Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.timing.cz/skupina 1 Odborná skupina pro predikci a optimalizaci projektů Program setkání •Seminář Simulační oceňování reálných opcí pro větvící se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.timing.cz/skupina 1 Odborná skupina pro predikci a optimalizaci projektů Program setkání •Seminář Simulační oceňování reálných opcí pro větvící se."— Transkript prezentace:

1 www.timing.cz/skupina 1 Odborná skupina pro predikci a optimalizaci projektů Program setkání •Seminář Simulační oceňování reálných opcí pro větvící se podnikatelské záměry Ing. Stanislav Kopeček, ASA, Deloitte RNDr. Jiří Weinberger, TIMING Praha •Rozprava o další činnosti Odborné skupiny pro predikci a optimalizaci projektů.

2 www.timing.cz/skupina 2 Odborná skupina pro predikci a optimalizaci projektů (1/3) Programové prohlášení verze 1 Každý zamýšlený projekt by se stal součástí reality, do které má vstoupit; už to samo o sobě je problém, který rozhodování o projektu komplikuje.

3 www.timing.cz/skupina 3 Odborná skupina pro predikci a optimalizaci projektů (2/3) Programové prohlášení verze 1 S výsledky projektů býváme spokojeni jen málokdy. Často jen za cenu stresu. Vinny nejsou jen externality, kvalifikační a charakterové vady lidí působících v projek- tových rolích a náhoda, ale také fakta, která změnit lze.

4 www.timing.cz/skupina 4 Odborná skupina pro predikci a optimalizaci projektů (3/3) Programové prohlášení verze 1 Klaďme si otázky, např.: - Jsme zcela spokojeni s definicí pojmu „projekt“? - Nepřeháníme dělbu práce při rozhodování, plánování a odhadech rentability? Lze projekt a jeho okolí uchopit „celostněji“? - Nechodíme, opřeni o zavedené metodiky, v bludném kruhu?

5 www.timing.cz/skupina 5 Úprava bonbotu •Výchozí verze: Každý dosáhne takového ráje, jaký si dokáže představit •Navrhovaná úprava: Nikdo nedosáhne ráje, který si nedokáže představit –Optimistický důsledek: představivost je potřeba rozvíjet. –Pesimistický důsledek: představivost nás nezachrání, držme se kopyta. Vyjděme z optimistické varianty!

6 www.timing.cz/skupina 6 1. Krok vpřed: model projektu jako black box a současně white box •Víme, co je v boxu (scénář projektu). •Ale chováme se, jako bychom to nevěděli, sledujeme jen vstupy a výstupy z daného boxu (mezi výstupy ovšem mohou patřit jak některé vstupy, tak některé mezivýsledky naměřené sondami uvnitř boxu). •Dle výše uvedeného „paradoxu“ získáváme např. průběhy některých veličin. •Sledované pojetí je zajímavé, ať už chování boxu závisí či nezávisí na náhodě.

7 www.timing.cz/skupina 7 Větvící se projekty nelze z úvah vyloučit •Nezpochybnitelná užitečnost opožděných rozhodnutí ukazuje, že větvící se projekty jsou skutečností. •V projektovém řízení to občas nechceme vzít na vědomí, ale např. prosazující se pojem „reálná opce“ nám ukazuje, že finanční analytici už tuto nezbytnost spatřili – hodnota složené reálné opce koresponduje s hodnotou projektu, který se „hierarchicky“ skládá ze subprojektů (dosti podobné úvahy se týkají i cyklů) •Rozhodnutí realizovat projekt odpovídá realizaci složené reálné opce, subprojekt odpovídá reálné opci

8 www.timing.cz/skupina 8 Inspirace modelem projektu Náš „black and white box“nepracuje jen s penězi, ale také s modelovaným větvícím se scénářem, kde sice jsou „peníze“, –ale i další faktory, –včetně faktorů, které také vedou k větvení (a cyklení) projektu, ale ne vždy jsou ovlivnitelné lidským rozhodováním Pracujeme tedy simultánně s ovlivnitelným i neovlivnitelným větvením (a někdy dokonce i s „cyklením“) projektu Nabízíme tím vzájemnou inspiraci mezi projektovým a finančním viděním projektů.

9 www.timing.cz/skupina 9 Jestliže neexistuje stabilizovaný trh, kde by se dané aktivum pravidelně obchodovalo, používají se pro určení odhadu hodnoty následující tři přístupy: • Výnosový přístup Metoda diskontovaných peněžních toků; ocenění budoucích výnosů –Nejistota projekcí vs. nejvíce teoreticky uznávaná a preferovaná • Přístup tržního porovnávání Určení srovnatelných, veřejně obchodovaných společností, popř. privátních transakcí –Srovnatelné společnosti nikdy nejsou identické s oceňovanou společností vs. relativně rychlý postup • Přístup založený na ocenění aktiv Odhad objektivní tržní hodnoty pro jednotlivá aktiva a vytvoření oceňovací rozvahy –Použití u holdingových společností a likvidovaných společností Oceňovací přístupy a metody - přehled

10 www.timing.cz/skupina 10 Schema Metody diskontovaných peněžních toků (DCF) Metoda DCF Datum ocenění Projektované období Reziduální období Reprezentuje hodnotu všech cash-flow po projektovaném období Rok 1 až n Terminální hodnota je spočtena k tomuto datu Terminální hodnota

11 www.timing.cz/skupina 11 Vyhodnocení investičního záměru vs. Ocenění Modelováním se zjišťuje hodnota investice pro podmínku NPV= 0 Modelováním se zjišťuje hodnota Čisté současné hodnoty (NPV) záměru Známá hodnota investice Neznámá hodnota investice

12 www.timing.cz/skupina 12 Hlavní kroky při tvorbě modelu DCF... 1.Definice (úroveň) použitých peněžních toků 2.Analýza tržeb a vytvoření jejich projekcí 3.Analýza nákladů a vytvoření jejich projekcí 4.Analýza investičních výdajů a vytvoření jejich projekcí 5.Výpočet cash flow pro každý rok 6.Analýza rizika a stanovení odpovídající diskontní sazby 7.Výpočet současné hodnoty budoucích cash flow 8.Výpočet terminální hodnoty a její součet se současnou hodnotou peněžních toků projektovaného období 9.Provedení závěrečných úprav Metoda DCF

13 www.timing.cz/skupina 13 Historie přístupů k analýze rizika Porovnání jednotlivých přístupů Objektově orientované modelování (např. pomocí simulačních neuronových sítí) je výborným prostředím pro kvantitativní i kvalitativní analýzu investičních projektů a splňuje požadavky moderní finanční teorie.

14 www.timing.cz/skupina 14 V prostředí nejistoty a v případech, kdy je prostor pro flexibilitu manažerských rozhodnutí, investiční výdaje budou mít značnou opční (strategickou) hodnotu, se kterou je nutno počítat. An Option — Definition Finanční opce Opce je podmíněná nejistou hodnotou finančního nástroje Reálná opce Opce je podmíněná nejistou hodnotou reálného aktiva, např. nevratné investiční příležitosti do nového projektu Opce: Management může ovlivnit hodnotu podkladového reálného aktiva... je právo (avšak ne povinnost) provést akci (na základě ceny nazývané realizační cena) po určité předdefinované období (nazývané doba do splatnosti opce). Opce v sobě zahrnuje element flexibility v rozhodování.

15 www.timing.cz/skupina 15 Příklad – rozfázování investice Tradiční přístup pomocí teorie NPV může značně podhodnotit investici, protože neuvažuje hodnotu flexibility. V případě investice, která má více fází má vedení podniku možnost přehodnotit projekt (záměr) pro každou fázi a zdokonalit tak svoji strategii na základě nových informací. Rozhodnutí (buď celkově přijmout či opustit projekt) eliminuje flexibilitu vedení a snižuje hodnotu opce. - DCF ocenění: Žádná flexibilita Hodnota flexibility Celková hodnota

16 www.timing.cz/skupina 16 Obecný postup při analýze projektu Cil Poznámky  vypočíst současnou hodnotu základního scénáře bez flexibility v čase t = 0  ocenit celkový projekt za použití jednoduché algebraické metodologie  určit hlavnínejistotypro každou fázi  porozumět jak tyto nejistoty ovlivňují současnou hodnotu  analyzovat strom možných jevů  určit a zahrnout manažerskou flexibilitu  reagovat tak na nové informace  stále žádná flexibilita ve výpočtu; tato hodnota by se měla rovnat hodnotě dle Kroku 1  explicitNĚ odhadnout nejistotu  zahrnutí flexibility transformuje stromy událostí na rozhodovací stromy  flexibilita plynule mění rizikové charakteristiky projektu a tím i diskontní sazbu  analýza reálných opcí zahrnuje současnou hodnotu základního scénáře bez flexibility plus hodnotu opce (flexibility) –v případě vysoké nejistoty a manažerské flexibility hodnota opce bude výrazná Kroky Výstup  současná hodnota projektu bez flexibility  detailní strom událostí postihující možné současné hodnoty projektu  podrobný strom scénářů kombinující možné události a reakce vedení  analýza reálných opcí projektu a optimální plán podmíněný dosažitelnými reálnými opcemi Modelování nejistoty pomocí zmapování možných jevů (událostí) Identifikace a zahrnutí manažerských flexibilit vytvořením rozhodovacích stromů Výpočet hodnoty reálné opce Výpočet současné hodnoty základního scénáře bez flexibility, za použití metody DCF

17 www.timing.cz/skupina 17 Další vlastnosti „black and white boxu“ •Na náhodě může záviset průchod dění větvícím se systémem (čili také realizace reálných opcí uvnitř black and white boxu); •výsledkem je histogram náhoné veličiny NPV; můžeme tomu říkat obraz „náhodné veličiny, která je hodnotou složené reálné opce“. •Realizujeme ji právě když se rozhodneme realizovat projekt. The black and white box a jeho „skrytá“ struktura; včetně modelování (diskontovaného) cash flow

18 www.timing.cz/skupina 18 Příklad – odhad tržní ceny nemovitosti simulací jejího diskontovaného cash flow

19 www.timing.cz/skupina 19 NPV při pevné nákupní ceně za 120 let existence nemovitosti

20 www.timing.cz/skupina 20 Empirický histogram NPV při pevně zvolené nákupní ceně

21 www.timing.cz/skupina 21 Empirický histogram spravedlivých cen při vynulování NPV nákupní cenou

22 www.timing.cz/skupina 22 Jiný příklad: rentabilita malé elektrárny (Cibulka - Weinberger)

23 www.timing.cz/skupina 23 Kdybychom projekty financovali týmž kapitálem, snadno jejich modely spojíme EBIT: Tedy zatím jen školní příklad

24 www.timing.cz/skupina 24 Děkujeme za pozornost. Další informace najdete na adrese:


Stáhnout ppt "Www.timing.cz/skupina 1 Odborná skupina pro predikci a optimalizaci projektů Program setkání •Seminář Simulační oceňování reálných opcí pro větvící se."

Podobné prezentace


Reklamy Google