Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management Vav: Současnost a teorie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management Vav: Současnost a teorie"— Transkript prezentace:

1 Management Vav: Současnost a teorie
Ing. Jiří Franek Olomouc,

2 Osnova Úvod Výzvy věku síťové inteligence
Teorie systému v aplikaci VaV Procesy managementu

3 Osnova Úvod Výzvy věku síťové inteligence
Teorie systému v aplikaci VaV Procesy managementu

4 Úvod Co je to věda, výzkum a vývoj
Věda není „nezávislou proměnnou“, ale je otevřeným systémem ve společnosti se silnou zpětnou vazbou. Je mocně ovlivňována vnějším okolím a její rozvoj je obecně spoluutvářen významnými myšlenkami kulturního prostředí. „Multikolinearita“ (A. Toffler in Prigogine. I, 1977)

5 Osnova Úvod Výzvy věku síťové inteligence
Teorie systému v aplikaci VaV Procesy managementu

6 Výzvy věku síťové inteligence
Vývoj lidské společnosti, Evoluce Vlny Zemědělská Průmyslová Postindustriální Informační, znalostní ? Civilizační vlny 1.zemědělská 􀂆nahradila předchozí společnost sběračů a lovců 2.průmyslová 􀂆masová výroba, distribuce, spotřeba, vzdělávání, média, odpočinek, zábava, zbraně (hromadného ničení) 􀂆standardizace, centralizace, byrokracie 􀂆nukleární rodina 􀂆vzdělávací systém továrního typu 􀂆korporace postindustriální 􀂄informační věk 􀂄rozmanitost životních stylů, subkultur 􀂄adhokracie (flexibilní, „fluidní“ organizace) 􀂄rychlá adaptace na změny 􀂄informace jako substitut ostatních zdrojů 􀂆civilizace třetí vlny bude mít k dispozici více informací a lépe uspořádaných informací, než jsme si před čtvrtstoletím vůbec dovedli představit 􀂄masová customizace (přizpůsobení na míru) 􀂄prosumer (producer, consumer) –sbližování výrobce a zákazníka zkracování intervalu mezi jednotlivými vlnami 􀂄1. vlna: 8 tisíc let př. n. l. –1650/1750 (tj. řádově tisíce let) 􀂄2. vlna: cca 1750 –1955 (tj. tři sta let) 􀂄3. vlna: 1955-(tj. řádově dekády)

7 Výzvy věku síťové inteligence
Současný svět prochází postupný přechodem od informační společnosti ke společnosti znalostní. Podle se informační společností obvykle rozumí společnost, kde kvalita života i perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje v rostoucí míře závisí na informacích a jejich využití Postupným uvědomováním si hodnoty znalostí, která začíná převažovat nad hodnotou informací, volně přechází ke společnosti znalostní. Vodáček, L., Rosický, A.: Informační management. Pojetí, poslání a aplikace. Management Press, Praha, 1997, ISBN  

8 Výzvy věku síťové inteligence
Dvanáct odpovídajících témat ve vztahu ke konkurenční strategii podniku: 7. Konvergence 8. Inovace 9. Role zákazníka10. Bezprostřednost 11. Globalizace 12. Nerovnosti 1. Kvalifikace 2. Digitalizace 3. Virtualizace 4. Molekularizace 5. Integrace/síťová orientace 6. Zánik mezičlánků

9 Osnova Úvod Výzvy věku síťové inteligence
Teorie systému v aplikaci VaV Procesy managementu

10 Teorie systému v aplikaci VaV
Faktory působící na systém Fáze růstu organizace Manažer a tým Klasifikace myšlenkových směrů managementu

11 Teorie systému Základním projevem určitého celku jeho chování vůči svému okolí, které je představováno reakcí systému na působení vstupních podnětů – stimulů z okolí. Zákonitosti chování systému jsou nezávislé (relativně) na prvcích, z nichž je systém sestaven, a určující pro jeho průběh je upořádání vazeb mezi prvky, tj. struktura systému.

12 Teorie systému Informace Materiál Finance Pracovníci Zboží a služby
Transformace Zboží a služby OKOLÍ Stimuly SYSTÉM Reakce Zpětná vazba

13 Faktory působící na systém
Externí Ekonomické Politické Sociální Demografické změny Změny v chování společnosti Konkurence Interní Organizační kultura, chování atd.

14 Fáze růstu organizace Krize vedení Majitel (zakladatel) vs. Manažer
Případová studie RKL Media

15 Fáze růstu organizace Krize autonomnosti organizační struktura
dělba práce v organizaci delegování

16 Fáze růstu organizací Krize řízení Střet zájmových skupin
Majitelé (akcionáři) Management Zaměstnanci

17 Fáze růstu organizace Krize „červené pásky“ společnost
společenská odpovědnost firem CSR další zájmové skupiny

18 Manažer a tým Management a leadership
Motivace, dispozice a pracovní prostředí Kompetentnost

19 Manažer a tým Vlastnosti manažera odpovídající intelektuální úroveň,
organizační schopnosti, vědomí odpovědnosti, umění rozhodovat, integrita osobnosti.

20 Klasifikace myšlenkových směrů managementu
1. etapa (vědecké řízení, pracovní postup) 2. etapa (plánování, nové metody) 3. etapa (spolupráce, konkurence) 4. etapa (flexibilita, komunikační technologie, intelektuální kapitál)

21 Osnova Úvod Výzvy věku síťové inteligence
Teorie systému v aplikaci VaV Procesy managementu

22 Procesy managementu Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola

23 Procesy managementu P O V K TOP STŘED 1. LINIE

24 Plánování Strategie Cíl (budoucí stav) Plán
je podnikatelská koncepce, styl pod. chování, který přivede pod. ke současného stavu ke stavu cílenému. Cíl (budoucí stav) Hierarchická soustava SMART Plán je písemný dokument, který je časově vymezen.

25 Plánování Hierarchie plánování: Realizace Kontrola Strategie
Dlouhodobý plány Roční taktické plány Krátkodobé operační plány Realizace Kontrola

26 Organizování Identifikace a klasifikace pořadových činností
Seskupování činností potřebných pro dosažení cílů Zabezpečení horizontálního a vertikální koordinace (propojení v org. struktuře). Organizační struktury

27 Organizování Organizační struktury liniově organizační struktury,
funkcionální organizační struktury, liniově štábní organizační struktury, Divizionální, organizační struktury s pružnými prvky(maticová struktura)

28 Vedení lidí Vedení lidí má za úkol řídit pracovní výkon a rozvoj pracovníků Řízení Hodnocení a kontrola Odměňování a motivace Rozvoj lidí Komunikace, pracovní atmosféra

29 Vedení lidí Manažer vědeckovýzkumného útvaru má za úkol skloubit formální i neformální metody řízení. Jeho cílem je zabezpečit vysokou úroveň motivace, zápalu a orientaci pracovníků na splnění cílů. Musí řídit jejich rozvoj, ale také dávat pozor na to, aby tím neutlumil jejich inovační potenciál.

30 Kontrola Kontrola v užším pojetí znamená zjišťování odchylek realizace od plánu. V širším pojetí na ni můžeme nahlížet jako na komplex činností zahrnující rozpočetnictví, audit, plánování, využití informační techniky aj.

31 Kontrola získávání a výběr informací ověření správnosti
hodnocení procesů závěry a návrhy opatření zpětná kontrola

32 Kontrola Specifika VaV Časová náročnost vs. stanovené termíny
Výsledky tvůrčí činnosti jsou špatně předvídatelné Podnikový čas vs. čas VaV Některé procesy nelze přerušovat (nové metody bezdotykové kontroly )

33 Virtuální organizace Dnešní směr komunikace, globálních operací a rozvoje virtuálních technologií stále více usnadňuje vznik virtuálních organizací a postupně maže některé nevýhody oproti klasickému VaV. Virtuální organizace dnes již překonávají klasické VaV.

34 Virtuální organiazce Výhody:
Flexibilita s možností měnit konfiguraci pracovního prostředí Členové týmu nemusejí pracovat ve stejný čas a na stejném místě Mají náročný rozvrh a daná pravidla práce (termíny), mohou pracovat okamžitě Snižují čas na vývoj (uvedení na trh) Efektivnější rozhodování na úrovni VaV

35 Virtuální organizace Výběr členů nezáleží na místě (mohou využít talenty ze všech koutů světa) Vyšší produktivita, rychlejší vývoj Vyšší míra volnosti (časové flexibility) Vysoká míra koheze Snadný management práce a monitoring Využívání zdrojů z celého světa Akceschopnost a reakce na měnící se prostředí Seberegulace a sebekontrola Nástroj pro globální spolupráci a vývoj

36 Virtuální organizace Nevýhody Nedostatek fyzické interakce
Strukturovaný, kontrolovaný a formální proces Možné komplikace z důvodu velké vzdálenosti (časové zóny, kultura apod.) Komplementarita technologií (připojení k internetu apod.)

37 Virtuální organizace Různé myšlenkové procesy závislé na národnosti a kultuře Odpor pracovníků k většímu využvání technologií (náročnost programů apod.) Kulturní diversita může mít dopad na výkonnost týmu Členové týmu potřebují zvláštní školení a motivaci Riziko spojené se závoslotí na ICT

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Management Vav: Současnost a teorie"

Podobné prezentace


Reklamy Google