Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."— Transkript prezentace:

1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141

2 Včelařský spolek v Hranicích - rozšíření expozice - naučná stezka ZO ČSV Hranice

3 Historie spolku  Včelařský spolek v Hranicích byl založen 31. 3. 1919 pod názvem Včelařský spolek Libora Scholze pro Hranice a okolí.  Na vzniku spolku se podílelo 15 včelařů.  V období od roku 1972 - činnost spolku velmi dobrá. (přednášky, pro manželky včelařů - kurzy medového pečiva, výrobky vystavovány v gotickém sále bývalého Městského národního výboru, zájezdy, dům v Potoční ulici, včelín s 18 včelstvy.  Po roce 1990 - útlum. Zemědělská družstva již neprojevovala zájem o přísun včelstev ke svým zemědělským kulturám.

4 Historie spolku  Výkup medu - velmi nízká cenu a cena cukru pro nakrmení včelstev v zimním období - vysoká. Proto došlo ke snižování stavů včelstev.  Další snížení včelstev – rok 1997 při povodni, která postihla Hranice a okolí. Stejná situace - i po roce 2000.  V současné době spadá pod základní organizaci 28 obcí a má 157 členů, kteří se starají přibližně o 1600 včelstev. Průměrný věk členů základní organizace je 60 let.  Cílem obětavých členů organizace je udržet zájem o včelařství, které přináší užitek nejen lidem, ale především přírodě

5 Včelařské muzeum  Realizace muzea včelařství - pro zvýšení zájmu občanů o včelařství - přiblížení tohoto oboru lidské činnosti veřejnosti  Dům v Hranicích na Potoční ulici - ideální prostor pro umístění muzea - objekt nebyl donedávna plně využitý.  Jedna velká místnost do tvaru „L“, - v současnosti umístění expozice o včelařství  Dvě menší místnosti - výuková a přednášková jsou umístěny, další místnost - výrobky spojené se včelařstvím, které si mohou návštěvníci muzea zakoupit.

6 Včelařské muzeum  Expozice - předměty spojené s obhospodařováním včelstev, nástroje pro vymetání medu a na výrobu jiných včelařských produktů.  Expozice - vznik v září 2009 díky příspěvkům včelařů z okolí. Darování či zapůjčení úlů, včelařských nástrojů, medometů ad.  Informační tabule - biologie včel (matka, trubec, dělnice) – zajímavosti o jejich životě.  Aktuální stav expozice - možnost podívat se na vystavené věci, poslechnout si výklad zástupců včelařského spolku  Postrádání jasné myšlenky! Zaměření expozice velmi všeobecně, bez nasměrování na určité cílové skupiny. Proto rozhodnutí – zapojení se do přípravy koncepcí minimuzeí.

7 Cíle expozice  Základní cíl - s ohledem na vysoký průměrný věk včelařů - propagace včelařství mezi mladou generací (zájem o včelařství je u mladé generace velmi nízký – malá informovanost, jiný způsob trávení volného času, vzrůstající počet osob, které jsou na včelí bodnutí alergické)  Působení na mladou generaci prostřednictvím propagace a informování o včelařském řemeslu- zaujmout část mladých lidí, kteří by se mohli stát jejich pokračovateli.  Využití domu ve vlastnictví spolku, stmelení aktivních včelařů prostřednictvím pořádání akcí v přednáškové místnosti během roku, na kterých si můžou předávat zkušenosti, poznatky a sdělovat si novinky.  Propagace českého medu

8 Cílové skupiny  Mladí lidé - hlavní cílovou skupinou - do expozice by nově měly být začleněny části věnované právě dětem a mládeži.  Přístupnost expozice pro všechny ostatní zájemce – i pro starší generaci.  Prezentování expozice - jen základní fakta o včelařství způsobem neutrálním - zacílení na věkové kategorie bude v režii průvodců, kteří budou návštěvníky provázet.  Oslovení dětí a mládeže dvěma způsoby - poskytnutí základních informací o včelách, včelaření a včelích produktech, oslovení těch, kteří projeví zájem, s nabídkou vstupu do včelařského kroužku.  Věkové rozpětí pro vybranou cílovou skupinu je od 6 let, což odpovídá žákům první třídy základní školy, do 13 let.

9 Předmět expozice  Stávající expozice prezentuje včelařství z řady úhlů pohledů. Hlavně je zaměřena na:  Základní informace o včelách (informační tabule o biologii včel + výklad průvodce)  Včelařské vybavení a nástroje (předměty – úly, „oplodňáčky“, kuřák, kukla, medomet, vidlička na odvíčkování rámků, lis na mezistěny + výklad průvodce)  Včelí produkty a výrobky z nich (předměty – med, medovina, pečivo, kosmetika, propolis + výklad průvodce).  Činnost včelaře ( výroba svíček, zdobení perníčků, výroba rámků, zatavování mezistěn – praktické ukázky + výklad průvodce).  Včelařský rok (informační tabule – představení práce včelaře a životního cyklu včel v průběhu roku + výklad průvodce).

10 Předmět expozice  Navrhované rozšíření expozice pro děti a mládež je zaměřeno na osobu a profesi včelaře. Konkrétně jde o oblasti:  Znalost přírody (včelař potřebuje znát mnoho věcí o přírodě)  Schopnost pozorovat přírodu (včelař se musí umět dívat a být pozorný)  Znalost řeči přírody (včelař se musí naučit rozumět signálům přírody, které většina dnešních lidí už nevnímá)  Zručnost (včelař musí mít šikovné ruce)

11 Téma expozice  Základní téma expozice : „Být dobrým včelařem není vůbec snadné. Včelař musí hodně umět a znát.“  Cíl: vzbuzení u potenciálních zájemců o včelařství zdravé zvědavosti a úcty.  Včelaření - zábavná hra s tajemstvími přírody.  Po absolvování expozice a výkladu - včelaření je velmi zajímavá věc, včelař - pouze člověk s určitými vlastnostmi, vlohami a chutí učit se novým věcem. Včelař musí mít rád přírodu, rozumět jejím signálům a umět na ně reagovat, musí být zručný a vynalézavý.

12 Forma interpretace  Stávající expozice - umístění v největší místnosti včelařského domu. Založení na kombinaci informačních panelů na zdech a originálních předmětů, jako jsou různé druhy úlů, včelařských nástrojů a zařízení.  Nedílnou součástí expozice je také výstava produktů, ukázka zpracování vosku a doprovodný výklad průvodce.  Problémem expozice je ale skutečnost, že příliš nevypovídá o včelaři a nenabízí mnoho možností pro aktivní a přímé zapojení dětí a mládeže. Proto návrh expozici zatraktivnit vytvořením tzv. „Poznávací stezky“.

13 Forma interpretace  Do existující expozice přidat interaktivní stanoviště, na nichž děti nasbírají zábavnou formou množství informací a zkušeností. Absolvováním stanovišť děti poznají, co vše musí včelař vědět o přírodě, konkrétně o flóře i fauně, jaké musí mít vlastnosti a dovednosti.  Vedení zkušeným průvodcem, který dětem danou problematiku jednoduše objasní a vyzve je k praktické činnosti – absolvování úkolu - vyvinutí jednoduchých pracovních listů, které by si děti mohly odnést s sebou. Jako doplněk - promítání krátkých tematicky zaměřených filmů pomocí dataprojektoru.

14 Rozvržení a anotace expozice

15 Doplnění stávající expozice  Doplnění stávající expozice s vystavenými exponáty (úly, oplodňáčky, včelařské nástroje, medomety, ad.) - o figurínu včelaře a čtyři interaktivní stanoviště.  Figurína včelaře U vchodu do expozice bude umístěna figurína včelaře ve včelařském oblečení, kukle, rukavicích s včelařským náčiním. Proměňování figuríny dle možností Díky figuríně si budou moci mladí návštěvníci udělat jasnou vizuální představu, jak včelař vypadá při výkonu svého řemesla.

16 Doplnění stávající expozice  Znalost přírody ve vztahu ke včelám  Umístění obrázků květin a stromů formou knihy, nebo herbářů, tabulek apod. Poznávání jednotlivých rostlin, dodávání známých informací, informace k jednotlivým květinám a jejich význam pro včelařství.  Informování dětí o tom - jaký je rozdíl mezi rostlinami medonosnými a nemedonosnými a rozpoznání rozdílu mezi včelou, vosou a sršněm, matkou, trubcem, dělnici…

17 Doplnění stávající expozice  Signály přírody  Sledování signálů přírody - ve správnou dobu udělat správnou věc.  Na stanovišti budou děti zjišťovat, co různé signály, které nám příroda dává, znamenají, a které signály znají.  Umístění vhodných obrázků, (vlaštovky, sněženky, nebo petrklíče jako symboly příchodu jara). Větvička jehněd - první strom, který včely opylují.  Vyjádření návštěvníků, jaké signály, které nám příroda dává, znají.  Výklad průvodce upozorní nejen na význam různých signálů v přírodě, ale zvlášť vypíchne ty signály, které úzce souvisí se včelařením.

18 Doplnění stávající expozice  Schopnost pozorovat přírodu  Nutná znalost signálů přírody.  Schopnost pozorovat, soustředit se na určitou věc a vidět zdánlivé maličkosti - velmi důležité.  Včelař musí mít přírodu rád, musí být bystrý, ale také vytrvalý a trpělivý.  Vyzkoušení těchto vlastností a dovedností dětí na stanovišti. ( využití obrázků skrytých ve spleti čar - úkolem je obrázek rozpoznat.) Obrázky se budou týkat včelařské tématiky, bude se jednat o různé rostliny, stromy, zvířata, včelařské nástroje apod.  Velmi atraktivním prvkem bude rovněž prosklený úl, ve kterém děti budou přímo sledovat život včel.

19 Doplnění stávající expozice  Zručnost  Zručnost je pro každého včelaře velmi důležitá. Práce s živými tvory vyžaduje cit a opatrnost. Možnost vyzkoušení zručnosti každého návštěvníka- prostřednictvím jednoduchých úkonů včelařského řemesla (přesouvání rámků z jednoho úlu do druhého, od prázdných přes zavíčkovaných, ale i slepených). Na slepené rámky bude použit rozpěrák – velmi opatrná manipulace, aby nebyly rozmáčknuty včely. Včely v úlu nebudou!  Starší děti – možnost vyzkoušení výroby rámků.  Důležité nemít strach ze včel!! Z důvodů bezpečnosti si budou moci děti sáhnout pouze na trubce, který je bez žihadla a tedy nepíchá.  Všechny činnosti budou děti vykonávat pod dohledem průvodce.

20 Doplnění stávající expozice  Vyhodnocení  Na závěr děti za projití „Stezky poznání“ obdrží od muzea drobné dárky, například jehlu s včelou, perníček, nebo jiný výrobek ze včelích produktů. Budou si moci vyzkoušet včelařskou kuklu, ochutnat med.

21 Ostatní části expozice  Kromě výše zmíněných nových stanovišť v expozici zůstanou vystaveny předměty úzce spjaté se včelařením.  Několik druhů úlů, různého stáří, velikosti i účelu, - možnost vyzkoušení manipulace s jednotlivými přihrádkami vybraných úlů.  U úlů budou vystaveny rámky v jednotlivých stavech od čistého rámku, rámku s prázdnými mezistěny, částečně zaplněné rámky, až zcela zaplněné a zavíčkované rámky.

22 Ostatní části expozice  Vystavení jednotlivých předmětů, které jsou potřeba při obhospodařování včelstev, jako jsou včelařská kukla, rukavice, kuřák, rozpěrka, speciální vidlice k odvíčkování plástů, medomety. Nejstarší medomet pochází z počátku 20. století. Nejmodernější medomet je z nerezu a pochází již z 21. století.  Vystavení nádoby na oddělování vosku, na získávání zbytků medu, které ulpěly na voštinkách (odpad při odvíčkování rámků).  Vystavení různých vosků, dobře dělaných i nekvalitních.  Umístění lisu na mezistěny. Mezistěny se poté zataví do rámků a celý koloběh včelaření začíná znovu.  Součástí expozice je také informační tabule o včelách.

23 Výuková místnost

24  Výuková místnost je vybavena šesti stoly, a audio a video technikou. Je zde tedy možné pouštět různé dokumenty a filmy pro návštěvníky muzea. Na jedné stěně je umístěna malá výstava fotografií, které mapují činnost včelařského spolku v průběhu jeho historie.

25 Aktivity a zdroje  Současnost expozice - značné množství exponátů - proto nutnost protřídění exponátů. Některé budou přesunuty, či uschovány pro pozdější obměnu expozice. Vyzvání členů spolku včelařů ke stálému nabízení zajímavých předmětů a dokumentů.  Pro nová stanoviště – nutnost pořízení nových předmětů. Ve spolupráci s lidmi, kteří mají zkušenost se vzděláváním dětí v dané věkové kategorii – navržení konkrétní podoby potřebných prvků expozice a spolupráce s grafickým studiem na jejich výrobě.s

26 Aktivity a zdroje  Navázání spolupráce muzea se Střední lesnickou školou, kde je provozován „Kroužek mladých včelařů.“ Přispění vedoucích i členů jejich výtvory, věnování se či zapůjčení herbáře, pomáhání v muzeu, apod.  Oslovení spolku velkoskladu včelařských potřeb a zakoupení knihy pro děti předškolního a školního věku, další vhodný naučný materiál, případně včelařské pomůcky.  Časopis „Včelařství“ - cenný zdroj informací. Také využití zkušenosti včelařského muzea v Chlebovicích.  Pro získání informací ohledně historie včelařství v hranickém regionu bude potřeba spolupracovat se Zemským archivem v Přerově – Henčlově.

27 Financování muzea  Provoz muzea, pořizování exponátů do expozice - značně finančně náročné.  Finanční prostředky včelařského spolku jsou omezené  Proto je potřeba hledat potřebné finance u obcí, firem a dalších organizací.

28 Město Hranice  Muzeum zapadá do koncepce města Hranice v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Díky svému zaměření na včelařství nemá muzeum v širokém okolí města Hranic konkurenci. Navíc se muzeum snaží zaujmout především mladou generaci. Svou nabídkou chce oslovit školy z Hranic a okolí a to jak v oblasti mimoškolního vzdělávání tak prevence kriminality mládeže prostřednictvím organizování zájmových aktivit.  Muzeum proto může přispět k rozvoji cestovního ruchu Hranic, ke zkvalitnění vzdělávání a k prevenci negativních společenských jevů, a proto by město mělo mít zájem tuto aktivitu podporovat finančně i morálně.

29 Možné zdroje financování  Okolní obce  Příspěvky od okolních obcí. V současnosti mají provozovatelé muzea kladné zkušenosti a některé obce již nyní na muzeum přispívají.  Zemědělská družstva  Zemědělská družstva jako soukromé subjekty nemají příliš ochotu do muzea investovat.  Podniky a podnikatelé  Spolupráce s některými podniky je již nyní úspěšná, například společnost Cement Hranice, a.s. vybavila prostřednictvím Grantového programu výukovou místnost muzea. Společnost je připravena s muzeem spolupracovat i v budoucnosti.

30 Provoz expozice  Provoz  Muzeum včelařství nyní provozují zástupci včelařského spolku z Hranic Stanislava a Pavel Malovcovi.  Přístupnost muzea každý pátek, v případě zájmu více jak pěti osob – možná telefonická domluva i na jiném termínu.  V muzeu je vedena kniha návštěv, kam mohou návštěvníci psát své poznámky a postřehy ohledně muzea.

31 Propagace  Propagace muzea hranickou kabelovou televizí. Pozvánky na akce – součást pořadu Ruleta, který občany informuje o společenských, kulturních a sportovních akcích na Hranicku.  Využití propagace v místním tisku, také oslovování potenciálních návštěvníků přímo. Provozovatelé nabízí prohlídky pro základní školy, školky. Dále muzeum propagují v přilehlých lázních Teplice nad Bečvou.  Velký potenciál k úspěchu Muzea, jelikož je prvním a jediným muzeem o včelařství, které se nachází na střední Moravě. Nejbližší muzeum včelařství - Chlebovice u Frýdku-Místku.

32 Rozpočet na roční činnost včelařského muzea VÝDAJE – CELKEM: 41. 300 K Č  Figurína,kombinéza s kloboukem,rukavice kuřák, boty: 5400 Kč  Prosklený úl se včelami a včelařským zařízením : 16900 Kč  Vybudování poznávací stezky v muzeu: 4700 Kč  Provozní náklady (energie): 8300 Kč  Doprava: 6000 Kč

33 VČELÍ NAUČNÁ STEZKA PROČ MÁ STEZKA VŮBEC VZNIKNOUT?  Cílem projektu je zvýšit zájem a popularitu včelařství jako jednoho z nejstarších živočišných oborů v regionu Hranicko prostřednictvím vybudování včelí naučné stezky. Vnik velkých obchodních řetězců a levných „náhražek“ medu na českém trhu již řadu let způsobuje úpadek včelařství, který se projevuje poklesem zájmu zejména ze strany mladých adeptů včelařství, snížením poptávky veřejnosti po regionálních medových produktech i oslabením tradičního spolkového života spojeného s chovem včel.

34 ČÍM BY BYLA NAUČNÁ STEZKA CHARAKTERISTICKÁ?  Základním kamenem projektu bude vybudování včelí naučné stezky, která na jednotlivých stanovištích bude popisovat život včel, včelí produkty a výrobky z nich, kde první stanoviště by bylo u Včelařského muzea ve spolkovém domě Včelařský dům v Hranicích podél cyklostezky směrem na Rybáře a ukončení bude v Hranicích, Pod křivým poblíž cyklostezky, kde bude posezení a zájemci si mohou prohlídnout život včel v proskleném úle.

35 Řazení stezky Panel č.1  Český svaz včelařů - Popisuje funkci Českého svazu včelařů jako neziskovou organizaci. Dále velmi stručně zachycuje historii základní organizace- panel by byl umístěn na budově ZO ČSV Hranice Potoční 818.

36 Řazení stezky Panel č. 2 Včelí produkty - Panel by byl umístěn poblíž autobusové zastávky koupaliště Hranice, která se nachází u cyklostezky. Panel č. 3 Včelařský rok - Pojednával by o jarním proletu, rojení a loupeži včel. Jevy, které se ve včelstvu v průběhu roku běžně odehrávají.

37 Řazení stezky Panel č. 4 - Od brtí až po nástavky Velmi stručně by popisoval vývoj úlů. Na panel by byl umístěn poblíž cyklostezky na parcele číslo 2209/2v k.ú. Hranice Byl by v lokalitě, do které se připravují ukázky starých úlů a posezení.. Panel č. 5 - Včela a příroda Popisoval by jedince žijící v úle a opylovací činnost včel - panel by byl umístěn poblíž cyklostezky na parcele číslo 2209/2v k.ú. Hranice.

38 Řazení stezky Panel č. 6 - Jak včely komunikují a co včely ohrožuje Co oznamuje včela svým družkám včelími tanečky ? Včelaření nejsou jen samé radosti, trápí nás i nemoci včel, především varoáza a mor - panel by byl místěn poblíž cyklostezky na parcele číslo 2209/2v k.ú. Hranice, kde by bylo posezení a prosklený úl se včelami

39 CO LZE OD STEZKY OČEKÁVAT?  Očekávat lze především to, že veřejnost se naprosto nenásilnou formou a v hezkém přírodním prostředí dozví informace o včelařském oboru. Včelí naučná stezka je součástí veřejné „ cyklistické dopravní tepny“. Mladí lidé i ti dříve narození pohybující se po cyklostezce na bicyklu či in-line bruslích mohou chvíle odpočinku proložit zajímavým počtením o včelách a hezkým posezením u včel v proskleném úle.

40 Časový harmonogram realizace projektu 02/2010 Zahájení přípravy projektu – ustanovení pracovní skupiny k projektu, vyžádání příslušných povolení od institucí ohledně vybudování včelí naučné stezky. Zajištění materiálu týkajících se ZO ČSV z bývalého Okresního archívu. Propagační kampaň k projektu 04/2010 Jednání pracovní skupiny – vyhodnocení získaných materiálu a naplánování dalších aktivit vybudování včelí naučné stezky

41 Časový harmonogram realizace projektu 06/2010 Zahájení realizace – jednání pracovní skupiny k projektu, naplánování aktivit projektu, zadání zhotovení tabulí stojanů a odpočívky. Propagační kampaň k projektu. Kontaktování členů sdružení – shromáždění potenciálních objektů na včelí naučnou stezku 07/2010 Jednání pracovní skupiny – vyhodnocení projektu od zahájení a stanovení dalších cílů projektu, umístění exponátů na konci včelí naučné stezky u posezení a proskleného úlu.

42 Časový harmonogram realizace projektu 08/2010 Jednání pracovní skupiny – vyhodnocení projektu od posledního jednání a stanovení dalších cílů, Časový harmonogram realizace projektu bude od zahájení až do ukončení operativně doplňován o nově vzniklé skutečnosti 09/2010 Slavnostní otevření včelí naučné stezky a „1 výročí otevření včelařského muzea “ Propagace výsledků projektu

43 Rozpočet projektu VÝDAJE – CELKEM 125.520 K Č Materiál:96.120 Kč Doprava:1.200 Kč Ostatní služby : 28.200 Kč

44 Děkuji za pozornost Bc. Klvaňová Naděžda Projektová manažerka Smarv o.p.s 23.04.2010


Stáhnout ppt "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."

Podobné prezentace


Reklamy Google