Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Model CAF a jeho budoucnost nový model CAF 2006 plán práce skupiny národních korespondentů CAF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Model CAF a jeho budoucnost nový model CAF 2006 plán práce skupiny národních korespondentů CAF."— Transkript prezentace:

1 Model CAF a jeho budoucnost nový model CAF 2006 plán práce skupiny národních korespondentů CAF

2 CAF 2006 - v čem je změna? Větší důraz na modernizaci a inovaci (Lisabonská strategie) Úvod a mnoho nově formulovaných příkladů lépe ilustruje, jak řízení kvality přispívá k dobrému vládnutí (good governance). 2 systémy bodování Další rady k sebehodnocení a plánům zlepšování Doporučení k benchlearningu

3 Postup prací nad CAF 2006 řešili vybraní národní korespondenti CAF za koordinace EIPA aktivní zapojení 15 zemí (vč. ČR) a EFQM práce probíhala od září 2005 do června 2006 (Talinn, Sevilla, 2xVídeň, Kodaň)

4 Struktura CAF 2006 V Ý S L E D K Y 1. VEDENÍ I N O V A C E A V Z D Ě L Á V Á N Í P Ř E D P O K L A D Y 4. PARTNERSTVÍ A ZDROJE 6. OBČANÉ / ZÁKAZNÍCI výsledky 5. PROCESY 3. PRACOVNÍCI 2. STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ 7. PRACOVNÍCI výsledky 8. SPOLEČNOST výsledky 9. KLÍČOVÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI

5 kriterium 1 - Vedení 1.1. Nasměrování organizace vypracováním jejího poslání, vize a hodnot 1.2. Vytvoření a uplatňování systému pro řízení organizace, výkonnosti a změn 1.3. Motivování a podpora pracovníků v organizaci a vedení příkladem 1.4. Řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami s cílem zajistit sdílenou odpovědnost

6 kriterium 2 - Strategie a plánování 2.1. Shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran 2.2.Vypracování, přezkoumání a aktualizace strategie a plánování s ohledem na potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje 2.3. Uplatňování strategie a plánování v rámci celé organizace 2.4. Plánování, uplatňování a přezkoumávání modernizace a inovace

7 kriterium 3 - Lidé/pracovníci 3.1. Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategii a plánování 3.2. Zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí pracovníků a slaďování cílů jednotlivců s cíli organizace 3.3. Zapojování pracovníků rozvíjením otevřeného dialogu a udělováním větších pravomocí

8 kriterium 4 - Partnerství a zdroje 4.1. Rozvíjení a uplatňování klíčových partnerských vztahů 4.2. Rozvíjení a uplatňování partnerství s občany/zákazníky 4.3. Řízení finančních prostředků 4.4. Řízení informací a znalostí 4.5. Řízení technologií 4.6. Řízení prostředků a zařízení

9 kriterium 5 - Procesy 5.1. Průběžná identifikace, navrhování, řízení a zlepšování procesů 5.2. Rozvíjení a poskytování služeb a produktů orientovaných na občana/zákazníka 5.3. Inovace procesů, do nichž jsou zapojeni občané/zákazníci

10 kriterium 6 - Výsledky orientované na občana/zákazníka 6.1. Výsledky měření spokojenosti občanů/zákazníků 6.2. Ukazatele měření orientované na občana/zákazníka

11 kriterium 7 - Lidé / pracovníci - výsledky 7.1. Výsledky měření spokojenosti pracovníků a motivace 7.2. Ukazatelů výsledků organizace ve vztahu k pracovníkům

12 kriterium 8 - Společnost - výsledky 8.1. Výsledky měření vlivu na společnost v oblastech stanovených zainteresovanými stranami 8.2. Ukazatele výkonnosti ve společenské oblasti stanovené organizací

13 kriterium 9 - Klíčové výsledky výkonnosti 9.1. Externí výsledky : míra efektivity politik a služeb/produktů z hlediska schopnosti zlepšovat podmínky přímých příjemců: dosažení klíčových aktivit v oblasti výstupů – služby a produkty – a výsledků – vliv hlavních aktivit organizace na externí zainteresované strany (efektivita) 9.2. Interní výsledky : posouzení interního fungování organizace, a to jejího řízení, zlepšování a finanční výkonnosti (ekonomická účinnost a hospodárnost).

14 Rekapitulace struktury revize kriterií a subkriterií (28 namísto 27) reformulace definicí a úvodních slov u kriterií nové, vhodnější příklady subkriteria v 2 - Strategie a plánování posilují význam změnového řízení důraz na soustavné zlepšování procesů rozlišení výstupů a výsledků v 9 – Klíčové výsledky výkonnosti

15 Panely hodnocení rozšíření rozsahu na 0 – 100 bodů orientace na PDCA cyklus 2 typy bodování klasické bodování – jasnější formulace, jedna úroveň PDCA pokročilé bodování – poskytuje víc informací, ale je složitější, hodnotí všechny úrovně PDCA

16 Klasický panel předpokladů FázePANEL PŘEDPOKLADŮ 1Počet bodů Úroveň 2002 V této oblasti nejsme aktivní. Nemáme žádné podložené informace. 0 – 100 PLANMáme vypracovaný plán činnosti.11 – 301 DOProbíhá vlastní realizace/provádění.31 – 502 CHEC K Prověřujeme/přezkoumáváme správnost činnosti a způsobu provádění. 51 – 703 ACTNa základě prověření/přezkoumání v případě potřeby přizpůsobujeme. 71 – 904 PDCAVšechno co děláme, plánujeme, provádíme a průběžně přizpůsobujeme a učíme se od druhých. Jsme v cyklu neustálého zlepšování. 91 – 1005

17 Klasický panel výsledků PANEL VÝSLEDKŮ 1Počet bodů Úroveň 2002 Výsledky se neměří a/nebo nejsou k dispozici žádné informace. 0 – 100 Výsledky se měří a ukazují na negativní trendy a/nebo výsledky nesplňují relevantní cíle. 11 – 301 Výsledky vykazují nevýrazné trendy a/nebo některé relevantní cíle jsou splněny. 31 – 502 Výsledky svědčí o zlepšujícím se vývoji a/nebo většina relevantních cílů je splněna. 51 - 703 Výsledky ukazují na značný pokrok a/nebo všechny relevantní cíle jsou splněny. 71 – 904 Byly dosaženy vynikající a trvale udržitelné výsledky. Všechny relevantní cíle jsou splněny. Porovnání všech klíč. výsledků s odpovídajícími organizacemi je pozitivní. 91 – 1005

18 PANEL PŘEDPOKLADŮ 2 FÁZEStupnice0-1011-3031-5051-7071-9091-100 Důkazy Žádné důkazy nebo pouze některé myšlenky Některé nepřesvědčv é důkazy týkajících se některých oblastí Pár dobrých důkazů týkajících se důležitých oblastí Pádné důkazy týkající se většiny oblastí Velice pádné důkazy týkající se všech oblastí Nejpřesvědčiv ější důkazy týkající se všech oblastí, srovnání s jinými organizacemi PLAN Plánování vychází z potřeb a představ zainteresovaných stran. Provádí se průběžně v příslušných útvarech organizace. Počet bodů DO Provádění je řízeno pomocí definovaných procesů a odpovědností a průběžně se rozšiřuje do příslušných útvarů organizace. Počet bodů CHECK Definované procesy jsou v příslušných útvarech organizace průběžně monitorovány pomocí příslušných ukazatelů a přezkoumávány. Počet bodů ACT Po obdržení výsledků kontroly se ve všech příslušných útvarech organizace průběžně provádějí činnosti zaměřené na nápravu a zlepšení. Počet bodů Celkem / 400 POČET BODŮ / 100

19 Udržitelný pokrok PANEL VÝSLEDKŮ 2 Stupnice0-1011-3031-5051-7071-9091-100 TRENDY (směr vývoje) Žádné měřeníNegativní trendNevýrazný trend nebo mírný pokrok Výrazný pokrok Pozitivní srovnání všech výsledků s příslušnými organizacemi Počet bodů CÍLE Žádné nebo pouze nepodložené informace Výsledky neodpovídají cílům Splněno málo cílůSplněny některé relevantní cíle Většina relevantních cílů splněna Všechny cíle splněny Počet bodů Celkem/200 Počet bodů/100

20 Pokyny pro práci s CAF i Fáze 1 – Začátek práce s modelem CAF Krok 1ROZHODNĚTE JAK ORGANIZOVAT A PLÁNOVAT SEBEHODNOCENÍ Krok 2INFORMUJTE O PROJEKTU SEBEHODNOCENÍ

21 Pokyny pro práci s CAF ii Fáze 2 – Proces sebehodnocení Krok 3VYTVOŘTE JEDNU NEBO VÍCE SKUPIN PRO SEBEHODNOCENÍ Krok 4POŘÁDEJTE ŠKOLENÍ Krok 5PROVEĎTE SEBEHODNOCENÍ Krok 6VYPRACUJTE ZPRÁVU S POPISEM VÝSLEDKŮ SEBEHODNOCENÍ

22 Pokyny pro práci s CAF iii Fáze 3 – Plán zlepšování / stanovení priorit Krok 7VYPRACUJTE PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ Krok 8INFORMUJTE O PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ Krok 9REALIZUJTE PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ Krok 10PLÁNUJTE DALŠÍ SEBEHODNOCENÍ

23 Doporučení pro benchlearning definice BLN, od BMK k BLN proč CAF a BLN BLN cyklus možná úskalí

24 Výkladový slovník pojmů 91 položek (namísto 50) podrobnější popisy jasnější jazyk

25 Česká verze CAF 2006 již jsou připravené 2 „hrubé“ verze překladu máme k dispozici anglickou a slovenskou příručku připravuje se pracovní skupina (zástupci ÚV ČR, MV, ČSJ, odborníci s praxí) na optimalizaci češtiny – konečná verze předpokládaný termín dokončení – prosinec 2006

26 Plán práce skupiny národních korespondentů CAF jedné z odborných skupin IPSG na roky 2007 – 2008

27 Oblast 1 – šíření CAF střednědobý cíl: 2100 registrovaných uživatelů ve světě do roku 2100 registrace CAF jako obchodní značky 3. Konference CAF v Lisabonu, 11.-12. 10. 2007 organizace CAF centra na 5.QC v Paříži 2008 rozvoj CAF eComunity a databáze dobrých praxí pod EIPA

28 Oblast 2 – lepší využívání CAF průběžná aktualizace FAQ kurzy – CAF v akci, CAF a BSC, CAF v oblasti justice publikace registrace uživatelů CAF, vylepšení CAF databáze CAF webside, e-Community

29 Oblast 3 – externí hodnocení analýza užívaných systémů externích hodnocení mezi státy EU – dotazník půjde o nezávazné doporučení

30 Oblast 4 – benchlearning s CAF nový běh projektu ve střední Evropě, začátek 2007 (původní 4 účastníci: ČR, Slovensko, Rakousko a Maďarsko + noví zájemci: Německo, Itálie, Polsko, Rumunsko a Bulharsko) odzkoušení pokynů pro mezinárodní CAF benchlearning projekty

31 Oblast 5 – stále aktivity CAF centra EIPA organizace porad národních korespondentů raporty pro IPSG zodpovídání dotazů CAF noviny/leták e-Learningový kurs CAF na DVD video film o CAF

32 Prosím o dotazy Děkuji za pozornost Ing. Pavel Kajml MV ČR Odbor modernizace veřejné správy tel.: 974 816 279 email: kajml@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Model CAF a jeho budoucnost nový model CAF 2006 plán práce skupiny národních korespondentů CAF."

Podobné prezentace


Reklamy Google