Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka"— Transkript prezentace:

1 Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

2 PR Černá louka vyhlášena 1.6. 1998 Ústecký kraj, obec Krupka 140 ha
+ ochranné pásmo - 50 m od hranice rezervace Nadmořská výška: 690 – 760 m n.m. AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

3 PR Černá louka Přírodní rezervace leží na hřebenové části Krušných hor s výskytem pramenišť, rašelinišť, podmáčených rašelinných luk, sušších mezofilních luk, kamenných snosů a vodních ploch součást mezinárodně významného mokřadu Krušnohorská rašeliniště zapsaného do seznamu podle Ramsarské úmluvy v květnu 2008 Je součástí EVL Východní Krušnohoří (Site of Community Importance) jádrová zóna Přírodního parku Východní Krušné hory V ptačí oblasti Východní Krušné hory (Vychodni Krusne hory Special Protection Area) AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

4 Fotodokumentace chráněného území
AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

5 Základní údaje o PR Černá louka
Hlavní motivy ochrany: ochrana vlhkých až rašelinných horských luk v povodí Černého potoka a jeho přítoků výskyt zvláště chráněných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů zachování a regenerace krajiny typické pro východní Krušné hory AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

6 Zvláště chráněné druhy rostlin
Lilie cibulkonosná Lilium bulbiferum Vítod douškolistý Polygala serpyllifolia Prha chlumní Arnica montana AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

7 Zvláště chráněné druhy rostlin
koprník štětinolistý Meum athamanticum úpolín evropský Trollius europaeus hvozdík lesní Dianthus sylvaticus Další chráněné rostliny: vrba plazivá (Salix repens), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), všivec mokřadní (Pedicularis sylvatica). AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

8 Zvláště chráněné druhy živočichů
Ohrožené druhy silně ohrožený druh ropucha obecná Bufo bufo čolek obecný Lissotriton vulgaris Dále se zde vyskytuje tetřívek obecný (Tetrao tetrix), bekasína otavní (Gallinago gallinago), chřástal polní (Crex crex), křepelka polní (Coturnix cotrnix), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), otakárek fenyklový (Papilio machaon), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), ťuhýk obecný (Lanius colurio), ťuhýk šedý (Lanius excubitor), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan štíhlý (Rana ridibunda), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis). užovka obojková Natrix natrix AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

9 Plán péče pro PR Černá louka
Dlouhodobý cíl péče (období 2007 – 2016): Louky a mokřady Podpořit druhově pestrá rostlinná společenstva mezofilních, podmáčených a rašelinných luk a mokřadů Meze a snosy kamenů Udržovat, popř. i rekonstruovat poškozené kamenné meze a jejich stromové patro Lesní porosty Odstranit nepůvodní druhy dřevin. Dosáhnout přirozené skladby dřevin a věkové různověkosti Vodní toky a tůně Podpořit přirozený charakter vodních toků a tůní, obnovit polder u státní hranice pod soutokem potoků AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

10 Meliorace Počátky výstavby meliorací – 60. léta Hlavní část – 80. léta – nedošlo k dokončení (foto Bohumil Červený, Mokřadní potok) AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

11 OPŽP - Prioritní osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny Podporované projekty: opatření ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách tvorba a obnova retenčních prostor, které neslouží k intenzivnímu chovu ryb výstavba poldrů do 50 tis. m3 opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

12 Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků
Hlavní cíle: 1. Optimalizace vodního režimu poškozeného melioračními zásahy - zvýšení retenční schopnosti krajiny 2. Zlepšení krajinotvorného hlediska 3. Podpora druhů vázaných na mokřadní biotop 4. Dokončení revitalizačních opatření z let Příprava projektu: vztah k pozemkům – vlastnictví, nájem, výkup, převod z PF výjimky z podmínek ochrany ZCHD rostlin a živočichů, vliv na EVL a PO, stanovisko Povodí Ohře s.p. projektová dokumentace – ke stavebnímu povolení – zpracováno dodavatelsky AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

13 Revitalizační úpravy – celková situace
AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

14 Revitalizační úpravy – celková situace
AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

15 Realizace projektu terénní práce – 2009 a 2010 srpen – říjen 2009
vytvoření přehrážek na zmeliorovaném toku – příčné, převedení, vyvedení toku - dřevěné hrazení, geotextilie, zemina, kameny, drny odvedení toku novým korytem v oblasti původního toku - hloubka 20 cm, šířka cm vyvedení toku volně do krajiny propojení tůní AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

16 Realizace projektu - přehrážky
AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

17 Realizace projektu – situace podzim 2009
AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

18 Realizace projektu – zavodnění tůňky
AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

19 Realizace projektu AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

20 Realizace projektu terénní práce – 2010 - zakončení podzim 2010
plánovaná výsadba stromů (400) a keřů (100): původní dřeviny vrba ušatá (Salix aurita) vrba jíva (Salix caprea) vrba pětimužná (Salix pentandra) vrba křehká (Salix fragilis) jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) olše šedá (Alnus incana) bříza pýřitá (Betula pubescens) javor klen (Acer pseudoplatanus) opravy nového koryta – pokud dojde k poškození krušina olšová (Frangula alnus) kalina obecná (Viburnum opulus) bez hroznatý (Sambucus racemosa) vrba popelavá (Salix cinerea) AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

21 Informace Výše příspěvku z EU činí 6. 533.010,- Kč Příjemce:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – Operační program Životní prostředí – Podrobné informace o projektu: AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

22 Aktuální situace AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

23 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Středisko Ústí nad Labem
Děkuji za pozornost Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Středisko Ústí nad Labem Petr Kříž Tel.: Eva Mikolášková AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM


Stáhnout ppt "Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka"

Podobné prezentace


Reklamy Google