Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s textem RVP ZUV Management tvorby ŠVP Malenovice 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s textem RVP ZUV Management tvorby ŠVP Malenovice 2009."— Transkript prezentace:

1 Práce s textem RVP ZUV Management tvorby ŠVP Malenovice 2009

2

3 •S•Struktura ŠVP

4  název ŠVP (popř. motivační název):  předkladatel:  název školy  adresa školy  IČO  jméno a příjmení ředitele  kontakty  zřizovatel: ◦ název ◦ adresa ◦ kontakty

5  počet oborů, velikost  historie, současnost  charakteristika pedagogického sboru  dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce  vybavení školy a její podmínky

6

7  (společně uplatňované postupy na úrovni školy nebo uměleckého oboru pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků)

8  Název oboru (identický s názvem v RVP ZUV)  Studijní zaměření v daném oboru (název studijního zaměření případně charakteristika studijního zaměření – informace o tom, na základě jakých vzdělávacích obsahů toto zaměření vzniklo, z jakých vyučovacích předmětů se skládá apod.)  Učební plán  Tabulace učebního plánu (příp. poznámky k učebnímu plánu) – uvedení názvů příslušných vyučovacích předmětů v daném studijním zaměření a hodinových dotací určených těmto předmětům

9  Učební osnovy vyučovacího/ích předmětu/ů  Název vyučovacího předmětu popřípadě jeho charakteristika (na základě jakých vzdělávacích oblastí, respektive vzdělávacích obsahů příp. modulů popsaných v RVP ZUV vyučovací předmět vznikl)  Vzdělávací obsah daného vyučovacího předmětu (rozpracované očekávané výstupy do jednotlivých ročníků, popřípadě delších časových celků s případným uvedením učiva, studijní literatury apod.)

10

11

12  zásady a způsob hodnocení žáků

13  datum  podpis ředitele  razítko školy

14 Management tvorby ŠVP • Co? • Kdy a jak? • S kým? • Co k tomu potřebujeme?

15 „Myšlení má sice budoucnost, ale o to má bezmyšlenkovitost větší tradici“.

16 1.Stanovit cíle a poslání 2.Identifikovat problém 3.Provést WBS (work breakdown structure) - „rozpad produktů“

17 vize » poslání » cíle » plánování • Vize – hlubší představa o budoucnosti • Poslání - doplňuje vizi, kterou podrobněji charakterizuje • Cíle - žádaný a očekávaný stav, kterého má být dosaženo (má obsah, rozsah a časové parametry) a řeší daný problém 1. Stanovit cíle a poslání

18 2. Identifikovat problém • Provést analýzu školy (využít např. VHŠ) • S trenghts (silná místa) • W eaknesses (slabá místa) • O pportunities (příležitosti) • T hreats (hrozby)

19 • Využít metodu - 5 Whys Učitelé neumí zařadit do výuky nové a moderní výukové metody Neznají tyto metody Neumí je používat Nepovažují je za důležité Nic a nikdo je k používání nemotivuje Nikdo je v této problematice nevzdělává

20 3. Provést WBS „rozpad produktů“ •P•Prostudovat aktuální verzi dokumetu •R•Rozdat všem učitelům dokument RVP ZUV k prostudování •Z•Zadat termín prostudování •Z•Zpracovat SWOT analýzu školy •S•Seznámit kolegy učitele s principy reformy •…•……………………………… • ……………………………… •…•………………………………

21 • Sestavit časovou osu jednotlivých činností • Určit postupy a taktiky, jak dosáhnout stanovených cílů

22 • Personálně zajistit hlavního koordinátora (ředitel ZUŠ) • Sestavit dílčí týmy • Vymezit odpovědnosti • Provést analýzu zainteresovaných (zájmových) skupin - na něž působí dopady vašich aktivit - kteří mohou jakkoli ovlivnit cíl a jednotlivé úkoly

23 • Alokovat zdroje  Finanční  Materiální  Lidské

24 Strategické plánování podle „Ganttova schématu“

25 Henry Laurence Gantt (1861 – 1919)

26

27 Krizový management Krize pochází z řeckého “krisis” – nesnáze, rozhodná chvíle, samo rozhodnutí.

28 Tři fáze krize: 1.P rvní fází je potenciální krize, ve které se nachází převážná část všech škol 2.V e druhé fázi latentní krize se začínají projevovat příznaky krizových jevů 3.P oslední fází je akutní krize, která vzniká neřešením předchozí fáze

29 Nekvantifikovatelné symptomy krize (latentní krize): •Z•Zhoršování klimatu, výskyt mobbingu •V•Váznutí spolupráce mezi pracovníky •Z•Zhoršující se vnitroškolní kultura, odchody a výpovědi pracovníků •O•Odkládání řešení problémů, růst tolerance k nedostatkům a pokles pracovní morálky •P•Protěžování některých jedinců, nerovné zacházení •S•Snížení zájmu o iniciativu pracovníků, ignorování jejich návrhů na zlepšení práce a prosazování stereotypu •Z•Zanedbávání prostředků stimulace pracovníků •S•Signály nespokojenosti zákazníků (rodiče, žáci)

30 Jak řešit konflikt? •V•Včas určit místo a vhodný čas •Ř•Řešení konfliktu neodkládat •N•Neřešit více věcí najednou •P•Přesně pojmenovat spor •U•Usměrňovat diskuzi k jádru problému •Ř•Řídící diskuze musí udržovat odstup •Z•Závěr musí být vzájemná dohoda

31 „Ledovec nevědomosti“ aneb princip „Sidney Jóšido“ Ze 100 % problémů, o kterých vědí řadoví pracovníci, jich mistři znají jen 74 %, vedoucí pracovníci na středním článku řízení pak pouze 9 % a vrcholoví manažeři jen 4 %! (tzv. „provozní slepota“)

32 „Jsou-li lidé v situaci změny, stane se sedm věcí“ K. Blanchard BBojí se, že budou muset dělat něco, na co nejsou zvyklí MMyslí nejprve na to, čeho se musejí vzdát, a nikoliv na to, co získají CCítí se osamělí, i když ostatní procházejí stejnou změnou BBojí se, že nebudou mít sílu se vyrovnat s množstvím chystaných změn KKaždý z nich má míru strachu a obav na jiné úrovni OObávají se, že nebude dostatek zdrojů na změnu JJakmile opadne váš tlak, ihned se vracejí k dřívějšímu jednání !

33 „10 receptů jak zkazit tvorbu ŠVP“ • Nedostatečná informovanost, uzavřená a špatná komunikace • Není zveřejněn podrobný harmonogram prací • Nejsou vytvořeny týmy a odpovědné osoby za termíny • Předpokládá se, že učitelé vše pochopí po prvním vysvětlení • Učitelé studují materiály dlouho, bez porad a konzultací • Text ŠVP tvoří uzavřená „skupinka oblíbenců“ • Neví se, kde najít informace, kde a u koho se poradit • Panuje organizační neschopnost, osobní antipatie, lokální zájmy • Nejsou průběžně proškolováni učitelé • Nedaří se pochopit rozdíl mezi RVP ZUV a ŠVP!

34 „10 receptů jak úspěšně napsat ŠVP“ • Důkladně nastudovat RVP ZUV a rozumět celkové koncepci i jednotlivým větám • Seznámit učitele s RVP ZUV formou úvodního výkladu • Dát každému učiteli samostatný výtisk k prostudování (a zadat termín!) • Na začátku společně provést analýzu (SWOT) • Sestavit raději více menších týmů, než jeden velký • Vždy v týmu určit odpovědnou osobu za splnění termínu • Zajistit učitelům informační zdroje (int.stránky VŮP, RVP ZUV, Metodický portál RVP atd.) • Nezapomenout na rozdíl v činnosti školy „dnes“ a podle ŠVP „zítra“ • Věřit v úspěch, veřejně ho deklarovat, neztrácet s lidmi trpělivost (málo kdo pochopil RVP ZUV po první přednášce) • Nebát se změn!

35 Klíčové kompetence RVP ZUV •K•Kompetence k umělecké komunikaci •K•Kompetence osobnostně sociální •K•Kompetence kulturní

36 •Kompetence k umělecké komunikaci Žák: • disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření, • proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu.

37 •Kompetence osobnostně sociální Žák: • prostřednictvím soustavné umělecké činnosti disponuje pracovními návyky, které spoluutvářejí jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci, • se účelně zapojuje do společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo.

38 •Kompetence kulturní Žák: • je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské existence, • aktivně přispívá k vytváření i uchování uměleckých hodnot a k jejich předávání dalším generacím.

39

40 Výchovné a vzdělávací strategie Společně uplatňované postupy (metody a formy práce) na úrovni školy nebo uměleckého oboru pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků • musejí být zjistitelné a ověřitelné (konkrétní) • musejí být pozorovatelné a hodnotitelné (kontrolovatelné) • musejí být reálně aplikovatelné (splnitelné) • musejí být společně sdílené (odsouhlasené) Kritéria pro tvorbu výchovných a vzdělávacích strategií:

41 Cesta k výchovným a vzdělávacím strategiím •K•Klíčová kompetence: např. „proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu“. Co dělá žák, když ……………….? Text: - např. „žák dokáže rozpoznat různé hudební styly a žánry“

42 Text: - „žák dokáže rozeznat různé hudební styly a žánry“ Co já, jako učitel udělám proto, aby..… ? „„ studijní plán v daném roce nastavím tak, aby při výběru repertoáru byly zařazeny různé styly a žánry “ „„ ve škole zřídíme a budeme využívat multimediální knihovnu CD a DVD, seřazenou podle stylových období a žánrů“ „„ úpravy učiva (osnov) v předmětu, provádím vždy v souladu s aktuálním obsahem učiva v HN“

43  „ „ studijní plán v daném roce nastavím tak, aby při výběru repertoáru byly zařazeny různé styly a žánry “  „ ve škole zřídíme multimediální knihovnu CD a DVD, seřazenou podle stylových období a žánrů“  „ úpravy učiva (osnov) v předmětu, provádím vždy v souladu s aktuálním obsahem učiva v HN“ = VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE na úrovni oboru na úrovni oddělení na úrovni školy ??

44 Klíčová kompetence: např.„žák se zapojuje do společných uměleckých aktivit a uvědomuje si odpovědnost za společné dílo“ Co dělá žák, když …………………? Texty - např. chodí včas na zkoušky… Co já, jako učitel udělám proto, aby ……………… ? Texty - společně s dětmi vypracuji psaná pravidla chování v orchestru a dbám o jejich dodržování = VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE na úrovni oboru na úrovni oddělení na úrovni školy „Cesta k výchovným a vzdělávacím strategiím“

45 A nejtěžší kapitolu máte hotovou! Děkuji za pozornost Jiří Stárek


Stáhnout ppt "Práce s textem RVP ZUV Management tvorby ŠVP Malenovice 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google