Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učebnice na školách v ČR Asociace aktivních škol, 5. kongres, 12

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učebnice na školách v ČR Asociace aktivních škol, 5. kongres, 12"— Transkript prezentace:

1 Učebnice na školách v ČR Asociace aktivních škol, 5. kongres, 12
Učebnice na školách v ČR Asociace aktivních škol, 5. kongres, 12. duben 2013, Olomouc Střední a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga RNDr. Dag Hrubý, M. M. edukátor transmisivní industriální školy empirik starodávného typu

2 Ούδείς άγεωμέτρητος εισίτω

3 Άκαδήμεια - Academia Platonica
Ἀκάδημος – Akademos 387 př. n. l. – 2013 2400 529 Justinián

4 Platonova tělesa

5 Literatura Dobrylovský, J.: Dlouhodobé trendy ve vývoji obsahu učebnic zeměpisu pro gymnázia. e-PEDAGOGIUM, V/2009, UP Olomouc. Tannenbergová, P.: Učebnice dějepisu pro 6. ročník základní školy z pohledu jejich didaktické vybavenosti e-PEDAGOGIUM, V/2009, UP Olomouc. Ježková, V.: Obsahová analýza souboru učebnic němčiny pro základní školy. Knecht, P., Janko, T.: Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu – Zpráva z konference Knecht, P., Maňák, J.: Hodnocení učebnic. Paido, Brno, 2007. Knecht, P.: Komentář k učebnici Marada, M. a kol.: Interaktivní učebnice Zeměpis 9. Fraus, Plzeň 2011. Sikorová, Z.: Obrana učebnic. Pedagogická orientace, 1/2001. Maňák, J., Klapko, D.: Učebnice pod lupou. Paido, Brno, 2006. Knecht, P., Janík, T.: Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Paido, Brno, 2008. Knecht, P., Weinhöfer, M.: Jaká kritéria jsou důležitá pro učitele ZŠ při výběru učebnic zeměpisu? Knecht, P.: Frekvenční pojmová analýza učebnic sociálního zeměpisu pro ZŠ. Průcha, J.: Učebnice: Teorie a analýza edukačního média. Příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Paido, Brno, 1998.

6 Scénáře budoucnosti školy podle OECD
Udržování byrokraticky řízených systémů tradiční model školy, extrapolace - status quo, pokračování současného stavu Pokračování odlivu z učitelství krizový model školy, extrapolace - status quo, zanikání funkcí školy Školy jako organizace zaměřené na procesy učení model učí se školy, rescholarizace, posilování funkcí školy Školy jako hlavní střediska společenského života obcí model komunitní školy, rescholarizace, posilování funkcí školy Sítě učících se v podmínkách společnosti sítí učební sítě, descholarizace, zanikání funkcí školy Uplatňování tržních principů ve vzdělávání tržní model školy, descholarizace, zanikání funkcí školy Zdroj: Walterová, E.: Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Paido, Brno, 2004, 2. díl, str

7 Definice klasické učebnice
Snadno přenosné zařízení pro ukládání a znázorňování informací. Je schopné prezentovat texty a vyobrazení buď černobílé, nebo barevné s vysokou rozlišitelností. Zařízení má trvalou paměť a nulovou spotřebu energie. Ovládání je velmi snadné, s mechanismem pro sekvenční i náhodný přístup. Spolehlivě pracuje v rozmezí teplot -100 až 800C, bez jakékoliv údržby. Elektronické zařízení, které by svými parametry mohlo knize plně konkurovat, zatím vynalezeno nebylo.

8 Učení bolí Obecně řečeno, učení bolí, a ať se bude žák učit z čeho chce, vždy to bude bolet. Elektronické učebnice žákům učivo do hlavy nepřenesou, takže je to pouze otázka formy. Nejdůležitější aktér vzdělávání je vždy učitel. Je naivní si myslet, že žákům rozdáme tablety a stanou se z nich jak mávnutím kouzelného proutku vzdělaní jedinci. Zdroj: soukromé sdělení od PK

9 Učebnice v minulosti Základy rétoriky (Marcus Fabius Quintilianus n. l.) vynález knihtisku Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg Johannes GUTENBERG (asi ) učebnice J. A. Komenského (Brána jazyků otevřená, 1631, Svět v obrazech, 1658)

10 Učebnice v minulosti

11 Učebnice v minulosti 1775 první pedagogické nakladatelství v Praze, SPN (patent Marie Terezie z ) 1776 předána nakladatelství jezuitská tiskárna(v Klementinu) 1776 vydán první Slabikář pro sedlské školy 1808 Vlastenecké noviny Přítel mládeže (Josef Jungmann), Posel z Budče 1883 Učitelské noviny 1898 byl vydán nový, ryze český slabikář (s ilustracemi Mikoláše Alše, učebnice byla používána ve školách až do r. 1936)

12 Učebnice v minulosti

13 Učebnice před rokem 1990 Do roku 1990 vydávala učebnice státní nakladatelství Státní pedagogické nakladatelství, SPN Státní nakladatelství technické literatury, SNTL Zdravotnické nakladatelství, Avicenum aj. monopol nakladatelství na určité předměty výsadní postavení nenutilo k inovacím zanikla, i když na každý předmět jedna učebnice

14 Učebnice po roce 1989 produkce učebnic je ponechána trhu (pedagogický slovník) hlavní slovo mají soukromá vydavatelství vznikla žádoucí konkurence, která nutí nakladatele hledat nové cesty (školní didaktika, 2002) schvalovací doložky MŠMT benevolentní kvalita vydávaných učebnic není z odborných pedagogických aspektů zjišťována a vyhodnocována

15 Funkce učebnic zlepšení učebnic má větší dopad na zkvalitnění vzdělávání než vzdělávání učitelů (Seguin, 1990) předat učivo práce s knihou jako informačním pramenem funkce didaktické (informativní, formativní, metodologické) funkce organizační (funkce plánovací, motivační, kontrolní, sebekontrolní, motivační) typy učebnic – učebnice na osvojování učiva, cvičebnice, čítanky

16 Funkce učebnic učebnice jako kurikulární projekt vazba na ideologické a politické principy v jednotlivých zemích (nástroj „národní propagandy“, analýza učebnic dějepisu ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii – kolonizace, dějepis ruských ZŠ – nároky Ruska na Kavkaze) - zneužívání učebnic v období socialismu u nás, po roce 1989 došlo ke korekturám, podle statě Česko-německé vztahy (Dolezel,1993) se ani dnešní autoři českých učebnic dějepisu nemohou zbavit některých předsudků, učebnice mohou působit na vznik „obrazu nepřítele“ u dětí (analýzy balkánských učebnic), kniha „Národ, národnost, menšiny a rasismus“ (D. Čaňka, 1996) dokazuje, že v učebnicích dějepisu pro ZŠ a SŠ vydaných v letech jsou zastoupeny prvky „českého nacionalismu“

17 Učebnice, stát a tržní ekonomika
V souvislosti s učebnicemi se dnes úzce propojují zájmy čistě pedagogické se zájmy ekonomickými a politickými Základní otázky: Má mít stát kontrolu nad tvorbou a schvalováním učebnic? Mají být produkování a ceny učebnic ponechány úplnému působení tržních mechanismů, nebo má být v této sféře nějaká regulace? Mají mít školy a učitelé bezvýhradní právo volit učebnice podle svých preferencí, nebo v tom mají platit nějaká pravidla? Srovnáme-li situaci v České republice se zahraničím, jak se tyto problémy řeší v jiných vyspělých zemích?

18 Učebnice, stát a tržní ekonomika
učebnice (edukační konstrukt zajímající hlavně pedagogy) trh edukačních textů (educational text market) USA 1994, prodej učebnic 4,8 mld. dolarů, 20% obratu na trhu knih Švýcarsko 1993, 80 mil. švýcarských franků Německo, asi 70 vydavatelů, Polsko 1996, asi 1,5 mld. Kč průměrná základní škola v ČR s žáky vydává na učebnice ročně asi Kč, v závislosti na tom, v jakém rozsahu nahrazuje staré učebnice novými (Průcha, Moderní pedagogika, 2002)

19 Základní školy 2012/2013 Počet žáků školy Počet škol
Počet žáků školy Počet škol do ,3 % ,3 % ,3 % ,0 % ,1 % ,5 % ,7 % ,4 % Zdroj: Informační datová svodka – výkony regionálního školství 2012/13, MŠMT – prosinec 2012

20 Základní školy 2012/2013 Školy/žáci: 4 095 807 950 197,3
Zřizovatel veřejný ,7 obec ,9 kraj ,1 MŠMT ,2 soukromník ,1 církev ,3 Zdroj: Informační datová svodka – výkony regionálního školství 2012/13, MŠMT – prosinec 2012

21 Učebnice, stát a tržní ekonomika
Politika schvalování a publikování učebnic Apple, M. W., Smith, L. K.: The Politics of the Textbook (1991), kdo je oprávněn učebnice psát učebnice schvalovat učebnice publikovat učebnice nakupovat Vývojový trend směřuje ke stále větší liberalizaci ve schvalování a vydávání školních učebnic. Žádná země se úplně nezříká státní kontroly učebnic, která často pramení ze snahy udržet kulturní identitu národa. V ČR se prolínají centralizační a decentralizační tendence. Národně centralizované Regionálně centralizované Necentralizované rozhodování rozhodování rozhodování___________ Bulharsko Japonsko Anglie Norsko Kanada Austrálie Rakousko Německo Česká republika Rumunsko Švýcarsko Dánsko Řecko Maďarsko Slovinsko Finsko Španělsko Nizozemsko Rusko Portugalsko

22 Učebnice, stát a tržní ekonomika
90. léta, čeští žáci a učitelé na ZŠ – 900 učebnic 1. ročník 82 učebnic 2. ročník 87 učebnic pro Ze v 7. roč. bylo schváleno 12 učebnic (od 7 nakladatelství) pro M v 5. roč. bylo schváleno 18 učebnic (od 8 nakladatelství) školní rok 2012/2013 schváleno 869 učebnic pro ZŠ

23 Střední školy 2012/2013 2012/2013 , počet škol 1347
Střední školy, žáci střední vzdělávání střední vzdělávání s výučním listem střední vzdělávání s maturitou, 74% nástavbové studium veřejný sektor, žáci

24 Evaluace učebnic Profesionální výzkum učebnic se v ČR se teprve postupně rozvíjí. Teprve v roce 2005 se vytvořila skupina na CPV PedF MU, která provádí analýzy učebnic. V literatuře lze nalézt vzorce pro měření obtížnosti textu učebnic. Z hlediska míry obtížnosti didaktického textu jsou nejvíce publikovány metody vytvořené Průchou (1984), Nestler – Průcha -Pluskal(1997), Pluskal (1997). V rámci těchto metod je používáno až 14 charakteristik míry obtížnosti (např. koeficienty hustoty odborné informace „i“ a „h“, koeficient opakovaných pojmů „o“, stupeň syntaktické obtížnosti text Ts, stupeň pojmové obtížnosti textu Tp, atd.).

25 Tvorba učebnic Podle kanadského odborníka McFaddena (1992) by tvorba učebnic měla probíhat v úzké spolupráci čtyř činitelů: autor-vydavatel-učitel-výzkumník McFadden, C. P: Author-Publisher - Educator Relationships and Curriculum Reform. Journal of Curriculum Studies, 24, 1992, č. 2, s Klasické tištěné učebnice rozhodně nejsou zastaralý didaktický prostředek, jak by se mohlo zdát v porovnání s elektronickými učebnicemi, které se jeví jako dokonalejší.

26 Schvalování učebnic Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic. Č. j / , v Praze dne 14. července 2009.

27 Recenze učebnic Formulář pro posouzení učebnice podle stanovených kritérií Údaje o učebnici a recenzentovi/recenzentce Název učebnice Autor/ka učebnice Nakladatelství Určeno pro rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblast / vzdělávací obor / obsahový okruh / průřezové téma / předmět Cílová skupina (např. ročník) Jméno a příjmení recenzenta/recenzentky

28 Recenze učebnic Kritérium Hodnocení recenzentem
1. Celkový soulad učebnice s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP 1.1. Soulad s Ústavou a zákony ČR (zejména rovnost pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství).  1.2 Soulad se vzdělávacími cíli a směřování k rozvoji klíčových kompetencí. Ano Ne  1.3. Soulad s očekávanými výstupy vzdělávacího oboru rámcového vzdělávacího programu (u průřezového tématu soulad s přínosem průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka).  1.4. Soulad s výchovou směřující k:  a) toleranci (včetně schopnosti rozpoznat její meze) a k vytvoření plurality názorů (podložených vědeckým poznáním),  b) demokracii, k pozitivní hodnotové orientaci, k osobní odpovědnosti jedince,  c) uplatňování principu rovných příležitostí mužů a žen (učebnice neobsahuje stereotypní přístupy ve vztahu k pohlavím a vytváří předpoklady k rovnocennému formování obou pohlaví), d) udržitelnému rozvoji života a k ochraně zdraví e) porozumění textu, využití a kritickému vyhodnocení zdrojů informací a k obraně před manipulací. 1.5 Učebnice obsahuje jen objektivní a tolerantní názory bez xenofobiích postojů k různým národům a národnostem, k náboženstvím a církvím, případně k jiným společenským a kulturním organizacím a k jejich duchovním a kulturním hodnotám. 1.6. Učebnice obsahuje pouze texty a grafické materiály, které nevedou k vytváření negativních stereotypů a zjednodušených zobecnění o konkrétních sociálních skupinách, národech, národnostech, rasách, pohlaví atp. 1.7. Soulad s jazykovými úrovněmi Společného evropského referenčního rámce (pouze pro učebnice cizích jazyků).

29 Recenze učebnic 2.2. Odborná správnost grafické složky učebnice
2. Odborná správnost obsahu učebnice 2.1. Odborná správnost textové složky učebnice. 2.2. Odborná správnost grafické složky učebnice   2.3. Jazyková kultura textu učebnice podle pravidel českého pravopisu. 2.4. Komplexnost daného tématu. Celkové zhodnocení (uveďte konkrétní a jednoznačná vyjádření): 3. Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků 3.1. Obtížnost textu ve vztahu k cílové skupině žáků 3.2 Přiměřenost, vhodnost a obsahová správnost grafické složky 3.3. Technické zpracování učebnice

30 Recenze učebnic 4. Metodické a didaktické zpracování učebnice
4.1. Vyváženost základních poznatků a činností 4.2. Provázanost výkladového textu s ostatními strukturními prvky učebnice verbálního i neverbálního typu. 4.3. Vhodnost a použitelnost zařazených poznatků a činností z hlediska naplňování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. 4.4. Motivační úroveň textové části učebnice. 4.5. Motivační úroveň obrazové části učebnice. 4.6. Podpora samostatné aktivity a tvořivosti žáka. 4.7. Uplatnění mezipředmětových vztahů. 4.8. Uplatňování průřezových témat. 4.9. Různorodost příkladů a ilustrativních textů, které obsahují i různé úhly pohledu na každodenní zkušenosti sociálních skupin žáků, ras, národů, pohlaví atp. Celkové zhodnocení (uveďte konkrétní a jednoznačná vyjádření):

31 Recenze učebnic 5. Slovní komentář, další odborná vyjádření recenzenta/recenzentky (recenzent/recenzentka doplní další řádky a stránky podle potřeby) U konkrétních připomínek a návrhů na úpravy recenzent/recenzentka uvede, zda jde o připomínku ke zvážení či připomínku zásadní, kterou je nutno akceptovat. Připomínky je třeba formulovat dostatečně konkrétně, aby autor/ka učebnice mohl/a na připomínku konkrétně reagovat (včetně např. čísla stránky, odstavce, názvu kapitoly). Je třeba závazně navrhnout konkrétní znění textu, který recenzent požaduje doplnit nebo nahradit stávající. V učebnicích, ve kterých jsou texty dotýkající se duchovních i kulturních hodnot a tradic různých národností a kultur, musí být tato problematika v recenzních posudcích zohledněna a komentována, stejně jako vyjádření recenzentů k aktuálním společenskovědním tématům. POZNÁMKY A PŘIPOMÍNKY K UČEBNICI POZNÁMKY A PŘIPOMÍNKY K PRACOVNÍMU SEŠITU ___________________________________________________________________________ Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k  postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic. Č. j. 1 052/ , v Praze dne 14. července 2009.

32 Recenze učebnic 6. Souhrnné vyjádření k udělení schvalovací doložky
(recenzent/recenzentka označí pouze jednu variantu) doporučuje bez připomínek doporučuje s připomínkami uvedenými v části 5  nedoporučuje a navrhuje přepracovat podle připomínek uvedených v části 5 Prohlášení recenzenta/recenzentky Prohlašuji, že 1) jsem byl/a zadavatelem seznámen/a s úplným a platným zněním Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic vydávaného MŠMT, č. j. 1 052/ , 2) nejsem v pracovně právním vztahu k nakladateli ani k autorům recenzované učebnice, 3) nejsem podjatý/á vůči autorům recenzované učebnice a nakladateli, 4) nemám finanční zájem na pozitivní/negativní recenzi nebo prodlužování doby zpracování recenze, 5) recenzi jsem zpracoval/a výhradně na základě objektivních kritérií, 6) nejsem autorkou/autorem nebo spoluautorkou/spoluautorem učebnice stejného vzdělávacího oboru. Beru na vědomí, že recenze může být zveřejněna či zaslána jinému posuzovateli jako dílčí podklad k dalšímu posouzení učebnice podle potřeb ministerstva.

33 Recenze učebnic Recenze byla zpracována dne
Podpis recenzenta/recenzentky  Příloha č. 8 Evidenční list recenzenta/recenzentky MŠMT Jméno a příjmení (včetně titulů): Adresa pracoviště: Pracovní zařazení: Telefon: Fax, Adresa bydliště: Telefon, Recenzent/recenzentka je ochoten posuzovat učebnice pro: Druh školy: Stupeň školy: Vzdělávací obor, průřezové téma: Další specializace *) Křížkem označte adresu, na kterou si přejete zasílat rukopisy a ostatní korespondenci. Odbornost recenzenta/recenzentky: (stručná profesní charakteristika, specializace v oboru) Publikační a recenzní činnost v oboru (uveďte také učebnice):


Stáhnout ppt "Učebnice na školách v ČR Asociace aktivních škol, 5. kongres, 12"

Podobné prezentace


Reklamy Google