplatnění nařízení č zůstává otevřenou otázkou. Proto UITP (Mezinárodní svaz veřejné dopravy) a UTP (Francouzský svaz provozovatelů městské dopravy a podniků železniční dopravy) svolávají na červen 2010 do Paříže jednodenní specificky zaměřenou konferenci. EU požaduje dobře a účinně fungující veřejnou dopravu, organizovanou a financovanou transparentně s ohledem na existující legislativu. Často se stává, že národní nebo regionální vlády, stejně jako městské správy, nejsou dále schopny financovat služby veřejné dopravy v oblasti jejich působnosti na dřívější úrovni a – co je daleko vážnější a není ojedinělé, že požadované služby nejsou dotčenými vládami/radami definovány. Z. Došek: Nový rámec trhu veřejné dopravy I a II, DP kontakt č. 3 a 4/2010

9 Návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
Dle důvodové zprávy návrh zákona představuje adaptaci nařízení č. 1370/2007/ES, omezuje se s ohledem na jeho přímou použitelnost jen na nezbytnou konkretizaci vnitrostátního právního řádu a je plně slučitelný s tímto nařízením. Zákon pouze doplňuje toto nařízení. Hlavní záměry zákona: překlenout odlišnosti ve vymezení vztahů objednatel – dopravce, existující mezi zákony č. 111/1994 Sb. a č. 266/1994 Sb. zobecnit používání smluv v těchto vztazích (10, resp. 15 let) podpořit roli dopravního plánování jako nástroje zajištění veřejného zájmu ve veřejné dopravě Legislativní projednávání - dne zákon schválen PS a kolem bude projednáván v Senátu; pokud bude schválen, je reálná jeho předpokládaná účinnost od

10 Návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
Nutno instalovat do legislativního prostředí veřejné dopravy: dopravní plánování s cílem zajistit koordinaci rozvoje dopravní infrastruktury na celostátní, regionální a obecní úrovni – zaveden institut plánování dopravy problematiku financování – řešena kompenzace dopravců při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících pojem veřejného zájmu není řešen jak v zákonu, tak i v nařízení institut elektronické jízdenky – řešeny elektronické systémy plateb, avšak bez stanovení odpovědné instituce; v podstatě ponecháno na prováděcí předpis problematiku integrovaných dopravních systémů dle Dopravní politiky ČR na léta 2005 – 2013, Priority 5.1“Podpora rozvoje dopravy v regionech“, včetně jejich financování a plánování

11 Návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
Je potřebné: přesně vydefinovat pojem IDS (dosud vágní definice v zák. 111/1994 Sb.); přesně specifikovat základní úkoly organizátora IDS a jeho právní formu v rámci organizování veřejné dopravy v krajích V zákonu absentuje definice IDS. IDS je implicitně věnován § 6 s odkazem na čl. 2 písm. m) nařízení, ve kterém definice IDS absentuje a jsou zde definovány pouze „integrované veřejné služby“. Původně měl být zákon o veřejných službách konstituován jako zákon o IDS, neboť jej praxe naléhavě vyžaduje. Dále zákon zejména: jasně vymezuje postavení objednatelů veřejné dopravy určuje odpovědnost za kvalitu cestování stanoví standardy kvality a bezpečnosti autobusů i vlaků

12 Financování veřejné osobní dopravy
S účinností od 3. ledna 2005 (zákon č. 1/2005 Sb.) kraje odpovídají za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících ve své územní působnosti a financují poskytování těchto služeb ze svých rozpočtů. Usnesením vlády ČR č z a návazným Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou se stát zavazuje poskytovat krajům prostřednictvím MD v letech 2010 – 2019 dotaci ve výši 2,649 mld. Kč ročně. Dotace bude postupně navyšována o průměrný roční index spotřebitelských cen v předcházejícím období. Účinností nařízení č (od ) přichází mnoho dopravců o své dřívější jistoty, a proto v přímém zadání před tímto termínem podepsaly všechny kraje desetileté smlouvy s ČD s garantovaným financováním na toto období. Rovněž tak se zachovaly všechny DP provozující MHD a se svými městy podepsaly smlouvy na období v rozmezí od 8 do 15 let; DP hl.m. Prahy na 10 let od 1. ledna 2010.

13 Reakce společnosti RegioJet na desetileté smlouvy ČD se všemi kraji ČR E 15 23. 4. 2010

14 Obnova vozového parku E 15 28. 4. a 30. 4. 2010
Autobusy Na léta 2008 – 2013 vyhlášen program, kdy každoročně mělo jít na modernizaci autobusového parku 500 mil. Kč. Realita je ale jiná. V roce 2008 činila dotace 370 mil. Kč, loni zhruba 200 mil. Kč a na letošní rok se počítá pouze s částkou 160 mil. Kč; z toho polovina je určena pro linkovou autobusovou dopravu a druhá polovina pro MHD. Stát vedle dotací na nákup nových autobusů na naftu poskytuje navíc bonus 500 tis. Kč při nákupu autobusů na alternativní pohon. DP hl.m. Prahy má šanci získat na nákup nových vozidel 2,6 mld. Kč místo původních 450 mil.Kč. ČD, a.s. Situace není tolik přehledná. ČD čerpají značné finanční prostředky prostřednictvím společnosti EUROFIMA (Evropská společnost pro financování železničních kolejových vozidel) - nadnárodní organizace se sídlem v Basileji.

15 Obnova vozového parku ČD, a.s. Stadler dodá vozy do dvou krajů

16 Obnova vozového parku ČD, a.s. Stadler dodá vozy do dvou krajů
Celkem 17 vozů Regio-Shuttle RS1bude obsluhovat tratě na Vysočině a 16 vozů v Libereckém kraji. Do provozu Českých drah budou uváděny v závěru roku 2011 a v průběhu roku V obou krajích tak do dvou až tří let dojde k razantní změně v kvalitě vlakových souprav Českých drah. Spolu s modernizovanými soupravami Regionova, které již jezdí v obou krajích, tak do konce roku 2012 bude většina vlakových souprav na Vysočině a v Libereckém kraji nová nebo zmodernizovaná, podstatná část spojů bude zajištěna bezbariérovými soupravami. České dráhy zahajují největší investiční program v oblasti modernizace osobních souprav v historii české železnice. V letošním roce budou vypsána výběrová řízení a následně uzavřeny kontrakty na modernizaci současných a nákup úplně nových osobních souprav a lokomotiv v hodnotě přibližně 16 miliard Kč. Nové klimatizované a bezbariérové vlaky začnou jezdit během dvou až tří let prakticky ve všech krajích České republiky. Mezi nově nakoupenými vlaky budou desítky dvouvozových motorových jednotek (do této skupiny souprav patří např. i soupravy Siemens Desiro Classic) nebo moderní nízkopodlažní „pantografy“.

17 CAR-SHARING DP A. Batulková, FD ČVUT 2009; Lidové noviny 6. 5. 2010
Termín car-sharing znamená v překladu sdílení automobilů. Může zaplnit mezeru mezi IAD a veřejnou dopravou. Princip – jedno vozidlo využívá několik lidí, jak potřebují. Počet aut ve městě se tak sníží, což znamená menší zátěž pro životní prostředí, komunikace bez kongescí a méně starostí s parkováním. Historie – poprvé se car-sharing objevil v r ve Švýcarsku. Současnost – rozšířen v Evropě, Severní Americe, Asii a Austrálii, a funguje ve více než 600 městech. Např. v Brémách využívá car-sharing cca 5600 uživatelů, což nahrazuje asi tisíc aut. ČR – v Brně tuto službu nabízejí dvě občanská sdružení – „Autonapůl“ a „Autodružstvo“. Celkem mají 6 aut, která využívá asi 100 lidí. Jedno parkovací místo pro osobní auto představuje cca 12 m2 , jedno vozidlo car-sharingu nahradí 4 až 10 soukromých aut, což přinese úsporu na parkování mezi 36 až 120 m2.

18 Navigační systém Galileo Materiály MD a SDT
Asi 80 % získaných údajů bude využito v sektoru dopravy Parametry: systém určí polohu s přesností cca 1 m sestava 30 satelitů (3 záložní) bude obíhat ve třech rovinách po kruhových drahách ve výšce cca km; pokrytí signálem v zástavbě cca 95 % Snaha ČR získat sídlo agentury GSA – (Úřad pro dohled nad evropskými globálními navigačními družicovými systémy) do Prahy. Tato agentura bude řídit systém GALILEO. Proto ČR v červenci 2008 vstoupila do Evropské kosmické agentury (ESA); roční příspěvek ČR cca 5 mil. €, jeho návratnost cca 90 %. Celková cena systému cca 85 mld. Kč, plné využívání

19 Navigační systém Galileo
Pokračuje úsilí ČR získat sídlo agentury GSA do Prahy. Proto ve druhé polovině roku 2009 z podnětu Vládního výboru pro EU a vládního zmocněnce pro tuto záležitost vypracovalo MD ve spolupráci z MŠMT a MPO Národní kosmický program. Národní kosmický plán by měl představovat základ dalšího směřování ČR v kosmickém sektoru, tj. základ pro zaměření kosmických aktivit ČR, pro rozhodování o účasti na evropských a mezinárodních projektech nebo o podpoře takové účasti, pro formulaci národních pozic pro jednání v orgánech mezinárodních organizací, jejichž je ČR členem (zejména EU, ESA a EUMETSAT – Evropská organizace pro využívání meteorologických družic)), pro nastavení státní politiky podpory inovací apod. Současně jsou také řešeny otázky financování kosmických aktivit ČR.

20 Navigační systém Galileo
Pražský primátor Pavel Bém a předseda Zahraničního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy Tomáš Chalupa se koncem dubna sešli s velvyslanci členských států EU v Praze. Hlavním tématem jednání byla kandidatura ČR, respektive Prahy, na sídlo evropské agentury GSA (Galileo Supervising Authority),

21 PPP – public-private-partnership Ekonom č. 42/2008 + aktualizace 2010

22 PPP – public-private-partnership
PPP je dlouhodobě předmětem zájmu EU V roce 2004 vydána Zelená kniha o PPP a právu Společenství o veřejných zakázkách a koncesích ČR zavádí PPP jako standardní nástroj pro zajišťování služeb a veřejné infrastruktury V ČR neexistuje dostatečná politická podpora projektů PPP, kterou umocňuje komplikovaná investorská příprava, včetně výkupů pozemků Alarmující je zanedbanost dopravní infrastruktury v ČR – neustále rostoucí odhad převyšuje tisíc mld. Kč

23 PPP – public-private-partnership
Legislativa v oblasti PPP v ČR: zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (probíhá novelizace – v dubnu 2010 jej senát vrátil PS) zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení; novelizován zákonem č. 30/2008 Sb. (stanovil potřebná pravidla pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, stanoví speciální úpravu pro PPP v silniční infrastruktuře MD zpracovalo materiál „Strategie MD ČR v oblasti silničních PPP projektů“ (v termínu ) vytváří vzorové právní dokumenty pro oblast PPP v dopravě; zpracovalo „Kvalifikační dokumentaci soutěžního dialogu“ (11/2009) MF zpracovalo vzorovou koncesní smlouvu atd. (2007)podle anglických standardů (SOPC 4)

24 PPP – public-private-partnership
Nejdůležitější projekty připravované v režimu PPP: Projekt D3/R3 – MD aktualizovalo koncesní projekt PPP D3 pro vládu; zřejmě rozhodne nová vláda Projekt AirCon – dopravní spojení Praha – letiště Praha Ruzyně – Kladno – příprava projektu pozastavena z politických a ek. důvodů Jak zrychlit stavbu silnic a dálnic? Úvaha o novém zákonu, který by měl umožnit na pozemku výstavbu, i když se stát s vlastníkem nedohodne na ceně předem. Cenu by určil soud (rakouský model). Řešeno zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Z dluhopisového programu, původně určeného pro D 47, budou v r částečně uhrazeny nepokryté potřeby SFDI ve výši 11,5 mld. Kč. Bude nutné v následujících letech stabilizovat příjmovou stránku SFDI.

25 PPP – public-private-partnership
Projekty PPP jsou vhodné nejen v oblasti dopravní infrastruktury, ale také pro odbavovací systémy v osobní dopravě, informační a komunikační technologie. Odbavovací systémy založené na čipových technologiích představují investičně i provozně náročné projekty. Koncesionář zařízení vyvine, financuje, dodá a udržuje; od veřejného zadavatele inkasuje poplatky za dostupnost. Takový úspěšný PPP funguje v Londýně jako projekt Prestige, který používá čipovou kartu Oyster Card. Jeho aplikace se např. nabízí v PID při přechodu na čipové karty. Předmětem projektu PPP mohou být rovněž informační a komunikační technologie. V rámci PPP tak může být dodáván a provozován např. systém radiového spojení nebo informační systémy pro řidiče na dálnicích a městských komunikacích. Příkladem PPP pro tuto oblast je projekt PPP Connect pro digitální radiovou a přenosovou síť v londýnském metru. Velká Británie je nejrozvinutějším trhem PPP na světě – realizovány stovky projektů ve všech oblastech veřejných služeb, včetně dopravy.

26 Zajímavosti

27 Zajímavosti E

28 Zajímavosti E

29 Zajímavosti E

30 Zajímavosti DP kontakt č. 4/2010

31 Japonsko: Autobus, nebo vlak?
Vozidlo, které spojuje přednosti autobusu a vlaku. Takto prezentuje Toyota jeden ze svých posledních výtvorů pro japonskou veřejnou dopravu. Toyota a její dceřiná společnost Hino Motors již rok a půl testují vozidlo schopné fungovat na silnici i na kolejích. Tento vůz vycházející z mikrobusu od Toyoty a schopný pojmout 25 pasažérů je vybaven čtveřicí pneumatik a zároveň čtyřmi ocelovými koly. „Budoucnost hromadné dopravy v Japonsku spočívá právě v takovýchto „obojživelných” vozidlech,“ nechal se slyšet mluvčí Hino Motors Kenichiro Baba. „Vlakový autobus“ by měl propojit všestrannost autobusu s rychlostí vlaku a k tomu přidat menší spotřebu paliva. Ta je v případě nejnovějšího testovaného prototypu údajně čtvrtinová oproti konvenčním dieslovým autobusům. DP kontakt č. 3/2010

32 Děkuji za pozornost doc. Ing. Karel Kavalec, CSc.


Stáhnout ppt "Úvod do problematiky semináře"

Podobné prezentace


Reklamy Google