Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzika elektronového obalu a atomového jádra. Modely atomu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzika elektronového obalu a atomového jádra. Modely atomu."— Transkript prezentace:

1 Fyzika elektronového obalu a atomového jádra

2 Modely atomu

3 Leukippos a Démokritos. • staří řečtí filozofové - 450 př. n. l. • první kvalitativně správná představa o struktuře hmoty • každá látka je složena z velmi malých částic, které mohou mít různý tvar a velikost a které jsou již dále nedělitelné. • tyto částice byly nazvány atomy (a tomos - nedělitelný).

4 John Dalton • anglický chemik a fyzik - rok 1803 • první fundovanější atomovou teorii, jejíž některé závěry platí dodnes. • vycházel přitom z následujících postulátů: - každá látka sestává z nepatrných částeček - atomů, které nelze vytvořit, rozdělit ani zničit - atomy téhož prvku mají stejné chemické vlastnosti, hmotnost, velikost - během chemických reakcí se nemění - atomy různých prvků jsou různé - spojováním atomů různých prvků vznikají složitější částice, které italský fyzik Amedeo Avogardo nazval v roce 1811 molekuly

5 Joseph John Thomson • anglický fyzik, rok 1898 • objevil elektron • tím došlo ke změně staré představy o atomech jako nedělitelných stavebních kamenech hmoty • za skutečně elementární částici se tak na přelomu 19. a 20. století začal považovat elektron • velikost náboje elektronu byla přitom přirozeně nazvána elementárním nábojem. • záhy bylo také zřejmé, že elektrony nesou jen velmi malou část hmotnosti atomu, neboť např. nejjednodušší (jednoelektronový) atom – atom vodíku – je o tři řády těžší než elektron. • to vede k myšlence, že právě kladně nabitá složka dodává atomu téměř veškerou jeho hmotu.

6 J.J. Thomson • hypotéza - neutrální atomy mají zvláštní vnitřní strukturu. • atom je tvořen elektricky kladně nabitou látkou, v níž plavou záporně elektricky nabité elektrony. • tento model bývá často nazýván „pudinkový“. • celkový náboj tohoto systému je pak nulový. • m pole)

7 J.J. Thomson • pudinkový model

8 Ernest Rutherford • novozélandský fyzik, rok 1911 • Atom se skládá ze dvou částí: a) z jádra, kde je uložena kladně nabitá hmota atomu b) z obalu, tvořeného elektrony • bývá často označován jako planetární model atomu, ve kterém se elektrony pohybují na stabilních drahách (orbitách), díky působení přitažlivé síly

9 Ernest Rutherford

10 Niels Bohr • dánský fyzik, rok 1913. • Rutherfordův planetární model atomu není stabilní podle klasických zákonů fyziky. • opravil jeho model, vyslovil předpoklady, které jsou v rozporu s klasickou mechanikou tak i s elektrodynamikou. • Postuláty: 1) elektrony obíhají atomové jádro jen na některých dovolených drahách, 2) mohou pouze za určitých jednorázovými změnami „přeskočit“ z jedné energetické hladiny do jiné. Při přechodu z jednoho stavu do druhého atom emituje nebo absorbuje záření po kvantech. Pro kvantum záření platí: hυ = Ei – Ef, kde je Ei energie počátečního stavu a Ef energie koncového stavu

11 Kvantově mechanický model atomu • vznikl na základě Luis de Broglieho (francouzský fyzik) teorie částicových vln a následné práce Ervina Schrodingera (rakušan), v níž představil tzv. Schrodingerovu rovnici, podle které elektron (stejně jako všechny ostatní částice) není popisován jako hmotný bod ale jako vlnová funkce definující pravděpodobnost výskytu elektronu v různých místech prostoru.

12 Kvantově mechanický model atomu • vyřešil nedostatky Bohrova modelu • Oblast, kde je nejvyšší pravděpodobnost výskytu elektronu – orbital. • Orbital charakterizují kvantová čísla: n, l, m

13 Elektronový obal Vlnově mechanický model atomu Teorie: vlnová (kvantová) mechanika 1924-7L.de Broglie, Heisenberg, Schrödinger Orbital – prostor, ve kterém se s velkou pravděpodobností (99,9..%) nachází elektron Energie orbitalů je kvantována = při přechodu z jedné energetické hladiny na druhou je potřeba přesně stanovené kvantum energie

14 Kvantová čísla 3 pro orbital, čtvrté pro elektron Hlavní kvantové číslo n nabývá hodnot teoreticky od 1 do nekonečna prakticky od 1 do 7 udává energii orbitalu (vzdálenost od jádra) elektrony ve stavech se stejným n tvoří jednu elektronovou vrstvu (slupku) n1234567 značení KLMNOPQ vrstev

15 Kvantová čísla Vedlejší kvantové číslo l hodnoty: od 0 do n-1 = od 0 do 6 Udává tvar orbitalu hodnota l 0123 označení tvaru orbitalu spdf stvar koule ptvar mašle dtvar dvojmašle

16 Orbital typu s Idealizovaný tvar atomového orbitalu 1s (vlevo) a 2s (vpravo) podle rozložení elektronové hustoty.

17 Orbital typu p Idealizovaný tvar p-orbitalů s různou prostorovou orientací.

18 Orbital typu d Idealizované tvary různých typů d-orbitalů

19 Kvantová čísla Magnetické kvantové číslo značí se m nabývá hodnot-l, 0, +l udává orientaci orbitalu v prostoru, počet magnetických kvantových čísel odpovídá počtu degenerovaných orbitalů

20 Kvantová čísla Spinové kvantové číslo značí se s nabývá hodnot-1/2, +1/2 udává rotaci elektronu není pro orbital, ale pro elektron

21 n lmlml symbol AO degenerace obsazen í elektrony vrstvael. ve vrstvě 1 0 0 1s nen í 2 K 2 2 0 0 2s nen í 2 L 8 2 1 0 +1 2p 3x 2 6 3 0 0 3s nen í 2 M 18 3 1 0 +1 3p 3x 2 6 3 2 -2 0 +1 +2 3d 5x 2 10 Značení: s (l=0), p (l=1), d (l=2), f (l=3), g (l=4), h (l=5)…

22 n lmlml symbol AO degenerace obsazen í elektrony vrstvael. ve vrstvě 4 0 0 4s nen í 2 N 32 4 1 0 +1 4p 3x 2 6 4 2 -2 0 +1 +2 4d 5x 2 10 4 3 -3 -2 0 +1 +2 +3 4f 7x 2 14

23 Elektronová konfigurace = obsazení jednotlivých orbitalů elektrony Pravidla pro vytváření elektronových konfigurací Výstavbový princip Orbitaly se obsazují elektrony podle vzrůstající energie

24 Výstavbový troj ú heln í k s p d f 8 7 6 5 7 6 5 4 6 5 4 5 4 3 4 3 3 2 2 1

25 Pauliho vylučovací princip Každý orbital je obsazen nejvýše dvěma elektrony, které se od sebe liší svým spinem

26 Hundovo pravidlo Orbitaly se stejnou energií (degenerované) se obsazují nejprve všechny elektrony se stejným spinem, pak teprve se spinem opačným

27 Mechanismus vzniku spekter Základem je kvantová teorie. Energetické stavy atomů jsou kvantovány Výměna zářivé energie s okolím uskutečňována po kvantech

28 Emisní spektrum Se získá spektroskopickým rozborem elektromagnetického záření emitovaného danou látkou Je zaznamenáváno obvykle ve formě závislosti toku elektromagnetického záření na jeho vlnové délce, frekvenci nebo vlnočtu

29 Bohrův model atomu

30 Při odvození emisního spektra atomu vodíku vycházíme ze znalosti jeho energetického spektra a skutečnosti, že k emisi elektromagnetického záření může dojít pouze při přechodu z vyšší energetické hladiny na nižší (emise fotonu, deexcitace atomu). Energie fotonu, tj. kvantum elektromagnetického záření, je podle zákona zachování energie rovna změně energie atomu, tedy při přechodu z j-té hladiny na i-tou.

31 Příklady emisních spekter prvků • emisní spektrum vodíku • emisní spektrum uhlíku

32 Příklady emisních spekter prvků • emisní spektrum síry • emisní spektrum sodíku

33 Absorpční spektrum se získá spektroskopickým rozborem polychromatického záření, které cestou od svého zdroje ke spektroskopu prošlo měřenou látkou a ta určité složky pohltila. V absorpčním spektru pak tyto složky chybí. Měření se provádí obvykle dvoupaprskovou metodou (porovnává se tok původního záření a tok záření prošlého látkou)

34 Atomové jádro

35 RADIOAKTIVITA Becquerel – 1896 – objevil schopnost uranu vysílat záření. Nuklidy, které vykazují radioaktivitu nazval radionuklidy. Radioaktivita = schopnost atomových jader vysílat určitý druh záření za současného rozpadu jader. Příčina radioaktivity – nukleony jsou poutány přitažlivými silami, které mají krátký dosah působení. S rostoucím počtem protonů rostou odpudivé síly a jádra se stávají nestabilními

36 Radioaktivní záření 1.  = proud rychle letících heliových jader proniká několikacentimetrovou vrstvou vzduchu a velmi tenkými foliemi 2.  = proud rychle letících elektronů, které vznikají v jádře rozpadem neutronů Je 100x pronikavější než 

37 Radioaktivní záření 3.  = elektromagnetické záření o vysoké energii Dá se zachytit vrstvou betonu nebo olověnou deskou Poločas rozpadu – doba, za kterou se rozpadne polovina jader

38 Radioaktivní přeměny 1.  2. 

39 Radioaktivní rozpadové řady 1.Thoriová 2.Neptuniová 3.Uran – radiová uran - aktiniová

40

41

42

43

44 Umělá radioaktivita Rutheford 1919 – průchodem částic  čistým dusíkem vzniká kyslík a uvolňují se protony Princip umělé radioaktivity – bombardováním neradioaktivního prvku některými částicemi ( ,proton, neutron) dochází k přeměně jader- manželé Curie

45 Umělá radioaktivita Př. Pozitrony vznikají v okamžiku jaderné přeměny z protonu

46 Použití radionuklidů Lékařstvídiagnostika onkologie Technikakontrola celistvosti materiálů Archeologiestáří předmětů Jaderná energetika

47 Štěpné jaderné reakce 1 jádro těžší se mění na 2 lehčí Př. Řetězová reakce – kontrolovatelný průběh částečným zachycováním vzniklých neutronů

48 Termonukleární reakce Ze dvou lehčích jader vznikne 1 těžší Př. Vodíková bomba Uvolňuje se větší množství energie než při štěpných reakcích Zatím se nedají řídit


Stáhnout ppt "Fyzika elektronového obalu a atomového jádra. Modely atomu."

Podobné prezentace


Reklamy Google