Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF – VERZE 2013 PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Ing. Štěpánka Cvejnová Ing. Lubomír Baláš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF – VERZE 2013 PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Ing. Štěpánka Cvejnová Ing. Lubomír Baláš."— Transkript prezentace:

1 APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF – VERZE 2013 PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Ing. Štěpánka Cvejnová Ing. Lubomír Baláš

2 Principy nové úpravy • CAF byl Evropským institutem pro VS představen poprvé v r. 2000 • V r. 2002, 2006 a v ČR vydané verzi z r. 2009 došlo na základě zkušeností uživatelů CAF k dílčím revizím modelu • V r. 2013 byla představena zatím poslední verze modelu CAF 2013

3 CAF 2013 • Tato verze modelu byla představena na minulé konferenci kvality v Brně ing. P. Kajmlem • Základní cíle nové verze: - vyšší orientace na uživatele, výkonnost VS, inovaci, etiku, účelnost partnerství organizace s jinými subjekty, sociální odpovědnost další rozvoj organizací veřejného sektoru

4 Změny v modelu CAF 2013 - stručně • Některá subkritéria přeformulována, sloučena či formulována nově • Odstranění některých – pro VS – diskutabilních příkladů • Zavedení „nových pojmů“ – např. „řetězec“ (tj. skupina organizací spolupracujících za účelem poskytování služeb a dosažení společného výsledku), „spolurozhodovatelé“, „spoluhodnotitelé“ – vysvětleny ve slovníku pojmů • Nově jsou definovány principy excelence pro veřejný sektor, včetně úrovní hodnocení jejich vyspělosti • Odstranění kapitoly o benchlearningu • Nová kapitola o výkladu procedury CAF - Externí zpětná vazba

5 Česká verze modelu CAF 2013 • Jedná se o překlad vedený snahou používat uživatelsky přívětivé a srozumitelné informace • V oblasti předpokladů – změny odpovídají anglickému originálu CAF2013 • Výsledky - 2 druhy změny 1) odpovídají textu v angl. originálu CAF2013 2) došlo ke změnám oproti předchozím ČR verzím

6 Změny v metodice bodování výsledkových kritérií I. • Upřesnění popisu některých stupňů pro bodování Stupe ň Předchozí zněníSoučasné znění 31-50Mírný pokrokKonstantní výsledky nebo mírný pokrok 51-70Rostoucí trendTrvalý pokrok (pozitivní trend) 91-100Pozitivní srovnání všech výsledků s příslušnými organizacemi Pozitivní výsledky z porovnání s relevantními organizacemi Přehled změn v hodnocení TRENDŮ

7 Změny v metodice bodování výsledkových kritérií II. • Změna ve obsahu stupnice hodnocení dosažení CÍLŮ StupeňPředchozí zněníSoučasné znění 0-10Žádné nebo pouze náhodné informace Žádné nebo náhodné informace 31-50Splněno několik stanovených cílů Splněno několik málo stanovených cílů 51-70Splněna většina stanovených cílů Splněny některé relevantní stanovené cíle 71-90Splněny všechny stanovené cíle Splněna většina relevantních stanovených cílů 91-100Všechny cíle splněny a porovnávány s jinými organizacemi Splněny všechny stanovené cíle

8 Příručka modelu CAF 2013 – pro Územní samosprávné celky (ÚSC ) Důvody vzniku: • snaha zlepšit aplikovatelnost obecné příručky v podmínkách úřadů územní veřejné správy a napomoci uživatelům v práci s modelem. • Cíl této příručky je proto úřadům územních samosprávných celků model CAF více přiblížit, nejen formulačně, usnadnit jeho použitelnost a vysvětlit a upravit v některých případech nesrozumitelné části modelu

9 Struktura modelu a návodné příklady Model CAF 2013 pro ÚSC • Nejen kritéria, subkritéria a příklady modelu ale také celá metodika byla přeformulována do jazyka a slovníku úřadů veřejné správy v ČR. • Doplnění tzv. návodných příkladů ke každému příkladu v rámci předpokladových kritérií (viz odrážky u každého „příkladu pro hodnocení“), které vychází z praxe a zkušeností uživatelů CAF • Smysl návodných příkladů je „pouze“ upřesňující a vysvětlující, rozhodně nejsou určeny pro nahrazení příkladů pro hodnocení

10 Ukázka návodných příkladů Subkritérium 1.1. Zhodnoťte, co vedení úřadu dělá pro nasměrování úřadu vypracováním poslání, vize a hodnot Příklady pro hodnocení: 1.1.1. Formulování a rozvíjení poslání a vize úřadu, na kterém se podílejí i zainteresované strany a zaměstnanci. • Poslání úřadu je minimálně definováno v zákoně o obcích. • Rozšířil úřad své poslání nad rámec zákona? • Má úřad zformulovánu vizi? • Byly poslání a vize zpracovány ve spolupráci se zaměstnanci a zainteresovanými stranami? • Jakým způsobem byly poslání a vize schváleny? • Jak jsou poslání a vize zveřejněny? • Jsou poslání a vize po jejich definování, schválení a zveřejnění nějakým způsobem dále rozvíjeny (ve smyslu konkretizace jejich obsahu, vizualizace apod.)? 1.1.2. Stanovení hodnotového rámce úřadu v souladu s jeho posláním a vizí, který respektuje obecné hodnoty. • Má úřad vytvořen vlastní systém hodnot? • Vychází úřad při definování systému hodnot z poslání a vize? • Jsou hodnoty seřazeny dle priorit? • Jsou hodnoty zveřejněny? Uvnitř i navenek úřadu? • Jakým způsobem jsou hodnoty prosazovány? Jak je sledováno jejich dodržování? • Jak probíhá aktualizace hodnotového rámce? • Poznámka: Není myšlen pouze etický kodex. • Pojem „etika“ je vysvětlen ve slovníku uvedeném v závěru příručky.

11 Bodové hodnocení • Kapitola týkající se bodového hodnocení byla přepracována pro snazší pochopení systému bodování • Ke klasickému bodovému hodnocení a hodnocení s jemným rozlišením bylo stejně jako v předchozích příručkách pro územní veřejnou správu dopracováno tzv. smíšené bodové hodnocení, které je určeno zejména pro úřady začínající s aplikací modelu CAF. • Byla doplněna tabulka s přehledem výhod a úskalí těchto tří typů bodového hodnocení.

12 Varianty bodování – obecné objasnění • Vysvětlení jednotlivých variant bodování v teoretické rovině – bez aplikace na konkrétní sebehodnocení.

13 Konkrétní příklady bodování • V příloze příručky jsou uvedeny konkrétní příklady bodového hodnocení z praxe, kdy na názorném příkladu je vždy pro každý typ bodování konkrétně popsán postup hodnocení a přidělování bodů

14 Poděkování • Národní politice kvality, která příručku vydala • Národnímu informačnímu středisku podpory kvality (řediteli Ing. Janu Tarabovi), které vytvořilo týmu zpracovatelů příznivé podmínky pro tvůrčí práci.

15

16 Za celý tým zpracovatelů: Lubomír Baláš Štěpánka Cvejnová Pavel Kajml Jarmila Mravcová Antonie Orálková děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF – VERZE 2013 PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Ing. Štěpánka Cvejnová Ing. Lubomír Baláš."

Podobné prezentace


Reklamy Google