Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Abiotičtí činitelé - vítr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Abiotičtí činitelé - vítr"— Transkript prezentace:

1 Abiotičtí činitelé - vítr
Ochrana lesů a přírodního prostředí Abiotičtí činitelé - vítr

2 vítr sníh námraza lijáky, krupobití sucho, vedro mráz
Abiotičtí činitelé vítr sníh námraza lijáky, krupobití sucho, vedro mráz 1

3 Ochrana lesa a přírodního prostředí Škody větrem
V roce 2010 celková těžba 6,08 mil. m3 z toho nahodilá 4,1 mil. m3 způsobená větrem 70% sněhem 20% V roce 2011 nahodilá těžba 2,4 mil. m3 způsobená sněhem 15% suchem – 200 tis. m3 námrazou – 84 tis. m3

4 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Vznik větru pohyb vzduchu, proudění z míst s vyšším tlakem k nižším, vliv teplot (teplé a studené fronty) Měření větru: Wildova korouhev, Beafourtova stupnice – 12 /17/ stupňů Nebezpečné jsou od 60 km/hod - tj.od 8. Stupně

5 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Stupnice pro odhad síly (rychlosti) větru bez užití přístrojů, tj. podle účinku větru na různé objekty. Udává se ve stupních Beauforta. Rychlosti větru se týkají standardní výšky 10 m nad zemí ve volném terénu

6 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Beaufortovu stupnici sestavil v letech britský kontraadmirál sir Francis Beaufort ( ). Beaufortova stupnice umožňuje odhad síly (rychlosti) větru podle vlnění mořské hladiny. Stupnice je praktická, nevyžaduje použití přístrojů. Slovní označení síly větru se používá také v meteorologii

7 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Slabé větry - do 12 km/hod Střední větry 12 – 60 km/hod Silné větry – nad 60 km/hod, větrné bouře, smrště přepadavé větry- při velkých teplotních rozdílech

8 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Způsoby škod: bořivé větry – největší škody / poškození stromů, porostů, budov, technických zařízení/ suché jihovýchodní větry – škodí hlavně na jaře (zalesňování) stálé větry – lokality s jedním směrem ovětvení, praporcovité koruny, tlakové a tahové dřevo, kořenové náběhy

9 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Činitelé ovlivňující škody větrem druh a typ větru směr, rychlost, vichřice, smršť, přepadavý vítr roční doba a počasí - synergismus -spolupůsobení větru, vody, sněhu, námrazy listopad březen : nejvíce kalamit - půdní vlhkost, sníh, jinovatka jaro – nejméně zima – nejvíce vichřic, zmrzlé dřevo je křehčí

10 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Činitelé ovlivňující škody větrem stanoviště terén, expozice (sklon, návětrné svahy, dlouhá údolí, rovinný, členitý) živná stanoviště - výchova půda, podloží, dočasné – trvalé zamokření kořenové hniloby

11 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Činitelé ovlivňující škody větrem dřevina jehličnaté BO, MD, JD nejodolnější , VEJ,SM méně lisnaté odolnější výška štíhlostní koeficient (výška v m/ d 1,3 v cm – 0,8-1,2 = optimální/ koruna a její tvar, velikost a hloubka zavětvení korunový koeficient (d koruny / d 1,3 – opt ) věk – s věkem ubývá odolnosti kořenový systém / typ a deformace od mládí poškození - hniloby, trhliny, suky, podíl letního dřeva

12 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Činitelé ovlivňující škody větrem vlastnosti porostů a způsob hospodaření dřevinná skladba-smíšené, nesmíšené stejnověkost zdravotní stav-poškození loupáním, dřevokazné houby (václavka, dřevomor, pevník) rozčlenění - přibližovací linky, svážnice, cesty hospodářský způsob -holosečný, pasečný, podrostní, výběrný tvar lesa -les vysoký, nízký, sdružený, kmenovina, pařezina porostní profil - tvar porostu proti větru způsob založení -strojem, koutová sadba, směr řad, deformace KS

13 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Činitelé ovlivňující škody větrem člověk, pěstební a těžební zásahy špatné založení porostu/stanovištně/ nesprávná výchova /opožděná, slabá intenzita, porostní okraje atd./ špatný zdravotní stav hniloby, houby, škody zvěří-okus, loupání,těžba, přibližování – nešetrné technologie, druhotní škůdci

14 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Druhy škod větrem přímé: m3, ha, Kč poškození stojících stromů / kůra, stabilita/ odlamování větví / houby/ vývraty, zlomy, snížení užitných vlastností dřeva poškození kultur, oplocenek, zařízení vznik neproduktivních holin /část redukované holiny, jejíž zalesnění není účelné a efektivní/ skupiny 3-10 vývratů vznik produktivních holin-zalesnění je efektivní

15 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Druhy škod větrem nepřímé: vznik nezpevněných ploch zamokření půdy růst buřeně (pasečná vegetace) eroze /vodní,větrná/ výskyt hmyzích škůdců, houbových chorob možnost dalších škod větrem / nezpevněné porosty/ snížení celospolečenských f-cí lesa /vodohosp, půdoochranná, klimatická, rekreační /

16 Druhy škod větrem Ekonomické snížení výtěžnosti a zpeněžení
předčasné vytěžení zapaření a zbarvení dřeva vyšší náklady na zpracování, vyklizení a přípravu ploch k zalesnění zpoždění zalesnění, zvýšené náklady na zalesnění a ochranu vznik neproduktivních holin

17 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Způsoby ochrany proti škodám větrem: správné zakládání a obnova porostů odpovídající pěstební / výchovné/ a těžební zásahy, prostorové zpevnění porostů.

18 Ochrana lesa a přírodního prostředí
zakládání porostů: škody větrem v ohrožených lokalitách se dají snížit vhodným založením porostu vypracování plánu zalesnění -grafické zachycení důležitých prvků hlavně u rozsáhlých holin zakládání ochranných porostních plášťů a zpevňovacích žeber –podle členitosti terénu, každých 200 –300 m, šířka 10-15m volba dřeviny -podle stanoviště, rozmístění, spon, řady kolmo na směr převládajících větrů, pestrá druhová skladba, min. podíl MZD – 40%, minimální počty sazenic na ha kvalitní sadební materiál –podle stavu holiny zabuřenění, podmáčení, expozice, nejvhodnější je obalovaný vhodný způsob zalesnění – sadba jamková, štěrbinová, strojní (RZS) důsledné vylepšování –zavčas doplnit ztráty doplnění náletů příp. jejich včasné proředění ochrana proti buřeni a zvěři meliorace zamokřelých půd – biologická, technická rozčlenění porostů podle terénu sítí rozdělovacích ,vyklizovacích a přibližovacích linek 20 –40 m rozteč, 2-4m šířka

19 Ochrana lesa a přírodního prostředí
obnova porostů – musí důsledně postupovat proti směru škodlivých větrů, každá porostní stěna, která není kryta porostním pláštěm znamená riziko počátek obnovy od závětrné strany porostu obnovu začít v nejlabilnější části porostu - předejít škodám volba vhodného hospodářského způsobu a seče výhodnější je podrostní a seče clonné, v ohrožených smrčinách úzké pruhové seče holé (vložení MZD), klínovitě rozestupné seče Eberhardovy, nevhodné jsou seče kulisové vhodný porostní profil obnova přirozená – umělá – přirozená nedeformuje kořenový systém, u vhodných porostů (stanovištně, geneticky)dáváme přednost přirozené

20 Ochrana lesa a přírodního prostředí
prostorová úprava porostů /pasečný pořádek/ rozčlenění porostů – přibližovací a vyklizovací linky východiska obnovy zapláštění a ochrana sousedních porostů /rozluky, odluky, závory, zpevněné okraje volba seče souběžně s převládajícím směrem větru / vyvedení větru z lesa –mírně rozšířená klínovitá seč, návětrná se ponechá

21 Ochrana lesa a přírodního prostředí
výchova - významným způsobem ovlivňuje stabilitu porostů prostřihávky, prořezávky, probírky, výchova v raném věku a zavčas volnější zápoj – pravidelná koruna, dostatečný rozvoj nadzemní i kořenové části, upevnění v podloží, vhodný kmenový a korunový koeficient důsledný zdravotní výběr podpora přimíšených a větruodolných dřevin a keřů (hlavně v návětrném okraji) úprava spádných okrajů (porostní profil) zabránění mechanického poškození (ohryz, loupání, těžba, přibližování – metoda krátkých výřezů) zásahy mírné a časté

22 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Výchova zanedbaných porostů porosty přehoustlé, špatný, štíhlostní koeficient, malá příměs odolných dřevin postupné zpevnění porostů - SM zanedbaných zásah mírný a častější postup zpevňování od závětrné strany v pruzích návětrnou část až poslední podpora odolných dřevin proředění okraje podsadba stinných dřevin a keřů neodstraňujeme netvárné odolné jedince z okrajů  

23 Ochrana lesa a přírodního prostředí
prostorové zpevnění V rozsáhlých, stejnověkých a nesmíšených jehličnatých porostech (především smrkových), je nutno provádět opatření pro jejich zpevnění. Odluky, rozluky, závory Porosty se zpevňují pomocí odluk, rozluk a závor, které mohou v budoucnu sloužit jako východiska obnovy.

24 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Odluky -ochrana mladších porostů, které jsou na závětrné straně starších porostů, po jejichž smýcení by byly vystaveny náhle bořivému větru. Odluku tvoří pruh vykácený naholo a ihned zalesněný stanovištně odpovídajícími dřevinami se zpevňující funkcí- ochranný pás. Šířka pruhu nemá překročit výšku mladšího porostu. Na některých stanovištích (především na vodou ovlivněných) je vhodnější provést odluku prosvětlením pásu a podsadbou. Prosvětlení se provádí stejnoměrně nebo skupinovitě v závislosti na stavu porostu, rychlosti postupu a světelných nárocích zaváděných dřevin. S odlukami je nutno začít nejpozději let před dosažením mýtního věku staršího porostu

25 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Rozluky Slouží ke zpevnění a rozčlenění velkých stejnověkých SM a BO porostů do 40 let věku. Zakládají se formou úzkých holosečí umístěných kolmo na směr nebezpečného větru. Šířka 20 – 30m, vzdálenost 150 – 200 m, délka do 300m. Na vodou ovlivněných stanovištích je vhodnější provádět pouze prosvětlení pruhu. Pruhy se zalesňují stanovištně odpovídajícími dřevinami se zpevňující funkcí. Vhodnější než rozluky jsou však závory.

26 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Závory Vnitřní zpevňující pruhy zakládané silným skupinovitým nebo stejnoměrným prosvětlováním (snížení zakmenění na 7) uvnitř rozsáhlých, málo odolných porostů. Délka prosvětlených pásů nemá přesahovat m a šířka m. Pruhy využívají skupiny nebo alespoň jedince odolných dřevin. Volí se v místech, která jsou výhodná svou polohou (hřbety, vyvýšená místa) kolmo nebo šikmo proti nebezpečnému větru. Závory slouží zpravidla také k rozčlenění porostu a mohou se využít jako východiska obnovy.

27 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Závory Nejvhodnější je nejdříve prosvětlit ve stanoveném směru skupiny stabilních a odolných dřevin a při dalším prosvětlování je postupně spojovat v pás nepravidelné šířky, v němž se podporuje obnova stanovištně odpovídajících dřevin se zpevňují funkcí

28 Ochrana lesa a přírodního prostředí
ostatní opatření zabránit poškození při těžbě a přibližování /nátěr fungicidy/, zabránit poškození při činnostech v lese -cesty, svážnice, přibl. linky. elektrovody udržovat přiměřené ( normované) stavy zvěře ochranné porostní pláště podsazování a doplňování ředin Hospodaření blízké přírodě – zvyšování přirozené odolnosti.

29 Ochrana lesa a přírodního prostředí
zjišťování škod projít všechny porosty, zpřístupnit komunikace, zjistit rozsah a druh poškození /vývraty,zlomy,plochy,m3, zákres do mapy, harmonogram zpracování plán zalesnění

30 Ochrana lesa a přírodního prostředí
Domácí úkol: Vyhledejte si Beaufortovu stupnici větru a osvojte si alespoň tři slovní hodnocení stupňů od 6, které si sami vyberete. Beaufortova stupnice síly větru - ČHMÚ Beaufortova stupnice - Wikipedie The Weather Legacy of Admiral Sir Francis Beaufort - Keith C. Heidorn Table of the Beaufort Scale - Richard Paul Russell Limited Nahlédněte do Zelených zpráv z předchozích let na výši škod abiotickými činiteli. Např. tady:

31 Ochrana lesa a přírodního prostředí Otázky k opakování
Které abiotické činitele škodící v lesích znáte? Které z nich způsobují největší škody? Charakterizujte prevenci a obranu. Vysvětlete vznik větru. Jaké způsoby měření větru znáte? Jmenujte označení síly větru, které jste si vybrali? Charakterizujte škody větrem. Popište opatření proti škodám větrem. Co je to škoda, odluka rozluka závora ? Charakterizujte činitele ovlivňující škody větrem.


Stáhnout ppt "Abiotičtí činitelé - vítr"

Podobné prezentace


Reklamy Google