Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

květen 2005 Agroprojekt PSO s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "květen 2005 Agroprojekt PSO s.r.o."— Transkript prezentace:

1 květen 2005 Agroprojekt PSO s.r.o.
Problémová studie Větrná eroze půdy v Jihomoravském kraji a návrh jejího řešení květen 2005 Agroprojekt PSO s.r.o. ORR KrÚ JMK 10/2003

2 Důvody zadání studie Vysoká míra intenzivního zemědělského využívání krajiny Vysoká míra ohrožení půdy vodní a větrnou erozí Negativní dopady na zdraví obyvatel a na životní prostředí Absence systémového přístupu a koncepce při řešení návrhu opatření ( hlavní část větrolamů z let 1947) Neuspokojivý stav protierozní ochrany – trvalý růst negativního vlivu na kvalitu ovzduší (toto nezávisle konstatují rozvojové dokumenty – Koncepce snižování emisí a imisí JmK a Koncepce ochrany přírody – JmK) Požadavek urychleného systémového přístupu a návrhu koncepčního řešení ORR KrÚ JMK 10/2003

3 Zadavatel Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno Zpracovatel AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavíčkova 1b, Brno-Lesná Spoluřešitel VÚMOP- Oddělení pozemkových úprav Lidická 971/25 , Brno

4 Popis cílů studie Analýza problému větrné eroze v Jihomoravském kraji s její plošnou lokalizací a kategorizací hlediska nutnosti přijetí ochranných opatření Návrh koncepčně ucelených, uskutečnitelných opatření a postupy k omezení důsledků větrné eroze Prezentační výstupy pro internetové stránky Jihomoravského kraje a prezentace v PowerPointu pro Jihomoravský kraj ORR KrÚ JMK 10/2003

5 Rozsah využití studie Studie byla zadána jako rozvojový dokument
Rozhodování o záležitostech postupného uskutečňování systematických opatření proti negativním účinkům větrné eroze půdy v Jihomoravském kraji Oblast územního plánování Rozvoj zemědělského podnikání Oblast péče o životní prostředí se specifickým zaměřením na kvalitu ovzduší Ovlivňování veřejné finanční podpory protierozních opatření Využití v procesu projektování pozemkových úprav a realizace společných zařízení PÚ Významnou součástí studie je digitální forma výstupů

6 Výčet a rozbor podkladů
ZADAVATEL digitální data ZABAGED1 - správní členění M 1:10 000 otrofotomapa M 1:5000 signální informace z geofondu třídy ochrany půd polohopisná rastrová mapa M 1: mapa BPEJ M 1:5000 chráněná území a národní parky „Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje“ LPIS POZEMKOVÉ ÚŘADY přehled KPÚ a JPÚ a plány společných zařízení ŘEŠITELÉ aktualizovaná mapa BPEJ mapa převládajících směrů větrů poznatky z řešení výzkumného projektu 1R MZe „Optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v pozemkových úpravách“ průzkum škod na zemědělských kulturách mapa OLP a LC OSTATNÍ Ing. Rostislav Švehlík : Větrná eroze půdy na Jižní Moravě, 1996 Dr.Ing. Jaromír Macků, Ing. Robert Doležal : „Kategorizace systému OLP ve vybraných katastrech Jm kraje, Brno, 2005“

7 Etapy studie Shromáždění dostupných informací o větrné erozi
metodika postupu prací   přehled o území obcí se zvýšenou potenciální větrnou erozí přehled o území obcí s realizovanými větrolamy nebo systémy větrolamů a prvky ÚSES s protierozní funkcí vyhodnocení stavu a funkčnosti větrolamů přehled o území obcí s evidovanými škodami na zemědělských kulturách působených větrnou erozí půdy přehled o území obcí se zpracovanými pozemkovými úpravami a záměry protierozní chrany s vyhodnocením těchto záměrů Vyhodnocení skutečností s významným vlivem na rozvoj větrné eroze včetně jejich synergického působení charakter půd charakter reliéfu charakter vegetačního krytu větrné a vlhkostní poměry celková struktury využití krajiny Návrh systematických opatření proti negativním účinkům větrné eroze půdy v Jihomoravském kraji Opatření jsou definována v oblastech: územně plánovací a projektové organizačně správní technické (technická a agrotechnická)

8 I. Etapa - shromáždění dostupných informací o větrné erozi
Metodika postupu prací Přehled o území obcí se zvýšenou potenciální větrnou erozí – mapa m_1 Přehled o území obcí s realizovanými větrolamy nebo systémy větrolamů a prvky ÚSES s protierozní funkcí vyhodnocení stavu a funkčnosti větrolamů mapa m_2 Přehled o území obcí s evidovanými škodami na zemědělských kulturách působených větrnou erozí půdy mapa m_6 Přehled obcí se zpracovanými pozemkovými úpravami mapa m_3 Etapa II.

9 Metodika postupu prací
Analytická část výčet a rozbor podkladů vymezení ohrožených území a hodnocení účinnosti stávajících větrných bariér přehled k.ú. s realizovanými KPÚ/JPÚ navrhovaná opatření v rámci společných zařízení – rozbor z hlediska nákladů průzkum škod na zemědělských kulturách Hodnotící část Vyhodnocení výsledků analýzy - podklad pro další etapu II. Zvolená hodnotící jednotka pro jednotlivé analýzy a pro návrh opatření v rámci řešené studie – KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

10 Přehled o území obcí se zvýšenou potenciální větrnou erozí
Metodický postup Určení potenciální ohroženosti půd větrnou erozí podle klimatických regionů Určení potenciální ohroženosti půd větrnou erozí podle půdních vlastností Analýza orné půdy - LPIS Určení potenciální ohroženosti půd větrnou erozí na orné půdě podle katastrů Filtr katastrů neohrožených větrnou erozí VÝSLEDNÁ MAPA m_1 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOSTI PŮD VĚTRNOU EROZÍ

11 Přehled obcí – větrolamy, prvky ÚSES s protierozní funkcí, vyhodnocení stavu a funkčnosti
% chráněné plochy Kategorie účinnosti 0 - 10 10 10,1 - 20 9 20,1 - 30 8 30,1 - 40 7 40,1 - 50 6 50,1 - 60 5 60,1 - 70 4 70,1 - 80 3 80,1 - 90 2 90, 1 Metodický postup Výběr pozemků ohrožených větrnou erozí stupněm 4 až 6 ( ohrožená až nejohorženější) – LPIS Určení tolerované délky pozemku Vytvoření mapy převládajícího směru erozně účinného větru Vytvoření obalových zón větrných bariér Určení procentického zastoupení chráněné a nechráněné plochy Hodnocení účinnosti stávajících větrných bariér – kategorizace, stupeň 1 až 10 VÝSLEDNÁ MAPA m_2 ÚČINNOSTI STÁVAJICÍCH VĚTRNÝCH BARIÉR

12 Přehled obcí - škody na zemědělské produkci
Metodický postup Osloveni hlavní uživatelé půdy v potenciálně ohrožených územích, dotazník s uvedením rozsahu škod, ohrožené výměry a celkové obhospodařované výměry podle k.ú uživatelů Rozsah škod – Odpovědi pokrývají vybraná území v kategorii ohorženosti 4,5 a 6 z 52% - (94 k.ú.), ze kterých údaje o škodách jsou podchyceny na 73 k.ú. tak, že vykrývají ohroženou plochu z více než 80%. Škody se pohybují v řádech od 10 tisíc do několika milionů. VÝSLEDNÁ MAPA m_6 CELKOVÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ VĚTRNOU EROZÍ V JEDNOTLIVÝCH K.Ú. V JMK

13 Přehled obcí – pozemkové úpravy
Metodický postup Přímo generována mapa stavu realizace podle podkladů z Pozemkových úřadů s bodovým ohodnocením 1 až 4 - mapa m_3 Součástí analýzy bylo vyhodnoceni nákladů na protierozní opatření Mapa m_4 – suma nákladů na realizaci navržených opatření v erozí ohrožených k.ú. JmK VÝSLEDNÁ MAPA m_3 STAVU ROZPRACOVANOSTI POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA ÚZEMÍ JMK

14 II. Etapa - vyhodnocení skutečností s významným vlivem na rozvoj větrné eroze včetně jejich synergického působení Uvedená etapa navazuje na etapu I. Výsledkem této etapy je kategorizace území Jihomoravského kraje z pohledu odolnosti proti větrné erozi. Vyhodnocení spolupůsobení faktorů a odolnosti území JmK z pohledu větrné eroze Souhrnná statistika Přehledná situace vyhodnocení odolnosti JmK proti větrné erozi mapa m_9 Etapa III.

15 Vyhodnocení spolupůsobení faktorů a odolnosti území JmK z pohledu větrné eroze
Metodický postup Výběr území s potenciální ohrožeností stupněm 4 až 6 - jednalo se o 180 katastrálních území Přiřazení stupně odolnosti A1 podle kategorie potenciální ohroženosti Přiřazení stupně odolnosti A2 podle výměry nechráněné půdy vkategorii potenciální ohroženosti 4 až 6 Vymezení kategorie stability území podle součinu stupňů odolnosti A1xA2 mapa k.ú. se zvýšeným ohrožením půdy Tabulky stupně A1 a A2 a odolnosti k.ú. Popis kategorií odolnosti

16 Tabulky stupně odolnosti A1 a A2 a odolnosti k.ú.
Výměra nechráněné orné půdy (ha) Stupeň odolnosti A2 1 2 3 4 5 6 Kategorie ohroženosti Stupeň ohrožení území Stupeň odolnosti A1 1 bez ohrožení 2 půdy náchylné 3 půdy mírně ohrožené 4 půdy ohrožené 5 půdy silně ohrožené 6 půdy nejohroženější Hodnota součinu A1xA2 Kategorie odolnosti Odolnost k.ú. 1 Stabilní k.ú. 1-4 2 Částečně stabilní k.ú. 5-8 3 Nestabilní k.ú. 8-18 4 Vysoce nestabilní k.ú. ORR KrÚ JMK 10/2003

17 Souhrná statistika ORR KrÚ JMK 10/2003

18 Popis kategorií odolnosti
Území označená jako stabilní - jedná se o všechna katastrální území, která jsou z hlediska potenciální ohroženosti na stupni 1-3. V rámci JmK se jedná o převážnou část okresu Blansko, Brno-město a Vyškov. Částečně jsou v této kategorii zastoupeny i ostatní okresy JmK. Území označená jako částečně stabilní - jedná se o katastrální území, kde je výměra půdy v kategorii ohrožená do 1000 ha, v kategorii silně ohrožená se jedná o výměru do 500 ha a kategorie půdy nejohroženější není zastoupena. Území označená jako nestabilní - jedná se o katastrální území, kde výměra půdy v kategorii ohrožená je v intervalu ha, v kategorii silně ohrožená je výměra v intervalu ha a výměra půdy v kategorii nejohroženější je v intervalu ha. Území označená jako vysoce nestabilní - jedná se o katastrální území, kde není zastoupena orná půda v kategorii ohrožená, orná půda v kategorii silně ohrožená je na výměře v intervalu ha a orná půda v kategorii nejohroženější je na výměře půdy v intervalu ha. ORR KrÚ JMK 10/2003

19 III. Etapa - návrh systematických opatření proti negativním účinkům větrné eroze půdy v Jihomoravském kraji Systematická opatření proti negativním účinkům větrné eroze V územích s vysokou mírou erozní nestability (mapa m_9) – neprodleně zahájit KPÚ k urychlení realizace PEO Opatření obecná na území celého kraje (oblast územně plánovací, organizačně správní a technická) Organizačně správní Územně plánovací a projektová Technická (technická a agrotechnická) Závěry studie

20 Opatření v oblasti územně plánovací a projektové
Aplikace výstupů studie v oboru územně plánovacích podkladů a ÚPN VÚC ( zpřesnění kategorizace potenciální ohroženosti půdy, kategorizace účinnosti stávajicích větrných barier, vymezení nestabilních území) Aplikace výstupů studie v oboru územních plánů obcí (stávajicí, nové ÚP - vymezení stability území, kategorizace potenciální ohroženosti, kategorizace účinnosti stávajicích bariér, formulace regulativů využití území ) Aplikace výstupů studie v oblasti projektové (pozemkové úpravy, organizace půdního fondu, posuzování větrné eroze, postupy pro analýzy území v prostředí GIS – model RVE - VÚMOP Brno, možnost aplikace postupů na detailnější území – jednotlivé hony apod.) ORR KrÚ JMK 10/2003

21 Opatření v oblasti organizačně správní
Opatření Jihomoravského kraje - formulace priorit v postupném zlepšování stability území - zapojení studie do GIS JmK - aplikace výsledků studie v činnosti KrÚ JmK (reg.rozvoj, územ.plánování, živ.prostředí) - podpora projektové a organizační činnosti protierozních opatření - zařazenívýsledků studie do koncepce environmentálního vzdělávání a osvěty Opatření v působnosti cenrální správy státu - monitoring polétavého prachu - MŽPČR - monitoring vlivu prašnosti na zdraví obyvatelstva – MZČR - zabezpečení ochrany a péče o stávajicí prvky protierozní ochrany – MŽPČR a MZEČR - dotační podpora vytváření systémů PEO v rámci strukturální politiky EU – MZEČR a MŽPČR - reorganizace správy a péče o ochranné lesní pásy – MZEČR - zpracování rámcových směrnic pro praktické činnosti při hospodaření ve stávajicích OLP a při zakládání nových OLP –MZEČR - zachovat rezervu pozenkového majetku státu pro vytváření systému PEO - MZEČR - urychlení procesu pozemkových úprav zvýšenou finanční angažovaností státu - MZEČR Opatření v působnosti obcí - využití výsledků studie při pořizování územních plánů obcí a jejich změn - ochrana funkčnosti protierozních bariér a péče o ně - poskytování obecní půdy na realizaci opatření, zahrnutí výsledků do územních plánů obcí Opatření v působnosti zájmových sdružení zemědělských podnikatelů - podpoření vzdělávací a osvětové výchovy podnikatelů k dodržování zásad správné zemědělské praxe ORR KrÚ JMK 10/2003

22 Opatření v oblasti technické
Vymezení zásad protierozní ochrany Agrotechnická opatření Reorganizace půdního fondu ke zvýšení erozní odolnosti půdy Zlepšení půdních vlastností - udržení půdy ve strukturním stavu s dostatečnou vlhkostí (hnojením org. látkami, zvýšením obsahu jílovitých částic či použitím strukturotvorných látek případně závlahou pozemků). Způsob kultivace - u náchylných půd by se měla provádět jen při takové vlhkosti, kdy se vytváří dostatek agregátů (hrud), které zdrsňují povrch půdy. Na písčitých půdách by se kypření půdy mělo zcela minimalizovat. Zde je možné využít moderní způsoby obhospodařování pozemků, dále pak prostředky, které zlepšují vlastnosti půd náchylných k větrné erozi. Sem patří např. podřez půdy, bezorebné setí apod. Vegetační kryt - protideflační plodinové pásy s vysokými kulturami (kukuřice, slunečnice, čirok aj.), využití posklizňových zbytků. Ponechají-li se nadzemní orgány ochranné vegetace co nejdéle na poli, působí jako přirozená ochrana proti větrné erozi. Technická opatření Ochranné lesní pásy Nepropustné větrolamy Polopropustné větrolamy Propustné větrolamy Břehové porosty Ostatní prvky – cesty, aleje apod. ORR KrÚ JMK 10/2003

23 Ukázka agrotechnických opatření
ORR KrÚ JMK 10/2003

24 Ukázka technických opatření
ORR KrÚ JMK 10/2003

25

26

27

28

29 kategorie VYSOCE NESTABILNÍ
Břeclav : k.ú. Mikulov n. Moravě, k.ú. Vranovice n. Svratkou Hodonín : k.ú. Dubňany k.ú. Mutěnice Znojmo : k.ú. Hrádek u Znojma k.ú. Hrušovany n.Jevišovkou k.ú. Litobratřice k.ú. Šanov nad Jevišovkou k.ú. Velký Karlov

30

31 Závěry studie Studie potvrdila vysokou míru ohrožení orné půdy v Jihomoravském kraji větrnou erozí. Zpřesnila metodické postupy definování míry ohrožení půdy větrnou erozí. Připravila zdroje dat v prostředí GIS, která mohou být dále využívána k řešení větrné eroze v jednotlivých katastrálních územích kraje. Tato data jsou dále připravena posloužit dalším environmentálním analýzám. Vymezila souvislé oblasti s vysokou naléhavostí uskutečnění komplexních protierozních opatření. Zhodnotila současný stav ochranných lesních pásů jako součásti systému protierozních opatření. Definovala ucelený systém opatření v oblastech organizačně správní, územně plánovací a projektové a v oblasti technických opatření. Cílem těchto opatření je postupné zvyšování erozní odolnosti území JmK. Studie zdůraznila nezbytnost prohloubení sledování větrné eroze půdy v Jihomoravském kraji společně s vlivem prašnosti na zdraví obyvatelstva a hodnocením dopadů na zemědělské podnikání. Studie vyhodnotila proces komplexních pozemkových úprav, jako nejúčinější nástroj k urychlení realizace systematických protierozních opatření. Studie upozornila na nutnost hledat finanční zdroje k uskutečnění ochrany území proti větrné erozi ve strukturální politice EU, v programech zaměřených na ochranu životního prostředí a rozvoj zemědělství. Zvyšování erozní odolnosti území kraje významně závisí na partnerské spolupráci Jihomoravského kraje, samosprávy obcí, zeměděslkých podnikatelů s centrálními orgány státní zprávy. ORR KrÚ JMK 10/2003


Stáhnout ppt "květen 2005 Agroprojekt PSO s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google