Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV"— Transkript prezentace:

1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV
PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141

2 Včelařský spolek v Hranicích - rozšíření expozice - naučná stezka
ZO ČSV Hranice

3 Historie spolku Včelařský spolek v Hranicích byl založen pod názvem Včelařský spolek Libora Scholze pro Hranice a okolí. Na vzniku spolku se podílelo 15 včelařů. V  období od roku činnost spolku velmi dobrá. (přednášky, pro manželky včelařů - kurzy medového pečiva, výrobky vystavovány v gotickém sále bývalého Městského národního výboru, zájezdy, dům v Potoční ulici, včelín s 18 včelstvy. Po roce útlum. Zemědělská družstva již neprojevovala zájem o přísun včelstev ke svým zemědělským kulturám.

4 Historie spolku Výkup medu - velmi nízká cenu a cena cukru pro nakrmení včelstev v zimním období - vysoká. Proto došlo ke snižování stavů včelstev. Další snížení včelstev – rok 1997 při povodni, která postihla Hranice a okolí. Stejná situace - i po roce 2000. V současné době spadá pod základní organizaci 28 obcí a má 157 členů, kteří se starají přibližně o 1600 včelstev. Průměrný věk členů základní organizace je 60 let. Cílem obětavých členů organizace je udržet zájem o včelařství, které přináší užitek nejen lidem, ale především přírodě

5 Včelařské muzeum Realizace muzea včelařství - pro zvýšení zájmu občanů o včelařství - přiblížení tohoto oboru lidské činnosti veřejnosti Dům v Hranicích na Potoční ulici - ideální prostor pro umístění muzea - objekt nebyl donedávna plně využitý. Jedna velká místnost do tvaru „L“, - v současnosti umístění expozice o včelařství Dvě menší místnosti - výuková a přednášková jsou umístěny, další místnost - výrobky spojené se včelařstvím, které si mohou návštěvníci muzea zakoupit.

6 Včelařské muzeum Expozice - předměty spojené s obhospodařováním včelstev, nástroje pro vymetání medu a na výrobu jiných včelařských produktů. Expozice - vznik v září 2009 díky příspěvkům včelařů z okolí. Darování či zapůjčení úlů, včelařských nástrojů, medometů ad. Informační tabule - biologie včel (matka, trubec, dělnice) – zajímavosti o jejich životě. Aktuální stav expozice - možnost podívat se na vystavené věci, poslechnout si výklad zástupců včelařského spolku Postrádání jasné myšlenky! Zaměření expozice velmi všeobecně, bez nasměrování na určité cílové skupiny. Proto rozhodnutí – zapojení se do přípravy koncepcí minimuzeí.

7 Cíle expozice Základní cíl - s ohledem na vysoký průměrný věk včelařů - propagace včelařství mezi mladou generací (zájem o včelařství je u mladé generace velmi nízký – malá informovanost, jiný způsob trávení volného času, vzrůstající počet osob, které jsou na včelí bodnutí alergické) Působení na mladou generaci prostřednictvím propagace a informování o včelařském řemeslu- zaujmout část mladých lidí, kteří by se mohli stát jejich pokračovateli. Využití domu ve vlastnictví spolku, stmelení aktivních včelařů prostřednictvím pořádání akcí v přednáškové místnosti během roku, na kterých si můžou předávat zkušenosti, poznatky a sdělovat si novinky. Propagace českého medu

8 Cílové skupiny Mladí lidé - hlavní cílovou skupinou - do expozice by nově měly být začleněny části věnované právě dětem a mládeži. Přístupnost expozice pro všechny ostatní zájemce – i pro starší generaci. Prezentování expozice - jen základní fakta o včelařství způsobem neutrálním - zacílení na věkové kategorie bude v režii průvodců, kteří budou návštěvníky provázet. Oslovení dětí a mládeže dvěma způsoby - poskytnutí základních informací o včelách, včelaření a včelích produktech, oslovení těch, kteří projeví zájem, s nabídkou vstupu do včelařského kroužku. Věkové rozpětí pro vybranou cílovou skupinu je od 6 let, což odpovídá žákům první třídy základní školy, do 13 let.

9 Předmět expozice Stávající expozice prezentuje včelařství z řady úhlů pohledů. Hlavně je zaměřena na: Základní informace o včelách (informační tabule o biologii včel + výklad průvodce) Včelařské vybavení a nástroje (předměty – úly, „oplodňáčky“, kuřák, kukla, medomet, vidlička na odvíčkování rámků, lis na mezistěny + výklad průvodce) Včelí produkty a výrobky z nich (předměty – med, medovina, pečivo, kosmetika, propolis + výklad průvodce). Činnost včelaře ( výroba svíček, zdobení perníčků, výroba rámků, zatavování mezistěn – praktické ukázky + výklad průvodce). Včelařský rok (informační tabule – představení práce včelaře a životního cyklu včel v průběhu roku + výklad průvodce).

10 Předmět expozice Navrhované rozšíření expozice pro děti a mládež je zaměřeno na osobu a profesi včelaře. Konkrétně jde o oblasti: Znalost přírody (včelař potřebuje znát mnoho věcí o přírodě) Schopnost pozorovat přírodu (včelař se musí umět dívat a být pozorný) Znalost řeči přírody (včelař se musí naučit rozumět signálům přírody, které většina dnešních lidí už nevnímá) Zručnost (včelař musí mít šikovné ruce)

11 Téma expozice Základní téma expozice : „Být dobrým včelařem není vůbec snadné. Včelař musí hodně umět a znát.“ Cíl: vzbuzení u potenciálních zájemců o včelařství zdravé zvědavosti a úcty. Včelaření - zábavná hra s tajemstvími přírody. Po absolvování expozice a výkladu - včelaření je velmi zajímavá věc, včelař - pouze člověk s určitými vlastnostmi, vlohami a chutí učit se novým věcem. Včelař musí mít rád přírodu, rozumět jejím signálům a umět na ně reagovat, musí být zručný a vynalézavý.

12 Forma interpretace Stávající expozice - umístění v největší místnosti včelařského domu. Založení na kombinaci informačních panelů na zdech a originálních předmětů, jako jsou různé druhy úlů, včelařských nástrojů a zařízení. Nedílnou součástí expozice je také výstava produktů, ukázka zpracování vosku a doprovodný výklad průvodce. Problémem expozice je ale skutečnost, že příliš nevypovídá o včelaři a nenabízí mnoho možností pro aktivní a přímé zapojení dětí a mládeže. Proto návrh expozici zatraktivnit vytvořením tzv. „Poznávací stezky“.

13 Forma interpretace Do existující expozice přidat interaktivní stanoviště, na nichž děti nasbírají zábavnou formou množství informací a zkušeností. Absolvováním stanovišť děti poznají, co vše musí včelař vědět o přírodě, konkrétně o flóře i fauně, jaké musí mít vlastnosti a dovednosti. Vedení zkušeným průvodcem, který dětem danou problematiku jednoduše objasní a vyzve je k praktické činnosti – absolvování úkolu - vyvinutí jednoduchých pracovních listů, které by si děti mohly odnést s sebou. Jako doplněk - promítání krátkých tematicky zaměřených filmů pomocí dataprojektoru.

14 Rozvržení a anotace expozice

15 Doplnění stávající expozice
Doplnění stávající expozice s vystavenými exponáty (úly, oplodňáčky, včelařské nástroje, medomety, ad.) - o figurínu včelaře a čtyři interaktivní stanoviště. Figurína včelaře U vchodu do expozice bude umístěna figurína včelaře ve včelařském oblečení, kukle, rukavicích s včelařským náčiním. Proměňování figuríny dle možností Díky figuríně si budou moci mladí návštěvníci udělat jasnou vizuální představu, jak včelař vypadá při výkonu svého řemesla.

16 Doplnění stávající expozice
Znalost přírody ve vztahu ke včelám Umístění obrázků květin a stromů formou knihy, nebo herbářů, tabulek apod. Poznávání jednotlivých rostlin, dodávání známých informací, informace k jednotlivým květinám a jejich význam pro včelařství. Informování dětí o tom - jaký je rozdíl mezi rostlinami medonosnými a nemedonosnými a rozpoznání rozdílu mezi včelou, vosou a sršněm, matkou, trubcem, dělnici…

17 Doplnění stávající expozice
Signály přírody Sledování signálů přírody - ve správnou dobu udělat správnou věc. Na stanovišti budou děti zjišťovat, co různé signály, které nám příroda dává, znamenají, a které signály znají. Umístění vhodných obrázků, (vlaštovky, sněženky, nebo petrklíče jako symboly příchodu jara) . Větvička jehněd první strom, který včely opylují. Vyjádření návštěvníků, jaké signály, které nám příroda dává, znají. Výklad průvodce upozorní nejen na význam různých signálů v přírodě, ale zvlášť vypíchne ty signály, které úzce souvisí se včelařením.

18 Doplnění stávající expozice
Schopnost pozorovat přírodu Nutná znalost signálů přírody. Schopnost pozorovat, soustředit se na určitou věc a vidět zdánlivé maličkosti - velmi důležité. Včelař musí mít přírodu rád, musí být bystrý, ale také vytrvalý a trpělivý. Vyzkoušení těchto vlastností a dovedností dětí na stanovišti. ( využití obrázků skrytých ve spleti čar -úkolem je obrázek rozpoznat.) Obrázky se budou týkat včelařské tématiky, bude se jednat o různé rostliny, stromy, zvířata, včelařské nástroje apod. Velmi atraktivním prvkem bude rovněž prosklený úl, ve kterém děti budou přímo sledovat život včel.

19 Doplnění stávající expozice
Zručnost Zručnost je pro každého včelaře velmi důležitá. Práce s živými tvory vyžaduje cit a opatrnost. Možnost vyzkoušení zručnosti každého návštěvníka- prostřednictvím jednoduchých úkonů včelařského řemesla (přesouvání rámků z jednoho úlu do druhého, od prázdných přes zavíčkovaných, ale i slepených). Na slepené rámky bude použit rozpěrák – velmi opatrná manipulace, aby nebyly rozmáčknuty včely. Včely v úlu nebudou! Starší děti – možnost vyzkoušení výroby rámků. Důležité nemít strach ze včel!! Z důvodů bezpečnosti si budou moci děti sáhnout pouze na trubce, který je bez žihadla a tedy nepíchá. Všechny činnosti budou děti vykonávat pod dohledem průvodce.

20 Doplnění stávající expozice
Vyhodnocení Na závěr děti za projití „Stezky poznání“ obdrží od muzea drobné dárky, například jehlu s včelou, perníček, nebo jiný výrobek ze včelích produktů. Budou si moci vyzkoušet včelařskou kuklu, ochutnat med.

21 Ostatní části expozice
Kromě výše zmíněných nových stanovišť v expozici zůstanou vystaveny předměty úzce spjaté se včelařením. Několik druhů úlů, různého stáří, velikosti i účelu, - možnost vyzkoušení manipulace s jednotlivými přihrádkami vybraných úlů. U úlů budou vystaveny rámky v jednotlivých stavech od čistého rámku, rámku s prázdnými mezistěny, částečně zaplněné rámky, až zcela zaplněné a zavíčkované rámky.

22 Ostatní části expozice
Vystavení jednotlivých předmětů, které jsou potřeba při obhospodařování včelstev, jako jsou včelařská kukla, rukavice, kuřák, rozpěrka, speciální vidlice k odvíčkování plástů, medomety. Nejstarší medomet pochází z počátku 20. století. Nejmodernější medomet je z nerezu a pochází již z 21. století. Vystavení nádoby na oddělování vosku, na získávání zbytků medu, které ulpěly na voštinkách (odpad při odvíčkování rámků). Vystavení různých vosků, dobře dělaných i nekvalitních. Umístění lisu na mezistěny. Mezistěny se poté zataví do rámků a celý koloběh včelaření začíná znovu. Součástí expozice je také informační tabule o včelách.

23 Výuková místnost

24 Výuková místnost Výuková místnost je vybavena šesti stoly, a audio a video technikou. Je zde tedy možné pouštět různé dokumenty a filmy pro návštěvníky muzea. Na jedné stěně je umístěna malá výstava fotografií, které mapují činnost včelařského spolku v průběhu jeho historie.

25 Aktivity a zdroje Současnost expozice - značné množství exponátů - proto nutnost protřídění exponátů. Některé budou přesunuty, či uschovány pro pozdější obměnu expozice. Vyzvání členů spolku včelařů ke stálému nabízení zajímavých předmětů a dokumentů. Pro nová stanoviště – nutnost pořízení nových předmětů. Ve spolupráci s lidmi, kteří mají zkušenost se vzděláváním dětí v dané věkové kategorii – navržení konkrétní podoby potřebných prvků expozice a spolupráce s grafickým studiem na jejich výrobě.s

26 Aktivity a zdroje Navázání spolupráce muzea se Střední lesnickou školou, kde je provozován „Kroužek mladých včelařů.“ Přispění vedoucích i členů jejich výtvory, věnování se či zapůjčení herbáře, pomáhání v muzeu, apod. Oslovení spolku velkoskladu včelařských potřeb a zakoupení knihy pro děti předškolního a školního věku, další vhodný naučný materiál, případně včelařské pomůcky. Časopis „Včelařství“ - cenný zdroj informací. Také využití zkušenosti včelařského muzea v Chlebovicích. Pro získání informací ohledně historie včelařství v hranickém regionu bude potřeba spolupracovat se Zemským archivem v Přerově – Henčlově.

27 Financování muzea Provoz muzea, pořizování exponátů do expozice - značně finančně náročné. Finanční prostředky včelařského spolku jsou omezené Proto je potřeba hledat potřebné finance u obcí, firem a dalších organizací.

28 Město Hranice Muzeum zapadá do koncepce města Hranice v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Díky svému zaměření na včelařství nemá muzeum v širokém okolí města Hranic konkurenci. Navíc se muzeum snaží zaujmout především mladou generaci. Svou nabídkou chce oslovit školy z Hranic a okolí a to jak v oblasti mimoškolního vzdělávání tak prevence kriminality mládeže prostřednictvím organizování zájmových aktivit. Muzeum proto může přispět k rozvoji cestovního ruchu Hranic, ke zkvalitnění vzdělávání a k prevenci negativních společenských jevů, a proto by město mělo mít zájem tuto aktivitu podporovat finančně i morálně.

29 Možné zdroje financování
Okolní obce Příspěvky od okolních obcí. V současnosti mají provozovatelé muzea kladné zkušenosti a některé obce již nyní na muzeum přispívají. Zemědělská družstva Zemědělská družstva jako soukromé subjekty nemají příliš ochotu do muzea investovat. Podniky a podnikatelé Spolupráce s některými podniky je již nyní úspěšná, například společnost Cement Hranice, a.s. vybavila prostřednictvím Grantového programu výukovou místnost muzea. Společnost je připravena s muzeem spolupracovat i v budoucnosti.

30 Provoz expozice Provoz
Muzeum včelařství nyní provozují zástupci včelařského spolku z Hranic Stanislava a Pavel Malovcovi. Přístupnost muzea každý pátek, v případě zájmu více jak pěti osob – možná telefonická domluva i na jiném termínu. V muzeu je vedena kniha návštěv, kam mohou návštěvníci psát své poznámky a postřehy ohledně muzea.

31 Propagace Propagace muzea hranickou kabelovou televizí. Pozvánky na akce – součást pořadu Ruleta, který občany informuje o společenských, kulturních a sportovních akcích na Hranicku. Využití propagace v místním tisku, také oslovování potenciálních návštěvníků přímo. Provozovatelé nabízí prohlídky pro základní školy, školky. Dále muzeum propagují v přilehlých lázních Teplice nad Bečvou. Velký potenciál k úspěchu Muzea, jelikož je prvním a jediným muzeem o včelařství, které se nachází na střední Moravě. Nejbližší muzeum včelařství - Chlebovice u Frýdku-Místku.

32 Rozpočet na roční činnost včelařského muzea
VÝDAJE – CELKEM: Kč Figurína ,kombinéza s kloboukem,rukavice kuřák, boty: 5400 Kč Prosklený úl se včelami a včelařským zařízením : Kč Vybudování poznávací stezky v muzeu: Kč Provozní náklady (energie): 8300 Kč Doprava: Kč

33 VČELÍ NAUČNÁ STEZKA PROČ MÁ STEZKA VŮBEC VZNIKNOUT?
Cílem projektu je zvýšit zájem a popularitu včelařství jako jednoho z nejstarších živočišných oborů v regionu Hranicko prostřednictvím vybudování včelí naučné stezky. Vnik velkých obchodních řetězců a levných „náhražek“ medu na českém trhu již řadu let způsobuje úpadek včelařství, který se projevuje poklesem zájmu zejména ze strany mladých adeptů včelařství, snížením poptávky veřejnosti po regionálních medových produktech i oslabením tradičního spolkového života spojeného s chovem včel.

34 ČÍM BY BYLA NAUČNÁ STEZKA CHARAKTERISTICKÁ?
Základním kamenem projektu bude vybudování včelí naučné stezky , která na jednotlivých stanovištích bude popisovat život včel, včelí produkty a výrobky z nich, kde první stanoviště by bylo u Včelařského muzea ve spolkovém domě Včelařský dům v Hranicích podél cyklostezky směrem na Rybáře a ukončení bude v Hranicích, Pod křivým poblíž cyklostezky, kde bude posezení a zájemci si mohou prohlídnout život včel v proskleném úle.

35 Řazení stezky Panel č.1 Český svaz včelařů - Popisuje funkci Českého svazu včelařů jako neziskovou organizaci. Dále velmi stručně zachycuje historii základní organizace- panel by byl umístěn na budově ZO ČSV Hranice Potoční 818.

36 Řazení stezky Panel č. 2 Včelí produkty - Panel by byl umístěn poblíž autobusové zastávky koupaliště Hranice, která se nachází u cyklostezky. Panel č. 3 Včelařský rok - Pojednával by o jarním proletu, rojení a loupeži včel. Jevy, které se ve včelstvu v průběhu roku běžně odehrávají.

37 Řazení stezky Panel č Od brtí až po nástavky Velmi stručně by popisoval vývoj úlů. Na panel by byl umístěn poblíž cyklostezky na parcele číslo 2209/2v k.ú. Hranice Byl by v lokalitě, do které se připravují ukázky starých úlů a posezení. . Panel č Včela a příroda Popisoval by jedince žijící v úle a opylovací činnost včel - panel by byl umístěn poblíž cyklostezky na parcele číslo 2209/2v k.ú. Hranice.

38 Řazení stezky Panel č. 6 - Jak včely komunikují a co včely ohrožuje Co oznamuje včela svým družkám včelími tanečky ? Včelaření nejsou jen samé radosti, trápí nás i nemoci včel, především varoáza a mor - panel by byl místěn poblíž cyklostezky na parcele číslo 2209/2v k.ú. Hranice, kde by bylo posezení a prosklený úl se včelami

39 CO LZE OD STEZKY OČEKÁVAT?
Očekávat lze především to, že veřejnost se naprosto nenásilnou formou a v hezkém přírodním prostředí dozví informace o včelařském oboru. Včelí naučná stezka je součástí veřejné „ cyklistické dopravní tepny“. Mladí lidé i ti dříve narození pohybující se po cyklostezce na bicyklu či in-line bruslích mohou chvíle odpočinku proložit zajímavým počtením o včelách a hezkým posezením u včel v proskleném úle.

40 Časový harmonogram realizace projektu
02/2010 Zahájení přípravy projektu – ustanovení pracovní skupiny k projektu, vyžádání příslušných povolení od institucí ohledně vybudování včelí naučné stezky. Zajištění materiálu týkajících se ZO ČSV z bývalého Okresního archívu. Propagační kampaň k projektu 04/2010 Jednání pracovní skupiny – vyhodnocení získaných materiálu a naplánování dalších aktivit  vybudování včelí naučné stezky

41 Časový harmonogram realizace projektu
06/2010 Zahájení realizace – jednání pracovní skupiny k projektu, naplánování aktivit projektu, zadání zhotovení tabulí stojanů a odpočívky. Propagační kampaň k projektu. Kontaktování členů sdružení – shromáždění potenciálních objektů na včelí naučnou stezku 07/2010 Jednání pracovní skupiny – vyhodnocení projektu od zahájení a stanovení dalších cílů projektu, umístění exponátů na konci včelí naučné stezky u posezení a proskleného úlu.

42 Časový harmonogram realizace projektu
08/2010 Jednání pracovní skupiny – vyhodnocení projektu od posledního jednání a stanovení dalších cílů, Časový harmonogram realizace projektu bude od zahájení až do ukončení operativně doplňován o nově vzniklé skutečnosti 09/2010 Slavnostní otevření včelí naučné stezky a „1 výročí otevření včelařského muzea “ Propagace výsledků projektu

43 Rozpočet projektu VÝDAJE – CELKEM 125.520 Kč Materiál: 96.120 Kč
Doprava: Kč Ostatní služby : Kč

44 Bc. Klvaňová Naděžda Projektová manažerka Smarv o.p.s 23.04.2010
Děkuji za pozornost Bc. Klvaňová Naděžda Projektová manažerka Smarv o.p.s


Stáhnout ppt "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV"

Podobné prezentace


Reklamy Google