Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE"— Transkript prezentace:

1 OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Ekonomická kritéria pro rozhodování o technologickém vybavení stavebního podniku Pomocné stavební konstrukce a efektivita rozhodnutí jejich pořízení v podmínkách rizika na dynamickém stavebním trhu Doktorand: Ing. Petr Jakubíček Doktorský studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Ekonomika a řízení ve stavebnictví Školitel: Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc. Datum:

2 Obsah presentace Cíle práce Vědecké metody zpracování Výsledky
Závěry pro výzkum, vědu a praxi Ohlasy

3 1. Cíle práce Určit velikost trhu.
Analyzovat výhody a nevýhody vlastnictví nebo půjčování. Identifikovat a vyčíslit ztráty z chybného rozhodování. Vytvořit nástroj: k rychlé orientaci na trhu, pro rozhodnutí o pořízení majetku, analytické evidence majetku. Zpracovat výsledky použitelné pro praxi trhu i pro výuku.

4 Trh lešení, bednění, pažení Nabídková strana - oligopol výrobců
x Poptávková strana – kvazi dokonalá konkurence (tisíce subjektů) Poptávka na trhu pomocných stavebních konstrukcí: stavební firmy (cca 70% klientů), půjčovny, ostatní (fyzické osoby, technické služby). Maloodběratelé : odebírají z půjčoven a málokdy přímo od výrobců, malé a střední stavební firmy, OSVČ. Velkoodběratelé velké a střední stavební firmy, půjčovny

5 Poptávka – maloodběratelé
Výhody: možnost validního rozhodnutí ihned na počátku o koupi či pronájmu, flexibilita v rozhodování a znalost účetnictví, malé nebezpečí korupce. Nevýhody: běžné ceny, běžné zacházení od výrobců, omezená znalost výrobních programů výrobců.

6 Poptávka – velkoodběratelé
Výhody: určený správce znalý produktů výrobce, možnost učinit validní rozhodnutí o koupi či pronájmu, nižší ceny a speciální zacházení od výrobců. Nevýhody: obtížnost provedení změn (kompatibilita, zvyk), provedení validního rozhodnutí (přístup k účetnictví), nebezpečí korupce, obvyklá metoda stavby jako samostatné akce vede k defektnímu chování stavbyvedoucích a ředitelů.

7 2. Metody zpracování (1/3) Zásadně vědecké Definice vědy
Věda je činnost vedoucí k poznání příčin vzniku, změn a zániku našeho světa (vesmíru) pomocí metod: racionální pozorování, logika, experiment, neklamný závěr, přímý důkaz měřením, verifikace pomocí opakované simulace a zopakováním měření, závislost příčiny a následku, nalezení závěrů z důkazů verifikovaných výpočty a experimenty, pomocí mapování stavu a změn.

8 2. Metody zpracování (2/3) Definice logiky:
„Logika je metoda poznání světa pomocí záměrného pozorování a experimentování s následným vyvozením závěrů z poznaného průběhu pozorované skutečnosti.“ Principy této vědecké a disertační práce (Prof Brian Cox) 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost), jednoznačnost, konkrétnost, porovnatelnost, kontrolovatelnost.

9 2. Metody zpracování (3/3) Použitý vědecký postup v disertační práci:
Hypotéza Verifikace důkazy Změna hypotézy Závěr

10 3. Výsledky – velikost trhu (1/6)
A/ Velikost trhu Celkový objem staveb, kde se standardně používá systémové lešení, bednění a pažení v ČR: B/ Objemu trhu s lešením, bedněním a pažením v ČR

11 3. Výsledky – velikost trhu (2/6)
C/ Predikce vývoje trhu nárůst trhu v řádech 2 až 5% každý rok běžného (tj. nekrizového) vývoje stavebnictví v ČR, po dobu cca 10 až 15 let (po očištění od konjunkturálních výkyvů), rostoucí trh by měl podnítit zájem stavebních firem o tuto část stavební výroby.

12 3. Výsledky – velikost trhu (3/6)
D/ Dosažení výsledků velikosti trhu a verifikace

13 3. Výsledky – velikost trhu (4/6)
Výroba betonu v ČR v mil. m³

14 3. Výsledky – velikost trhu (5/6)

15 3. Výsledky – velikost trhu (6/6)
Podíl práce a materiálu při výrobě železobetonu v ČR a v zahraničí v r. 2012: Dílčí závěry: Cena práce bude v ČR růst (teorém lokomotivy). Vyšší cena práce vyvolá tlak na systémy s menším podílem práce. Vyšší cena práce v ČR povede k většímu zájmu o koupi.

16 3. Výsledky – vlastnictví nebo půjčování
Rozhodnutí o výhodnosti vlastnictví nebo půjčování je determinováno: Poznámka: Distorze vede vždy k oddálení pořízení majetku do vlastnictví.

17 3. Výsledky – vyčíslení ztrát z neefektivit (1/2)

18 3. Výsledky – eliminace ztrát z neefektivit (2/2)
Eliminace ztrát z neefektivit - Modely rozhodování a evidence: Eliminace korupce je pouze na zaměstnanecké úrovni, tj. nikoli korupce a nekalých praktik vedení firmy. Ty analyzuji v části o korupci a týkají se makroekonomického a právního rámce společnosti.

19 3. Výsledky – Modely Požadavky kladené na modely: Uživatelé modelů:
jednoduchost (xls), rychlost v orientaci a zpracování (návodné zpracování), kontrolovatelnost (xls). Uživatelé modelů: pracovníci přípravy staveb, ekonomové, stavbyvedoucí, rozpočtáři, výrobní a finanční ředitelé, jednatelé stavebních firem.

20 3. Výsledky – Model rozhodování (1/8)
Funkce Modelu rozhodování: rychlá orientace na trhu, identifikace výrobku v programu výrobce, který odpovídá potřebám stavební firmy, poptávka na výrobce, zadání dat z poptávky do modelu, vyhodnocení.

21 3. Výsledky – Model rozhodování (2/8)
Rychlá orientace na trhu:

22 3. Výsledky – Model rozhodování (3/8)

23 3. Výsledky – Model rozhodování (4/8)
Zadání jednotlivých elementů bednění do modelu: Poznámka: Uživatel přidá tolik elementů systému, kolik potřebuje.

24 3. Výsledky – Model rozhodování (5/8)
Zadání společných hodnot bednění do modelu:

25 3. Výsledky – Model rozhodování (6/8)
Možnost volby hodnocení podle: ceny, více kritérií. Při hodnocení podle více kritérií si uživatel zvolí váhy (např. podle tolerance k riziku):

26 3. Výsledky – Model rozhodování (7/8)
Výsledná tabulka vyhodnocení podle bodovací metody s vahami:

27 3. Výsledky – Model rozhodování (8/8)
Výsledky Modelu rozhodování ukazuje i průměrnou návratnost jednotlivých typů konstrukcí:

28 3. Výsledky – Model evidence (1/4)
Funkce Modelu rozhodování: vést rychle a přesně analytickou evidenci majetku, podklad pro rozhodování o držbě, pořízení, půjčení a prodeji majetku obsahující reálné historické údaje, okamžité informování o stavu majetku, rezervační systém majetku, rychlé sestavení účetní závěrky.

29 3. Výsledky – Model evidence (2/4)
Náhled části analytické evidence Modelu:

30 3. Výsledky – Model evidence (3/4)
Náhled části Evidence nasazeného majetku (rezervační systém) Modelu:

31 3. Výsledky – Model evidence (4/4)
Výsledky Modelu rozhodování umožňuje: vložení a vyřazení majetku, výpočet odpisů a sumarizace pro syntetický účet, výpočet reprodukční pořizovací ceny v Kč, vedení historických dat o majetku.

32 3. Výsledky – Analýza korupce a lobbismu (1/3)
Analýza korupce jako jedné z příčin neefektivit na trhu Teorém tří pastí (nový ekonomický teorém): past korupce, past morálky, past dluhová. Vznik krizí jako důsledek korupce. Korelace mezi výší korupce, veřejného dluhu a výší šedé ekonomiky (verifikace hypotézy). Vyčíslení ztrát z korupce v ČR.

33 3. Výsledky – Analýza korupce a lobbismu (2/3)

34 3. Výsledky – Analýza korupce a lobbismu (3/3)

35 4. Dopady pro vědu a praxi Praxe: Věda: Výuka:
Tvorba Metodiky a Modelů pro stavení firmy. Aplikace = větší konkurenceschopnost staveních firem. Aplikace = lepší alokace zdrojů. Věda: teorém tří pastí (nový ekonomický teorém), metodiky pro aplikaci do praxe dlouhodobého majetku. Výuka: Zavedení Metodiky a Modelů do přednáškové činnosti.

36 4. Splnění cílů práce Určit velikost trhu.
Analyzovat výhody a nevýhody vlastnictví nebo půjčování. Identifikovat a vyčíslit ztráty z chybného rozhodování. Vytvořit nástroj: k rychlé orientaci na trhu pro rozhodnutí o pořízení majetku analytické evidence majetku Zpracovat výsledky použitelné pro praxi trhu i pro výuku.

37 4. Ohlasy Děkuji za pozornost.
Aplikace ve firmě Ingbau s.r.o. (díky velké publikační a přednáškové činnosti), obrat firmy mil Kč/rok. Publikace v recenzovaném časopise v Londýnském vydavatelství s článkem Effects of corruption and lobbying on law, ethics and economics (Economic crisis as a result of corruption and lobbying). Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. Děkuji za pozornost.

38 Otázky oponentů (1/4) Oponentka: Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D., FAST VUT v Brně Otázky a připomínky: 1/ Vysvětlete, z jaké základny počítáte režii a zisk v kalkulaci na str. 45 a kde v kalkulaci máte zahrnuty náklady na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. Odpověď: Náklady jsou počítány jako přímé. Mzdy jsou rozpočítány dle limitky prací z celkových nákladů práce zaměstnavatele, tj. již se zahrnutými soc. a zdrav. odvody (cca +35% k hrubé mzdě). Režie a zisk jsou počítány ze všech vstupujících nákladů (stroje, materiál, práce) v členění dle Prof Rolanda Schmitta (Die Schalungstechnik: Systeme, Einsatz und Logistik).

39 Otázky oponentů (2/4) Oponent: Prof. Ing. Milík Tichý, DrSc., FSv ČVUT v Praze Otázky a připomínky: 1/ Zavést více vektorizace a randomizace dat. Odpověď: Práce je rozsáhlá. Zavedení randomizace by zajité lépe vyjádřilo rizika projektů, nicméně praxi příliš nepomůže, naopak jí poškodí přílišnou odborností. Ve vztahu k lepší kvantifikaci dat by zajisté bylo zavedení metod pravděpodobnosti prospěšné, ale současně by vedlo k značnému překročení rozsahu práce. Vektorizace by mohla přispět k lepšímu pochopení problematiky, nicméně jsem nebyl schopen identifikovat části, kde mají uživatelé problémy s pochopením – to bude možné až zavedením do praxe a výuky.

40 Otázky oponentů (3/4) 2/ Absence kap. „Definice“ a pojmosloví lépe definovat pojmy „obrátky“, „otáčky“, „nasazení“, „firma“, „majitel“. Nedodržení názvosloví působí obtíže – zejména ve sporech. Odpověď: Vycházel jsem z obecného chápání těchto pojmů. Neanticipoval jsem, že by mohly způsobit jakýkoli problém. U sporů zajisté půjde o přesné definiční pojetí (např. rozdíl mezi „variantním řešením“ a „jiným kvalitativně a technicky obdobným řešením“. To však je věcí konkrétní zákonné definice a konkrétního sporu. V mé dis. práci jsem přesně definoval jen ty pojmy, které jsem cítil, že budou odborné veřejnosti působit obtíže (např. principy 3E, principy vědy, apod.).

41 Otázky oponentů (4/4) 3/ Str. 74 a 100: Zaměstnanci nemohou investovat, jen vlastníci. Odpověď: Vycházel jsem z obecného chápání těchto pojmů. Neanticipoval jsem, že by mohly způsobit jakýkoli problém. U sporů zajisté půjde o přesné definiční pojetí (např. rozdíl mezi „variantním řešením“ a „jiným kvalitativně a technicky obdobným řešením“. To však je věcí konkrétní zákonné definice a konkrétního sporu. V mé dis. práci jsem přesně definoval jen ty pojmy, které jsem cítil, že budou odborné veřejnosti působit obtíže (např. principy 3E, principy vědy, apod.).


Stáhnout ppt "OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google