Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problémová studie Větrná eroze půdy v Jihomoravském kraji a návrh jejího řešení ORR KrÚ JMK 10/2003 květen 2005 Agroprojekt PSO s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problémová studie Větrná eroze půdy v Jihomoravském kraji a návrh jejího řešení ORR KrÚ JMK 10/2003 květen 2005 Agroprojekt PSO s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Problémová studie Větrná eroze půdy v Jihomoravském kraji a návrh jejího řešení ORR KrÚ JMK 10/2003 květen 2005 Agroprojekt PSO s.r.o.

2 ORR KrÚ JMK 10/2003 Důvody zadání studie •Vysoká míra intenzivního zemědělského využívání krajiny •Vysoká míra ohrožení půdy vodní a větrnou erozí •Negativní dopady na zdraví obyvatel a na životní prostředí •Absence systémového přístupu a koncepce při řešení návrhu opatření ( hlavní část větrolamů z let 1947) •Neuspokojivý stav protierozní ochrany – trvalý růst negativního vlivu na kvalitu ovzduší (toto nezávisle konstatují rozvojové dokumenty – Koncepce snižování emisí a imisí JmK a Koncepce ochrany přírody – JmK) •Požadavek urychleného systémového přístupu a návrhu koncepčního řešení

3 Zpracovatel AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavíčkova 1b,638 00 Brno-Lesná http://www.agroprojektpso.cz/ Spoluřešitel VÚMOP- Oddělení pozemkových úprav Lidická 971/25, 602 00 Brno http://www.vumop.cz Zadavatel Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno http://www.kr-jihomoravsky.cz

4 ORR KrÚ JMK 10/2003 Popis cílů studie •Analýza problému větrné eroze v Jihomoravském kraji s její plošnou lokalizací a kategorizací hlediska nutnosti přijetí ochranných opatření •Návrh koncepčně ucelených, uskutečnitelných opatření a postupy k omezení důsledků větrné eroze •Prezentační výstupy pro internetové stránky Jihomoravského kraje a prezentace v PowerPointu pro Jihomoravský kraj

5 Rozsah využití studie •Studie byla zadána jako rozvojový dokument •Rozhodování o záležitostech postupného uskutečňování systematických opatření proti negativním účinkům větrné eroze půdy v Jihomoravském kraji •Oblast územního plánování •Rozvoj zemědělského podnikání •Oblast péče o životní prostředí se specifickým zaměřením na kvalitu ovzduší •Ovlivňování veřejné finanční podpory protierozních opatření •Využití v procesu projektování pozemkových úprav a realizace společných zařízení PÚ •Významnou součástí studie je digitální forma výstupů

6 Výčet a rozbor podkladů ZADAVATEL •digitální data ZABAGED1 - správní členění M 1:10 000 •otrofotomapa M 1:5000 •signální informace z geofondu •třídy ochrany půd •polohopisná rastrová mapa M 1:200 000 •mapa BPEJ M 1:5000 •chráněná území a národní parky •„Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje“ •LPIS POZEMKOVÉ ÚŘADY •přehled KPÚ a JPÚ a plány společných zařízení ŘEŠITELÉ •aktualizovaná mapa BPEJ •mapa převládajících směrů větrů •poznatky z řešení výzkumného projektu 1R 44027 MZe „Optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v pozemkových úpravách“ •průzkum škod na zemědělských kulturách •mapa OLP a LC OSTATNÍ •Ing. Rostislav Švehlík : Větrná eroze půdy na Jižní Moravě, 1996 •Dr.Ing. Jaromír Macků, Ing. Robert Doležal : „Kategorizace systému OLP ve vybraných katastrech Jm kraje, Brno, 2005“

7 Etapy studie I.Shromáždění dostupných informací o větrné erozi •metodika postupu prací •přehled o území obcí se zvýšenou potenciální větrnou erozí •přehled o území obcí s realizovanými větrolamy nebo systémy větrolamů a prvky ÚSES s protierozní funkcí •vyhodnocení stavu a funkčnosti větrolamů •přehled o území obcí s evidovanými škodami na zemědělských kulturách působených větrnou erozí půdy •přehled o území obcí se zpracovanými pozemkovými úpravami a záměry protierozní chrany s vyhodnocením těchto záměrů II.Vyhodnocení skutečností s významným vlivem na rozvoj větrné eroze včetně jejich synergického působení •charakter půd •charakter reliéfu •charakter vegetačního krytu •větrné a vlhkostní poměry •celková struktury využití krajiny III.Návrh systematických opatření proti negativním účinkům větrné eroze půdy v Jihomoravském kraji Opatření jsou definována v oblastech: •územně plánovací a projektové •organizačně správní •technické (technická a agrotechnická)

8 I. Etapa - shromáždění dostupných informací o větrné erozi •Metodika postupu prací •Přehled o území obcí se zvýšenou potenciální větrnou erozí – mapa m_1 •Přehled o území obcí s realizovanými větrolamy nebo systémy větrolamů a prvky ÚSES s protierozní funkcí vyhodnocení stavu a funkčnosti větrolamů mapa m_2 •Přehled o území obcí s evidovanými škodami na zemědělských kulturách působených větrnou erozí půdy mapa m_6 •Přehled obcí se zpracovanými pozemkovými úpravami mapa m_3 Etapa II.

9 Metodika postupu prací Analytická část •výčet a rozbor podkladů •vymezení ohrožených území a hodnocení účinnosti stávajících větrných bariér •přehled k.ú. s realizovanými KPÚ/JPÚ •navrhovaná opatření v rámci společných zařízení – rozbor z hlediska nákladů •průzkum škod na zemědělských kulturách Hodnotící část •Vyhodnocení výsledků analýzy - podklad pro další etapu II. Zvolená hodnotící jednotka pro jednotlivé analýzy a pro návrh opatření v rámci řešené studie – KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

10 Přehled o území obcí se zvýšenou potenciální větrnou erozí Metodický postup •Určení potenciální ohroženosti půd větrnou erozí podle klimatických regionů •Určení potenciální ohroženosti půd větrnou erozí podle půdních vlastností •Analýza orné půdy - LPIS •Určení potenciální ohroženosti půd větrnou erozí na orné půdě podle katastrů •Filtr katastrů neohrožených větrnou erozí VÝSLEDNÁ MAPA m_1 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOSTI PŮD VĚTRNOU EROZÍ

11 Přehled obcí – větrolamy, prvky ÚSES s protierozní funkcí, vyhodnocení stavu a funkčnosti Metodický postup •Výběr pozemků ohrožených větrnou erozí stupněm 4 až 6 ( ohrožená až nejohorženější) – LPIS •Určení tolerované délky pozemku •Vytvoření mapy převládajícího směru erozně účinného větru •Vytvoření obalových zón větrných bariér •Určení procentického zastoupení chráněné a nechráněné plochy •Hodnocení účinnosti stávajících větrných bariér – kategorizace, stupeň 1 až 10 VÝSLEDNÁ MAPA m_2 ÚČINNOSTI STÁVAJICÍCH VĚTRNÝCH BARIÉR % chráněné plochy Kategorie účinnosti 0 - 1010 10,1 - 209 20,1 - 308 30,1 - 407 40,1 - 506 50,1 - 605 60,1 - 704 70,1 - 803 80,1 - 902 90,1 - 1001

12 Přehled obcí - škody na zemědělské produkci Metodický postup •Osloveni hlavní uživatelé půdy v potenciálně ohrožených územích, dotazník s uvedením rozsahu škod, ohrožené výměry a celkové obhospodařované výměry podle k.ú. -169 uživatelů •Rozsah škod – Odpovědi pokrývají vybraná území v kategorii ohorženosti 4,5 a 6 z 52% - (94 k.ú.), ze kterých údaje o škodách jsou podchyceny na 73 k.ú. tak, že vykrývají ohroženou plochu z více než 80%. Škody se pohybují v řádech od 10 tisíc do několika milionů. VÝSLEDNÁ MAPA m_6 CELKOVÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ VĚTRNOU EROZÍ V JEDNOTLIVÝCH K.Ú. V JMK

13 Přehled obcí – pozemkové úpravy Metodický postup •Přímo generována mapa stavu realizace podle podkladů z Pozemkových úřadů s bodovým ohodnocením 1 až 4 - mapa m_3 •Součástí analýzy bylo vyhodnoceni nákladů na protierozní opatření •Mapa m_4 – suma nákladů na realizaci navržených opatření v erozí ohrožených k.ú. JmK VÝSLEDNÁ MAPA m_3 STAVU ROZPRACOVANOSTI POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA ÚZEMÍ JMK

14 II. Etapa - vyhodnocení skutečností s významným vlivem na rozvoj větrné eroze včetně jejich synergického působení •Vyhodnocení spolupůsobení faktorů a odolnosti území JmK z pohledu větrné eroze •Souhrnná statistika •Přehledná situace vyhodnocení odolnosti JmK proti větrné erozi mapa m_9 Uvedená etapa navazuje na etapu I. Výsledkem této etapy je kategorizace území Jihomoravského kraje z pohledu odolnosti proti větrné erozi. Etapa III.

15 Metodický postup •Výběr území s potenciální ohrožeností stupněm 4 až 6 - jednalo se o 180 katastrálních území •Přiřazení stupně odolnosti A1 podle kategorie potenciální ohroženosti •Přiřazení stupně odolnosti A2 podle výměry nechráněné půdy vkategorii potenciální ohroženosti 4 až 6 •Vymezení kategorie stability území podle součinu stupňů odolnosti A1xA2 Tabulky stupně A1 a A2 a odolnosti k.ú. Popis kategorií odolnosti Vyhodnocení spolupůsobení faktorů a odolnosti území JmK z pohledu větrné eroze mapa k.ú. se zvýšeným ohrožením půdy

16 ORR KrÚ JMK 10/2003 Kategorie ohroženosti Stupeň ohrožení území Stupeň odolnosti A1 1bez ohrožení0 2půdy náchylné0 3půdy mírně ohrožené 0 4půdy ohrožené1 5půdy silně ohrožené 2 6půdy nejohroženější 3 Výměra nechráněné orné půdy (ha) Stupeň odolnosti A2 10 - 2501 251 - 5002 501 - 7503 751 - 1000 4 1001 - 1250 5 1250 - 1500 6 Hodnota součinu A1xA2 Kategorie odolnosti Odolnost k.ú. 01Stabilní k.ú. 1-42Částečně stabilní k.ú. 5-83Nestabilní k.ú. 8-184Vysoce nestabilní k.ú. Tabulky stupně odolnosti A1 a A2 a odolnosti k.ú.

17 ORR KrÚ JMK 10/2003 Souhrná statistika

18 ORR KrÚ JMK 10/2003 Popis kategorií odolnosti •Území označená jako stabilní - jedná se o všechna katastrální území, která jsou z hlediska potenciální ohroženosti na stupni 1-3. V rámci JmK se jedná o převážnou část okresu Blansko, Brno-město a Vyškov. Částečně jsou v této kategorii zastoupeny i ostatní okresy JmK. •Území označená jako částečně stabilní - jedná se o katastrální území, kde je výměra půdy v kategorii ohrožená do 1000 ha, v kategorii silně ohrožená se jedná o výměru do 500 ha a kategorie půdy nejohroženější není zastoupena. •Území označená jako nestabilní - jedná se o katastrální území, kde výměra půdy v kategorii ohrožená je v intervalu 1000 - 1500 ha, v kategorii silně ohrožená je výměra v intervalu 500 - 1000 ha a výměra půdy v kategorii nejohroženější je v intervalu 10 - 500 ha. •Území označená jako vysoce nestabilní - jedná se o katastrální území, kde není zastoupena orná půda v kategorii ohrožená, orná půda v kategorii silně ohrožená je na výměře v intervalu 1000-1500 ha a orná půda v kategorii nejohroženější je na výměře půdy v intervalu 500 - 1500 ha.

19 III. Etapa - návrh systematických opatření proti negativním účinkům větrné eroze půdy v Jihomoravském kraji Územně plánovací a projektová Systematická opatření proti negativním účinkům větrné eroze •V územích s vysokou mírou erozní nestability (mapa m_9) – neprodleně zahájit KPÚ k urychlení realizace PEO •Opatření obecná na území celého kraje (oblast územně plánovací, organizačně správní a technická) Organizačně správní Technická (technická a agrotechnická) Závěry studie

20 ORR KrÚ JMK 10/2003 •Aplikace výstupů studie v oboru územně plánovacích podkladů a ÚPN VÚC ( zpřesnění kategorizace potenciální ohroženosti půdy, kategorizace účinnosti stávajicích větrných barier, vymezení nestabilních území) •Aplikace výstupů studie v oboru územních plánů obcí (stávajicí, nové ÚP - vymezení stability území, kategorizace potenciální ohroženosti, kategorizace účinnosti stávajicích bariér, formulace regulativů využití území ) •Aplikace výstupů studie v oblasti projektové (pozemkové úpravy, organizace půdního fondu, posuzování větrné eroze, postupy pro analýzy území v prostředí GIS – model RVE - VÚMOP Brno, možnost aplikace postupů na detailnější území – jednotlivé hony apod.) Opatření v oblasti územně plánovací a projektové

21 ORR KrÚ JMK 10/2003 Opatření Jihomoravského kraje - formulace priorit v postupném zlepšování stability území - zapojení studie do GIS JmK - aplikace výsledků studie v činnosti KrÚ JmK (reg.rozvoj, územ.plánování, živ.prostředí) - podpora projektové a organizační činnosti protierozních opatření - zařazenívýsledků studie do koncepce environmentálního vzdělávání a osvěty Opatření v působnosti cenrální správy státu - monitoring polétavého prachu - MŽPČR - monitoring vlivu prašnosti na zdraví obyvatelstva – MZČR - zabezpečení ochrany a péče o stávajicí prvky protierozní ochrany – MŽPČR a MZEČR - dotační podpora vytváření systémů PEO v rámci strukturální politiky EU – MZEČR a MŽPČR - reorganizace správy a péče o ochranné lesní pásy – MZEČR - zpracování rámcových směrnic pro praktické činnosti při hospodaření ve stávajicích OLP a při zakládání nových OLP –MZEČR - zachovat rezervu pozenkového majetku státu pro vytváření systému PEO - MZEČR - urychlení procesu pozemkových úprav zvýšenou finanční angažovaností státu - MZEČR Opatření v působnosti obcí - využití výsledků studie při pořizování územních plánů obcí a jejich změn - ochrana funkčnosti protierozních bariér a péče o ně - poskytování obecní půdy na realizaci opatření, zahrnutí výsledků do územních plánů obcí Opatření v působnosti zájmových sdružení zemědělských podnikatelů - podpoření vzdělávací a osvětové výchovy podnikatelů k dodržování zásad správné zemědělské praxe Opatření v oblasti organizačně správní

22 ORR KrÚ JMK 10/2003 Vymezení zásad protierozní ochrany Agrotechnická opatření –Reorganizace půdního fondu ke zvýšení erozní odolnosti půdy –Zlepšení půdních vlastností - udržení půdy ve strukturním stavu s dostatečnou vlhkostí (hnojením org. látkami, zvýšením obsahu jílovitých částic či použitím strukturotvorných látek případně závlahou pozemků). –Způsob kultivace - u náchylných půd by se měla provádět jen při takové vlhkosti, kdy se vytváří dostatek agregátů (hrud), které zdrsňují povrch půdy. Na písčitých půdách by se kypření půdy mělo zcela minimalizovat. Zde je možné využít moderní způsoby obhospodařování pozemků, dále pak prostředky, které zlepšují vlastnosti půd náchylných k větrné erozi. Sem patří např. podřez půdy, bezorebné setí apod. –Vegetační kryt - protideflační plodinové pásy s vysokými kulturami (kukuřice, slunečnice, čirok aj.), využití posklizňových zbytků. Ponechají-li se nadzemní orgány ochranné vegetace co nejdéle na poli, působí jako přirozená ochrana proti větrné erozi. Technická opatření Ochranné lesní pásy –Nepropustné větrolamy –Polopropustné větrolamy –Propustné větrolamy –Břehové porosty Ostatní prvky – cesty, aleje apod. Opatření v oblasti technické

23 ORR KrÚ JMK 10/2003 Ukázka agrotechnických opatření

24 ORR KrÚ JMK 10/2003 Ukázka technických opatření

25

26

27

28

29 kategorie VYSOCE NESTABILNÍ Břeclav : k.ú. Mikulov n. Moravě, k.ú. Vranovice n. Svratkou Hodonín : k.ú. Dubňany k.ú. Mutěnice Znojmo : k.ú. Hrádek u Znojma k.ú. Hrušovany n.Jevišovkou k.ú. Litobratřice k.ú. Šanov nad Jevišovkou k.ú. Velký Karlov

30

31 ORR KrÚ JMK 10/2003 •Studie potvrdila vysokou míru ohrožení orné půdy v Jihomoravském kraji větrnou erozí. •Zpřesnila metodické postupy definování míry ohrožení půdy větrnou erozí. •Připravila zdroje dat v prostředí GIS, která mohou být dále využívána k řešení větrné eroze v jednotlivých katastrálních územích kraje. Tato data jsou dále připravena posloužit dalším environmentálním analýzám. •Vymezila souvislé oblasti s vysokou naléhavostí uskutečnění komplexních protierozních opatření. •Zhodnotila současný stav ochranných lesních pásů jako součásti systému protierozních opatření. •Definovala ucelený systém opatření v oblastech organizačně správní, územně plánovací a projektové a v oblasti technických opatření. Cílem těchto opatření je postupné zvyšování erozní odolnosti území JmK. •Studie zdůraznila nezbytnost prohloubení sledování větrné eroze půdy v Jihomoravském kraji společně s vlivem prašnosti na zdraví obyvatelstva a hodnocením dopadů na zemědělské podnikání. •Studie vyhodnotila proces komplexních pozemkových úprav, jako nejúčinější nástroj k urychlení realizace systematických protierozních opatření. •Studie upozornila na nutnost hledat finanční zdroje k uskutečnění ochrany území proti větrné erozi ve strukturální politice EU, v programech zaměřených na ochranu životního prostředí a rozvoj zemědělství. •Zvyšování erozní odolnosti území kraje významně závisí na partnerské spolupráci Jihomoravského kraje, samosprávy obcí, zeměděslkých podnikatelů s centrálními orgány státní zprávy. Závěry studie


Stáhnout ppt "Problémová studie Větrná eroze půdy v Jihomoravském kraji a návrh jejího řešení ORR KrÚ JMK 10/2003 květen 2005 Agroprojekt PSO s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google