Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka."— Transkript prezentace:

1 Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

2 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM PR Černá louka vyhlášena 1.6. 1998 Ústecký kraj, obec Krupka 140 ha + ochranné pásmo - 50 m od hranice rezervace Nadmořská výška: 690 – 760 m n.m.

3 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM PR Černá louka Přírodní rezervace leží na hřebenové části Krušných hor s výskytem pramenišť, rašelinišť, podmáčených rašelinných luk, sušších mezofilních luk, kamenných snosů a vodních ploch součást mezinárodně významného mokřadu Krušnohorská rašeliniště zapsaného do seznamu podle Ramsarské úmluvy v květnu 2008 Je součástí EVL Východní Krušnohoří (Site of Community Importance) jádrová zóna Přírodního parku Východní Krušné hory V ptačí oblasti Východní Krušné hory (Vychodni Krusne hory Special Protection Area)

4 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Fotodokumentace chráněného území

5 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Základní údaje o PR Černá louka Hlavní motivy ochrany: • ochrana vlhkých až rašelinných horských luk v povodí Černého potoka a jeho přítoků • výskyt zvláště chráněných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů • zachování a regenerace krajiny typické pro východní Krušné hory

6 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Lilie cibulkonosná Lilium bulbiferum Prha chlumní Arnica montana Vítod douškolistý Polygala serpyllifolia Zvláště chráněné druhy rostlin

7 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Zvláště chráněné druhy rostlin koprník štětinolistý Meum athamanticum hvozdík lesní Dianthus sylvaticus úpolín evropský Trollius europaeus Další chráněné rostliny: vrba plazivá (Salix repens), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), všivec mokřadní (Pedicularis sylvatica).

8 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Zvláště chráněné druhy živočichů Ohrožené druhy silně ohrožený druh ropucha obecná Bufo bufo čolek obecný Lissotriton vulgaris užovka obojková Natrix natrix Dále se zde vyskytuje tetřívek obecný (Tetrao tetrix), bekasína otavní (Gallinago gallinago), chřástal polní (Crex crex), křepelka polní (Coturnix cotrnix), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), otakárek fenyklový (Papilio machaon), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), ťuhýk obecný (Lanius colurio), ťuhýk šedý (Lanius excubitor), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan štíhlý (Rana ridibunda), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis).

9 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Plán péče pro PR Černá louka Dlouhodobý cíl péče (období 2007 – 2016): Louky a mokřady Podpořit druhově pestrá rostlinná společenstva mezofilních, podmáčených a rašelinných luk a mokřadů Meze a snosy kamenů Udržovat, popř. i rekonstruovat poškozené kamenné meze a jejich stromové patro Lesní porosty Odstranit nepůvodní druhy dřevin. Dosáhnout přirozené skladby dřevin a věkové různověkosti Vodní toky a tůně Podpořit přirozený charakter vodních toků a tůní, obnovit polder u státní hranice pod soutokem potoků

10 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Meliorace Počátky výstavby meliorací – 60. léta Hlavní část – 80. léta – nedošlo k dokončení (foto Bohumil Červený, 1961 - Mokřadní potok)

11 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM OPŽP - Prioritní osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Podporované projekty: opatření ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách tvorba a obnova retenčních prostor, které neslouží k intenzivnímu chovu ryb výstavba poldrů do 50 tis. m3 opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

12 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků Hlavní cíle: 1. Optimalizace vodního režimu poškozeného melioračními zásahy - zvýšení retenční schopnosti krajiny 2. Zlepšení krajinotvorného hlediska 3. Podpora druhů vázaných na mokřadní biotop 4. Dokončení revitalizačních opatření z let 2001-2003 Příprava projektu: vztah k pozemkům – vlastnictví, nájem, výkup, převod z PF výjimky z podmínek ochrany ZCHD rostlin a živočichů, vliv na EVL a PO, stanovisko Povodí Ohře s.p. projektová dokumentace – ke stavebnímu povolení – zpracováno dodavatelsky

13 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Revitalizační úpravy – celková situace

14 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Revitalizační úpravy – celková situace

15 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Realizace projektu terénní práce – 2009 a 2010 srpen – říjen 2009 vytvoření přehrážek na zmeliorovaném toku – příčné, převedení, vyvedení toku - dřevěné hrazení, geotextilie, zemina, kameny, drny odvedení toku novým korytem v oblasti původního toku - hloubka 20 cm, šířka 40 - 80 cm vyvedení toku volně do krajiny propojení tůní

16 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Realizace projektu - přehrážky

17 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Realizace projektu – situace podzim 2009

18 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Realizace projektu – zavodnění tůňky

19 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Realizace projektu

20 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Realizace projektu terénní práce – 2010 - zakončení podzim 2010 plánovaná výsadba stromů (400) a keřů (100): původní dřeviny vrba ušatá (Salix aurita) vrba jíva (Salix caprea) vrba pětimužná (Salix pentandra) vrba křehká (Salix fragilis) jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) olše šedá (Alnus incana) bříza pýřitá (Betula pubescens) javor klen (Acer pseudoplatanus) opravy nového koryta – pokud dojde k poškození krušina olšová (Frangula alnus) kalina obecná (Viburnum opulus) bez hroznatý (Sambucus racemosa) vrba popelavá (Salix cinerea)

21 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Informace Výše příspěvku z EU činí 6. 533.010,- Kč Příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – www.nature.cz Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – www.mzp.cz Operační program Životní prostředí – www.opzp.cz Podrobné informace o projektu: www.ustinadlabem.ochranaprirody.cz AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

22 Aktuální situace

23 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Děkuji za pozornost Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Středisko Ústí nad Labem Petr Kříž Tel.: +420 475 220 525 petr.kriz@nature.cz Eva Mikolášková eva.mikolaskova@nature.cz AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM


Stáhnout ppt "Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka."

Podobné prezentace


Reklamy Google