Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. prosince 2010 – Ústí nad Labem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. prosince 2010 – Ústí nad Labem"— Transkript prezentace:

1 6. prosince 2010 – Ústí nad Labem
Začínáme tvořit ŠVP 6. prosince 2010 – Ústí nad Labem

2 Struktura ŠVP

3 Identifikační údaje Charakteristika školy Zaměření školy a její vize Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah uměleckých oborů (osnovy pro jednotlivé předměty + učební plány) Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků

4 1. Identifikační údaje Název ŠVP (popř. motivační název) Předkladatel:
název školy adresa školy IČO jméno a příjmení ředitele Kontakty Zřizovatel: název adresa Platnost dokumentu od: datum podpis ředitele razítko školy

5 2. Charakteristika školy
počet oborů, velikost historie, současnost charakteristika pedagogického sboru dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce vybavení školy a její podmínky

6 3. Zaměření školy a její vize

7 „Celková komunikační strategie školy“
Dotazník na 10 min. ZUŠ LO

8 4. Výchovné a vzdělávací strategie
Klíčové kompetence společně uplatňované postupy (metody a formy práce) na úrovni školy nebo uměleckého oboru pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků výchovné a vzdělávací strategie

9 5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů
studijní zaměření v daném oboru (název studijního zaměření, příp. charakteristika studijního zaměření) učební osnovy vyučovacího předmětu (předmětů) název vyučovacího předmětu vzdělávací obsah vyučovacího předmětu (očekávané výstupy rozpracované do jednotlivých ročníků s případným uvedením učiva, studijní literatury apod.) učební plán (příp. poznámky k učebnímu plánu) – uvedení názvů příslušných vyučovacích předmětů v daném studijním zaměření a hodinových dotací určených těmto předmětům

10 6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

11 7. Vzdělávaní žáků mimořádně nadaných

12 8. Hodnocení žáků zásady a způsob hodnocení žáků (oblasti vlastního hodnocení školy)

13

14 Strenghts (silná místa) Weaknesses (slabá místa)
První krok Provést SWOT analýzu školy (využít např. VHŠ) Strenghts (silná místa) Weaknesses (slabá místa) Opportunities (příležitosti) Threats (hrozby)

15 Využít metodu – „5 Whys“ Učitelé neumí zařadit do výuky nové a moderní výukové metody Neznají tyto metody Neumí je používat Nepovažují je za důležité Nic a nikdo je k používání nemotivuje Nikdo je v této problematice nevzdělává Chybí systém vzdělávání v moderních metodách výuky Chybí motivační systém odměňování zohledňující moderní metody výuky

16 Druhý krok Seznámit všechny učitele s principy reformy

17 Třetí krok Dát prostudovat RVP ZUV všem učitelům
Vyzvat je k identifikaci nesrozumitelných slov, vět, či pasáží. Zpracovat správné odpovědi Seznámit s nimi všechny učitele

18 Čemu jste v RVP ZUV nerozuměli?
Žádný dotaz není hloupý !

19 Podle RVP ZUV se nejprve píše ŠVP
Podle RVP ZUV se neučí! Podle RVP ZUV se nejprve píše ŠVP a teprve podle ŠVP se ve škole vyučuje!

20 Čtvrtý krok Co? Kdy a jak? S kým? Co k tomu potřebujeme?
Naplánovat tvorbu ŠVP (Ganttovo schéma) Co? Kdy a jak? S kým? Co k tomu potřebujeme?

21 Dát prostudovat RVP ZUV všem učitelům
Vytisknout dokument RVP ZUV Rozdat všem učitelům k prostudování Zadat termín, do kdy nastudovat Ověřit, jak byl materiál pochopen Určit způsob seznámení s nezodpovězenými otázkami Uskutečnit tematickou pedagogickou radu ………………………………

22 Sestavit časovou osu jednotlivých činností
Personálně zajistit hlavního koordinátora Sestavit dílčí týmy Vymezit odpovědnosti Provést analýzu zainteresovaných (zájmových) skupin na něž působí dopady vašich aktivit kteří mohou jakkoli ovlivnit cíl a jednotlivé úkoly Alokovat zdroje lidské materiální finanční

23 Pátý krok Provést tvorbu Výchovných a vzdělávacích strategií

24 výchovné a vzdělávací strategie
Klíčové kompetence výchovné a vzdělávací strategie

25 Výchovné a vzdělávací strategie
Společně uplatňované postupy (metody a formy práce) na úrovni školy nebo uměleckého oboru pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Kritéria pro tvorbu výchovných a vzdělávacích strategií: musejí být zjistitelné a ověřitelné (konkrétní) musejí být pozorovatelné a hodnotitelné (kontrolovatelné) musejí být reálně aplikovatelné (splnitelné) musejí být společně sdílené (odsouhlasené)

26 „Cesta k výchovným a vzdělávacím strategiím“ Dotazník pro tvorbu VVS
Klíčová kompetence: např.„žák se zapojuje do společných uměleckých aktivit a uvědomuje si odpovědnost za společné dílo“ Co dělá žák, když …………………? Texty - např. chodí včas na zkoušky orchestru Co já, jako učitel udělám proto, aby ……………… ? - společně s dětmi vypracujeme psaná pravidla chování v orchestru a dbáme o jejich dodržování = VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Dotazník pro tvorbu VVS

27 výchovné a vzdělávací strategie
Klíčové kompetence Očekávané výstupy výchovné a vzdělávací strategie učební osnovy

28 Šestý krok Zahájit tvorbu osnov pro jednotlivé předměty
V HO se ze vzdělávacích zaměření tvoří studijní zaměření V kolektivních oborech se studijní zaměření tvoří přímo z oblastí

29

30 Šestý krok Zahájit tvorbu osnov pro jednotlivé předměty
V HO se ze vzdělávacích zaměření tvoří studijní zaměření V kolektivních oborech se studijní zaměření tvoří přímo z oblastí Dotazník k osnovám - HO-I.st.doc

31 1. Garant za vytvoření osnov pro jednotlivé předměty (vedoucí oddělení) si vytvoří tým pro zpracování osnov tým si vybírá výhradně garant podle toho, s kým se mu dobře komunikuje, koho pokládá za ochotného spolupracovat. Nemusí to být pouze zástupce odpovídajícího předmětu nebo dokonce oboru, nemusí to být ani respektovaný odborník v daném předmětu. Může to být naopak kolega, kterého si vyberete proto, že skvěle ovládá počítač. Může to být i vedoucí jiného oddělení, který bude ochoten s Vámi na úkolu pracovat a např. na oplátku Vy se stanete členem jeho týmu. Jedná se více méně o manažerskou pozici, tedy o kolegu, se kterým si dovedete představit, že zadaný úkol společně zvládnete

32 2. Garant zkompletuje texty z dotazníků podle ročníků
jedná se o „vykopírování“ ročníků u jednotlivých předmětů a vytvoření samostatného dokumentu, který bude určitým souhrnem od všech učitelů k jednotlivým ročníkům /uložte si jej pod názvem např. „Souhrn –klavíry“/ . Není třeba vykopírované texty označovat, od kterého kolegy jsou, jde o celkový přehled názorů, co je pokládáno v oddělení a v daném ročníku za potřebné

33 3. Garant odstraní duplikátní texty
jde o odstranění takových vět, které jsou od různých kolegů shodné nebo jinými slovy popisují totožné činnosti žáků. U této práce je již dobré zapojit členy Vašeho týmu – např. ke konzultacím, zda je vaše posouzení výběru shodných vět správné, zda činnost, kterou popsali učitelé v dotazníku skutečně vystihuje to, co bylo zamýšleno atd. Kolegy z týmu lze i pověřit tím, aby souběžně s Vámi provedli odstranění duplikátních textů/do určitého termínu/ a pak si na krátké společné schůzce porovnáte výsledné texty, zda jste duplicitu pochopili shodně. Vyhnete se tak nahodilým konzultacím a nekoordinovaným diskuzím

34 4. Garant uloží výsledný text pod názvem („Souhrn - klavíry“)
po provedení odstranění duplikátních textů vytvoříte samostatný dokument, který si označíte a v počítači uložíte. Pro práci na ŠVP doporučuji si ve svém počítači založit samostatnou složku, do které budete ukládat veškeré dokumenty vztahující se k tvorbě ŠVP

35 5. Garant rozešle tento dokument příslušným učitelům (jako podklad pro následnou schůzku)
dokument se souhrnem odpovídajícího předmětu (Souhrn - klavíry) rozešlete učitelům, kteří předmět vyučují na jejich ovou adresu a potvrzením o přečtení se ujistěte, že materiál obdrželi. V textu u je informujte, že je žádáte o součinnost a ochotu v nutnosti uspořádání a naplánování potřebných schůzek /představitelů předmětů/, že je žádáte o prostudování prvního zaslaného dokumentu (Souhrn – klavíry) a že v následujícím u obdrží 1. návrh zpracované podoby osnov pro příslušný předmět. V textu u uveďte veškeré další informace, které pokládáte za potřebné, pro hladký průběh spolupráce. Doporučuji své kolegy v dopise pozitivně motivovat a příliš „děsit“ očekáváním náročného období. To se týká i Vašeho osobního vystupování ve škole. Bude se Vám s ostatními dobře spolupracovat, když budou vědět (věřit), že Vy, jako garanti tvorby ŠVP víte přesně, co děláte, že si věříte a sami se úkolů nebojíte

36 6. Garant společně se členy týmu vytvoří 1
6. Garant společně se členy týmu vytvoří 1. verzi osnov pro daný předmět (podle ročníků) – pod názvem např. „1. verze osnov - klavíry“ nejlepší způsob vytvoření textu, který bude obsahovat „standard“ obsahu učiva v daném ročníku a předmětu, si jistě zvolíte sami. Je možné si naplánovat schůzky s Vaším týmem a text na nich zpracovat. Je možné to osobně konzultovat i s kolegy, které jste si do týmu nevybrali, ale o kterých jste přesvědčeni, že mohou přispět dobrou radou. Odpovědnost a „poslední slovo“, ale stále máte jako „garanti“ Vy. v této fázi není žádoucí porovnávat text se současnými osnovami nebo studovat požadované Očekávané výstupy z RVP ZUV. Nyní jde skutečně o ryzí a neocenitelnou osobní zkušenost učitele, nedeformovanou žádnými státními normami, zvyklostmi daného oddělení či školy. Každý z učitelů /a nezáleží na délce praxe/ má vzácnou vlastní zkušenost /často v pocitové rovině/, co je prospěšné a žádoucí pro žáka, aby v daném ročníku ovládal. T této fázi tvorby osnov jde právě o extrahování této jedinečné zkušenosti. Upřednostňujte proto opravdové a upřímně míněné texty před např. nutností, za každou cenu nějaký text v daném ročníku vyprodukovat

37 7. Garant tento text („1. verze osnov - klavíry“) opět rozešle příslušným učitelům (jako podklad pro plánovanou schůzku) a vyzve je k prostudování a připravení případných připomínek. v tomto dopise kolegy již upozorněte, aby si návrhy obsahů učiva pro jednotlivé ročníky pečlivě prostudovali a připravili si své připomínky a návrhy na prodiskutování na naplánované schůzce. Je dobré je upozornit, že předložený návrh je v zásadě standart, který by byl následně používán i pro hodnocení žáků např. u postupových zkouškách. Vyplatí se vyzvat je i k tomu, aby Vám své připomínky případně zaslali do určitého termínu ovou poštou.

38 8. Garant uspořádá schůzku učitelů daného předmětu
8. Garant uspořádá schůzku učitelů daného předmětu. Učitelé mají na schůzce k dispozici tři materiály (Souhrn klavíry, 1. verze osnov – klavíry, vlastní připomínky) při řízení schůzky je dobré vnímat, že se učitelé budou snažit o prosazování svých názorů a často bez ohledu na názory druhých. Je proto důležité stále upozorňovat, že tvoříte text osnov pro celou školu. Probírejte názory i pocity učitelů, ale nekritizujte. Nejde o souhlas, nýbrž o postoj pozorného posluchače, který se snaží vidět situaci jejich očima. Pokud začneme kolegy přemlouvat nebo jim hrozit, jejich odmítavé stanovisko se tím ještě upevní. Námitek naopak můžeme využít, a to tak, že argumenty sice uznáme, ale doplníme je tak, aby si všichni uvědomili jejich logický důsledek. Například: „Chápu, že nevidíte důvod k sepisování toho, co léta děláte dobře. V tom případě ale nemáte jinou možnost než bezpodmínečně přejmout to, co vám vytvoří ostatní kolegové.“ Vhodné je i v úvodu schůzky zmínit, že tvorba ŠVP není soutěží, čí text bude nejpovedenější a kdo si nejvíce prosadí. Primárním úkolem garanta je tedy vytvořit atmosféru společné odpovědnosti za společný dokument („ŠVP jako vizitka všech učitelů“) a oceňovat ochotu kolegů, kteří budou odkrývat své nápady a zkušenosti pro uplatnění ve společném textu

39 9. Po připomínkování a shodě na výsledném textu garant vytvoří 2
9. Po připomínkování a shodě na výsledném textu garant vytvoří 2. verzi osnov – klavíry po zpracování textu je vhodné jej opět rozeslat všem učitelům příslušného předmětu, jako informaci o výsledném textu. Je dobré je zároveň upozornit, že to není zdaleka závěrečná nebo neměnná podoba. Bude následovat porovnání s textem RVP ZUV a další úkony, které text budou dále cizelovat

40 10. Tuto verzi zašle řediteli k uložení a dalšímu posouzení
je dobré si všechny kroky a úkoly naplánovat tak, aby byl dodržen termín odevzdání. Počítejte i s jistou časovou rezervou, neb se nemusí podařit se shodnout na textech ihned po první schůzce a bude potřeba více než dvě verze textu osnov

41 Často kladené otázky …. Musí být v kontaktech školy uvedena i telefonní čísla poboček a mobilní telefony? Musí být uvedeny webové stránky školy a ? Jak podrobné musí být kontaktní údaje u zřizovatele? Od kdy mohou ZUŠ realizovat výuku podle ŠVP? Jak často jsou možné změny ŠVP? Za jakých podmínek? Jakým razítkem máme opatřit svůj ŠVP? Kulatým, nebo hranatým?

42 Na jakou úroveň máme rozpracovat hodnocení žáků
Na jakou úroveň máme rozpracovat hodnocení žáků? Na úroveň školy, oboru, studijního zaměření? Můžeme používat pro hodnocení žáků i jinou než čtyřstupňovou škálu? Musíme uvádět i použité nástroje a výsledky posledního vlastního hodnocení školy?


Stáhnout ppt "6. prosince 2010 – Ústí nad Labem"

Podobné prezentace


Reklamy Google