Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT VAV: SOUČASNOST A TEORIE Ing. Jiří Franek Olomouc, 3.11.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT VAV: SOUČASNOST A TEORIE Ing. Jiří Franek Olomouc, 3.11.2010."— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT VAV: SOUČASNOST A TEORIE Ing. Jiří Franek Olomouc, 3.11.2010

2 Osnova • Úvod • Výzvy věku síťové inteligence • Teorie systému v aplikaci VaV • Procesy managementu

3 Osnova • Úvod • Výzvy věku síťové inteligence • Teorie systému v aplikaci VaV • Procesy managementu

4 Úvod • Co je to věda, výzkum a vývoj • Věda není „nezávislou proměnnou“, ale je otevřeným systémem ve společnosti se silnou zpětnou vazbou. Je mocně ovlivňována vnějším okolím a její rozvoj je obecně spoluutvářen významnými myšlenkami kulturního prostředí. „Multikolinearita“ (A. Toffler in Prigogine. I, 1977)

5 Osnova • Úvod • Výzvy věku síťové inteligence • Teorie systému v aplikaci VaV • Procesy managementu

6 Výzvy věku síťové inteligence • Vývoj lidské společnosti, – Evoluce • Vlny – Zemědělská – Průmyslová – Postindustriální – Informační, znalostní ?

7 Výzvy věku síťové inteligence • Současný svět prochází postupný přechodem od informační společnosti ke společnosti znalostní. Podle se informační společností obvykle rozumí společnost, kde kvalita života i perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje v rostoucí míře závisí na informacích a jejich využití • Postupným uvědomováním si hodnoty znalostí, která začíná převažovat nad hodnotou informací, volně přechází ke společnosti znalostní. Vodáček, L., Rosický, A.: Informační management. Pojetí, poslání a aplikace. Management Press, Praha, 1997, ISBN 80-85943-35-2

8 Výzvy věku síťové inteligence • 1. Kvalifikace • 2. Digitalizace • 3. Virtualizace • 4. Molekularizace • 5. Integrace/síťová orientace • 6. Zánik mezičlánků • 7. Konvergence • 8. Inovace • 9. Role zákazníka10. Bezprostřednost • 11. Globalizace • 12. Nerovnosti Dvanáct odpovídajících témat ve vztahu ke konkurenční strategii podniku:

9 Osnova • Úvod • Výzvy věku síťové inteligence • Teorie systému v aplikaci VaV • Procesy managementu

10 Teorie systému v aplikaci VaV • Teorie systému • Faktory působící na systém • Fáze růstu organizace • Manažer a tým • Klasifikace myšlenkových směrů managementu

11 Teorie systému • Základním projevem určitého celku jeho chování vůči svému okolí, které je představováno reakcí systému na působení vstupních podnětů – stimulů z okolí. • Zákonitosti chování systému jsou nezávislé (relativně) na prvcích, z nichž je systém sestaven, a určující pro jeho průběh je upořádání vazeb mezi prvky, tj. struktura systému.

12 Teorie systému •Informace •Materiál •Finance •Pracovníci Transformace Zboží a služby OKOLÍ Stimuly SYSTÉMOKOLÍ Reakce Zpětná vazba OKOLÍ Reakce

13 Faktory působící na systém • Externí – Ekonomické – Politické – Sociální • Demografické změny • Změny v chování společnosti • Konkurence • Interní – Organizační kultura, chování atd.

14 Fáze růstu organizace • Krize vedení – Majitel (zakladatel) vs. Manažer – Případová studie RKL Media

15 Fáze růstu organizace • Krize autonomnosti – organizační struktura – dělba práce v organizaci – delegování

16 Fáze růstu organizací • Krize řízení – Střet zájmových skupin – Majitelé (akcionáři) – Management – Zaměstnanci

17 Fáze růstu organizace • Krize „červené pásky“ – společnost – společenská odpovědnost firem CSR – další zájmové skupiny

18 Manažer a tým • Management a leadership • Motivace, dispozice a pracovní prostředí • Kompetentnost

19 Manažer a tým • Vlastnosti manažera – odpovídající intelektuální úroveň, – organizační schopnosti, – vědomí odpovědnosti, – umění rozhodovat, – integrita osobnosti.

20 Klasifikace myšlenkových směrů managementu • 1. etapa (vědecké řízení, pracovní postup) • 2. etapa (plánování, nové metody) • 3. etapa (spolupráce, konkurence) • 4. etapa (flexibilita, komunikační technologie, intelektuální kapitál)

21 Osnova • Úvod • Výzvy věku síťové inteligence • Teorie systému v aplikaci VaV • Procesy managementu

22 Procesy managementu • Plánování • Organizování • Vedení lidí • Kontrola

23 Procesy managementu P O V K TOP STŘED 1. LINIE

24 Plánování • Strategie – je podnikatelská koncepce, styl pod. chování, který přivede pod. ke současného stavu ke stavu cílenému. • Cíl (budoucí stav) – Hierarchická soustava – SMART • Plán – je písemný dokument, který je časově vymezen.

25 Plánování • Hierarchie plánování: 1.Strategie 2.Dlouhodobý plány 3.Roční taktické plány 4.Krátkodobé operační plány • Realizace • Kontrola

26 Organizování • Identifikace a klasifikace pořadových činností • Seskupování činností potřebných pro dosažení cílů • Zabezpečení horizontálního a vertikální koordinace (propojení v org. struktuře). • Organizační struktury

27 Organizování • Organizační struktury – liniově organizační struktury, – funkcionální organizační struktury, – liniově štábní organizační struktury, – Divizionální, – organizační struktury s pružnými prvky(maticová struktura)

28 Vedení lidí • Vedení lidí má za úkol řídit pracovní výkon a rozvoj pracovníků • Řízení • Hodnocení a kontrola • Odměňování a motivace • Rozvoj lidí • Komunikace, pracovní atmosféra

29 Vedení lidí • Manažer vědeckovýzkumného útvaru má za úkol skloubit formální i neformální metody řízení. Jeho cílem je zabezpečit vysokou úroveň motivace, zápalu a orientaci pracovníků na splnění cílů. Musí řídit jejich rozvoj, ale také dávat pozor na to, aby tím neutlumil jejich inovační potenciál.

30 Kontrola • Kontrola v užším pojetí znamená zjišťování odchylek realizace od plánu. V širším pojetí na ni můžeme nahlížet jako na komplex činností zahrnující rozpočetnictví, audit, plánování, využití informační techniky aj.

31 Kontrola 1.získávání a výběr informací 2.ověření správnosti 3.hodnocení procesů 4.závěry a návrhy opatření 5.zpětná kontrola

32 Kontrola • Specifika VaV – Časová náročnost vs. stanovené termíny – Výsledky tvůrčí činnosti jsou špatně předvídatelné – Podnikový čas vs. čas VaV – Některé procesy nelze přerušovat (nové metody bezdotykové kontroly )

33 Virtuální organizace • Dnešní směr komunikace, globálních operací a rozvoje virtuálních technologií stále více usnadňuje vznik virtuálních organizací a postupně maže některé nevýhody oproti klasickému VaV. Virtuální organizace dnes již překonávají klasické VaV.

34 Virtuální organiazce Výhody: • Flexibilita s možností měnit konfiguraci pracovního prostředí • Členové týmu nemusejí pracovat ve stejný čas a na stejném místě • Mají náročný rozvrh a daná pravidla práce (termíny), mohou pracovat okamžitě • Snižují čas na vývoj (uvedení na trh) • Efektivnější rozhodování na úrovni VaV

35 Virtuální organizace • Výběr členů nezáleží na místě (mohou využít talenty ze všech koutů světa) • Vyšší produktivita, rychlejší vývoj • Vyšší míra volnosti (časové flexibility) • Vysoká míra koheze • Snadný management práce a monitoring • Využívání zdrojů z celého světa • Akceschopnost a reakce na měnící se prostředí • Seberegulace a sebekontrola • Nástroj pro globální spolupráci a vývoj

36 Virtuální organizace Nevýhody • Nedostatek fyzické interakce • Strukturovaný, kontrolovaný a formální proces • Možné komplikace z důvodu velké vzdálenosti (časové zóny, kultura apod.) • Komplementarita technologií (připojení k internetu apod.)

37 Virtuální organizace • Různé myšlenkové procesy závislé na národnosti a kultuře • Odpor pracovníků k většímu využvání technologií (náročnost programů apod.) • Kulturní diversita může mít dopad na výkonnost týmu • Členové týmu potřebují zvláštní školení a motivaci • Riziko spojené se závoslotí na ICT

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MANAGEMENT VAV: SOUČASNOST A TEORIE Ing. Jiří Franek Olomouc, 3.11.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google