Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní stránka KVs3-B-2010 – Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní stránka KVs3-B-2010 – Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel."— Transkript prezentace:

1 Úvodní stránka KVs3-B-2010 – Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

2 Vydání Schváleno 3. května 2010 Účinnost od 1. října 2010

3 Účel Naplnění nařízení zákona 266/1994 Sb.
§ 34h (2) písmeno d) - Dopravce musí mít ke dni zahájení drážní dopravy Osvědčení dopravce. K žádosti o osvědčení přikládá vnitřní předpisy pro provozování drážní dopravy, o provozování drážních vozidel, o provozování UTZ, o požadavcích na odbornou způsobilost a znalosti osob zajištujících provozování drážní dopravy a o způsobu jejich ověřování včetně systému pravidelného školení. § 34h (3) písmeno d) - Osvědčením dopravce se dokládá, že dopravce vydal vnitřní předpisy pro provozování drážní dopravy, o provozování drážních vozidel, o provozování UTZ, o požadavcích na odbornou způsobilost a znalosti osob zajišťujících provozování drážní dopravy a o způsobu jejich ověřování včetně systému pravidelného školení. Nahrazení předpisu ČD V 15/I – Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

4 Zadání Vytvořit směrnici v souladu s IN ČDC OR1-A-2007 – Systém a tvorba interních norem Přizpůsobit současné legislativě – přistoupení k VSP – vznik ČD Cargo, a. s. Podmínky brzdění vlaků nákladní dopravy přizpůsobit podmínkám zahraničních ŽDP Způsob výpočtu skutečných brzdících procent sjednotit s vyhláškou UIC V Zapracovat ustanovení platných vyhlášek a opatření Vedení vlaku za ztížených klimatických podmínek – ČD 57453/2008-O12 Použití samočinné brzdy při dvojčlenném řízení činného neobsazeného hnacího vozidla – ČDC 2694/2008 ŘTOD-O13/41 Použití písku pro trakční účely – SŽDC 31741/08-OŘ Opatření k technologii brzdění nákladních vlaků – ČDC 105/2009 ŘTOD-O13/41 Opatření 68/01-12/1-Va obsluha odbrzďovače DAKO-OL2 Odstranit duplicitní ustanovení Odstranit ustanovení pro vlaky osobní dopravy a pro provoz historických vozidel

5 Členění směrnice Základní část Část 1. – Úvod a obecná ustanovení
Část 2. – Základní pojmy Část 3. – Provoz brzd Část 4. – Obsluha brzd Část 5. – Závěrečná ustanovení Přílohy č. 1 – 13

6 Seznam příloh Příloha 1 – Přehled souvisejících norem
Příloha 2 – Pojmy vztahující se k brzdovému zařízení a jeho činnosti Příloha 3 – Označení průběžných brzd, příklady nápisů a tvarů rukojetí Příloha 4 – Příklady provedení brzdových zařízení Příloha 5 – Vyznačování brzdícího účinku na vozidlech Příloha 6 – Tabulky brzdících procent Příloha 7 – Závady na brzdovém zařízení vlaku a způsoby jejich odstranění Příloha 8 – Vozy převázané na rozchod 1435 mm nevyhovující předpisům UIC Příloha 9 – Obsluha brzdových zařízení na hnacích vozidlech Příloha 10 – Zpráva o brzdění Příloha 11 – Odlišnosti v provozu mezi ČDC a jinými ŽDP Příloha 12 – Příklady umístění nápisů o brzdách na železničních vozidlech Příloha 13 – Vyobrazení ovladačů brzdy

7 Základní část - změny Vlaky nákladní dopravy brzdíme I. způsobem brzdění v režimu P, pokud Plán řazení nákladních vlaků ND nestanoví jinak.

8 Řazení vlaků ND brzděných v režimu P vzhledem k jejich dopravní hmotnosti
Hmotnost soupravy vozidel < 800 t všechna vozidla vlaku brzděna v režimu P Hmotnost soupravy vozidel ≥ 800 t a ≤ 1200 t činná HV na začátku vlaku brzděna v režimu G ostatní vozidla vlaku brzděna v režimu P u vozidel brzděných v režimu G se započítává 75 % jejich brzdící váhy Hmotnost soupravy vozidel > 1200 t a ≤ 1600 t (v provozu ČDC > 1200 t a ≤ 2500 t) činná HV na začátku vlaku a prvních pět vozidel za těmito HV brzděna v režimu G ve skupině prvních pěti vozidel se každá část článkových a kloubových vozů započítává jako jedno vozidlo brzděné v režimu G

9 Hmotnost soupravy vozidel > 1600 t a ≤ 2500 t
činná HV na začátku vlaku a prvních pět vozidel za těmito HV brzděna v G ve skupině prvních pěti vozidel se každá část článkových a kloubových vozů započítává jako jedno vozidlo brzděné v režimu G ostatní vozidla vlaku brzděna v režimu P v soupravě vozidel provozované mezi ČDC a jinými ŽDP nesmí být: žádný vůz článkový nebo kloubový zařazeno vozidlo o dopravní hmotnosti menší než 32 t u vozidel brzděných v režimu G se započítává 75 % jejich brzdící váhy Hmotnost soupravy vozidel > 2500 t a ≤ 4000 t ostatní vozidla brzděna v režimu P v soupravě nesmí být žádný vůz článkový nebo kloubový v soupravě nesmí být zařazeno vozidlo o dopravní hmotnosti menší než 40 t

10 Započítávání průběžných brzd vozidel
Es Sggmrrss-y Sggrms Hirrs Hcceerrs Ve vlaku brzděném v režimu P s dopravní hmotností > 1200 t a ≤ 1600 t (v provozu ČDC > 1200 t a ≤ 2500 t) se ve skupině prvních pěti vozidel započítává každá část článkových a kloubových vozů jako jedno vozidlo brzděné v režimu G bez ohledu na to, zda je tato část vybavena vlastním brzdovým rozvaděčem (přestavovačem režimu brzdění) či nikoliv. Na jednom voze musí být přestavovače režimu brzdění vždy ve stejné poloze a to i v případě, že bude překročen počet prvních pěti vozidel brzděných v režimu G

11 Příklady řazení vlaku G G G G G G P G G G G G G G G P G G G G G G P

12 Korekce brzdové váhy vozidel brzděných v režimu P v závislosti na délce vlaku
Příloha K.2 vyhlášky UIC V Koeficient „κ“ Délka vlaku (m)

13 Korekce brzdové váhy vozidel brzděných v režimu P v závislosti na délce vlaku
Délka vlaku v metrech (včetně), kromě činného HV v čele a na konci vlaku 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 Koeficient „κ“ 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,9

14 Výpočet brzdících procent
Vlak brzděn v režimu P; hmotnost soupravy vozidel ≥ 800 t

15 Změna režimu brzdění Změna režimu brzdění ≠ nová zkouška průběžné brzdy z P do G – pokud to nevyžadují ujednání s jinými ŽDP režim se nemění; vlak dojede do konečné stanice v režimu P z G do P – určený zaměstnanec přestaví přestavovače režimu brzdění do polohy P se zřetelem k dopravní hmotnosti vlaku a stanoví nová skutečná brzdící procenta; zkouška brzdy se v tomto případě nevykonává Zkouška brzdy se dle Vyhlášky 173/1995 Sb. § 37 (9) vykonává před odjezdem vlaku z výchozí dopravny. Zkouška brzdy se vykoná též: dojde-li ke změně stanoviště, ze kterého se vlak řídí, s výjimkou vlaků provozovaných jako ucelená samostatná jednotka, byl-li vlak rozpojen, s výjimkou odvěšení vozidel na konci vlaku.

16 Zkouška ruční brzdy Ruční brzda, jeli předepsána, nemusí být nejdále na deváté nápravě od začátku a konce vlaku. Pořadí vozu s upotřebitelnou ruční brzdou v soupravě vlaku je libovolné. Ruční brzda se považuje za utaženou, když při jejím úplném utažení: u špalíkové brzdy (při odbrzděné nebo přechodně vypnuté průběžné tlakové brzdě) po jejím utažení přilehnou k jízdní ploše kola na kontrolované straně: u dvou nebo víceosých bezpodvozkových vozů vnější zdrže vnějších náprav vozů nebo částí článkových nebo kloubových vozů, u podvozkových vozů vnější zdrže (nejsou-li v konstrukci vozu, tak vnitřní) na vnějších dvojkolích každého podvozku, ovládaného touto brzdou.

17 Ruční brzda se považuje za utaženou, když při jejím úplném utažení:
u kotoučové brzdy po jejím utažení u vozu: s dvouokénkovým ukazatelem stavu ruční brzdy se okénko příslušného podvozku zacloní červeně (druhé musí být zacloněno zeleně). Z hlavního potrubí se nesmí dříve vypustit vzduch. se zvláštním ukazatelem stavu ruční brzdy se okénko zacloní červeně: u mechanického ovládání bez ohledu, zda jsou prostory brzdy naplněny na provozní tlak či nikoliv, u pneumatického ovládání vždy s ohledem na to, zda jsou prostory brzdy naplněny na provozní tlak či nikoliv, bez ukazatele stavu ruční brzdy nebo v případě, že u vozu s pneumatickým ukazatelem stavu ruční brzdy nejsou prostory brzdy naplněny na provozní tlak, dojde k utažení ovládacího kola ruční brzdy do krajní polohy ve směru Zabrzdit vyznačeném na voze.

18 Ruční brzda se považuje za povolenou, když při jejím úplném povolení:
u špalíkové brzdy po jejím povolení odlehnou od jízdní plochy kola na kontrolované straně: u dvou nebo víceosých bezpodvozkových vozů vnější zdrže ovládané ruční brzdou vnějších dvojkolí vozů nebo částí článkových nebo kloubových vozů, u podvozkových vozů vnější zdrže (nejsou-li v konstrukci vozu, tak vnitřních) na vnějších dvojkolích každého podvozku, ovládaného touto brzdou.

19 Ruční brzda se považuje za povolenou, když při jejím úplném povolení:
u kotoučové brzdy po jejím povolení u vozu: s dvouokénkovým ukazatelem stavu průběžné a ruční brzdy se okénko příslušného podvozku zacloní zeleně, jsou-li prostory brzdy naplněny na provozní tlak, se zvláštním ukazatelem stavu ruční brzdy se okénko zacloní zeleně: u mechanického ovládání bez ohledu, zda jsou prostory brzdy naplněny na provozní tlak či nikoliv, u pneumatického ovládání vždy s ohledem na to, zda jsou prostory brzdy naplněny na provozní tlak či nikoliv, bez ukazatele stavu ruční brzdy nebo v případě, že u vozu s pneumatickým ukazatelem stavu ruční brzdy nejsou prostory brzdy naplněny na provozní tlak, dojde k povolení ovládacího kola do krajní polohy ve směru Uvolnit vyznačeném na voze.

20 Náběžníky Náběžníky se budou řadit v soupravě vlaku dle Přílohy č. 4 KV1-B-2008 změna č. 1 Se závadou na průběžném hlavním potrubí dle KVs3-B-2010 V současné době dle čl ČD D2

21 Úplná zkouška brzdy Při úplné zkoušce brzdy nemusí vozmistr používat manometr – dovolený úbytek tlaku na konci vlaku se neměří Před začátkem ÚZB se musí zaměstnanec provádějící zkoušku brzdy domluvit se strojvedoucím na způsobu potvrzení návěsti Odbrzděte Odbrzďovací doba (max. 3 min. v závislosti na délce vlaku) se měří od potvrzení převzetí návěsti Odbrzděte strojvedoucím Manometr zůstává dle KV1-B-2008 ve výbavě stanoviště vozmistra z důvodu provádění oprav na průběžné brzdě vlaku

22 Zkouška brzdy hnacího vozidla
ZBHV se provádí před přestavením HV vlastní silou, pokud byla odstavena. Za odstavení hnacího vozidla se nepovažuje doba, po kterou má strojvedoucí klíče od HV trvale (nepřerušeně) u sebe. Při ZBHV se zjišťuje bez ohledu na místo odstavení (ve V 15/I rozlišeno na ŽST a DKV): správný účinek brzdy (kontroluje se přilehnutí a odlehnutí brzdových špalíků resp. zabrzdění a odbrzdění kotoučové brzdy); správný účinek dvojitého zpětného ventilu; správný účinek vysokého stupně brzdění; správný účinek ostatních druhů brzdy (DB, pružinová střadačová brzda atd.), pokud kontrolu konstrukce hnacího vozidla dovolí.

23 Ověření činnosti brzdy pro posun a PMD
Pokud TDPP předepisují průběžně brzděný posunový díl, ověří určený zaměstnanec účinek brzdy před započetím posunu: v rozsahu předepsaném TDPP, v rozsahu zkoušky průchodnosti hlavního potrubí, pokud TDPP nestanoví jinak.

24 Zapracován výnos ČDC 2694/2008 ŘTOD-O13/41
Samočinná brzda nečinného nebo neobsazeného HV se ponechá zapnuta a určený zaměstnanec ji započítá do zprávy o brzdění jen v případě: nutnosti dosažení potřebného počtu brzdících procent sestaveného vlaku, zařazení jako posledního vozidla v průběžně brzděném vlaku. V ostatních případech samočinnou brzdu u nečinného nebo neobsazeného HV (i ve vícečlenném řízení) po zařazení do vlaku strojvedoucí vypne.

25 Zapracován výnos ČDC 105/2009 ŘTOD-O13/41
Při zahájení brzdění musí strojvedoucí snížit tlak v hlavním potrubí minimálně o 0,4 bar, tak aby došlo ke správnému zaúčinkování brzdových rozvaděčů všech vozidel. Snížení tlaku o udanou hodnotu se provede na základě údajů manometru HV, z něhož je ovládaná průběžná brzda vlaku, bez ohledu na typ použitého brzdiče na tomto vozidle. Případné snížení brzdícího účinku se provede následným částečným odbrzděním.

26 Zapracován výnos ČD 57453/2008-O12
Vedení vlaku za ztížených klimatických podmínek Nastanou-li ztížené klimatické podmínky, musí strojvedoucí ihned ověřit účinek průběžné brzdy a pak každých cca 20 km na vhodných místech trati. Při vedení vlaku za ztížených podmínek, musí strojvedoucí upravit rychlost jízdy, aby bylo možno zastavit vlak na určeném místě: u vlaků bez přebytku brzdících procent nebo s přebytkem do 10 %: na trati s přenosem návěstí na HV při převzetí pokynu Výstraha nebo Očekávejte snížení rychlosti na návěstním opakovači, aby u návěstidla s touto návěstí byla rychlost snížena minimálně o 10 %, na trati bez přenosu návěstí na HV při spatření návěsti Výstraha, aby nemusela být použita max. brzdící síla, při brzdění do zastavení vlaku sestaveného z vozidel vybavených kotoučovou brzdou nebo nekovovými špalíky, razantním snížením tlaku vzduchu v průběžném potrubí minimálně o cca 0,8 bar. u vlaků s přebytkem brzdících procent vyšším než 10 % při zpozorování návěsti Výstraha, aby nemusela být použita max. brzdící síla.

27 Zapracován výnos SŽDC 31741/08-OŘ – Použití písku pro trakční účely
Pískování je zakázáno použít vyjma případů, kdy je nutné okamžité zastavení vozidla z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí : v prostoru výhybek a kolejového křížení, v prostoru spádoviště (od vrcholu svážného pahrbku po poslední rozřaďovací výhybku), v místě, které nebude dále pojížděno dalšími vozidly téže soupravy, během brzdění při rychlostech nižších než 20 km·h-1. Dojde-li u HV k poruše pískování, při které dochází k nadměrnému pískování nebo k porušování ustanovení předchozí odrážky, nesmí být jízda tohoto HV povolena. Pokud dojde k poruše během jízdy HV, musí strojvedoucí neprodleně vyrozumět výpravčího nebo dispečera DOZ, pokud toto není možné, pak dispečera DAC nebo vedoucího směny PP.

28 Zajištění vozidel proti pohybu
Má-li se ve stanici na vlaku s vyzkoušenou průběžnou brzdou vyměnit nebo přechodně odvěsit hnací vozidlo, lze soupravu svěšených vozidel vlaku (tzn. minimálně dvě svěšená vozidla s upotřebitelnou průběžnou brzdou), pokud TDPP nestanoví jinak, ponechat bez zajištění ručními brzdami během probíhajícího posunu po dobu maximálně 20 minut zajištěnou pouze průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím.

29 Regulace rychlosti vlaku
Při regulaci rychlosti vlaku s více HV s rozvaděči zapnutými v průběžné brzdě vlaku, musí strojvedoucí při jízdě po spádu vypnout ARR a dodržovat tzv. pilový charakter jízdy (tzn. provozním brzděním snížit rychlost minimálně o 20 km·h-1 a úplně odbrzdit).

30 Další změny v základní části směrnice
Spojování napájecího potrubí nákladních vozů s napájecím potrubím HV a osobních vozů ve vlaku je zakázáno. Technický stav brzdy se posuzuje dle KV1-B-2008, Přílohy 9 k VSP, popř. RIC. Při posunu se smějí obsadit ruční brzdy vozů naložených nebezpečnými věcmi.

31 Příloha 1 – Přehled souvisejících norem
Nově vytvořená příloha, která uvádí označení a názvy norem, na které se směrnice KVs3-B-2009 odkazuje

32 Příloha 2 – Pojmy vztahující se k brzdovému zařízení a jeho činnosti
Zaveden pojem Detektor vykolejení v součastné době povolený pouze pneumatický detektor EDT1

33 Příloha 3 – Označení průběžných brzd, příklady nápisů a tvarů rukojetí
Doplněny značky Nekovové brzdové špalíky se střední úrovní koeficientu tření Nekovové brzdové špalíky s nízkou úrovní koeficientu tření Detektor vykolejení

34 Příloha 4 – Příklady provedení brzdových zařízení
Odstraněn spojkový kohout bez aretace

35 Příloha 5 – Vyznačování brzdícího účinku na vozidlech
Beze změn

36 Příloha 6 – Tabulky brzdících procent
Beze změn

37 Příloha 7 – Závady na brzdovém zařízení vlaku a způsoby jejich odstranění
Doplněn odkaz na Přílohu 9 k VSP a IN KV1-B-2008 V případě, že zaměstnanci nemohou odstranit závadu na brzdovém zařízení označují vozy správkovými nálepkami podle Přílohy 9 k VSP, případně podle Přílohy 3 ke KV1-B-2008 Rozpracováno ustanovení pro zacházení s nefunkčními přestavovači Pokud nelze přestavovač G/P přestavit do požadované nebo přípustné polohy brzda se vypne a prostory brzdy se odvětrají pomocí odbrzďovače. Pokud nelze přestavovač P/L přestavit do polohy pro vyšší brzdící váhu, brzda se nevypíná, jako brzdící váha se započítává hodnota pro nastavenou polohu. Pokud nelze přestavovač P/L přestavit do polohy pro nižší brzdící váhu, brzda se vypne a prostory brzdy se odvětrají pomocí odbrzďovače.

38 Příloha 8 – Vozy převázané na rozchod 1435 mm nevyhovující předpisům UIC
Nerozlišujeme na ucelené vlaky a na vlaky s vloženými převázanými vozy Nejsou stanoveny počty vozů v jednotlivých skupinách Převázané vozy musí být řazeny vždy bezprostředně za vedoucím HV V případě úvrati stanoví podmínky jejich přeřazení PREMIZA

39 Příloha 9 – Obsluha brzdových zařízení na hnacích vozidlech
Zapracován výnos 68/01-12/1-Va – Použití odbrzďovače DAKO-OL2 a tlačítka jednorázového odbrzdění odbrzďovač a tlačítko lze použít k úplnému odbrzdění HV obbrzďovač je zakázáno použít: při jízdě samotných nebo spojených hnacích vozidel v obvodu OKV; při zavedení rychločinného brzdění. tlačítko je zakázáno použít: při rychločinném brzdění, při náhlém samovolném poklesu tlaku v hlavním potrubí, v případech, kdy pro regulaci rychlosti samostatně jedoucího hnacího vozidla je používán ovladač elektricky řízené přídavné brzdy. Odstraněno brzdič Škoda N-O, brzdič MPb, brzdič KNORR č. 10, pedálový brzdič, brzdící kohout, rukojeťový ovladač KRD 7

40 Příloha 10 – Zpráva o brzdění
rubrika 11 Poznámky – doplněn řádek 11 a) – Počet vozů se stupňovitě neodbrzďovatelnou brzdou / brzdou Matrossow rubrika V činnosti počet vozidel s brzdou, sloupec 31 – doplněny značky L a LL hodnota je součet všech vozidel vybavených nekovovými brzdovými špalíky (K+L+LL) rubrika 61 Zkouška brzdy – ponechán pouze Konec ÚZB a Podpis rubrika 64 Délka vlaku (m/nápravy) – rozdělena na: 64.1 Délka soupravy vozidel (m/nápravy) 64.2 Délka činných hnacích vozidel (m/nápravy) 64.3 Celková délka vlaku (m/nápravy) rubrika 68 Identifikační číslo nebezpečnosti – RID – pokud se v přepravním dokladu číslo nebezpečnosti neuvádí doplní se dle RID

41 Příloha 11 – Odlišnosti v provozu mezi ČDC a jinými ŽDP
Odlišnosti v provozu ŽDP Železničná spoločnost Cargo Slovakia, a.s. Každé vozidlo vlaku musí mít funkční hlavní potrubí. V případě poruchy nebo nepoužitelnosti hlavního potrubí musí být vozidlo vybaveno přenosným potrubím. Ve vlaku nákladní dopravy s předepsaným režimem brzdění P musí mít všechny vozy zapnuté průběžné brzdy. Pokud se na takovém vlaku vypne průběžná brzda jednoho nebo více vozidel, nesmí být mezi průběžně brzděnými vozidly více než jedna skupina vozů bez brzdy nebo s vypnutou brzdou s počtem náprav větším než 8. Rychlost tohoto vlaku nesmí překročit 100 km·h-1. Při ÚZB nákladního vlaku nesmí být odbrzďovací doba delší než 3 minuty při brzdění v režimu G nebo 2 minuty při brzdění v režimu P.

42 Nastavení přestavovačů režimu brzdění Vedoucí HV Ostatní vozidla vlaku
Ve vlaku nákladní dopravy brzděném v režimu P musí být vozidla řazena v závislosti na dopravní hmotnosti vlaku podle následující tabulky: Hmotnost vlaku Nastavení přestavovačů režimu brzdění Vedoucí HV Ostatní vozidla vlaku < 600 t P ≥ 600 t a ≤ 1200 t G > 1200 t Prvních pět vozidel (uvažuje se počet zapnutých rozvaděčů) za vedoucím HV brzděno v režimu G, ostatní vozidla v režimu P

43 Odlišnosti v provozu ŽDP PKP CARGO Spólka Akcyjna
Vozidla bez brzdy nebo s vypnutou průběžnou brzdou musí být mezi průběžně brzděnými vozidly řazena tak, aby ve skupině nebrzděných vozidel byla nejvýše: 4 dvounápravová vozidla, 2 čtyř a vícenápravová vozidla. Na trati se sklonem větším než 15 ‰ o délce nejméně 1000 m nebo se sklonem větším než 10 ‰ o délce nejméně 5000 m, nesmí být ve vlaku nákladní dopravy zařazena skupina vozidel bez brzdy nebo s vypnutou brzdou o celkovém počtu: 2 dvounápravové, 1 čtyř a vícenápravový. Ve vlaku nákladní přepravy brzděném v režimu P a s dopravní hmotností větší než 1200 t může být zařazeno ve skupině prvních pěti vozů, které jsou brzděny s přestavovači v poloze G, nejvýše 1 jednočlánkové vozidlo bez brzdy nebo s vypnutou průběžnou brzdou.

44 Je-li v PPS souprava vlaku předávaná na PKPC odstavena bez HV po dobu delší než 120 minut, musí být vykonána nová ÚZB. JZB se vykonává vždy na konci tažených (na začátku sunutých) vlaků. Zaměstnanec provádějící JZB ověří správný účinek průběžné brzdy na návěstním vozidle vlaku a předposledním vozidle dle čl. 3.4 této přílohy. U vlaků nákladní dopravy musí mít návěstní vůz vlaku a předposlední vůz, tj. poslední dva vozy tažených a první dva vozy sunutých vlaků zapnutou a správně účinkující průběžnou brzdu. Při plánované jízdě úvratí musí mít první dva a poslední dva vozy zapnutou a správně účinkující průběžnou brzdu. Pro vlaky ČDC/PKPC se používá čtyřjazyčná Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku, případně dvojjazyčná Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku ČDC/PKPC.

45 Příloha 12 – Příklady umístění nápisů o brzdách na železničních vozidlech
Odstraněno ustanovení o motorových vozech

46 Příloha 13 – Vyobrazení ovladačů brzdy
Odstraněno brzdič Škoda N-O brzdič MPb brzdič KNORR č. 10 pedálový brzdič brzdící kohout rukojeťový ovladač KRD 7

47


Stáhnout ppt "Úvodní stránka KVs3-B-2010 – Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel."

Podobné prezentace


Reklamy Google