Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Začínáme tvořit ŠVP 6. prosince 2010 – Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Začínáme tvořit ŠVP 6. prosince 2010 – Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 Začínáme tvořit ŠVP 6. prosince 2010 – Ústí nad Labem

2 Struktura ŠVP

3 1.Identifikační údaje 2.Charakteristika školy 3.Zaměření školy a její vize 4.Výchovné a vzdělávací strategie 5.Vzdělávací obsah uměleckých oborů (osnovy pro jednotlivé předměty + učební plány) 6.Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 8.Hodnocení žáků

4 • Název ŠVP (popř. motivační název) • Předkladatel:  název školy  adresa školy  IČO  jméno a příjmení ředitele  Kontakty • Zřizovatel:  název  adresa  Kontakty • Platnost dokumentu od:  datum  podpis ředitele  razítko školy 1. Identifikační údaje

5 •počet oborů, velikost •historie, současnost •charakteristika pedagogického sboru •dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce •vybavení školy a její podmínky 2. Charakteristika školy

6 3. Zaměření školy a její vize

7 „Celková komunikační strategie školy“

8 •společně uplatňované postupy (metody a formy práce) na úrovni školy nebo uměleckého oboru pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků 4. Výchovné a vzdělávací strategie

9 sstudijní zaměření v daném oboru (název studijního zaměření, příp. charakteristika studijního zaměření) uučební osnovy vyučovacího předmětu (předmětů) nnázev vyučovacího předmětu vvzdělávací obsah vyučovacího předmětu (očekávané výstupy rozpracované do jednotlivých ročníků s případným uvedením učiva, studijní literatury apod.) uučební plán (příp. poznámky k učebnímu plánu) – uvedení názvů příslušných vyučovacích předmětů v daném studijním zaměření a hodinových dotací určených těmto předmětům 5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů

10 6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

11 7. Vzdělávaní žáků mimořádně nadaných

12 •z•zásady a způsob hodnocení žáků (oblasti vlastního hodnocení školy) 8. Hodnocení žáků

13

14 První krok • Provést SWOT analýzu školy (využít např. VHŠ) • S trenghts (silná místa) • W eaknesses (slabá místa) • O pportunities (příležitosti) • T hreats (hrozby)

15 Využít metodu – „5 Whys“ Učitelé neumí zařadit do výuky nové a moderní výukové metody Neznají tyto metody Neumí je používat Nepovažují je za důležité Nic a nikdo je k používání nemotivuje Nikdo je v této problematice nevzdělává

16 Druhý krok • Seznámit všechny učitele s principy reformy

17 Třetí krok • Dát prostudovat RVP ZUV všem učitelům • Vyzvat je k identifikaci nesrozumitelných slov, vět, či pasáží. • Zpracovat správné odpovědi • Seznámit s nimi všechny učitele

18 Čemu jste v RVP ZUV nerozuměli? Ž á d n ý d o t a z n e n í h l o u p ý !

19 Podle RVP ZUV se neučí! Podle RVP ZUV se nejprve píše ŠVP a teprve podle ŠVP se ve škole vyučuje!

20 Čtvrtý krok • Naplánovat tvorbu ŠVP (Ganttovo schéma) • Co? • Kdy a jak? • S kým? • Co k tomu potřebujeme?

21 VVytisknout dokument RVP ZUV RRozdat všem učitelům k prostudování ZZadat termín, do kdy nastudovat OOvěřit, jak byl materiál pochopen UUrčit způsob seznámení s nezodpovězenými otázkami UUskutečnit tematickou pedagogickou radu …………………………………  ……………………………… ………………………………… •D•Dát prostudovat RVP ZUV všem učitelům

22 • Sestavit časovou osu jednotlivých činností • Personálně zajistit hlavního koordinátora • Sestavit dílčí týmy • Vymezit odpovědnosti • Provést analýzu zainteresovaných (zájmových) skupin  na něž působí dopady vašich aktivit  kteří mohou jakkoli ovlivnit cíl a jednotlivé úkoly • Alokovat zdroje  lidské  materiální  finanční

23 Pátý krok • Provést tvorbu Výchovných a vzdělávacích strategií

24

25 Výchovné a vzdělávací strategie Společně uplatňované postupy (metody a formy práce) na úrovni školy nebo uměleckého oboru pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků • musejí být zjistitelné a ověřitelné (konkrétní) • musejí být pozorovatelné a hodnotitelné (kontrolovatelné) • musejí být reálně aplikovatelné (splnitelné) • musejí být společně sdílené (odsouhlasené) Kritéria pro tvorbu výchovných a vzdělávacích strategií:

26 Klíčová kompetence: např.„žák se zapojuje do společných uměleckých aktivit a uvědomuje si odpovědnost za společné dílo“ Co dělá žák, když …………………? Texty - např. chodí včas na zkoušky orchestru Co já, jako učitel udělám proto, aby ……………… ? Texty - společně s dětmi vypracujeme psaná pravidla chování v orchestru a dbáme o jejich dodržování = VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Dotazník pro tvorbu VVS „Cesta k výchovným a vzdělávacím strategiím“

27 Klíčové kompetence Očekávané výstupy výchovné a vzdělávací strategie učební osnovy

28 Šestý krok • Zahájit tvorbu osnov pro jednotlivé předměty • V HO se ze vzdělávacích zaměření tvoří studijní zaměření • V kolektivních oborech se studijní zaměření tvoří přímo z oblastí

29

30 Šestý krok • Zahájit tvorbu osnov pro jednotlivé předměty • V HO se ze vzdělávacích zaměření tvoří studijní zaměření • V kolektivních oborech se studijní zaměření tvoří přímo z oblastí • Dotazník k osnovám - HO-I.st.doc Dotazník k osnovám - HO-I.st.doc

31 1. Garant za vytvoření osnov pro jednotlivé předměty (vedoucí oddělení) si vytvoří tým pro zpracování osnov •t•tým si vybírá výhradně garant podle toho, s kým se mu dobře komunikuje, koho pokládá za ochotného spolupracovat. Nemusí to být pouze zástupce odpovídajícího předmětu nebo dokonce oboru, nemusí to být ani respektovaný odborník v daném předmětu. Může to být naopak kolega, kterého si vyberete proto, že skvěle ovládá počítač. Může to být i vedoucí jiného oddělení, který bude ochoten s Vámi na úkolu pracovat a např. na oplátku Vy se stanete členem jeho týmu. Jedná se více méně o manažerskou pozici, tedy o kolegu, se kterým si dovedete představit, že zadaný úkol společně zvládnete

32 2. Garant zkompletuje texty z dotazníků podle ročníků •j•jedná se o „vykopírování“ ročníků u jednotlivých předmětů a vytvoření samostatného dokumentu, který bude určitým souhrnem od všech učitelů k jednotlivým ročníkům /uložte si jej pod názvem např. „Souhrn –klavíry“/. Není třeba vykopírované texty označovat, od kterého kolegy jsou, jde o celkový přehled názorů, co je pokládáno v oddělení a v daném ročníku za potřebné

33 3. Garant odstraní duplikátní texty •j•jde o odstranění takových vět, které jsou od různých kolegů shodné nebo jinými slovy popisují totožné činnosti žáků. U této práce je již dobré zapojit členy Vašeho týmu – např. ke konzultacím, zda je vaše posouzení výběru shodných vět správné, zda činnost, kterou popsali učitelé v dotazníku skutečně vystihuje to, co bylo zamýšleno atd. Kolegy z týmu lze i pověřit tím, aby souběžně s Vámi provedli odstranění duplikátních textů/do určitého termínu/ a pak si na krátké společné schůzce porovnáte výsledné texty, zda jste duplicitu pochopili shodně. Vyhnete se tak nahodilým konzultacím a nekoordinovaným diskuzím

34 •p•po provedení odstranění duplikátních textů vytvoříte samostatný dokument, který si označíte a v počítači uložíte. Pro práci na ŠVP doporučuji si ve svém počítači založit samostatnou složku, do které budete ukládat veškeré dokumenty vztahující se k tvorbě ŠVP 4. Garant uloží výsledný text pod názvem („Souhrn - klavíry“)

35 5. Garant rozešle tento dokument příslušným učitelům (jako podklad pro následnou schůzku) •d•dokument se souhrnem odpovídajícího předmětu (Souhrn - klavíry) rozešlete učitelům, kteří předmět vyučují na jejich emailovou adresu a potvrzením o přečtení se ujistěte, že materiál obdrželi. V textu emailu je informujte, že je žádáte o součinnost a ochotu v nutnosti uspořádání a naplánování potřebných schůzek /představitelů předmětů/, že je žádáte o prostudování prvního zaslaného dokumentu (Souhrn – klavíry) a že v následujícím emailu obdrží 1. návrh zpracované podoby osnov pro příslušný předmět. •V•V textu emailu uveďte veškeré další informace, které pokládáte za potřebné, pro hladký průběh spolupráce. Doporučuji své kolegy v dopise pozitivně motivovat a příliš „děsit“ očekáváním náročného období. To se týká i Vašeho osobního vystupování ve škole. Bude se Vám s ostatními dobře spolupracovat, když budou vědět (věřit  ), že Vy, jako garanti tvorby ŠVP víte přesně, co děláte, že si věříte a sami se úkolů nebojíte

36 6. Garant společně se členy týmu vytvoří 1. verzi osnov pro daný předmět (podle ročníků) – pod názvem např. „1. verze osnov - klavíry“ •n•nejlepší způsob vytvoření textu, který bude obsahovat „standard“ obsahu učiva v daném ročníku a předmětu, si jistě zvolíte sami. Je možné si naplánovat schůzky s Vaším týmem a text na nich zpracovat. Je možné to osobně konzultovat i s kolegy, které jste si do týmu nevybrali, ale o kterých jste přesvědčeni, že mohou přispět dobrou radou. Odpovědnost a „poslední slovo“, ale stále máte jako „garanti“ Vy. •v•v této fázi není žádoucí porovnávat text se současnými osnovami nebo studovat požadované Očekávané výstupy z RVP ZUV. Nyní jde skutečně o ryzí a neocenitelnou osobní zkušenost učitele, nedeformovanou žádnými státními normami, zvyklostmi daného oddělení či školy. Každý z učitelů /a nezáleží na délce praxe/ má vzácnou vlastní zkušenost /často v pocitové rovině/, co je prospěšné a žádoucí pro žáka, aby v daném ročníku ovládal. T této fázi tvorby osnov jde právě o extrahování této jedinečné zkušenosti. Upřednostňujte proto opravdové a upřímně míněné texty před např. nutností, za každou cenu nějaký text v daném ročníku vyprodukovat

37 7. Garant tento text („1. verze osnov - klavíry“) opět rozešle příslušným učitelům (jako podklad pro plánovanou schůzku) a vyzve je k prostudování a připravení případných připomínek. •v•v tomto dopise kolegy již upozorněte, aby si návrhy obsahů učiva pro jednotlivé ročníky pečlivě prostudovali a připravili si své připomínky a návrhy na prodiskutování na naplánované schůzce. Je dobré je upozornit, že předložený návrh je v zásadě standart, který by byl následně používán i pro hodnocení žáků např. u postupových zkouškách. Vyplatí se vyzvat je i k tomu, aby Vám své připomínky případně zaslali do určitého termínu emailovou poštou.

38 8. Garant uspořádá schůzku učitelů daného předmětu. Učitelé mají na schůzce k dispozici tři materiály (Souhrn klavíry, 1. verze osnov – klavíry, vlastní připomínky) •p•při řízení schůzky je dobré vnímat, že se učitelé budou snažit o prosazování svých názorů a často bez ohledu na názory druhých. Je proto důležité stále upozorňovat, že tvoříte text osnov pro celou školu. Probírejte názory i pocity učitelů, ale nekritizujte. Nejde o souhlas, nýbrž o postoj pozorného posluchače, který se snaží vidět situaci jejich očima. Pokud začneme kolegy přemlouvat nebo jim hrozit, jejich odmítavé stanovisko se tím ještě upevní. Námitek naopak můžeme využít, a to tak, že argumenty sice uznáme, ale doplníme je tak, aby si všichni uvědomili jejich logický důsledek. Například: „Chápu, že nevidíte důvod k sepisování toho, co léta děláte dobře. V tom případě ale nemáte jinou možnost než bezpodmínečně přejmout to, co vám vytvoří ostatní kolegové.“ •V•Vhodné je i v úvodu schůzky zmínit, že tvorba ŠVP není soutěží, čí text bude nejpovedenější a kdo si nejvíce prosadí. Primárním úkolem garanta je tedy vytvořit atmosféru společné odpovědnosti za společný dokument („ŠVP jako vizitka všech učitelů“) a oceňovat ochotu kolegů, kteří budou odkrývat své nápady a zkušenosti pro uplatnění ve společném textu

39 9. Po připomínkování a shodě na výsledném textu garant vytvoří 2. verzi osnov – klavíry •p•po zpracování textu je vhodné jej opět rozeslat všem učitelům příslušného předmětu, jako informaci o výsledném textu. Je dobré je zároveň upozornit, že to není zdaleka závěrečná nebo neměnná podoba. Bude následovat porovnání s textem RVP ZUV a další úkony, které text budou dále cizelovat

40 10. Tuto verzi zašle řediteli k uložení a dalšímu posouzení •j•je dobré si všechny kroky a úkoly naplánovat tak, aby byl dodržen termín odevzdání. Počítejte i s jistou časovou rezervou, neb se nemusí podařit se shodnout na textech ihned po první schůzce a bude potřeba více než dvě verze textu osnov

41 • Mus í být v kontaktech š koly uvedena i telefonn í č í sla poboček a mobiln í telefony? Mus í být uvedeny webov é str á nky š koly a e- mail? Jak podrobn é mus í být kontaktn í ú daje u zřizovatele? • Od kdy mohou ZU Š realizovat výuku podle Š VP? • Jak často jsou možn é změny Š VP? Za jakých podm í nek? • Jakým raz í tkem m á me opatřit svůj Š VP? Kulatým, nebo hranatým? Často kladené otázky ….

42 • Na jakou ú roveň m á me rozpracovat hodnocen í ž á ků? Na ú roveň š koly, oboru, studijn í ho zaměřen í ? • Můžeme použ í vat pro hodnocen í ž á ků i jinou než čtyřstupňovou š k á lu? • Mus í me uv á dět i použit é n á stroje a výsledky posledn í ho vlastn í ho hodnocen í š koly?


Stáhnout ppt "Začínáme tvořit ŠVP 6. prosince 2010 – Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google